Quyết định số 136/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 136/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 136/2001/QĐ-UB về việc điều hoà kế hoạch XDCB năm 2001 khối Hạ tầng đô thị Thành phố đã giao cho một số Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 136/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 136/2001/Q -UB Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH V VI C : I U HOÀ K HO CH XDCB NĂM 2001 KH I H T NG Ô THN THÀNH PH Ã GIAO CHO M T S S , BAN, NGÀNH, QU N, HUY N U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996. Ngh nh s 51/1998/N - CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán Ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 02/2001/Q -UB ngày 11/01/2001 c a U ban nhân dân Thành ph Hà n i v vi c giao ch tiêu kinh t - xã h i và d toán thu chi Ngân sách Nhà nư c năm 2001 cho các c p và các ơn v tr c thu c Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 44/2001/Q -UB ngày 29/6/2001 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c giao b sung vòng 1 k ho ch XDCB năm cho các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, Huy n; Căn c Quy t nh s 100/2001/Q -UB ngày 31/10/2001 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c i u hoà k ho ch v n XDCB năm cho các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, Huy n; Căn c Quy t nh s 130/2001/Q -UB ngày 21/12/2001 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c i u hoà vòng 2 k ho ch XDCB năm 2001 Thành ph ã giao cho các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, Huy n; Xét t trình s 1609/TTr-KH & T ngày 28 tháng 12 năm 2001 c a Giám c S K ho ch và u tư Hà N i v vi c xin phê duy t i u hoà k ho ch v n xây d ng cơ b n năm 2001 kh i H t ng ô th ã giao cho m t s S , Ban, Ngành, UBND Qu n, UBND Huy n. QUY T NNH i u 1: i u hoà k ho ch XDCB năm 2001 kh i H t ng ô th UBND Thành ph ã giao cho m t s S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n như sau: 1. i u hoà k ho ch v n XDCB năm 2001 Thành ph ã giao cho các S , Ban, Ngành, UBND Qu n, UBND Huy n (theo bi u ính kèm). 2. Các danh m c d án không thu c di n i u hoà t i quy t nh này th c hi n úng theo các quy t nh c a UBND Thành ph ã giao.
  2. i u 2: T ch c th c hi n: Giám c các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n và Ch u tư các d án liên quan có trách nhi m th c hi n y các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T.CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản