Quyết định số 136/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
72
lượt xem
1
download

Quyết định số 136/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 136/2002/qđ-ttg', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 136/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 136/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH V VI C THÀNH L P S TH D C TH THAO T NH SƠN LA VÀ I TÊN S VĂN HÓA - THÔNG TIN - TH THAO THÀNH S VĂN HÓA - THÔNG TIN T NH SƠN LA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Sơn La, B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao, B trư ng B Văn hóa - Thông tin và B trư ng B N i v , QUY T NNH: i u 1. Thành l p S Th d c th thao tr c thu c U ban nhân dân t nh Sơn La và i tên S Văn hóa - Thông tin - Th thao t nh Sơn La thành S Văn hóa - Thông tin. i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Sơn La quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a S Th d c th thao và S Văn hóa - Thông tin t nh Sơn La. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân t nh Sơn La, B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao, B trư ng B Văn hóa - Thông tin và B trư ng B N i v ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: - Như i u 3, - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng TW và các Ban c a ng, Phan Văn Kh i - VPCP: BTCN, các PCN, Công báo, các V , C c, ơn v tr c thu c, - Lưu: TCCB (3b), VT.
Đồng bộ tài khoản