Quyết định số 1353/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
6
download

Quyết định số 1353/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1353/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1353/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1353/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN “QUY HO CH PHÁT TRI N CÁC KHU KINH T VEN BI N C A VI T NAM N NĂM 2020” TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i t trình s 7237/BKH-CLPT ngày 03 tháng 10 năm 2006; s 8921/BKH-CLPT ngày 31 tháng 11 năm 2006 và t trình s 5530/TTr-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án “Quy ho ch phát tri n các Khu kinh t ven bi n c a Vi t Nam n năm 2020” v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c ích hình thành khu kinh t ven bi n a) Hình thành các khu kinh t ng l c trong ph m vi lãnh th nh t nh trên cơ s có s phát tri n a ngành thúc Ny s phát tri n chung, nh t là thúc Ny s phát tri n c a các vùng nghèo trên các vùng ven bi n c a Vi t Nam; b) T o ti n thu hút m nh m các ngu n v n u tư, nh t là v n u tư nư c ngoài. 2. i u ki n thành l p, m r ng khu kinh t ven bi n i u ki n thành l p, m r ng khu kinh t ven bi n th c hi n theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t . 3. Quan i m a) Phát tri n khu kinh t ven bi n ph i g n v i chuy n d ch cơ c u kinh t c a a phương và c a vùng theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa. L y hi u qu kinh t - xã h i làm tiêu chuNn cao nh t và b o m phát tri n b n v ng. b) Phát tri n khu kinh t ven bi n hư ng t i hi n i; m b o s d ng m t cách hi u qu c qu t, m t nư c và không gian c a khu kinh t ven bi n.
  2. c) Phát tri n m i khu kinh t ven bi n ph i hư ng t i hình thành ch c năng nòng c t, ch o và g n k t ch t ch v i phát tri n vùng. d) Phát tri n các khu kinh t ven bi n ph i theo t ng giai o n, phù h p v i i u ki n c th và phù h p v i nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c. ) Khu kinh t ven bi n s ư c Nhà nư c h tr tài chính b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c xây d ng k t c u h t ng k thu t và k t c u h t ng xã h i. e) Phát tri n các khu kinh t ven bi n ph i chú ý t i yêu c u b o v môi trư ng và yêu c u an ninh, qu c phòng. g) Các cơ ch , chính sách và mô hình qu n lý phát tri n các khu kinh t ven bi n ph i th ng nh t và phù h p v i các quy nh c a Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t . 4. Phương hư ng phát tri n a) Phương hư ng chung: - Hình thành h th ng 15 khu kinh t ven bi n: + Khu kinh t Vân n (Qu ng Ninh); + Khu kinh t ình Vũ – Cát H i (H i Phòng); + Khu kinh t Nghi Sơn (Thanh Hóa); + Khu kinh t ông Nam Ngh An (Ngh An); + Khu kinh t Vũng Áng (Hà Tĩnh); + Khu kinh t Hòn La (Qu ng Bình); + Khu kinh t Chân Mây – Lăng Cô (Th a Thiên Hu ); + Khu kinh t m Chu Lai (Qu ng Nam) + Khu kinh t Dung Qu t (Qu ng Ngãi); + Khu kinh t Nhơn H i (Bình nh); + Khu kinh t Nam Phú Yên (Phú Yên); + Khu kinh t Vân Phong (Khánh Hòa); + Khu kinh t Phú Qu c (Kiên Giang);
  3. + Khu kinh t nh An (Trà Vinh); + Khu kinh t Năm Căn (Cà Mau). - Xây d ng các khu kinh t ven bi n mi n B c: trư c h t xây d ng khu kinh t Vân n t nh Qu ng Ninh tr thành c a m hư ng ra bi n, phát tri n theo hư ng h i nh p kinh t v i khu v c ông B c Á, trong h p tác c a hai hành lang, m t vành ai kinh t ven bi n v nh B c B . - Xây d ng các khu kinh t ven bi n mi n Trung: trư c h t xây d ng khu kinh t Vũng Áng, t nh Hà Tĩnh và khu kinh t Vân Phong, t nh Khánh Hòa tr thành c a m hư ng ra bi n và theo hư ng h p tác phát tri n hành lang kinh t ông – Tây và B c – Nam. - Xây d ng các khu kinh t ven bi n mi n Nam: trư c h t xây d ng khu kinh t Phú Qu c, t nh Kiên Giang tr thành c a m hư ng ra bi n, h i nh p kinh t khu v c ASEAN. b) Phương hư ng phát tri n n năm 2010: - Phát tri n nhanh 13 khu kinh t ven bi n ã ư c thành l p: Vân n, ình Vũ – Cát H i, Nghi Sơn, ông Nam Ngh An, Vũng Áng, Hòn La, Chân Mây – Lăng Cô, Chu Lai, Dung Qu t, Nhơn H i, Nam Phú Yên, Vân Phong, Phú Qu c. Trư c m t t p trung vào m t s nhi m v quan tr ng sau: + Xây d ng k ho ch u tư c a t ng khu kinh t theo các d án, công trình nòng c t mang ý nghĩa qu c gia v i các bư c i thích h p. xu t cơ ch tài chính cho t ng nhóm d án, nh t là nhóm d án xây d ng k t c u h t ng; tính toán d báo rõ nhu c u h tr v n u tư t ngân sách nhà nư c; + Xúc ti n u tư và m r ng h p tác qu c t Ny nhanh ti n xây d ng các khu kinh t ven bi n; +Ti p t c u tư phát tri n k t c u h t ng k thu t và k t c u h t ng xã h i c a t ng khu kinh t ven bi n. - Thành l p khu kinh t t ng h p nh An t nh Trà Vinh theo các quy nh v i u ki n, trình t và th t c thành l p theo Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t . Sau khi hoàn thành th t c thành l p, ti n hành l p quy ho ch chung và quy ho ch chi ti t trình c p có thNm quy n phê duy t. Trên cơ s ó, ti n hành xây d ng k ho ch u tư theo các d án, công trình nòng c t mang ý nghĩa qu c gia, theo bư c i thích h p. xu t cơ ch tài chính cho t ng nhóm d án, nh t là nhóm d án xây d ng k t c u h t ng kinh t và xã h i. c) Phương hư ng phát tri n sau năm 2010:
  4. - Thành l p khu kinh t Năm Căn t nh Cà Mau theo các quy nh c a Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t . - Ti p t c u tư phát tri n theo quy ho ch, k ho ch phát tri n ã ư c i u ch nh, b sung i v i 14 khu kinh t ven bi n ã ư c thành l p trư c năm 2010. - Ph n u n năm 2020, các khu kinh t ven bi n óng góp vào t ng GDP c a c nư c kho ng 15 – 20% và t o ra vi c làm phi nông nghi p cho kho ng 1,3 – 1,5 tri u ngư i. 5. Cơ ch , chính sách phát tri n và qu n lý nhà nư c i v i khu kinh t ven bi n. a) Cơ ch , chính sách phát tri n i v i khu kinh t ven bi n th c hi n theo quy nh t i i u 16, i u 17, i u 18, i u 19, i u 20, i u 21 c a Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t và theo các Quy ch ho t ng ư c ban hành kèm theo Quy t nh thành l p và ban hành Quy ch ho t ng c a Th tư ng Chính ph i v i t ng khu kinh t . b) N i dung qu n lý nhà nư c i v i khu kinh t ven bi n th c hi n theo quy nh t i i u 22 c a Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t . c) Quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c c a các c p, các ngành i v i khu kinh t ven bi n th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 23 n i u 35 c a Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t . d) Ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 36 n i u 39 c a Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t . i u 2. T ch c th c hi n 1. Ph bi n quy ho ch Sau khi có Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t, công b công khai án “Quy ho ch phát tri n các Khu kinh t ven bi n Vi t Nam n năm 2020”, các B , ngành và a phương khNn trương xây d ng k ho ch th c hi n Quy ho ch phát tri n khu kinh t ven bi n phù h p v i các giai o n phát tri n. 2. Phân công trách nhi m a) B K ho ch và u tư: - Theo dõi, ôn c vi c th c hi n quy ho ch này; ki m tra, giám sát vi c l p thành quy ho ch phát tri n c a t ng khu kinh t ven bi n và vi c u tư xây d ng khu kinh t ven bi n.
  5. - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan xây d ng cơ ch h tr t ngân sách trung ương u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i khu kinh t ven bi n theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. - T ch c các h i ngh t ng k t và cung c p các thông tin v khu kinh t ven bi n. b) i v i các B , ngành: th c hi n theo ch c năng, ph i h p v i B K ho ch và u tư ch o ngành d c các a phương trong công tác theo dõi, hư ng d n, giám sát vi c th c hi n quy ho ch phát tri n các khu kinh t ven bi n. c) Chính quy n a phương, các Ban Qu n lý khu kinh t , ch doanh nghi p u tư khu kinh t ven bi n có trách nhi m qu ng bá và có k ho ch xúc ti n u tư phát tri n các khu kinh t ven bi n. d) Hàng năm, trên cơ s ánh giá th c hi n quy ho ch, i u ch nh, b sung quy ho ch cho phù h p v i tình hình và i u ki n th c t c a t ng vùng, mi n có khu kinh t ven bi n. i u 3. i u kho n thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản