Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 136/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 9 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 136/2001/Q -TTG NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2001 PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH T NG TH C I CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C GIAI O N 2001-2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t c a Chính ph s 06/2001/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2001 t i phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 5 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) CHƯƠNG TRÌNH T NG TH C I CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C GIAI O N 2001 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) I. TH C TR NG N N HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C VÀ NH NG THU N L I, KHÓ KHĂN I V I C I CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C GIAI O N 2001 - 2010 1. Th c tr ng n n hành chính nhà nư c
 2. Th c hi n Ngh quy t i h i VII, Ngh quy t Trung ương 8 (khóa VII), Ngh quy t i h i VIII, các Ngh quy t Trung ương 3, Trung ương 6 (l n 2) và Trung ương 7 (khóa VIII), công cu c c i cách hành chính trong 10 năm qua (1991 - 2000) ã góp ph n quan tr ng vào s nghi p i m i và phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Nh ng k t qu rõ nét, có ý nghĩa c a c i cách hành chính th i gian qua là: - Ch c năng và ho t ng c a các cơ quan trong h th ng hành chính t Chính ph , các B , ngành trung ương n y ban nhân dân các c p ã có nhi u thay i ti n b , t p trung nhi u hơn vào qu n lý nhà nư c; - T ng bư c i m i th ch hành chính trên các lĩnh v c, trư c h t là hình thành th ch kinh t phù h p v i yêu c u phát tri n n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; - Cơ c u t ch c b máy c a Chính ph và cơ quan hành chính các c p ư c s p x p, i u ch nh tinh gi n hơn trư c; b máy hành chính t trung ương n cơ s v n hành phát huy tác d ng, hi u qu t t hơn; - Vi c qu n lý, s d ng cán b , công ch c ư c i m i m t bư c theo các quy nh c a Pháp l nh Cán b , công ch c: t khâu tuy n ch n, ánh giá, thi nâng ng ch, khen thư ng, k lu t n ào t o, b i dư ng. Ch , chính sách ti n lương bư c u ư c c i cách theo hư ng ti n t hóa. Tuy nhiên, n n hành chính nhà nư c còn mang n ng d u n c a cơ ch qu n lý t p trung, quan liêu bao c p, chưa áp ng ư c nh ng yêu c u c a cơ ch qu n lý m i cũng như yêu c u ph c v nhân dân trong i u ki n m i, hi u l c, hi u qu qu n lý chưa cao: - Ch c năng, nhi m v qu n lý nhà nư c c a b máy hành chính trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa chưa ư c xác nh th t rõ và phù h p; s phân công, phân c p gi a các ngành và các c p chưa th t rành m ch; - H th ng th ch hành chính chưa ng b , còn ch ng chéo và thi u th ng nh t; th t c hành chính trên nhi u lĩnh v c còn rư m rà, ph c t p; tr t t , k cương chưa nghiêm; - T ch c b máy còn c ng k nh, nhi u t ng n c; phương th c qu n lý hành chính v a t p trung quan liêu l i v a phân tán, chưa thông su t; chưa có nh ng cơ ch , chính sách tài chính thích h p v i ho t ng c a các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, t ch c làm d ch v công; - i ngũ cán b , công ch c còn nhi u i m y u v phNm ch t, tinh th n trách nhi m, năng l c chuyên môn, k năng hành chính; phong cách làm vi c ch m i m i; t quan liêu, tham nhũng, sách nhi u nhân dân ti p t c di n ra nghiêm tr ng trong m t b ph n cán b , công ch c; - B máy hành chính các a phương và cơ s chưa th c s g n bó v i dân, không n m ch c ư c nh ng v n n i c m trên a bàn, lúng túng, b ng khi x lý các tình hu ng ph c t p.
 3. Tình hình trên ây do nhi u nguyên nhân gây ra. Trư c h t, nh n th c c a cán b , công ch c v vai trò và ch c năng qu n lý c a Nhà nư c, v xây d ng b máy nhà nư c nói chung và b máy hành chính nhà nư c trong tình hình m i, i u ki n m i chưa th t rõ ràng và chưa th ng nh t, còn nhi u v n v lý lu n và th c ti n chưa ư c làm sáng t , còn nhi u ch trương, chính sách, quy nh c a pháp lu t ra i trong cơ ch t p trung, quan liêu bao c p chưa ư c k p th i s a i, thay th . Th hai, vi c tri n khai các nhi m v v c i cách hành chính chưa ư c ti n hành ng b v i i m i t ch c và ho t ng c a h th ng chính tr do ng lãnh o, c i cách hành chính chưa g n bó ch t ch v i i m i ho t ng l p pháp và c i cách tư pháp. Th ba, c i cách hành chính g p tr ng i l n do ng ch m n l i ích c c b c a nhi u cơ quan hành chính, nhi u cán b , công ch c trong b máy nhà nư c trung ương và a phương; nh hư ng c a cơ ch t p trung quan liêu, bao c p còn è n ng lên n p nghĩ, cách làm c a không ít cán b , công ch c; cu c c i cách chưa ư c chuNn b t t v m t tư tư ng. Th tư, các ch , chính sách v t ch c và cán b , v ti n lương còn nhi u i u chưa phù h p, chưa t o ra ng l c thúc Ny công cu c c i cách. Th năm là nh ng thi u sót trong công tác ch o c a Chính ph , các B , ngành trung ương và y ban nhân dân các a phương trong vi c ti n hành c i cách hành chính; s ch o th c hi n các ch trương ã ra thi u kiên quy t và chưa th ng nh t. 2. Bài h c v c i cách hành chính T th c ti n ti n hành c i cách hành chính 10 năm qua, trên cơ s nh ng k t qu ã t ư c và nh ng khuy t i m, có th rút ra m y bài h c chung sau ây: - C i cách hành chính là nhi m v r ng l n, liên quan n nhi u lĩnh v c, ph i ư c ti n hành ng b trong t ng th i m i h th ng chính tr , g n v i xây d ng và ch nh n ng, g n v i c i cách b máy nhà nư c nói chung; - K t h p ch t ch c i cách hành chính v i c i cách kinh t trong t ng bư c i và trong t ng lĩnh v c, trên t ng a bàn, t o ra s ăn kh p và thúc Ny l n nhau gi a c i cách hành chính và i m i cơ ch qu n lý kinh t ; - C i cách hành chính là công vi c nh y c m, khó khăn, òi h i các cơ quan ch o có quan i m, nguyên t c nh t quán, có chương trình hành ng thi t th c trong t ng th i gian; s lãnh o, ch o cu c c i cách ph i t p trung, th ng nh t v i quy t tâm và ý chí c i cách m nh m ; - C i cách hành chính ph i ư c tri n khai ng b t trên xu ng, t dư i lên, coi tr ng, khuy n khích nh ng sáng ki n, th nghi m c a a phương và cơ s , xác nh ư c khâu t phá trong t ng giai o n, tìm ra ư c ng l c c th thúc Ny các ho t ng c i cách; - C i cách hành chính ph i xu t phát t th c ti n Vi t Nam v i c i m, truy n th ng, b n s c Vi t Nam; ng th i tham kh o, h c h i ki n th c, kinh nghi m c a các nư c v t ch c và ho t ng qu n lý v n d ng thích h p. 3. Thu n l i và khó khăn i v i c i cách hành chính trong th i gian t i
 4. 10 năm m u c a Th k 21 s là giai o n có nhi u cơ h i và thu n l i Ny m nh hơn n a ti n trình c i cách hành chính: - Nh ng bài h c th c ti n v c i cách hành chính 10 năm qua là cơ s t t cho nh ng quy t nh m i v c i cách hành chính trong th i gian t i; - Yêu c u xây d ng và hoàn thi n n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa t o ra s thúc Ny m nh m i v i c i cách n n hành chính g n v i quá trình c i cách kinh t . Quá trình h i nh p khu v c và qu c t ti p t c m r ng cơ h i cho s h p tác, trao i và h c t p kinh nghi m v c i cách hành chính gi a Vi t Nam v i các nư c. Tuy nhiên, cu c c i cách hành chính cũng ng trư c nhi u khó khăn, thách th c: - Thách th c l n nh t i v i yêu c u xây d ng h th ng hành chính nhà nư c trong s ch, v ng m nh, qu n lý có hi u l c, hi u qu là nh ng y u kém kéo dài c a b máy hành chính nhà nư c, t quan liêu, n n tham nhũng, s thoái hóa v phNm ch t, o c c a m t b ph n cán b , công ch c; - Ph m vi và quy mô r ng l n c a c i cách hành chính òi h i ph i ti n hành m t cách liên t c, v i quy t tâm cao, v a làm v a nghiên c u, t ng k t th nghi m nh ng mô hình t ch c và qu n lý m i. Các cơ quan hành chính nhà nư c ph i ph n u t i m i, t c i cách mình th c hi n cho ư c m c tiêu xây d ng m t n n hành chính dân ch và t ng bư c hi n i hóa, th c hi n ư c y quy n làm ch c a nhân dân, tăng cư ng ư c pháp ch , k cương nhà nư c trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; - C i cách hành chính ư c t trong t ng th i m i h th ng chính tr và c i cách b máy nhà nư c nói chung. Trên th c t còn nhi u v n quan tr ng, có ý nghĩa quy t nh i v i vi c xác nh n i dung và phương th c ti n hành c i cách b máy nhà nư c, c i cách hành chính, xây d ng Nhà nư c pháp quy n Vi t Nam xã h i ch nghĩa, c n ph i ti p t c nghiên c u có k t lu n rõ; - S c ỳ c a cơ ch t p trung, quan liêu bao c p còn nh hư ng khá n ng n n p nghĩ, phong cách làm vi c c a m t b ph n cán b , công ch c, trong khi ó cu c c i cách l i ư c ti n hành trong i u ki n còn thi u ki n th c và kinh nghi m qu n lý nhà nư c trong cơ ch kinh t m i, trư c yêu c u xây d ng h th ng hành chính nhà nư c dân ch và hi n i. II. M C TIÊU C A CHƯƠNG TRÌNH T NG TH C I CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C GIAI O N 2001 - 2010 VÀ QUAN I M C I CÁCH 1. M c tiêu M c tiêu chung c a Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010 là: xây d ng m t n n hành chính dân ch , trong s ch, v ng m nh, chuyên nghi p, hi n i hóa, ho t ng có hi u l c, hi u qu theo nguyên t c c a Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa dư i s lãnh o c a ng; xây d ng i ngũ cán b , công ch c có ph m ch t và năng l c áp ng yêu c u c a công cu c xây d ng, phát tri n t nư c. n năm 2010, h th ng hành chính v cơ b n ư c c i cách phù h p v i yêu c u qu n lý n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa.
 5. Nh ng m c tiêu c th c a Chương trình là: 1.1. Hoàn thi n h th ng th ch hành chính, cơ ch , chính sách phù h p v i th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c, trư c h t là các th ch v kinh t , v t ch c và ho t ng c a h th ng hành chính. Ti p t c i m i quy trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, kh c ph c tính c c b trong vi c chuNn b , so n th o các văn b n; cao trách nhi m c a t ng cơ quan trong quá trình xây d ng th ch ; phát huy dân ch , huy ng trí tu c a nhân dân nâng cao ch t lư ng văn b n quy ph m pháp lu t. 1.2. Xóa b v cơ b n các th t c hành chính mang tính quan liêu, rư m rà, gây phi n hà cho doanh nghi p và nhân dân; hoàn thi n các th t c hành chính m i theo hư ng công khai, ơn gi n và thu n ti n cho dân. 1.3. Các cơ quan trong h th ng hành chính ư c xác nh ch c năng, nhi m v , thNm quy n và trách nhi m rõ ràng; chuy n ư c m t s công vi c và d ch v không c n thi t ph i do cơ quan nhà nư c th c hi n cho doanh nghi p, t ch c xã h i, t ch c phi chính ph m nh n. 1.4. Cơ c u t ch c c a Chính ph g n nh , h p lý theo nguyên t c B qu n lý a ngành, a lĩnh v c, th c hi n ch c năng ch y u là qu n lý vĩ mô toàn xã h i b ng pháp lu t, chính sách, hư ng d n và ki m tra th c hi n. B máy c a các B ư c i u ch nh v cơ c u trên cơ s phân bi t rõ ch c năng, phương th c ho t ng c a các b ph n tham mưu, th c thi chính sách, cung c p d ch v công. 1.5. n năm 2005, v cơ b n xác nh xong và th c hi n ư c các quy nh m i v phân c p qu n lý hành chính nhà nư c gi a trung ương và a phương, gi a các c p chính quy n a phương; nh rõ ch c năng, nhi m v , thNm quy n và t ch c b máy chính quy n ô th và nông thôn. Các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n ư c t ch c l i g n nh , th c hi n úng ch c năng qu n lý nhà nư c theo nhi m v và thNm quy n ư c xác nh trong Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i). Xác nh rõ tính ch t, cơ c u t ch c, ch làm vi c c a chính quy n c p xã. 1.6. n năm 2010, i ngũ cán b , công ch c có s lư ng, cơ c u h p lý, chuyên nghi p, hi n i. Tuy t i b ph n cán b , công ch c có phNm ch t t t và năng l c thi hành công v , t n t y ph c v s nghi p phát tri n t nư c và ph c v nhân dân. 1.7. n năm 2005, ti n lương c a cán b , công ch c ư c c i cách cơ b n, tr thành ng l c c a n n công v , b o m cu c s ng c a cán b , công ch c và gia ình. 1.8. n năm 2005, cơ ch tài chính ư c i m i thích h p v i tính ch t c a cơ quan hành chính và t ch c s nghi p, d ch v công.
 6. 1.9. N n hành chính nhà nư c ư c hi n i hóa m t bư c rõ r t. Các cơ quan hành chính có trang thi t b tương i hi n i ph c v yêu c u qu n lý nhà nư c k p th i và thông su t. H th ng thông tin i n t c a Chính ph ư c ưa vào ho t ng. 2. Cu c c i cách hành chính t trong khuôn kh các quan i m và ch trương c a ng C ng s n Vi t Nam v i m i h th ng chính tr và c i cách b máy nhà nư c - C i cách và hoàn thi n n n hành chính nhà nư c g n li n v i xây d ng, ch nh n ng, i m i n i dung và phương th c lãnh o c a ng i v i Nhà nư c nói chung và n n hành chính nói riêng, nh m gi v ng và phát huy b n ch t c a giai c p công nhân, xây d ng Nhà nư c pháp quy n c a dân, do dân, vì dân, dư i s lãnh o c a ng. - N n hành chính ph i ư c t ch c thành m t h th ng th ng nh t n nh, ho t ng thông su t, trên cơ s phân công, phân c p và ch trách nhi m rành m ch, có k cương nghiêm ng t, cơ quan hành chính và cán b , công ch c nhà nư c ch u s giám sát ch t ch c a nhân dân. áp d ng các cơ ch , bi n pháp h u hi u ngăn ng a nh ng hành vi m t dân ch , t do, tùy ti n, quan liêu, tham nhũng, sách nhi u, gây phi n hà cho dân. - Các ch trương, gi i pháp c i cách hành chính ph i g n li n ch t ch v i bư c i c a i m i kinh t , v i yêu c u phát tri n t nư c trong quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa và h i nh p kinh t qu c t , hình thành và hoàn thi n các y u t c a n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, gi v ng tr t t , k cương trong các ho t ng kinh t , thúc Ny tăng trư ng kinh t , nâng cao i s ng c a nhân dân. - C i cách hành chính là nhi m v r ng l n, ph c t p òi h i có t m nhìn bao quát v i nh ng gi i pháp ng b , k t h p ch t ch c i cách hành chính v i i m i ho t ng l p pháp, c i cách tư pháp. - C i cách hành chính ph i ư c ti n hành t ng bư c v ng ch c, có tr ng tâm, tr ng i m, l a ch n khâu t phá trong t ng giai o n c th . III. N I DUNG C A CHƯƠNG TRÌNH T NG TH C I CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C GIAI O N 2001 - 2010 1. C i cách th ch 1.1. Xây d ng và hoàn thi n các th ch , trư c h t là th ch kinh t c a n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, th ch v t ch c và ho t ng c a h th ng hành chính nhà nư c. Trong 5 năm t i, chú tr ng m t s th ch then ch t sau ây: - Th ch v th trư ng v n và ti n t , th trư ng ch ng khoán, th trư ng b t ng s n, th trư ng khoa h c và công ngh , th trư ng lao ng, th trư ng d ch v . - Th ch v t ch c và ho t ng c a h th ng hành chính, trư c h t là t ch c và ho t ng c a Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các c p.
 7. - Th ch v quan h gi a Nhà nư c v i nhân dân, như: thu th p ý ki n c a nhân dân trư c khi quy t nh các ch trương, chính sách quan tr ng, trưng c u dân ý, x lý các hành vi trái pháp lu t c a cơ quan và cán b , công ch c nhà nư c trong khi thi hành công v ; thNm quy n, trách nhi m c a cơ quan hành chính và c a Tòa án trong vi c gi i quy t khi u ki n c a nhân dân. - Th ch v thNm quy n qu n lý nhà nư c i v i doanh nghi p nói chung và doanh nghi p nhà nư c nói riêng; phân bi t rõ quy n c a ch s h u, quy n qu n lý hành chính nhà nư c và quy n t ch kinh doanh c a doanh nghi p. 1.2. i m i quy trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t - Rà soát và h th ng hóa các văn b n quy ph m pháp lu t theo t ng lĩnh v c, lo i b nh ng quy nh pháp lu t không còn hi u l c ho c ch ng chéo, trùng l p. Phát huy hi u qu c a cơ s d li u qu c gia v văn b n quy ph m pháp lu t. - Tăng cư ng năng l c c a các cơ quan hành chính nhà nư c trung ương và a phương trong vi c xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. Kh c ph c tình tr ng lu t, pháp l nh ch ngh nh và thông tư hư ng d n thi hành. - nâng cao ch t lư ng và tránh tình tr ng thi u khách quan, c c b trong vi c xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, c n thi t ph i nghiên c u i m i phương th c, quy trình xây d ng pháp lu t t khâu u cho n khâu Chính ph xem xét, quy t nh ho c thông qua trình Qu c h i. - Ban hành các quy nh b o m s tham gia có hi u qu c a nhân dân vào quá trình xây d ng pháp lu t, t ch c t t vi c l y ý ki n óng góp c a các t ng l p nhân dân, c a nh ng ngư i là i tư ng i u ch nh c a văn b n trư c khi ban hành. - Các văn b n quy ph m pháp lu t ph i ư c ăng Công báo ho c y t th , ưa tin trên các phương ti n thông tin i chúng ngay sau khi ký ban hành công dân và các t ch c có i u ki n tìm hi u và th c hi n. 1.3. B o m vi c t ch c th c thi pháp lu t nghiêm minh c a cơ quan nhà nư c, c a cán b , công ch c - Cung c p cho cán b , công ch c y thông tin v chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v n d ng, gi i quy t công vi c theo ch c trách và thNm quy n. - Th c hi n Quy ch dân ch cơ s , ch thông tin công khai cho dân v ch trương, chính sách c a Nhà nư c, c a chính quy n a phương; ch cán b lãnh o ch ch t c a các ngành trung ương và a phương nh kỳ tr c ti p g p g , i tho i gi i quy t các v n do doanh nghi p và nhân dân t ra. - Phát huy hi u l c c a các thi t ch thanh tra, ki m sát và tài phán b o m hi u l c qu n lý nhà nư c, gi gìn k cương xã h i. Phân nh rõ trách nhi m c a các cơ quan thanh tra và Tòa hành chính trong vi c gi i quy t các khi u ki n c a dân i v i các cơ quan và cán b , công ch c.
 8. - M r ng d ch v tư v n pháp lu t cho nhân dân, cho ngư i nghèo, ngư i thu c di n chính sách và ng bào dân t c ít ngư i, vùng sâu, vùng xa. T o i u ki n cho các lu t sư ho t ng tư v n có hi u qu theo pháp lu t. 1.4. Ti p t c c i cách th t c hành chính - Ti p t c c i cách th t c hành chính nh m b o m tính pháp lý, hi u qu , minh b ch và công b ng trong khi gi i quy t công vi c hành chính. Lo i b nh ng th t c rư m rà, ch ng chéo d b l i d ng tham nhũng, gây khó khăn cho dân. M r ng c i cách th t c hành chính trong t t c các lĩnh v c, xóa b k p th i nh ng quy nh không c n thi t v c p phép và thanh tra, ki m tra, ki m soát, ki m d ch, giám nh. M u hóa th ng nh t trong c nư c các lo i gi y t mà công dân ho c doanh nghi p c n ph i làm khi có yêu c u gi i quy t các công vi c v s n xu t, kinh doanh và i s ng. - Ban hành cơ ch ki m tra cán b , công ch c ti p nh n và gi i quy t công vi c c a dân; x lý nghiêm ngư i có hành vi sách nhi u, hách d ch, vô trách nhi m; khen thư ng nh ng ngư i hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao. - M r ng th c hi n cơ ch "m t c a" trong vi c gi i quy t công vi c c a cá nhân và t ch c các cơ quan hành chính nhà nư c các c p. Cơ quan hành chính các c p có trách nhi m gi i quy t công vi c c a cá nhân và t ch c ph i niêm y t công khai, y m i th t c, trình t , l phí, l ch công tác t i tr s làm vi c. - Quy nh c th và rõ ràng trách nhi m cá nhân trong khi thi hành công v . Vi c xác nh quy n h n và trách nhi m c a cán b , công ch c trong khi thi hành công v ph i i li n v i vi c ánh giá, khen thư ng, k lu t cán b , công ch c. 2. C i cách t ch c b máy hành chính 2.1. i u ch nh ch c năng, nhi m v c a Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và chính quy n a phương các c p cho phù h p v i yêu c u qu n lý nhà nư c trong tình hình m i - Chính ph , các B , cơ quan ngang B t p trung th c hi n ch c năng xây d ng, ban hành th ch , k ho ch, chính sách, qu n lý vĩ mô i v i s phát tri n kinh t - xã h i, ch o và ki m tra th c hi n. - Phân nh rõ thNm quy n và trách nhi m c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; trách nhi m c a t p th và trách nhi m cá nhân trong cơ quan hành chính các c p. - nh rõ vai trò, ch c năng và trách nhi m c a chính quy n a phương các c p phù h p v i yêu c u i m i s phân c p qu n lý hành chính gi a trung ương và a phương, g n v i các bư c phát tri n c a c i cách kinh t . 2.2. T ng bư c i u ch nh nh ng công vi c mà Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và chính quy n a phương m nhi m kh c ph c nh ng ch ng chéo, trùng l p v ch c năng, nhi m v . Chuy n cho các t ch c xã h i,
 9. t ch c phi Chính ph ho c doanh nghi p làm nh ng công vi c v d ch v không c n thi t ph i do cơ quan hành chính nhà nư c tr c ti p th c hi n. 2.3. n năm 2005, v cơ b n ban hành xong và áp d ng các quy nh m i v phân c p trung ương - a phương, phân c p gi a các c p chính quy n a phương, nâng cao thNm quy n và trách nhi m c a chính quy n a phương, tăng cư ng m i liên h và trách nhi m c a chính quy n trư c nhân dân a phương. G n phân c p công vi c v i phân c p v tài chính, t ch c và cán b . nh rõ nh ng lo i vi c a phương toàn quy n quy t nh, nh ng vi c trư c khi a phương quy t nh ph i có ý ki n c a trung ương và nh ng vi c ph i th c hi n theo quy t nh c a trung ương. 2.4. B trí l i cơ c u t ch c c a Chính ph - Xây d ng cơ c u t ch c c a Chính ph g m các B , cơ quan ngang B làm ch c năng qu n lý nhà nư c. Trên cơ s xác nh, i u ch nh ch c năng c a Chính ph , các B , cơ quan ngang B phù h p v i yêu c u qu n lý nhà nư c v chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i, qu c phòng, an ninh và i ngo i, v m i quan h gi a các ngành, các lĩnh v c trong tình hình m i mà nh l i s lư ng và cơ c u các B , cơ quan ngang B , làm cho b máy c a Chính ph g n nh , ch c trách rõ ràng, làm vi c khoa h c, ho t ng có hi u l c, hi u qu . i u ch nh t ch c các cơ quan có ch c năng qu n lý nhà nư c cho phù h p v i cơ c u c a Chính ph . i tên m t s B , cơ quan ngang B cho phù h p v i n i dung và ph m vi trách nhi m qu n lý nhà nư c. - Gi m m nh các cơ quan thu c Chính ph và t ch c tr c thu c Th tư ng Chính ph . Ch duy trì m t s ít cơ quan thu c Chính ph có tính ch t chuyên môn, nghi p v ph c v cho công vi c qu n lý vĩ mô c a Chính ph . - nh rõ tính ch t, phương th c ho t ng c a các t ch c tư v n do Th tư ng Chính ph thành l p. Ch thành l p các t ch c này khi Chính ph có yêu c u ch o t p trung nh ng nhi m v quan tr ng liên quan n nhi u ngành, nhi u lĩnh v c. Các t ch c này không có b máy chuyên trách và biên ch riêng, b ph n thư ng tr c t t i B ho c cơ quan ngang B có liên quan nhi u nh t. - Trên cơ s xác nh úng ch c năng qu n lý nhà nư c và ph m vi qu n lý c a m i B , cơ quan ngang B , tách ch c năng qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B i v i toàn ngành, lĩnh v c trong ph m vi c nư c v i vi c ch o, i u hành các t ch c s nghi p có tính ch t d ch v công tr c thu c B , cơ quan ngang B . 2.5. i u ch nh cơ c u t ch c b máy bên trong c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph - Tách ch c năng qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B i v i ngành, lĩnh v c trong ph m vi c nư c v i ch c năng i u hành các t ch c s nghi p công tr c thu c B , cơ quan ngang B ; theo ó, tách t ch c hành chính v i t ch c s nghi p công ho t ng theo các cơ ch riêng, phù h p, có hi u qu . - Cơ c u l i t ch c b máy bên trong c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , làm cho b máy tinh g n, h p lý, tương x ng v i ch c năng, nhi m v qu n lý nhà nư c c a m i cơ quan; nh rõ tính ch t và các lo i hình t ch c tr c thu c tham mưu và th c thi pháp lu t.
 10. 2.6. C i cách t ch c b máy chính quy n a phương - Quy nh các tiêu chí c th i v i t ng lo i ơn v hành chính nư c ta i n n nh, ch m d t tình tr ng chia, tách nhi u như th i gian qua. - Xác nh rõ ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a chính quy n a phương trên cơ s phân c p rõ ràng và h p lý gi a trung ương và a phương, phân bi t ch c năng, nhi m v c a chính quy n ô th v i chính quy n nông thôn; t ch c h p lý H i ng nhân dân và y ban nhân dân t ng c p căn c vào quy nh c a Hi n pháp (s a i) và Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i). - S p x p, t ch c l i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân các c p theo hư ng trách nhi m rõ ràng, phân công rành m ch, b máy g n nh , tăng cư ng tính chuyên nghi p, gi i quy t nhanh công vi c c a cá nhân và t ch c. 2.7. C i ti n phương th c qu n lý, l l i làm vi c c a cơ quan hành chính các c p - Xác nh rõ các nguyên t c làm vi c và quy ch ph i h p trong s v n hành b máy hành chính. nh rõ ph n s , thNm quy n và trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, ơn v v k t qu ho t ng c a b máy do mình ph trách. - Lo i b nh ng vi c làm hình th c, không có hi u qu thi t th c, gi m h i h p, gi m gi y t hành chính. Tăng cư ng trách nhi m và năng l c c a cơ quan hành chính trong gi i quy t công vi c c a cá nhân và t ch c. 2.8. Th c hi n t ng bư c hi n i hóa n n hành chính - Tri n khai ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng ch o, i u hành c a h th ng hành chính nhà nư c; áp d ng các công c , phương pháp qu n lý tiên ti n, hi n i trong các cơ quan hành chính nhà nư c. - Tăng cư ng u tư n năm 2010, các cơ quan hành chính có trang thi t b tương i hi n i, cơ quan hành chính c p xã trong c nư c có tr s và phương ti n làm vi c b o m nhi m v qu n lý; m ng tin h c di n r ng c a Chính ph ư c thi t l p t i c p xã. 3. i m i, nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c 3.1. i m i công tác qu n lý cán b , công ch c i m i công tác qu n lý cán b , công ch c phù h p v i quá trình phát tri n kinh t - xã h i và c i cách hành chính: - Ti n hành t ng i u tra, ánh giá i ngũ cán b , công ch c nh m xác nh chính xác s lư ng, ch t lư ng c a toàn b i ngũ cán b , công ch c, trên cơ s ó quy ho ch, xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng, qu n lý i ngũ cán b , công ch c. Xây d ng h th ng cơ s d li u cán b , công ch c t ng bư c chuy n sang qu n lý cán b , công ch c b ng h th ng tin h c các cơ quan hành chính nhà nư c trung ương và a phương;
 11. -S a i, b sung h th ng ng ch, b c, các quy nh hi n hành v tiêu chuNn nghi p v , ch c danh cán b , công ch c. Hoàn thi n h th ng tiêu chuNn ch c danh phù h p v i th c ti n Vi t Nam, v i yêu c u công tác chuyên môn c a t ng i tư ng, làm căn c cho vi c ánh giá năng l c c a cán b , công ch c; - Xác nh cơ c u cán b , công ch c h p lý g n v i ch c năng, nhi m v trong các cơ quan hành chính nhà nư c trung ương và a phương, làm cơ s cho vi c nh biên và xây d ng, phát tri n i ngũ cán b , công ch c. C i ti n phương pháp nh biên làm căn c cho vi c quy t nh v s lư ng, ch t lư ng và cơ c u cán b , công ch c phù h p v i kh i lư ng và ch t lư ng công vi c c a t ng cơ quan hành chính; - Hoàn thi n ch tuy n d ng cán b , công ch c, th c hi n quy ch m i v ánh giá, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c nâng cao ch t lư ng ho t ng công v . Cơ ch thi tuy n ph i b o m tính dân ch , công khai, ch n úng ngư i tiêu chuNn vào b máy nhà nư c, chú ý b o m m t t l thích áng cán b , công ch c n trong các ngành, lĩnh v c khác nhau; - Xây d ng quy nh th ng nh t v tinh gi n biên ch trong cơ quan hành chính, ơn v s nghi p trung ương và a phương th c hi n ư c vi c thư ng xuyên ưa ra kh i b máy nh ng cán b , công ch c không năng l c, trình , nh ng ngư i vi ph m pháp lu t, vi ph m o c ngh nghi p, t o i u ki n i m i, tr hóa, nâng cao năng l c c a i ngũ cán b , công ch c; - i m i, nâng cao năng l c c a các cơ quan và cán b làm nhi m v qu n lý cán b , công ch c, công v phù h p v i yêu c u, nhi m v c a th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa; - S a i vi c phân c p trách nhi m qu n lý cán b , công ch c. M r ng quy n và trách nhi m qu n lý cán b , công ch c c a chính quy n a phương. Phân c p qu n lý v nhân s i li n v i phân c p v nhi m v và phân c p v tài chính. ư3.2. C i cách ti n lương và các ch , chính sách ãi ng C i cách ti n lương theo quan i m: coi ti n lương là hình th c u tư tr c ti p cho con ngư i, u tư cho phát tri n kinh t - xã h i, góp ph n nâng cao ch t lư ng cán b , công ch c và ho t ng công v . Nh ng vi c chính là: - Nâng m c lương t i thi u cho cán b , công ch c s ng b ng lương. C i cách h th ng thang lương, b ng lương trên cơ s xem xét tính ch t và c i m lao ng c a các lo i cán b , công ch c; i u ch nh b i s và h s ti n lương trong các thang, b ng lương; - Ch m nh t n năm 2005, th c hi n xong c i cách cơ b n ch ti n lương i v i cán b , công ch c, th c hi n ti n t hoá y ti n lương, i u ch nh ti n lương tương ng v i nh p tăng thu nh p trong xã h i; - S a i, b sung các quy nh v ch ph c p ngoài ti n lương theo ng ch, b c, theo c p b c chuyên môn, nghi p v cán b , công ch c cho cán b , công ch c làm vi c trong i u ki n khó khăn, nguy hi m, c h i;
 12. - Ban hành và th c hi n ch ti n thư ng i v i cán b , công ch c hoàn thành xu t s c nhi m v và các ch ãi ng khác ngoài ti n lương i v i cán b , công ch c. 3.3. ào t o, b i dư ng cán b , công ch c - ánh giá l i công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, xây d ng và tri n khai k ho ch v ào t o, b i dư ng cán b , công ch c trong b máy hành chính nhà nư c theo t ng lo i: cán b , công ch c làm nhi m v tham mưu ho ch nh chính sách; cán b , công ch c các ng ch hành chính, s nghi p và cán b chính quy n cơ s . - Ti p t c i m i n i dung chương trình và phương th c ào t o, b i dư ng, chú tr ng nâng cao ki n th c, k năng hành chính cho i ngũ cán b , công ch c theo ch c trách, nhi m v ang m nh n. M i lo i cán b , công ch c có chương trình, n i dung ào t o và b i dư ng phù h p. K t h p ào t o chính quy v i các hình th c ào t o không chính quy, ào t o trong nư c và g i i ào t o ngoài nư c. Khuy n khích cán b , công ch c t h c có s giúp c a Nhà nư c. - T ch c l i h th ng cơ s ào t o b i dư ng cán b , công ch c; i u ch nh s phân công gi a các cơ s ào t o. T o i u ki n H c vi n Hành chính Qu c gia, các trư ng ào t o cán b c a các t nh, thành ph có th ch ng ào t o m t b ph n nhân l c ph c v b máy hành chính nhà nư c trung ương và a phương. 3.4. Nâng cao tinh th n trách nhi m và o c cán b , công ch c - Tăng cư ng các bi n pháp giáo d c cán b , công ch c v tinh th n trách nhi m, ý th c t n tâm, t n tu v i công vi c. Xây d ng tiêu chuNn o c ngh nghi p cán b , công ch c. Tôn vinh ngh nghi p, danh d c a ngư i cán b , công ch c. - Ban hành và th c hi n nghiêm Quy ch công v , g n v i th c hi n Quy ch dân ch trong các cơ quan hành chính nhà nư c, th c hi n tri t nguyên t c công khai hóa ho t ng công v , nh t là trong các công vi c có quan h tr c ti p v i công dân, trong lĩnh v c tài chính, ngân sách; b o m th c hi n k cương c a b máy, nâng cao trách nhi m, ý th c t ch c k lu t c a i ngũ cán b , công ch c. - Ny m nh cu c u tranh ch ng quan liêu, tham nhũng trong b máy nhà nư c. Th c hi n ch ki m toán và các ch b o v công s n và ngân sách nhà nư c. 4. C i cách tài chính công 4.1. i m i cơ ch phân c p qu n lý tài chính và ngân sách, b o m tính th ng nh t c a h th ng tài chính qu c gia và vai trò ch o c a ngân sách trung ương; ng th i phát huy tính ch ng, năng ng, sáng t o và trách nhi m c a a phương và các ngành trong vi c i u hành tài chính và ngân sách. 4.2. B o m quy n quy t nh ngân sách a phương c a H i ng nhân dân các c p, t o i u ki n cho chính quy n a phương ch ng x lý các công vi c a phương; quy n quy t nh c a các B , S , Ban, ngành v phân b ngân sách cho các
 13. ơn v tr c thu c; quy n ch ng c a các ơn v s d ng ngân sách trong ph m vi d toán ư c duy t phù h p v i ch , chính sách. 4.3. Trên cơ s phân bi t rõ cơ quan hành chính công quy n v i t ch c s nghi p, d ch v công, trong 2 năm 2001 và 2002 th c hi n i m i cơ ch phân b ngân sách cho cơ quan hành chính, xoá b ch c p kinh phí theo s lư ng biên ch , thay th b ng cách tính toán kinh phí căn c vào k t qu và ch t lư ng ho t ng, hư ng vào ki m soát u ra, ch t lư ng chi tiêu theo m c tiêu c a cơ quan hành chính, i m i h th ng nh m c chi tiêu cho ơn gi n hơn, tăng quy n ch ng c a cơ quan s d ng ngân sách. 4.4. i m i cơ b n cơ ch tài chính i v i khu v c d ch v công - Xây d ng quan ni m úng v d ch v công. Nhà nư c có trách nhi m chăm lo i s ng v t ch t và văn hoá c a nhân dân, nhưng không ph i vì th mà m i công vi c v d ch v công u do cơ quan nhà nư c tr c ti p m nh n. Trong t ng lĩnh v c nh rõ nh ng công vi c mà Nhà nư c ph i u tư và tr c ti p th c hi n, nh ng công vi c c n ph i chuy n các t ch c xã h i m nhi m. Nhà nư c có các chính sách, cơ ch t o i u ki n doanh nghi p, t ch c xã h i và nhân dân tr c ti p làm các d ch v ph c v s n xu t và i s ng dư i s hư ng d n, h tr và ki m tra, ki m soát c a cơ quan hành chính nhà nư c. - Xoá b cơ ch c p phát tài chính theo ki u "xin - cho", ban hành các cơ ch , chính sách th c hi n ch t ch tài chính cho các ơn v s nghi p có i u ki n như trư ng i h c, b nh vi n, vi n nghiên c u v.v... trên cơ s xác nh nhi m v ph i th c hi n, m c h tr tài chính t ngân sách nhà nư c và ph n còn l i do các ơn v t trang tr i. 4.5. Th c hi n thí i m áp d ng r ng rãi m t s cơ ch tài chính m i, như: - Cho thuê ơn v s nghi p công, cho thuê t xây d ng cơ s nhà trư ng, b nh vi n; ch b o hi m xã h i, b o hi m y t i v i cán b , công ch c chuy n t các ơn v công l p sang dân l p; - Cơ ch khuy n khích các nhà u tư trong nư c, nư c ngoài u tư phát tri n các cơ s ào t o d y ngh , i h c, trên i h c, cơ s ch a b nh có ch t lư ng cao các thành ph , khu công nghi p; khuy n khích liên doanh và u tư tr c ti p c a nư c ngoài vào lĩnh v c này; - Th c hi n cơ ch khoán m t s lo i d ch v công c ng như: v sinh ô th , c p, thoát nư c, cây xanh công viên, nư c ph c v nông nghi p ...; - Th c hi n cơ ch h p ng m t s d ch v công trong cơ quan hành chính. 4.6. i m i công tác ki m toán i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p nh m nâng cao trách nhi m và hi u qu s d ng kinh phí t ngân sách nhà nư c, xóa b tình tr ng nhi u u m i thanh tra, ki m tra, ki m toán i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p. Th c hi n dân ch , công khai, minh b ch v tài chính công, t t c các ch tiêu tài chính u ư c công b công khai.
 14. IV. T CH C TH C HI N 1. Các gi i pháp ch y u 1.1. Tăng cư ng công tác ch o, i u hành C i cách hành chính òi h i s i m i sâu s c trong tư duy, nh n th c v t ch c th c hi n c i cách. Qua nh ng bài h c sâu s c v c i cách hành chính th i gian qua, c n tăng cư ng công tác ch o, tri n khai c i cách hành chính t trung ương m t cách quy t li t. th c hi n ư c Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010 c n có quy t tâm chính tr c a các c p lãnh o cao c a ng và Nhà nư c, c a nh ng ngư i ng u các cơ quan hành chính các c p. 1.2. Th c hi n c i cách hành chính ng b v i i m i h th ng chính tr Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010 ph i ư c t ch c th c hi n ng b v i i m i h th ng chính tr . ng lãnh o toàn b ho t ng c a Nhà nư c, trong ó b máy hành pháp là công c quan tr ng th c hi n ư ng l i, chính sách c a ng. S i m i t ch c và ho t ng c a ng, trư c h t là i m i n i dung và phương th c lãnh o c a ng có ý nghĩa c c kỳ quan tr ng i v i c i cách hành chính. S ch o c i cách hành chính ph i g n ch t v i s ch o i m i ho t ng l p pháp và c i cách tư pháp. 1.3. Th c hi n c i cách hành chính ng b t trung ương t i a phương Th c hi n ng b c i cách hành chính các ngành, các c p; trư c h t t p trung làm m nh các B , ngành trung ương, t ó t o ti n ng viên, thúc Ny c i cách hành chính c a chính quy n a phương. C n kh c ph c s th ng, không khNn trương c a các B , ngành trung ương trong vi c s a i nh ng th ch không còn phù h p; trong vi c phân c p cho chính quy n a phương. Xác nh rõ trách nhi m c a ngư i ng u các cơ quan hành chính nhà nư c trong vi c t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính trong ph m vi mình ph trách. T Chính ph , Th tư ng Chính ph n các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các c p ph i th c s dành công s c ch o và t ch c tri n khai th c hi n các nhi m v v c i cách hành chính ã ra, coi ó là nhi m v tr ng tâm, thư ng xuyên trong toàn b ho t ng ch o, i u hành c a cơ quan hành chính nhà nư c các c p. 1.4. B trí ngu n tài chính và nhân l c th c hi n ư c Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010, c n ph i huy ng và b trí cán b có năng l c cho vi c chuNn b và th c hi n các nhi m v ã ra. Nâng cao năng l c nghiên c u và ch o c a các cơ quan có trách nhi m giúp Chính ph và y ban nhân dân các c p t ch c th c hi n nhi m v c i cách hành chính. B trí ngu n l c tài chính c n thi t t ngân sách nhà nư c xây d ng và th c hi n các chương trình hành ng c th ã xác nh.
 15. 1.5. Tăng cư ng công tác thông tin, tuyên truy n C i cách hành chính không ch là công vi c riêng c a h th ng hành chính, mà là yêu c u chung c a toàn xã h i. Vì v y, c n tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n thông tin m i cán b , công ch c và ngư i dân nh n th c úng v c i cách b máy nhà nư c và c i cách hành chính. C n có nh ng bi n pháp thi t th c th c hi n quy n giám sát c a nhân dân i v i ho t ng c a b máy hành chính. 2. Các giai o n th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010 Chương trình t ng th 10 năm ư c chia làm 2 giai o n: - Giai o n 1 (2001 - 2005): nhi m v tr ng tâm là: + Xác nh rành m ch ch c năng, nhi m v , thNm quy n, trách nhi m c a các cơ quan hành chính t Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph t i y ban nhân dân các c p; + Th c hi n xong v cơ b n vi c phân c p ch c năng và thNm quy n v qu n lý nhà nư c gi a trung ương và a phương; gi a các c p chính quy n a phương; + i m i cơ ch ho t ng và qu n lý tài chính công i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p; + Th c hi n xong v cơ b n vi c c i cách ch ti n lương cán b , công ch c theo tinh th n Ngh quy t i h i IX c a ng. Các gi i pháp chính trong hai năm 2001 - 2002: + Ti p t c hoàn thi n th ch t ch c b máy nhà nư c thông qua s a i Hi n pháp năm 1992 và các lu t v t ch c b máy nhà nư c; + Các B , ngành Trung ương, U ban nhân dân c p t nh ti p t c tri n khai th c hi n vi c rà soát ch c năng, nhi m v , xác nh cơ c u t ch c và th c hi n tinh gi n biên ch theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 207/1999/Q -TTg ngày 25 tháng 10 năm 1999 và Ngh quy t c a Chính ph s 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000; + Có chính sách gi i quy t tho áng s ngư i dôi ra; + Cu i năm 2002, chuNn b xong án c i cách cơ b n ti n lương cán b , công ch c có th th c hi n t năm 2003; + Xây d ng và ưa vào th c hi n các cơ ch m i v t ch c và ho t ng c a trư ng i h c, b nh vi n, vi n nghiên c u khoa h c; + Trình Qu c h i khóa m i (khoá XI) trong năm 2002 phê chuNn cơ c u t ch c c a Chính ph ã ư c i m i theo tinh th n c i cách hành chính.
 16. - Giai o n 2 (2006 - 2010): Trên cơ s các k t qu ã t ư c trong giai o n 1, ti p t c i u ch nh, hoàn ch nh, làm cho b máy c a Chính ph và toàn b h th ng qu n lý hành chính nhà nư c phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, th c hi n ư c m c tiêu chung c a Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010. 3. Các chương trình hành ng th c hi n Chương trình t ng th Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010 ư c th c hi n thông qua các chương trình hành ng c th sau ây: 3.1. Chương trình i m i công tác xây d ng, ban hành và nâng cao ch t lư ng văn b n quy ph m pháp lu t - N i dung ch y u: + i m i quy trình, th t c chuNn b và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, phương th c h p tác và phân công gi a các cơ quan có liên quan trong chuNn b và ban hành văn b n; + Huy ng s tham gia c a chuyên gia, nhân dân và các b ph n ch y u có liên quan n các quy nh nêu trong văn b n vào quá trình xây d ng và thông qua văn b n; + S a i, b sung Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 1996 và các Ngh nh có liên quan; xây d ng và ban hành Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a chính quy n a phương; + Tăng cư ng năng l c các cơ quan, t ch c trong vi c xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. - Th i gian th c hi n: 2001 - 2010, chia 2 giai o n là: 2001 - 2005 và 2006 - 2010. - Cơ quan ch trì: B Tư pháp và Văn phòng Chính ph . 3.2. Chương trình nghiên c u xác nh vai trò, ch c năng và cơ c u t ch c c a các cơ quan trong h th ng hành chính nhà nư c - N i dung ch y u: + Xác nh vai trò, ch c năng c a Chính ph , các B , cơ quan ngang B theo hư ng t p trung vào th c hi n qu n lý nhà nư c vĩ mô toàn xã h i; + Rà soát ch c năng, nhi m v c a các B , ngành trung ương kh c ph c tình tr ng ch ng chéo, trùng l p; lo i b d n các công vi c không nh t thi t do cơ quan nhà nư c làm; + Nghiên c u xác nh l i cơ c u t ch c c a Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;
 17. + Tinh gi n các cơ quan thu c Chính ph có ch c năng qu n lý nhà nư c; + Xác nh cơ c u h p lý, g n nh các t ch c bên trong các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; + Xác nh vai trò, ch c năng c a chính quy n a phương các c p, phân bi t rõ tính ch t, phương th c qu n lý c a chính quy n ô th và chính quy n nông thôn; + Nghiên c u và th c hi n s phân c p trung ương và a phương trên các ngành và lĩnh v c; + Xác nh cơ c u t ch c b máy phù h p c a chính quy n các c p. - Th i gian th c hi n: 2001 - 2010, chia 2 giai o n là: 2001 - 2005 và 2006 - 2010. - Cơ quan ch trì: Ban T ch c - Cán b Chính ph và Văn phòng Chính ph . 3.3. Chương trình tinh gi n biên ch Chương trình này ư c ti p t c th c hi n trong giai o n 2001 - 2002 căn c vào Ngh quy t s 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 c a Chính ph v vi c tinh gi n biên ch trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p. Cơ quan ch trì: Ban T ch c - Cán b Chính ph . 3.4. Chương trình xây d ng, nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c - N i dung ch y u: + ánh giá l i, s a i vi c phân lo i, ban hành tiêu chuNn cán b , công ch c; + Th c hi n phân c p qu n lý nhân s ; + i m i phương th c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c; + Xác nh n i dung, chương trình ào t o, b i dư ng cán b , công ch c phù h p, t p trung vào công ch c hành chính và cán b chính quy n cơ s ; + Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, bao g m k ho ch chung c a Chính ph , k ho ch c a các B , ngành và chính quy n a phương; + T ch c l i h th ng ào t o, b i dư ng cán b , công ch c trên cơ s phân công và phân c p h p lý; + Xây d ng các công c qu n lý ngu n nhân l c v i s tr giúp c a công ngh tin h c. - Th i gian th c hi n: 2001 - 2010, chia 2 giai o n là: 2001 - 2005 và 2006 - 2010.
 18. - Cơ quan ch trì: Ban T ch c - Cán b Chính ph và H c vi n Hành chính qu c gia. 3.5. Chương trình c i cách ti n lương - N i dung ch y u: ư+ Nâng m c lương t i thi u; + C i cách h th ng thang b ng lương phù h p v i các i tư ng là cán b , công ch c hành chính, s nghi p; + H p lý hóa ng ch, b c; + Áp d ng các ch khuy n khích ngoài lương; + Ch thư ng cho cán b , công ch c hoàn thành xu t s c nhi m v . ư- Th i gian th c hi n: 2001 - 2005. - Cơ quan ch trì: Ban T ch c - Cán b Chính ph . 3.6. Chương trình i m i cơ ch qu n lý tài chính i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công - N i dung ch y u: + Xác l p tiêu chí m i v xây d ng và phân b ngân sách cho cơ quan hành chính theo k t qu u ra và ch t lư ng ho t ng, m c hoàn thành nhi m v ư c giao; + Th c hi n ch khoán chi trong cơ quan hành chính; + Xây d ng cơ ch tài chính phù h p v i các t ch c th c hi n ch c năng d ch v công và ơn v s nghi p nh m b o m tính c l p tương i và vai trò t ch c a các t ch c này trong ho t ng, gi m d n chi t ngân sách nhà nư c ti n t i th c hi n ch t qu n tài chính. - Th i gian th c hi n: 2001 - 2005. - Cơ quan ch trì: B Tài chính. 3.7. Chương trình hi n i hóa n n hành chính - N i dung ch y u: + i m i phương th c i u hành c a h th ng hành chính; + Hi n i hóa công s , b o m trang thi t b và i u ki n làm vi c tương i hi n i cho các cơ quan hành chính;
 19. + ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan hành chính, ơn v s nghi p; + Ti p t c nâng c p và m r ng m ng tin h c di n r ng c a Chính ph n4c p chính quy n; + Chính quy n c p xã có tr s và phương ti n làm vi c áp ng yêu c u c a nhi m v qu n lý. - Th i gian th c hi n: 2001 -2010, chia 2 giai o n là: 2001 - 2005 và 2006 - 2010. - Cơ quan ch trì: Văn phòng Chính ph . 4. Trách nhi m t ch c th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010 4.1. Th tư ng Chính ph ch o chung vi c tri n khai th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010. 4.2. Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph giúp Th tư ng Chính ph ch o, hư ng d n tri n khai th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010. 4.3. Các cơ quan ư c giao ch trì các chương trình hành ng c th ch u trách nhi m xây d ng chương trình, trình Th tư ng Chính ph phê duy t, làm u m i ph i h p v i các cơ quan có liên quan th c hi n. 4.4. Ban T ch c - Cán b Chính ph ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và Văn phòng Chính ph xây d ng k ho ch huy ng các ngu n l c trong nư c và nư c ngoài theo yêu c u th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010. 4.5. Các B , ngành trung ương và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c Chương trình t ng th này và s ch o, hư ng d n c a Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch c i cách hành chính 5 năm và hàng năm, nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph và Ban Ch o C i cách hành chính c a Chính ph . Ban T ch c - Cán b Chính ph , Văn phòng Chính ph có trách nhi m theo dõi ti n th c hi n, nh kỳ báo cáo tình hình và k t qu th c hi n v i Chính ph , Th tư ng Chính ph .
Đồng bộ tài khoản