Quyết định số 136/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Thể dục thể thao tỉnh Sơn La và đổi tên Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 136/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Thể dục thể thao tỉnh Sơn La và đổi tên Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 136/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Thể dục thể thao tỉnh Sơn La và đổi tên Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 136/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Thể dục thể thao tỉnh Sơn La và đổi tên Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 136/2002/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH SƠN LA VÀ ĐỔI TÊN SỞ VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO THÀNH SỞ VĂN HÓA - THÔNG TIN TỈNH SƠN LA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Thành lập Sở Thể dục thể thao trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La và đổi tên Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao tỉnh Sơn La thành Sở Văn hóa - Thông tin. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thể dục thể thao và Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Sơn La. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Như Điều 3, - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Văn phòng TW và các Ban của Đảng, - VPCP: BTCN, các PCN, Công báo, Phan Văn Khải các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, - Lưu: TCCB (3b), VT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản