Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
59
lượt xem
8
download

Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN về việc ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 136/2004/Q -BCN Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P S 136/2004/Q -BCN NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2004 BAN HÀNH DANH M C CÁC MÁY, THI T BN, HOÁ CH T C H I CÓ YÊU C U AN TOÀN C THÙ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHI P VÀ QUY CH QU N LÝ K THU T AN TOÀN I V I CÁC MÁY, THI T BN, HOÁ CH T C H I CÓ YÊU C U AN TOÀN C THÙ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p ; Theo ngh c a C c trư ng C c K thu t an toàn công nghi p, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: 1. Quy ch qu n lý k thu t an toàn i v i các máy, thi t b , hoá ch t c h i có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p. 2. Danh m c các máy, thi t b , hoá ch t c h i có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Giám c S Công nghi p các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, T ng giám c các T ng công ty, Giám c các doanh nghi p và Th trư ng các ơn v ngành công nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT.B TRƯ NG B CÔNG NGHI P TH TRƯ NG
 2. H u Hào QUY CH QU N LÝ K THU T AN TOÀN I V I CÁC MÁY, THI T BN, HOÁ CH T C H I CÓ YÊU C U AN TOÀN C THÙ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 136/2004/Q -BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Công nghi p) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh công tác qu n lý k thu t an toàn i v i các máy, thi t b , hoá ch t c h i (sau ây g i là i tư ng) ư c quy nh trong Danh m c các máy, thi t b , hoá ch t c h i có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p do B Công nghi p ban hành. i u 2. Quy ch này áp d ng i v i các cơ quan qu n lý, ơn v ki m nh k thu t an toàn, doanh nghi p, t ch c, cá nhân thu c ngành công nghi p (sau ây g i là ơn v ) trong ph m vi c nư c, bao g m: cơ khí, luy n kim, i n, năng lư ng, d u khí, khai thác khoáng s n, hoá ch t (bao g m c hoá dư c), v t li u n công nghi p, công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c phNm và công nghi p ch bi n khác có liên quan n máy, thi t b , hoá ch t c h i có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p. Chương 2: QUY NNH V ĂNG KÝ S D NG i u 3. ăng ký s d ng là th t c b t bu c i v i các i tư ng có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p do S Công nghi p th c hi n, nh m tăng cư ng công tác qu n lý và trách nhi m trư c pháp lu t c a ơn v . i u 4. Vi c ăng ký s d ng các i tư ng có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p ư c th c hi n t i S Công nghi p. i v i i tư ng c nh thì ăng ký t i S Công nghi p, nơi i tư ng ư c l p t, s d ng. i v i i tư ng lưu ng thì ăng ký t i S Công nghi p, nơi có tr s chính c a ơn v . i u 5. Vi c ăng ký ư c th c hi n i v i các trư ng h p sau: 1. Khi s d ng i tư ng l n u. 2. Khi chuy n i ch s h u ho c c i t o i tư ng có thay i thông s k thu t.
 3. Trong th i h n mư i ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , S Công nghi p có trách nhi m làm th t c ăng ký và c p Gi y ch ng nh n ăng ký cho i tư ng theo m u Gi y ch ng nh n ăng ký quy nh t i Ph l c 5 ban hành kèm theo Quy ch này. Trư ng h p chưa c p ho c không c p ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do chưa c p ho c không c p. i u 6. H sơ ăng ký s d ng các i tư ng, bao g m: 1. T khai ăng ký. M u t khai theo Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy ch này. 2. B n sao h p l Gi y ch ng nh n ki m nh k thu t an toàn c a máy và thi t b . 3. B n thuy t minh ngu n g c hoá ch t, kh i lư ng s d ng trong tháng, lư ng lưu tr l n nh t trong kho. i u 7. Khi không còn s d ng các i tư ng quy nh t i i u 1 c a Quy ch này, các ơn v ph i báo cáo cho S Công nghi p ã ăng ký i tư ng bi t làm th t c xoá tên trong danh sách ăng ký. Chương 3: QUY NNH V KI M NNH K THU T AN TOÀN i u 8. Ki m nh k thu t an toàn (sau ây g i t t là ki m nh) các máy, thi t b quy nh t i i u 1 c a Quy ch này là vi c th c hi n ki m tra, th nghi m (khám nghi m k thu t) và ánh giá tình tr ng k thu t an toàn c a máy, thi t b d a trên tiêu chuNn, quy ph m k thu t an toàn. i u 9. Khi s d ng các máy, thi t b quy nh t i i u 1 c a Quy ch này, các ơn v ph i th c hi n ki m nh t i các ơn v ki m nh theo úng th i h n quy nh. i u 10. Căn c theo tiêu chuNn, quy ph m, i u ki n làm vi c, tình tr ng c a máy, thi t b mà ơn v ki m nh quy nh th i h n ki m nh ti p theo. i u 11. Ngư i th c hi n công tác ki m nh là ki m nh viên, ư c ào t o nghi p v ki m nh, có th Ki m nh viên k thu t an toàn do C c K thu t an toàn công nghi p c p. i u 12. Tiêu chuNn, quy ph m, quy trình ư c áp d ng trong công tác ki m nh bao g m: 1. Tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn Ngành và Quy ph m k thu t an toàn. 2. Tiêu chuNn qu c t , tiêu chuNn nư c ngoài ư c Chính ph Vi t Nam ch p nh n. Trư ng h p tiêu chuNn qu c t và tiêu chuNn nư c ngoài khác v i Tiêu chuNn Vi t Nam thì khuy n khích áp d ng tiêu chuNn an toàn cao hơn. 3. Quy trình ki m nh (khám nghi m k thu t).
 4. i u 13. Trong quá trình ki m nh, n u phát hi n i tư ng có nguy cơ không b o m an toàn, ki m nh viên ph i ng ng vi c ki m nh, xác nh c th nh ng t n t i và y u c u ơn v s d ng i tư ng kh c ph c trư c khi ki m nh l i. i u 14. K t thúc ki m nh, ki m nh viên ph i ghi y k t qu ki m nh và k t lu n v i u ki n an toàn vào biên b n ki m nh, lý l ch c a i tư ng. Biên b n ki m nh ph i có xác nh n c a ơn v s d ng i tư ng và ơn v ki m nh. i u 15. Khi i tư ng i u ki n an toàn ưa vào s d ng, trong th i h n năm ngày làm vi c k t ngày công b biên b n ki m nh, ơn v ki m nh ph i c p Gi y ch ng nh n ki m nh k thu t an toàn cho ơn v s d ng i tư ng theo m u Gi y ch ng nh n ki m nh k thu t an toàn quy nh t i Ph l c 6 ban hành kèm theo Quy ch này. Chương 4: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 16. Các cơ quan qu n lý, ơn v ki m nh và ơn v s d ng i tư ng th c hi n t t các quy nh c a Quy ch này ư c khen thư ng theo quy nh chung c a pháp lu t v thi ua khen thư ng. Các cơ quan qu n lý, ơn v ki m nh và ơn v s d ng i tư ng vi ph m các quy nh c a Quy ch này b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Th trư ng ơn v ki m nh ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu ki m nh c a ki m nh viên thu c quy n qu n lý. ơn v ki m nh, ki m nh viên vi ph m tiêu chuNn, quy ph m, quy trình ki m nh, quy nh c a pháp lu t gây thi t h i cho doanh nghi p ph i b i thư ng thi t h i và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. ơn v s d ng i tư ng có hành vi vi ph m các quy nh c a pháp lu t v k thu t an toàn thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Vi c khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i t cáo có liên quan n vi c th c hi n Quy ch này theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 18. C c K thu t an toàn công nghi p có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này trong toàn ngành công nghi p. i u 19. S Công nghi p có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này i v i các ơn v trên a bàn t nh và t ng h p báo cáo B Công nghi p v công
 5. tác ăng ký, ki m nh trên a bàn t nh vào ngày 30 tháng 5 và ngày 30 tháng 11 hàng năm theo m u báo cáo quy nh t i Ph l c 2 ban hành kèm theo Quy ch này. i u 20. Các ơn v ki m nh k thu t an toàn công nghi p có trách nhi m: 1. Th c hi n ki m nh k thu t an toàn các i tư ng c a các ơn v theo quy nh c a Quy ch này. 2. C p Gi y ch ng nh n ki m nh k thu t an toàn cho các i tư ng i u ki n an toàn s d ng. 3. Tham gia, ph i h p v i các cơ quan ch c năng làm rõ nguyên nhân các s c , tai n n v k thu t an toàn ra các bi n pháp phòng ng a theo s phân công c a C c K thu t an toàn công nghi p. 4. T ch c hu n luy n, b i dư ng k thu t an toàn cho công nhân theo ngh c a doanh nghi p. 5. Th c hi n thu, s d ng phí ki m nh theo quy nh. 6. Th ng nh t k ho ch ki m nh v i S Công nghi p ki m nh t i các ơn v do t nh qu n lý. 7. L p th ng kê, báo cáo tình hình ki m nh v i C c K thu t an toàn công nghi p vào ngày 30 tháng 5 và ngày 30 tháng 11 hàng năm theo m u báo cáo quy nh t i Ph l c 5 ban hành kèm theo Quy ch này. i u 21. Các ơn v s d ng i tư ng có trách nhi m: 1. Th c hi n quy nh t i các văn b n pháp lu t, tiêu chuNn, quy ph m k thu t an toàn và Quy ch này i v i các i tư ng thu c ph m vi qu n lý. 2. Ch ư c ưa các i tư ng vào s d ng sau khi ã ki m nh và b o m an toàn. 3. Theo dõi, x lý các s c , tai n n liên quan n k thu t an toàn trong ph m vi qu n lý. 4. Lưu gi và cung c p toàn b h sơ, tài li u k thu t liên quan n i tư ng cho cơ quan thanh tra, ki m tra và ơn v ki m nh khi có yêu c u. 5. ChuNn b các i u ki n c n thi t theo quy nh ti n hành ki m nh. 6. T ch c hu n luy n k thu t an toàn theo quy nh. 7. N p phí ki m nh theo quy nh. 8. Th ng nh t k ho ch ki m nh v i ơn v ki m nh k thu t an toàn công nghi p.
 6. 9. L p báo cáo th ng kê tình hình ăng ký, ki m nh trong năm và k ho ch ki m nh năm ti p theo g i v S Công nghi p vào ngày 30 tháng 11 hàng năm theo m u báo cáo quy nh t i Ph l c 3 ban hành kèm theo Quy ch này. DANH M C DANH M C CÁC MÁY, THI T BN, HOÁ CH T C H I CÓ YÊU C U AN TOÀN C THÙ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 136/2004/Q -BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Công nghi p) I. Danh m c các máy, thi t b TT Tên máy, thi t b c tính k thu t Ki m ăng nh ký A. Thi t b áp l c 1 N i gia nhi t d u áp su t làm vi c nh m c cao x x hơn 0,7bar và tích s gi a dung tích (tính b ng lít) và áp su t (tính b ng bar) l n hơn 200 2 H th ng lò khí hoá than Các lo i x x 3 Thi t b lưu hoá l p ô tô Các lo i x ( ư c gia nhi t b ng hơi nư c) 4 Van an toàn L p cho máy, thi t b có yêu c u x nghiêm ng t v an toàn lao ng 5 Tuy n ng áp l c c a nhà Các lo i x máy thu i n B. Máy, thi t b nâng, chuy n 6 Xe thang nâng ngư i Các lo i x x 7 Xe nâng hàng T i tr ng t 5.000N tr lên x 8 Pa lăng xích kéo tay T i tr ng t 5.000N tr lên x 9 T i, tr c t i T i tr ng t 10.000N tr lên và x góc nâng t 250 n 350 T i tr ng t 10.000N tr lên và x x góc nâng t 350 n 900
 7. 10 Cơ c u thu l c (tr kích S c nâng t 10.000N tr lên x th y l c). S c nâng t 200.000N tr lên x x C. Máy, thi t b s d ng trong h m lò, có khí cháy, n 11 C t, dàn ch ng thu l c s Các lo i x d ng trong khai thác h m lò 12 Máy bi n áp phòng n Các lo i x 13 ng cơ i n phòng n Các lo i x 14 Thi t b phân ph i, óng c t Các lo i x phòng n 15 Thi t b i u khi n phòng n Các lo i x 16 Máy phát i n phòng n Các lo i x x 17 Rơ le dòng i n dò Các lo i x 18 Thi t b thông tin phòng n Các lo i x 19 Cáp i n phòng n Các lo i x 20 èn chi u sáng phòng n Các lo i x 21 Máy kh u than Các lo i x D. Thi t b khác 22 H th ng thi t b s n xu t, Các lo i x ch a và v n chuy n các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng và hoá ch t nguy hi m c h i có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p. 23 Máy n mìn i n Các lo i x x 24 Máy ki m tra i n tr kíp Các lo i x x i n 25 Máy ki m tra m ng n mìn Các lo i x x i n 26 Cánh phai p thu i n Các lo i x II: DANH M C CÁC HÓA CH T CH I TT Tên hoá ch t Công th c hoá h c Tên theo ti ng Anh Tên theo ti ng Vi t 1 Acetylene Axetyten C2H2 2 Ammonia, anhydruos Amoniac khan NH3 3 Acetone Axeton (CH3)2CO
 8. 4 Alumium (power) Nhôm, d ng b t Al 5 Ammonium nitrate Amoni nitrat NH4NO3 6 Butanol Butanol C4H10O 7 Butyl acetate Butyl axetat C4H9COOCH3 8 Carbon dioxide Cacbon dioxit CO2 9 Hexachlorobenzene Hexaclorobenzen C6Cl6 10 Chlorine Clo Cl2 11 Aluminum carbide Carbua nhôm Al2C3 12 Calcium Carbide Carbua canxi CaC2 13 Ethyl acetate Etyl axetat CH3COOC2H5 14 Ethyl chlorofomate Etyl clofomat ClCOOC2H5 15 Formic acid Axit formic HCOOH 16 Hydride metals Hydrua kim lo i XH (X: kim lo i ki m) 17 Hydrogen chloride acid Axit clohydric HCl 18 Hydrogen flouride acid Axit flohydric HF 19 Hypochlorite Hypoclorit ClO3- 20 Hydrogen peroxide Hy ro peroxit H2O2 21 Hydrogen Hy ro H2 22 Isobutyl acetat Isobutyl axetat C4H9COOCH3 23 Methanol Metanol CH4O 24 Methane làm l nh Metan CH4 25 Methyl hydrazine Metyl hydrazin CH6N2 26 Methyl ethyl ketone Metyl etyl keton CH3COC2H5 27 Methyl isocyanate Metyl iso xyanat CH3NCO 28 Nitrocellulose Nitroxenluloza C6H8(NO2)2O5 29 Nitrile Nitril RCN 30 Polyhalogen biphenyls Các h p ch t Xn(C6H5-n)2 polihalogen biphenyl 31 Phosphoric acid Axit phosphoric H3PO4 32 Phosphide metals Phosphua kim lo i XmPn 33 Permanganate Permaganat MnO4- 34 Nitrate Nitrat NO3-
 9. 35 Phenol Phenol C6H5OH 36 Nitrite Nitrit NO2- 37 Sodium hydroxide Natri hydroxit NaOH 38 Sulfuric acid Axit sulfric H2SO4 39 Sodiumhydrosulphide Natri hydro sulphit NaHS 40 Sulfur Lưu huỳnh S 41 Sodiumsulphide Natri sulphua Na2S 42 Sodiumchlorite Natriclorit NaClO2 43 Trichloroethylene Triclo etylen C2HCl3 44 Xyanide Xyanua CN- 45 Cetone Xeton R-CO-R PH L C 1: (Ban hành kèm theo Quy t nh s 136/2004/Q -BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Công nghi p) Tên doanh C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM nghi p c l p - T do - H nh phúc S :........ ....., ngày.... tháng.... năm 200.... T KHAI ĂNG KÝ Kính g i: S Công nghi p................ Tên doanh nghi p:................................................................................... Tên cơ quan ch qu n:............................................................................ Tr s chính t i:....................................................................................... i n tho i:...................................... Fax:................................................. E-mail:.....................................................................................................
 10. ngh ư c ăng ký các i tư ng có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p: 1. Máy, thi t b TT Tên Lo i Mã Nơi S Nơi c tính k M c ích thi t b thi t hi u ch ch l p thu t cơ b n s d ng b t o t o t (A) (B) (C) 2. Các ch t TT Tên ch t S lư ng N ng s M c ích S ngư i (kg) d ng s d ng ti p xúc H sơ ính kèm bao g m:........................................................................... GIÁM C (Ghi rõ h tên và óng d u) Nơi nh n: - Như trên, - ........ Ghi chú: Lo i thi t b ghi theo s th t t i Danh m c các máy, thi t b , hóa ch t c h i có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p. c tính k thu t cơ b n ghi các s li u thi t k như sau: - i v i thi t b áp l c: A: áp su t (kG/cm2); B: dung tích (lít); C: năng su t (kg/h, kcal/h). - i v i thi t b nâng: A: tr ng t i (T); B: khNu (mét); C: v n t c nâng (m/s). - i v i các máy, thi t b khác: Ghi các thông s cơ b n tương t như trên.
 11. PH L C 2: (Ban hành kèm theo Quy t nh s 136/2004/Q -BCN) ngày 19 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Công nghi p U BAN ND T NH.... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S CÔNG NGHI P c l p - T do - H nh phúc S :........ ....., ngày.... tháng.... năm 200.... BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĂNG KÝ VÀ KI M NNH Kính g i: B Công nghi p Theo quy nh t i Quy t nh s 136/2004/Q -BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 c a B Công nghi p, S Công nghi p báo cáo B Công nghi p công tác ăng ký và ki m nh i tư ng có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p trên a bàn t nh trong th i gian....... (6 tháng, m t năm) như sau: A. ĂNG KÝ 1. Máy, thi t b TT Tên Lo i Mã Nơi S Nơi c tính k M c S Tên thi t thi t hi u ch ch l p thu t cơ b n ích ăng doanh b b t o t o t s ký nghi p (A) (B) (C) d ng ăng ký 2. Các ch t TT Tên S N ng M c S S ăng Tên doanh ch t lư ng s d ng dích s ngư i ký nghi p ăng (kg) d ng ti p xúc ký
 12. B. KI M NNH TT Tên Lo i Mã Nơi Nơi c tính kM c S S gi y Lo i thi t thi t hi u ch l p thu t cơ b ních ăng ch ng hình b b t o t s ki m nh n ki m (A) (B) (C) d ng nh ki m nh nh KTAT C. KI N NGHN ......................................................................................................... ......................................................................................................... Nơi nh n: GIÁM CS CÔNG NGHI P - Như trên, (Ghi rõ h tên và óng d u) - C c K thu t an toàn CN, - ............. Ghi chú: Lo i thi t b ghi theo s th t t i Danh m c các máy, thi t b , hóa ch t c h i có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p. c tính k thu t cơ b n ghi các s li u thi t k như sau: - i v i thi t b áp l c: A: áp su t (KG/cm2); B: dung tích (lít); C: năng su t (kg/h, kcal/h). - i v i thi t b nâng: A: tr ng t i (T); B: khNu (mét); C: v n t c nâng (m/s). - i v i các máy thi t b khác: Ghi các thông s cơ b n tương t như trên. PH L C 3: (Ban hành kèm theo Quy t nh s 136/2004/Q -BCN ) ngày 19 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Công nghi p
 13. TÊN DOANH NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :........ c l p - T do - H nh phúc ....., ngày.... tháng.... năm 200.... BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĂNG KÝ VÀ KI M NNH Kính g i: S Công nghi p ..................... Theo quy nh t i Quy t nh s 136/2004/Q -BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 c a B Công nghi p, ................... (tên doanh nghi p) báo cáo S Công nghi p v công tác ăng ký và ki m nh máy, thi t b có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p năm 200.... như sau: A. ĂNG KÝ 1. Máy thi t b TT Tên Lo i Mã Nơi Nơi c tính k M c S ăng Th i gian thi t thi t hi u ch l p thu t cơ ích s ký ưa vào s b b t o t b n d ng d ng (A) (B) (C) 2. Các ch t TT Tên S lư ng N ng M c ích S ngư i ti p S ăng ch t (kg) s d ng xúc ký s d ng B. KI M NNH TT Tên Lo i Mã Nơi Nơi c tính k M c S S gi y Lo i thi t thi t hi u thu t cơ b n ích ăng ch ng hình b b ch l p s K. nh n K. nh (A) (B) (C) t o t d ng nh ki m nh KTAT
 14. C. K HO CH KI M NNH NĂM 200.... TT Tên Lo i Mã Nơi Nơi c tính kM c S Lo i Th i thi t thi t hi u thu t cơ b ních hình gian b b ch l p s ăng K. nh (A) (B) (C) t o t d ng ký K. nh D. KI N NGHN ......................................................................................................... ......................................................................................................... Nơi nh n: GIÁM C - Như trên, (Ghi rõ h tên và óng d u) - Trung tâm K KTAN công nghi p ..... ( ph i h p), - ............. Ghi chú: Lo i thi t b ghi theo s th t t i Danh m c các máy, thi t b , hóa ch t c h i có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p. Lo i hình ki m nh: KN - Khám nghi m KX - Khám xét KTVH - Ki m tra v n hành c tính k thu t cơ b n ghi các s li u thi t k như sau: - i v i thi t b áp l c: A: áp su t (KG/cm2); B: dung tích (lít); C: năng su t (kg/h, kcal/h). - i v i thi t b nâng: A: tr ng t i (T); B: khNu (mét); C: v n t c nâng (m/s). - i v i các máy thi t b khác: Ghi các thông s cơ b n tương t như trên.
 15. PH L C 4: (Ban hành kèm theo Quy t nh s 136/2004/Q -BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Công nghi p) C C KTAT CÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRUNG TÂM c l p - T do - H nh phúc K KTATCN... ....., ngày.... tháng.... năm 200.... S :........ BÁO CÁO TÌNH HÌNH KI M NNH Kính g i: C c k thu t an toàn công nghi p Theo quy nh t i Quy t nh s 136/2004/Q -BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 c a B Công nghi p, Trung tâm Ki m nh KTATCN.... báo cáo C c k thu t an toàn công nghi p v công tác ki m nh máy, thi t b có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p trong th i gian ....... (6 tháng, 1 năm) như sau: A. KI M NNH TT Tên Lo i Mã Nơi Nơi c tính k M c S S gi y Lo i thi t thi t hi u thu t cơ b n ích ăng ch ng hình b b ch l p s K. nh n K. nh (A) (B) (C) t o t d ng nh ki m nh KTAT . K HO CH KI M NNH........... (6 tháng cu i năm, năm 200....) TT Tên Lo i Mã Nơi Nơi c tính kM c S Lo i Th i thi t thi t hi u thu t cơ b ních hình gian b b ch l p s ăng K. nh (A) (B) (C) t o t d ng ký K. nh C. KI N NGHN .........................................................................................................
 16. ......................................................................................................... Nơi nh n: GIÁM C - Như trên, (Ghi rõ h tên và óng d u) - Lưu Ghi chú: Lo i thi t b ghi theo s th t t i Danh m c các máy, thi t b , hóa ch t c h i có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p. Lo i hình ki m nh: KN - Khám nghi m KX - Khám xét KTVH - Ki m tra v n hành c tính k thu t cơ b n ghi các s li u thi t k như sau: - i v i thi t b áp l c: A: áp su t (KG/cm2); B: dung tích (lít); C: năng su t (kg/h, kcal/h). - i v i thi t b nâng: A: tr ng t i (T); B: khNu (mét); C: v n t c nâng (m/s). - i v i các máy thi t b khác: Ghi các thông s cơ b n tương t như trên. PH L C 5: (Ban hành kèm theo Quy t nh s 136/2004/Q -BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Công nghi p) M U GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ M T TRƯ C UBND T NH...... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S công nghi p c l p - T do - H nh phúc -a- -b- -c-
 17. GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ S : Căn c Quy t nh s ........ ngày....../......./...... c a UBND t nh........ Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S công nghi p; Căn c Quy t nh s 136/2004 ngày 19/11/2004 c a B Công nghi p Ban hành Quy ch qu n lý k thu t an toàn i v i các máy, thi t b , hóa ch t c h i có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p và Danh m c các máy, thi t b , hóa ch t c h i có yêu c u an toàn c thu chuyên ngành công nghi p; Xét t khai ăng ký s ..... c a............ ngày...... tháng....... năm 200.... CH NG NH N ơn v s d ng: ..................................................................... a ch : .................................................................................. ã ăng ký s d ng:.............................................................. ............................................................................................... V i c tính k thu t cơ b n sau: ............................................................................................... ............................................................................................... ........, ngày...... tháng...... năm 200.... GIÁM CS CÔNG NGHI P........ M T SAU Ghi chú: 1. Gi y ch ng nh n ăng ký do S Công nghi p c p:
 18. Có kích thư c 15x21 cm, n n xanh, có 2 m t bên trong in ch "S Công nghi p ...." ch y vòng tròn bên trong (Thay ch "S Công nghi p Hà Tây" trong m u gi y ch ng nh n). Ch : "Gi y ch ng nh n ăng ký" màu Ghi n i dung màu en 2. S ăng ký ư c c u t o như sau: -a- : S th t ăng ký (S th t /năm) -b- : Mã a phương (ph l c 6) -c- : Mã lo i thi t b ghi theo s th t t i Danh m c các máy, thi t b , hóa ch t c h i có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p. PH L C 6: (Ban hành kèm theo Quy t nh s 136/2004/Q -BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Công nghi p) M U GI Y CH NG NH N KI M NNH K THU T AN TOÀN M T TRƯ C C C KTAN CÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Trung tâm K KTATCN... cl p T do - H nh phúc -a- -c- -b- GI Y CH NG NH N KI M NNH K THU T AN TOÀN S :
 19. TRUNG TÂM KI M NNH K THU T AN TOÀN CÔNG NGHI P ..... Căn c Quy t nh s ........ /2003/Q -KTTAT ngày.... tháng..... năm 2003 c a B Công nghi p quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm ki m nh k thu t an toàn công nghi p .......; Căn c biên b n ki m nh k thu t an toàn s ....... ngày..... tháng..... năm 200... và h sơ k thu t c a thi t b , CH NG NH N Thi t b : ................................................................................... C a ơn v : .............................................................................. a ch : .................................................................................... L p t t i: .............................................................................. S ăng ký: .............................................................................. Mã hi u: ............................. S ch t o ................................... Nư c ch t o ........................................ Năm ch t o .............. M c ích s d ng: ................................................................... m b o an toàn k thu t v i các thông s sau: .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ơn v s d ng ph i th c hi n y các quy nh v an toàn. Th i h n ki m nh k thu t an toàn ti p theo ....../200........... GIÁM C TRUNG TÂM K KTATCN...... M T SAU 1. Gi y ch ng nh n ki m nh k thu t an toàn do Trung tâm Ki m nh k thu t an toàn công nghi p c p
 20. Có kích thư c 15x21 cm, n n xanh, có 2 m t bên trong in ch "Trung tâm Ki m nh KTATCN...... ch y vòng tròn, gi a là tên Trung tâm KTATCN 1 ho c Trung tâm KTATCN 2. Ch : "Gi y ch ng nh n ki m nh k thu t an toàn" m u Ch ghi n i dung màu en 2. S Gi y ch ng nh n ki m nh k thu t an toàn ư c c u t o như sau: -a- : S th t (S th t /TT1 (ho c TT2)/200...) -b- : Mã a phương (theo ph l c 6) -c- : Mã lo i thi t b ghi theo s th t t i Danh m c các máy, thi t b , hóa ch t c h i có yêu c u an toàn c thù chuyên ngành công nghi p.
Đồng bộ tài khoản