intTypePromotion=3

Quyết định số 136/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định số 136/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 136/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở giãn dân nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 136/2007/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ******* ******* S : 136/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V THU H I T, GIAO T, CHO THUÊ T, CHUY N M C ÍCH S D NG T TH C HI N D ÁN U TƯ VÀ LÀM NHÀ GIÃN DÂN NÔNG THÔN TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai, Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Pháp l nh Th ô và Ngh nh s 92/2005/N -CP ngày 12/7/2005 v quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Th ô; Căn c các Ngh nh c a Chính ph : s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 v thi hành Lu t t ai năm 2003, s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t, s 08/2005/N -CP ngày 24/1/2005 v quy ho ch xây d ng, s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, s 17/2006/N -CP ngày 27/1/2006 v s a i, b sung m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai năm 2003, Ngh nh s 02/2006/N -CP ngày 5/01/2006 v quy ch khu ô th m i, Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP, Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 v Quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai, Quy t nh s 09/2007/Q -TTg ngày 19/01/2007 c a Th tư ng Chính ph ; các Thông tư hư ng d n c a các B ngành v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t t i T trình s 5471/TTr-TNMTN .KH ngày 26/9/2007 và c a Giám c S Tư pháp t i Báo cáo th m nh s 1229/STP-VBPQ ngày 12/10/2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t th c hi n các d án u tư và làm nhà giãn dân nông thôn trên a bàn thành ph Hà N i”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2008 và thay th Quy t nh s 68/2006/Q -UBND ngày 15/05/2006 c a U ban nhân dân Thành ph .
 2. i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n; các t ch c, h gia ình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Th tư ng Chính ph ; - /c Bí thư Thành u ; - /c Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph ; - Các B : TN&MT, Xây d ng, Tư pháp, K ho ch và u tư, TC; - Thư ng tr c Thành u ; - Thư ng tr c H ND TP; Vũ H ng Khanh - Các Phó Ch t ch UBND TP; - Văn phòng Thành u ; - Như i u 3; - CPVP, THKT, T chuyên viên; - Trung tâm công báo ( ăng công báo); - Lưu, Nth (3b), VT (120b) QUY NNH V THU H I T, GIAO T, CHO THUÊ T, CHUY N M C ÍCH S D NG T TH C HI N D ÁN U TƯ VÀ LÀM NHÀ GIÃN DÂN NÔNG THÔN TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (ban hành kèm theo Quy t nh s : 136/2007/Q -UBND ngày 30 tháng 11 năm 2007 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng 1. Quy nh này áp d ng i v i vi c thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t th c hi n các d án u tư và làm nhà giãn dân nông thôn trên a bàn Thành ph . 2. Quy nh này không áp d ng cho các trư ng h p s d ng t phù h p v i quy ho ch ư c duy t ang ư c xét công nh n quy n s d ng t và c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh ho c các trư ng h p chuy n m c ích s d ng t không ph i xin phép theo quy nh c a Lu t t ai và Ngh nh s 181/2004/N -CP c a Chính ph . 3. Trư ng h p thu h i t do s d ng t vi ph m Lu t t ai, t xen k t ph i thu h i n m d c hai bên tuy n ư ng m i m ư c áp d ng theo quy nh riêng c a U ban nhân dân Thành ph . i u 2. i tư ng áp d ng
 3. 1. Các t ch c trong nư c bao g m: cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p, t ch c kinh t , t ch c kinh t - xã h i, t ch c s nghi p công, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân và các t ch c khác theo quy nh c a Chính ph (sau ây g i chung là t ch c) ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ho c công nh n quy n s d ng t; t ch c kinh t nh n chuy n quy n s d ng t. 2. H gia ình, cá nhân trong nư c (sau ây g i chung là h gia ình, cá nhân) ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ho c công nh n quy n s d ng t, nh n chuy n quy n s d ng t. 3. C ng ng dân cư g m: c ng ng ngư i Vi t Nam sinh s ng trên cùng a bàn thôn, làng và các i m dân cư tương t có cùng phong t c, t p quán ho c có chung dòng h ư c Nhà nư c giao t ho c công nh n quy n s d ng t. 4. Cơ s tôn giáo g m: chùa, nhà th , thánh th t, thánh ư ng, tu vi n, trư ng ào t o riêng c a tôn giáo, tr s c a t ch c tôn giáo và các cơ s khác c a tôn giáo ư c Nhà nư c giao t ho c công nh n quy n s d ng t. 5. T ch c nư c ngoài có ch c năng ngo i giao g m: cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan i di n khác c a nư c ngoài có ch c năng ngo i giao ư c Chính ph Vi t Nam th a nh n; cơ quan i di n t ch c thu c Liên h p qu c, cơ quan ho c t ch c liên Chính ph , cơ quan i di n c a t ch c liên Chính ph ư c Nhà nư c Vi t Nam cho thuê t. 6. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v u tư, ho t ng văn hoá, ho t ng khoa h c thư ng xuyên ho c v s ng n nh t i Vi t Nam ư c Nhà nư c Vi t Nam giao t, cho thuê t, ư c mua nhà g n li n v i quy n s d ng t . 7. T ch c, cá nhân nư c ngoài u tư vào Vi t Nam theo pháp lu t v u tư ư c Nhà nư c Vi t Nam cho thuê t. 8. Các t ch c phát tri n qu t th c hi n nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng t o qu t s ch, chuNn b tri n khai các d án u tư theo quy nh c a Lu t t ai. i u 3. Nh ng trư ng h p Nhà nư c ra quy t nh thu h i t giao t, cho thuê t th c hi n các d án u tư. 1. Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng, g m: a. S d ng t xây d ng công trình qu c phòng, an ninh. b. S d ng t xây d ng tr s cơ quan Nhà nư c, công trình s nghi p c a các t ch c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t. c. S d ng t xây d ng tr s c a t ch c nư c ngoài có ch c năng ngo i giao. d. S d ng t xây d ng các công trình công c ng không nh m m c ích kinh doanh.
 4. . Phát tri n r ng phòng h , r ng c d ng; s d ng t cho các cơ s tôn giáo; t nghĩa trang, nghĩa a t p trung. 2. Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích phát tri n kinh t , g m: a. S d ng t xây d ng các khu công nghi p, khu công ngh cao khu kinh t . b. S d ng t th c hi n các d án kinh t quan tr ng qu c gia do Qu c h i quy t nh ch trương u tư ư c th hi n trong Ngh quy t c a Qu c h i. c. S d ng t th c hi n các d án kinh t quan tr ng do Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u tư quy nh t i i u 37 Ngh nh 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư. d. S d ng t th c hi n d án u tư có ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA); d án s d ng 100% v n u tư nư c ngoài ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n duy t ho c c p Gi y ch ng nh n u tư mà d án ó không th u tư trong khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t . . S d ng t th c hi n d án u tư thăm dò, khai thác khoáng s n theo quy nh c a pháp lu t v u tư và pháp lu t v khoáng s n; s d ng t làm m t b ng di d i các cơ s s n xu t, kinh doanh d ch v theo yêu c u b o v môi trư ng ho c theo quy ho ch mà không th b trí vào khu công nghi p, khu công ngh cao, khu kinh t . e. S d ng t th c hi n các d án u tư k t c u h t ng ph c v công c ng bao g m các công trình giao thông, i n l c, th y l i, c p nư c, thoát nư c, v sinh môi trư ng, thông tin liên l c, ư ng ng d n d u, ư ng ng d n khí, giáo d c, ào t o, văn hóa, khoa h c k thu t, y t , th thao, ch . 3. Nhà nư c thu h i t giao t, cho thuê t th c hi n các d án u giá quy n s d ng t ho c u th u l a ch n ch u tư th c hi n d án có s d ng t theo quy ho ch (theo th a thu n c a B Tài nguyên và Môi trư ng t i Văn b n s 4318/BTNMT- ngày 2/11/2005). 4. Di n tích t quy nh t i m c d kho n 1 và t i Kho n 2 i u này n u có quy ho ch, k ho ch s d ng t và quy ho ch chi ti t t l 1/500 ho c 1/2000 ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t và công b mà chưa xác nh ch u tư ho c chưa có d án u tư thì Nhà nư c thu h i, giao cho T ch c phát tri n qu t th c hi n vi c b i thư ng, h tr , tái nh cư, t o qu t tri n khai các d án u tư theo quy nh. i u 4. Quy t nh thu h i t th c hi n các d án khu dân cư, trung tâm thương m i, khách s n cao c p, bao g m: 1. Các d án phát tri n kinh t trong khu ô th hi n có g m d án xây d ng nhà bán ho c cho thuê theo quy nh c a pháp lu t v nhà và pháp lu t v kinh doanh b t ng s n, d án xây d ng nhà xã h i, d án xây d ng nhà ph c v tái nh cư, d án xây d ng nhà công v , d án xây d ng trung tâm thương m i, trung tâm h i ch tri n lãm; d án xây d ng khách s n cao c p t tiêu chuNn t h ng 3 sao tr lên.
 5. Các d án phát tri n kinh t nêu t i i m này ph i ư c th hi n trong quy ho ch s d ng t ho c quy ho ch chi ti t xây d ng ô th ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t và ư c Ch t ch y ban nhân dân Thành ph phê duy t ch trương u tư i v i t ng d án. 2. Các d án phát tri n kinh t trong khu v c m r ng khu ô th hi n có ho c khu ô th m i g m toàn b các d án kinh t (không phân bi t quy mô, lo i hình) ư c th hi n trong quy ho ch s d ng t ho c quy ho ch chung xây d ng ô th ho c quy ho ch chi ti t xây d ng ô th ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. Vi c giao t, cho thuê t th c hi n các d án phát tri n kinh t nêu t i i m này ch ư c ti n hành sau khi Nhà nư c ã thu h i m t ph n ho c toàn b di n tích t quy ho ch m r ng khu ô th hi n có ho c quy ho ch xây d ng khu ô th m i. 3. Các d án phát tri n kinh t trong khu dân cư nông thôn hi n có; khu dân cư nông thôn m r ng ho c khu dân cư nông thôn xây d ng m i bao g m các d án ư c th hi n trong quy ho ch s d ng t ho c quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. Vi c giao t, cho thuê t th c hi n các d án phát tri n kinh t trong khu v c m r ng khu dân cư hi n có ho c khu dân cư nông thôn xây d ng m i nêu t i i m này ch ư c ti n hành sau khi Nhà nư c ã thu h i m t ph n ho c toàn b di n tích t quy ho ch m r ng khu dân cư nông thôn hi n có ho c quy ho ch xây d ng khu dân cư nông thôn m i. i u 5. Quy t nh thu h i t xây d ng các khu kinh doanh t p trung có cùng ch s d ng t 1. Các khu kinh doanh t p trung khác có cùng ch s d ng t quy nh t i kho n 1 i u 40 và kho n 1 i u 90 Lu t t ai, bao g m: a. Khu thương m i – d ch v t ng h p v i nhi u lo i hình mua bán, d ch v và có nhi u ch th cùng kinh doanh; b. Khu du l ch có m i liên k t v k t c u h t ng, v lo i hình kinh doanh và có nhi u ch th cùng kinh doanh (không bao g m khu du l ch sinh thái); c. Khu vui chơi gi i trí ngoài tr i ph c v r ng rãi các i tư ng thu c m i l a tu i v i nhi u lo i hình vui chơi, gi i trí có ông ngư i tham gia và có nhi u ch th cùng kinh doanh; d. Khu chăn nuôi gia súc, gia c m t p trung theo hình th c chăn nuôi công nghi p, có h t ng ng b và có nhi u ch th u tư chăn nuôi. 2. Khu kinh doanh quy nh t i Kho n 1 i u này ph i có các i u ki n sau ây: a. ã th hi n trong quy ho ch, k ho ch s d ng t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t;
 6. b. ã có ch trương u tư c a Th tư ng Chính ph ho c ã có quy t nh u tư c a Ch t ch UBND Thành ph ho c ã th hi n trong quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i c a Th ô ã ư c phê duy t. c. Không b trí t , nhà ; không b trí xen l n v i t , nhà . 3. D án u tư các khu kinh doanh quy nh t i Kho n 1 i u này thu c di n Nhà nư c thu h i t giao ho c cho nhà u tư thuê theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 4. Vi c s d ng t i v i các d án xây d ng các khu kinh doanh t p trung quy nh t i Kho n 1 i u này ư c th c hi n như i v i khu công nghi p. i u 6. Các trư ng h p Nhà nư c không ban hành quy t nh thu h i t 1. Nhà nư c không thu h i t s d ng vào m c ích phát tri n kinh t i v i các d án không thu c ph m vi i u ch nh t i kho n 2 i u 3 và i u 4, i u 5 Quy nh này; ho c trong trư ng h p nhà u tư th c hi n d án có i u ki n theo quy nh t i kho n 2 i u 3, i u 4, i u 5 Quy nh này nhưng ch u tư t nh n chuy n như ng, thuê quy n s d ng t ho c nh n góp v n b ng quy n s d ng t c a ngư i ang s d ng t. 2. Trư ng h p nh n chuy n như ng, thuê quy n s d ng t ho c nh n góp v n b ng quy n s d ng t s d ng vào m c ích s n xu t kinh doanh mà làm thay i m c ích s d ng t thì ph i làm th t c ngh chuy n m c ích s d ng t theo quy nh. 3. Trư ng h p thuê t c a ngư i ang s d ng t thì ngư i thuê t không ư c chuy n m c ích s d ng t. Chương 2 TH T C THU H I T GIAO T, CHO THUÊ T TH C HI N D ÁN U TƯ i u 7. Xác nh và công b ch trương thu h i t; chuNn b h sơ a chính cho khu t b thu h i; L p, thNm nh và xét duy t phương án t ng th v b i thư ng, h tr , tái nh cư 1. Căn c Văn b n xác nh ch trương thu h i theo quy ho ch ho c Văn b n ch p thu n a i m u tư c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, y ban nhân dân qu n, huy n nơi có t b thu h i có trách nhi m ch o ph bi n ch trương thu h i t, các quy nh v thu h i t, v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t b thu h i có trách nhi m niêm y t công khai ch trương thu h i t t i tr s y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và t i các i m sinh ho t khu dân cư nơi có t b thu h i, thông báo trên h th ng ài truy n thanh xã, phư ng, th tr n.
 7. 2. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n, huy n ch o Văn phòng ăng ký quy n s d ng t cùng c p th c hi n ho c tr c ti p th c hi n vi c chuNn b h sơ a chính cho khu t b thu h i theo quy nh sau ây: a. Ch nh lý b n a chính cho phù h p v i hi n tr ng và làm trích l c b n v i nh ng nơi ã có b n a chính chính quy ho c trích o a chính i v i nơi chưa có b n a chính chính quy; b. Hoàn ch nh và trích sao h sơ a chính g i cho t ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng; c. L p danh sách các th a t b thu h i v i các n i dung: s hi u t b n , s hi u th a t, tên ngư i s d ng t, di n tích c a ph n th a t có cùng m c ích s d ng, m c ích s d ng t; d. i v i khu t ph i trích o a chính thì y ban nhân dân qu n, huy n nơi có t b thu h i thông báo b ng văn b n cho ngư i s d ng t thu c khu v c ph i thu h i v vi c o a chính. Ngư i s d ng t có trách nhi m ch p hành, ph i h p và t o i u ki n thu n l i cho vi c o c xác nh hi n tr ng th a t. 3. Kinh phí chi cho vi c qu n lý b n a chính, trích l c b n a chính, trích o a chính, trích sao h sơ a chính do ch u tư d án chi tr i v i trư ng h p thu h i t theo d án; do T ch c phát tri n qu t chi tr i v i trư ng h p thu h i t theo quy ho ch. 4. L p phương án t ng th v b i thư ng, h tr , tái nh cư Các T ch c phát tri n qu t; ho c t ch c, cá nhân ư c giao ch u tư s d ng t ch ng ph i h p v i các cơ quan ch c năng thu c y ban nhân dân các qu n, huy n và y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n nơi s d ng t thu th p s li u, tài li u hi n có, l p phương án t ng th v b i thư ng, h tr , tái nh cư, n p t i Ban b i thư ng, h tr và tái nh cư (ho c phòng Tài chính qu n, huy n i v i nơi chưa thành l p Ban b i thư ng, h tr tái nh cư) thNm nh. Phương án t ng th v b i thư ng, h tr , tái nh cư có các n i dung chính sau: a. Các căn c l p phương án; b. S li u t ng h p v di n tích các lo i t, h ng t v i t nông nghi p, s t b n , s th a; giá tr ư c tính c a tài s n hi n có trên t; c. S li u t ng h p v s h , s nhân khNu, s lao ng trong khu v c thu h i t, trong ó nêu rõ s lao ng ph i chuy n i ngh nghi p, s h ph i tái nh cư; d. D ki n m c b i thư ng, h tr và d ki n a i m, di n tích t khu v c tái nh cư ho c nhà tái nh cư, phương th c tái nh cư; . D ki n bi n pháp tr giúp gi i quy t vi c làm và k ho ch ào t o chuy n i ngành ngh ;
 8. e. Danh m c các công trình và quy mô các công trình c a Nhà nư c, c a t ch c, c a cơ s tôn giáo, c a c ng ng dân cư ph i di d i và d ki n a i m di d i; f. S lư ng m m ph i di d i và d ki n a i m di d i; g. D toán kinh phí th c hi n d án; h. Ngu n kinh phí th c hi n d án; i. Ti n th c hi n d án. i u 8. ThNm nh và xét duy t phương án t ng th v b i thư ng, h tr , tái nh cư và thông báo v vi c thu h i t. 1. ThNm nh phương án t ng th v b i thư ng, h tr , tái nh cư Trong th i h n không quá mư i lăm (15) ngày, k t ngày nh n ư c phương án t ng th , Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n, huy n (ho c phòng Tài chính qu n, huy n) ch trì ph i h p v i phòng Tài nguyên và Môi trư ng, các cơ quan có liên quan ti n hành thNm nh phương án và trình y ban nhân dân qu n, huy n xét duy t. 2. Xét duy t phương án t ng th v b i thư ng, h tr , tái nh cư Trong th i h n không quá b y (07) ngày, k t ngày nh n ư c t trình c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n, huy n (ho c phòng Tài chính) y ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m xem xét quy t nh xét duy t phương án t ng th . 3. Thông báo v vi c thu h i t a. Sau khi phương án t ng th v b i thư ng, h tr , tái nh cư ư c xét duy t, y ban nhân dân qu n, huy n nơi có t có trách nhi m thông báo ngay (b ng Văn b n) cho ngư i ang s d ng t bi t lý do thu h i t; d ki n v m c b i thư ng, h tr , tái nh cư; phương án chuy n i ngành ngh , gi i quy t vi c làm; th i gian di chuy n và bàn giao t b thu h i ư c nêu trong phương án t ng th . y ban nhân dân Thành ph y quy n cho y ban nhân dân các qu n, huy n thông báo b ng văn b n v thu h i t i v i các trư ng h p thu c thNm quy n thu h i t c a y ban nhân dân Thành ph . b. Sau 20 ngày (hai mươi ngày), k t ngày thông báo thu h i t quy nh t i i m a kho n này, (h sơ thu h i t i u ki n quy nh) S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh thu h i t, giao t, cho thuê t. i u 9. H sơ xin giao t, cho thuê t, g m: 1. ơn xin s d ng t. 2. Có m t trong nh ng văn b n sau:
 9. Văn b n ch p thu n v ch trương u tư c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng ho c Quy t nh phê duy t nhi m v chuNn b u tư i v i d án s d ng v n Ngân sách nhà nư c; Văn b n ch p thu n a i m cho Nhà u tư nghiên c u l p d án i v i các d án s d ng v n ngoài Ngân sách Nhà nư c; Quy t nh phê duy t k t qu trúng u giá quy n s d ng t, trúng t th u l a ch n ch u tư th c hi n d án có s d ng t c a c p có thNm quy n, ch nh ch u tư ho c Gi y ch ng nh n u tư theo quy nh. Trư ng h p thu h i quy n s d ng t có tài s n g n li n v i t là công s n thu c qu n lý c a các cơ quan Nhà nư c trung ương và các doanh nghi p Nhà nư c chuy n sang m c ích s d ng khác thì ph i có văn b n ch p thu n c a B Tài chính. 3. D án u tư và quy t nh phê duy t theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng ( ã ư c th a thu n v môi trư ng, phòng cháy ch a cháy, c p i n, c p thoát nư c…) ư c l p theo ch trương quy nh t i các Văn b n nêu Kho n 2 i u này; i v i d án u tư trong nư c không s d ng v n ngân sách Nhà nư c thu c di n không ph i c p Gi y ch ng nh n u tư theo quy nh c a Lu t u tư năm 2005 thì d án u tư ph i phù h p v i k t qu thNm nh nhu c u s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai 2003. 4. Báo cáo v vi c ch p hành pháp lu t v t ai c a ngư i xin giao t, thuê t i v i trư ng h p ngư i xin giao t, thuê t ã ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t trư c ó th c hi n các d án u tư s n xu t, kinh doanh, d ch v ư c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t xác minh theo quy nh t i Ngh nh 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph . Th i gian xác minh không quá 15 ngày làm vi c. 5. Văn b n gi i thi u a i m ho c th a thu n quy ho ch ki n trúc c a S Quy ho ch Ki n trúc; B n v ch gi i ư ng và Quy ho ch chi ti t xây d ng ô th 1/2000 ho c 1/500 ho c Quy ho ch t ng th m t b ng t l 1/500 ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh t i Lu t Xây d ng và Ngh nh 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 c a B Xây d ng v hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng. 6. Trích sao b n a chính t l 1/500 ho c 1/2000 do S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t c p; trư ng h p chưa có h sơ a chính thì do ơn v có tư cách pháp nhân l p có xác nh n c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. 7. Phương án t ng th v b i thư ng, h tr , tái nh cư ( i v i các trư ng h p t thu h i hi n do các t ch c, cá nhân ang s d ng) do các T ch c phát tri n qu t; ho c do t ch c, cá nhân ư c giao làm ch u tư s d ng t l p, ư c y ban nhân dân qu n, huy n xét duy t. Vi c l p phương án t ng th v b i thư ng, h tr , tái nh cư ư c th c hi n theo quy nh t i i u 8 b n Quy nh này. 8. Thông báo v vi c thu h i t.
 10. H sơ xin giao t, cho thuê t n p t i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. Th i h n gi i quy t th t c h sơ, quy t nh thu h i t th c hi n theo quy nh t i i u 10 b n quy nh này. i u 10. Th i h n gi i quy t th t c thu h i t giao t, cho thuê t 1. Trong th i h n 15 ngày (mư i lăm ngày) làm vi c k t ngày nh n h sơ xin s d ng t theo quy nh t i i u 9 b n quy nh này (không k th i gian Ch u tư ph i gi i trình, b sung h sơ theo yêu c u b ng văn b n c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t khi t ch c thNm nh), S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t có trách nhi m l p T trình, d th o Quy t nh thu h i t giao t, cho thuê t, trình y ban nhân dân Thành ph . 2. Trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ m b o úng theo quy nh c a pháp lu t kèm theo T trình c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t (không k th i gian xét duy t và hoàn thi n d th o quy t nh), y ban nhân dân Thành ph xem xét, ký quy t nh thu h i t, giao t, cho thuê t. 3. Trong th i h n không quá 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c Quy t nh thu h i t t ng th c a y ban nhân dân Thành ph , y ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m quy t nh thu h i t ng th a t c a t ng h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c i tư ng mua nhà g n li n v i quy n s d ng t t i Vi t Nam. Vi c thu h i t ng th a t c a t ng h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c i tư ng ư c mua nhà g n li n v i quy n s d ng t t i Vi t Nam ư c th c hi n trư c ho c trong khi i u tra, l p phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư chi ti t và trư c khi quy t nh phê duy t phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư chi ti t cho t ng h gia ình, cá nhân. 4. Quy t nh thu h i t ph i ư c giao n ngư i có t b thu h i và ư c niêm y t t i tr s y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n nơi có t b thu h i trong su t th i gian k t ngày y ban nhân dân c p phư ng, xã, th tr n nh n ư c quy t nh n th i i m k t thúc vi c thu h i. Chương 3 TH T C CHUY N M C ÍCH S D NG T TH C HI N D ÁN U TƯ i u 11. H sơ chuy n m c ích s d ng t, g m: 1. ơn xin chuy n m c ích s d ng t. 2. Có m t trong nh ng Văn b n sau: Văn b n ch p thu n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v a i m cho nhà u tư nghiên c u l p d án th c hi n theo phương th c t th a thu n v i ngư i s d ng t thu c ph m vi d án nh n chuy n như ng quy n s d ng t, góp v n b ng quy n
 11. s d ng t; Văn b n ch p thu n ch trương cho phép chuy n m c ích s d ng t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ho c Gi y ch ng nh n u tư theo quy nh. Trư ng h p chuy n m c ích s d ng t có tài s n g n li n v i t là công s n thu c qu n lý c a các cơ quan Nhà nư c trung ương và các doanh nghi p Nhà nư c thì ph i có văn b n ch p thu n c a B Tài chính. 3. D án u tư và quy t nh phê duy t theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng ( ã ư c th a thu n v môi trư ng, phòng cháy ch a cháy, c p i n, c p thoát nư c…) ư c l p theo các Văn b n v ch trương quy nh t i Kho n 2 i u này; i v i d án u tư trong nư c không s d ng v n ngân sách Nhà nư c: ph i phù h p v i Gi y ch ng nh n u tư theo Lu t u tư năm 2005 ho c k t qu thNm nh nhu c u s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai 2003. 4. Báo cáo vi c ch p hành pháp lu t v t ai c a ngư i xin chuy n m c ích s d ng t i v i trư ng h p ngư i xin giao t, thuê t ã ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t trư c ó th c hi n các d án u tư s n xu t, kinh doanh, d ch v ư c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t xác minh theo quy nh t i Ngh nh 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph . 5. Văn b n th a thu n quy ho ch ki n trúc c a S Quy ho ch Ki n trúc và B n v ch gi i ư ng , quy ho ch t ng m t b ng t l 1/500 ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh t i Lu t Xây d ng và Ngh nh 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 c a B Xây d ng v hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng. 6. Trích sao b n a chính t l 1/500 ho c 1/2.000 do S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t c p; trư ng h p chưa có h sơ a chính thì do ơn v có tư cách pháp nhân l p ư c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t xác nh n. 7. Các gi y t v quy n s d ng t. i v i các d án u tư có s d ng t thu c trư ng h p Nhà nư c không thu h i t theo quy nh c a Lu t t ai năm 2003 thì ch u tư căn c vào giá t và chính sách b i thư ng, h tr , tái nh cư c a Nhà nư c và y ban nhân dân Thành ph t th a thu n chuy n như ng, góp v n, b i thư ng, h tr ư c nh n quy n s d ng t. Sau khi hoàn thành th t c nh n quy n s d ng t ph i làm th t c chuy n m c ích s d ng t th c hi n d án u tư phù h p v i quy ho ch chi ti t ư c duy t. Th t c th c hi n theo quy nh t i i u 12, 13 b n Quy nh này. H sơ chuy n m c ích s d ng t n p t i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. Th i gian gi i quy t th t c chuy n m c ích s d ng t th c hi n theo kho n 1, 2 i u 10 b n quy nh này. i u 12. i u ki n nh n chuy n như ng quy n s d ng t làm th t c chuy n m c ích s d ng t th c hi n các d án u tư s n xu t kinh doanh phi nông nghi p
 12. 1. T ch c kinh t , h gia ình, cá nhân ch ư c nh n chuy n như ng quy n s d ng t phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch xây d ng ô th và quy ho ch i m dân cư nông thôn ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 2. Di n tích t chuy n như ng ph i là t i u ki n tham gia th trư ng b t ng s n (c th là ã ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c i u ki n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai). i u 13. Trình t th t c nh n chuy n như ng, góp v n b ng quy n s d ng t làm th t c chuy n m c ích s d ng t th c hi n các d án u tư s n xu t kinh doanh phi nông nghi p. 1. Trình y ban nhân dân Thành ph ch p thu n v ch trương, cho phép th c hi n theo phương th c t th a thu n: a. i v i các d án phát tri n kinh t không thu c di n Nhà nư c thu h i t: Ch u tư căn c quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch xây d ng ô th , i m dân cư nông thôn ư c duy t, t nghiên c u a i m s d ng t ho c liên h v i S Quy ho ch Ki n trúc ư c gi i thi u a i m và làm th t c ư c ch p thu n ch trương cho phép th c hi n theo phương th c t th a thu n. b. i v i các d án phát tri n kinh t thu c di n Nhà nư c thu h i t, nhưng ch u tư ngh ư c th c hi n theo phương th c t th a thu n v i nh ng ngư i ang s d ng t thu c ph m vi d án nh n chuy n như ng, góp v n b ng quy n s d ng t, thì th c hi n như i m a kho n 1 i u này. S K ho ch và u tư là u m i ti p nh n ngh c a ch u tư, ch trì cùng các ngành có liên quan, thNm tra và trình UBND Thành ph ch p thu n v a i m cho nhà u tư nghiên c u d án và th c hi n theo phương th c t th a thu n nh n chuy n như ng, góp v n b ng quy n s d ng t làm th t c chuy n m c ích s d ng t th c hi n các d án u tư s n xu t kinh doanh phi nông nghi p. 2. Th t c chuy n như ng, góp v n b ng quy n s d ng t a. Căn c Quy ho ch t ng m t b ng, quy ho ch chi ti t ư c duy t, Ch u tư t th a thu n v i ngư i ang s d ng t h p pháp nh n chuy n như ng ho c góp v n b ng quy n s d ng t, ư c Công ch ng Nhà nư c ch ng nh n ho c y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n ch ng th c. Trư ng h p có nhi u ch s d ng t trong khu t, ch u tư liên h v i y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n gi i thi u v i các ch s d ng t bàn b c, th a thu n. b. i v i các d án phát tri n kinh t thu c di n Nhà nư c thu h i t theo quy nh t i kho n 2 i u 3, i u 4, i u 5 Quy nh này mà ch u tư ngh ư c th c hi n theo phương th c t th a thu n v i nh ng ngư i ang s d ng t thu c ph m vi d án nh n chuy n như ng, góp v n b ng quy n s d ng t nhưng sau 180 ngày (k t ngày có văn b n ch p thu n v ch trương, cho phép t th a thu n c a y ban nhân dân Thành ph ) v n còn ngư i s d ng t không ng thu n thì ch u tư ư c phép l p phương án v b i thư ng, h tr t ng th i v i ngư i s d ng t không ng thu n, báo cáo y ban nhân dân qu n, huy n ch p thu n làm căn c trình c p có thNm quy n quy t nh thu h i giao t, cho thuê t theo quy nh.
 13. Chương 4 GIAO T CHO H GIA ÌNH LÀM NHÀ GIÃN DÂN T I I M DÂN CƯ NÔNG THÔN i u 14. Th t c giao t cho h gia ình làm nhà giãn dân t i i m dân cư nông thôn 1. Căn c quy ho ch, k ho ch s d ng t hàng năm (trong ó có quy ho ch s d ng t làm nhà giãn dân nông thôn) c a y ban nhân dân huy n ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t, y ban nhân dân huy n quy t nh thu h i, giao t làm nhà giãn dân cho các h gia ình, cá nhân. 2. y ban nhân dân xã, th tr n căn c vào quy ho ch, k ho ch s d ng t c a a phương ã ư c phê duy t, l p phương án giao t làm nhà , chuy n H i ng tư v n giao t c a xã (g m có Ch t ch ho c Phó ch t ch y ban nhân dân xã làm Ch t ch h i ng, i di n: M t tr n t qu c, H i Nông dân xã; trư ng thôn, cán b Tài nguyên và môi trư ng) xem xét, th ng nh t phương án giao t, niêm y t công khai danh sách các trư ng h p ư c giao t t i tr s y ban nhân dân xã trong th i h n mư i lăm (15) ngày làm vi c và t ch c ti p nh n ý ki n óng góp c a nhân dân. i u 15. H sơ giao t cho h gia ình làm nhà giãn dân n p t i Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, g m: 1. ơn xin giao t làm nhà c a các h gia ình, cá nhân ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t xác nh n v nhu c u s d ng t. 2. Ngh quy t H i ng nhân dân xã v vi c giao t làm nhà giãn dân cho nhân dân trong năm; 3. T trình c a y ban nhân dân xã xin giao t làm nhà giãn dân cho nhân dân trong xã; 4. B n v quy ho ch s d ng t có xác nh v trí các khu t xin s d ng; 5. B n v quy ho ch t ng m t b ng khu t t l 1/500 do ơn v tư v n có ch c năng l p, ư c y ban nhân dân huy n phê duy t; 6. Danh sách h gia ình, cá nhân (có h khNu thư ng trú t i xã) ngh ư c xét giao t làm nhà giãn dân ã ư c công khai theo quy nh. i u 16. Trình t giao t cho các h gia ình làm nhà giãn dân 1. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh h sơ, trình y ban nhân dân huy n quy t nh thu h i t giao t cho y ban nhân dân xã t ch c xây d ng h t ng k thu t. 2. y ban nhân dân huy n quy t nh thành l p H i ng b i thư ng h tr tái nh cư, t ch c b i thư ng cho ngư i ang s d ng t b thu h i theo quy nh.
 14. 3. y ban nhân dân xã t ch c xây d ng h t ng k thu t khu t b ng ngu n v n óng góp c a các h gia ình ư c giao t theo Ngh nh 24/1999/N -CP ngày 16 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph . 4. Sau khi có y h t ng k thu t, vi c giao t cho h gia ình, cá nhân làm nhà theo các bư c như sau: Bư c 1: Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thNm tra h sơ, xác minh th c a, trình y ban nhân dân huy n quy t nh giao t cho t ng h gia ình. Bư c 2: Phòng Tài nguyên và Môi trư ng giao Văn phòng ăng ký quy n s d ng t huy n làm trích l c b n a chính, trích sao b n a chính; ng th i g i s li u a chính cho cơ quan thu xác nh nghĩa v tài chính. Căn c nghĩa v tài chính ã ư c cơ quan Thu thông báo, các h gia ình ư c giao t giãn dân có trách nhi m n p ti n s d ng t vào ngân sách nhà nư c theo quy nh. Bư c 3: Sau khi các h ã n p ti n s d ng t, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng làm th t c bàn giao t trên th c a và trình y ban nhân dân huy n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các h . y ban nhân dân huy n có trách nhi m thông báo v Văn phòng ăng ký t và nhà thu c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t c p nh t. Th i gian th c hi n các công vi c theo trình t này không quá 30 ngày làm vi c (không k th i gian b i thư ng, h tr , tái nh cư và ngư i s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính) k t ngày Phòng Tài nguyên và Môi trư ng nh n h sơ h p l cho t i ngày ngư i s d ng t nh n ư c Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Trư ng h p h sơ không i u ki n, trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ ph i có thông báo b sung b ng văn b n y ban nhân dân xã bi t và th c hi n (ch ư c thông báo 01 l n). i u 17. i u ki n và h n m c giao t giãn dân Căn c quy nh t i i u 14, 15, 16 b n Quy nh này và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph , i u ki n th c t v dân cư và qu t t i a phương, y ban nhân dân các huy n có trách nhi m quy nh c th v h gia ình i u ki n ư c giao t giãn dân, di n tích t giao cho các h gia ình, cá nhân làm nhà giãn dân nhưng ph i phù h p v i h n m c t t i a và t i thi u quy nh c a Thành ph . Chương 5 T CH C TH C HI N i u 18. X lý các trư ng h p chuy n ti p Các trư ng h p ã n p h sơ xin s d ng t t i cơ quan Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t n th i i m Quy t nh này có hi u l c, n u chưa ư c UBND Thành ph quy t nh thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t thì ơn v
 15. xin s d ng t b sung h sơ, hoàn ch nh th t c và t ch c thNm nh theo quy nh, trình t t i Quy nh này. i u 19. Tri n khai th c hi n quy t nh thu h i t giao t, cho thuê t và chuy n m c ích s d ng t Sau khi có Quy t nh thu h i t giao t, cho thuê t và chuy n m c ích s d ng t c a c p có thNm quy n, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ( i v i trư ng h p y ban nhân dân thành ph ra quy t nh) và Phòng Tài nguyên Môi trư ng qu n, huy n ( i v i trư ng h p y ban nhân dân qu n, huy n ra quy t nh) có trách nhi m thông báo và trao Quy t nh cho Ch u tư và các t ch c, cá nhân liên quan t ch c th c hi n Quy t nh thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t. Th i gian thông báo không quá 3 ngày làm vi c k t khi có Quy t nh thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t c a c p có thNm quy n. i u 20. Trách nhi m c a các S , Ngành Thành ph 1. S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t Là cơ quan ch trì tham mưu giúp y ban nhân dân thành ph v công tác thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t: a. Hư ng d n công khai các lo i h sơ, trình t th t c thu h i t, giao, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t trên a bàn Thành ph . b.Bàn giao m c gi i khu t trên b n và ngoài th c a; g i thông tin a chính cho S Tài chính xác nh ơn giá thu ti n s d ng t, ti n thuê t; ký h p ng thuê t, l p trích l c b n khu t, hư ng d n th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. c. Ph i h p v i y ban nhân dân các qu n, huy n ki m tra vi c ch u tư sau 12 tháng li n không s d ng ho c ti n s d ng t ch m hơn 24 tháng so v i ti n ghi trong d án u tư k t khi bàn giao t ngoài th c a, l p h sơ x lý, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh thu h i theo quy nh c a pháp lu t. 2. S K ho ch và u tư Là cơ quan u m i ti p nh n h sơ, thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t nhi m v chuNn b u tư, ch p thu n cho nhà u tư nghiên c u l p d án t i a i m xác nh theo thNm quy n; Hư ng d n, ti p nh n, thNm nh h sơ d án u tư trình y ban nhân dân thành ph phê duy t theo thNm quy n. 3. S Quy ho ch Ki n trúc Là cơ quan u m i ti p nh n h sơ, thNm nh và trình duy t (ho c duy t theo thNm quy n) v gi i thi u a i m, ch gi i ư ng , quy ho ch t ng m t b ng và quy ho ch chi ti t xây d ng ô th .
 16. 4. S Tài chính Có trách nhi m hư ng d n ch u tư th c hi n các n i dung có liên quan n xác nh giá t. Ch trì cùng các S , ngành, ơn v có liên quan xác nh giá cho thuê t, giá thu ti n s d ng t sau khi S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t bàn giao t trên th c a. Th i gian th c hi n không quá 7 ngày làm vi c k t khi nh n ư c thông báo c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. 5. S Xây d ng Là cơ quan u m i hư ng d n, ti p nh n h sơ, thNm nh thi t k cơ s theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng. Ki m tra, giám sát vi c xây d ng công trình theo quy ho ch và Gi y phép xây d ng c a ch u tư, k p th i phát hi n vi ph m và x lý theo thNm quy n. 6. C c thu thành ph Hà N i Có trách nhi m tính và thông báo cho ch u tư n p ti n s d ng t, ti n thuê t, l phí trư c b , các kho n thu khác vào Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Th i gian ra thông báo không quá 7 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ th c hi n nghĩa v tài chính. 7. Ban ch o Gi i phóng m t b ng Thành ph Hư ng d n nghi p v th t c l p phương án t ng th , phương án chi ti t v b i thư ng, h tr , tái nh cư; ki m tra, ôn c các Ch u tư trong vi c b i thư ng, h tr , tái nh cư theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph . K p th i gi i quy t ho c báo cáo UBND Thành ph gi i quy t các vư ng m c trong quá trình th c hi n vi c b i thư ng, h tr , tái nh cư. 8. Văn phòng y ban nhân dân Thành ph Trư ng h p khi có ý ki n không th ng nh t gi a Ch u tư và S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t cũng như các S , ngành Thành ph v lĩnh v c thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t, Văn phòng y ban nhân dân Thành ph có trách nhi m t ng h p, xu t trình y ban nhân dân Thành ph ch o gi i quy t. i u 21. Trách nhi m c a y ban nhân dân các qu n, huy n, phư ng xã, th tr n 1. Trách nhi m c a y ban nhân dân các qu n, huy n a. Ki m tra vi c th c hi n trách nhi m và nghĩa v c a Ch u tư ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t theo Quy t nh c a c p có thNm quy n; k p th i phát hi n và x lý vi ph m theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n quy t nh.
 17. b. Ch o y ban nhân dân các phư ng, xã, th tr n th c hi n vi c rà soát, th ng kê các t ch c, cá nhân ư c giao, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t, có hành vi vi ph m trong lĩnh v c qu n lý, s d ng t ai và qu n lý tr t t xây d ng ô th ; phân lo i c th t ng trư ng h p vi ph m theo th i gian, hình th c và m c vi ph m x lý theo thNm quy n. c. Công b v ch trương thu h i t; Ch o Ban b i thư ng, h tr tái nh cư và các cơ quan ch c năng thu c qu n, huy n, y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n (nơi thu h i t) cung c p s li u, h sơ a chính có liên quan n khu t b thu h i, thNm nh, xét duy t phương án t ng th và chi ti t v b i thư ng, h tr và tái nh cư và công b công khai; ph i h p v i Ch u tư ti n hành t ch c th c hi n phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư cho ngư i b thu h i t. Ch o y ban nhân dân các phư ng, xã, th tr n th c hi n các quy t nh thu h i t, giao t, cho thuê t c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 2. Trách nhi m c a y ban nhân dân các phư ng, xã, th tr n: a. y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t b thu h i có trách nhi m niêm y t công khai ch trương thu h i t t i tr s y ban nhân dân và t i các i m sinh ho t khu dân cư nơi có t b thu h i, thông báo trên h th ng ài truy n thanh c a cơ s . b. y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có t có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v t ai, k p th i phát hi n và x lý các trư ng h p vi ph m theo thNm quy n; ch ng th c vi c nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp c a các cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Trách nhi m c a các t ch c, h gia ình, cá nhân ư c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t 1. Liên h v i các cơ quan chuyên môn ư c hư ng d n h sơ v : D án u tư, gi i thi u a i m, th a thu n quy ho ch ki n trúc, l p B n v ch gi i ư ng , quy ho ch chi ti t, quy ho ch t ng m t b ng, th a thu n v môi trư ng, c p i n, c p thoát nư c, phòng cháy ch a cháy, h sơ s d ng t theo quy nh. 2. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c qu n lý, s d ng t úng m c ích, úng quy ho ch và d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t, m b o s d ng t có hi u qu . 3. B i thư ng v t, tài s n, h tr và tái nh cư cho ngư i b thu h i t i v i các trư ng h p Nhà nư c thu h i t; ho c có trách nhi m th a thu n v i các ch s d ng t ư c nh n chuy n như ng quy n s d ng t ho c góp v n b ng quy n s d ng t i v i các trư ng h p Nhà nư c không thu h i t trư c khi ư c phép chuy n m c ích s d ng. 4. N p các kho n nghĩa v tài chính v t vào Ngân sách Nhà nư c theo quy nh. Ký h p ng thuê t v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ( i v i trư ng h p thuê t). 5. Kê khai ăng ký quy n s d ng t và s d ng t có hi u qu theo úng m c ích, v trí, ranh gi i, di n tích t ư c giao, cho thuê.
 18. 6. Xây d ng công trình úng m c ích s d ng t, theo quy ho ch ư c duy t và Gi y phép xây d ng ư c c p. 7. Liên h v i các ngành, các c p c a Thành ph ư c hư ng d n, hoàn ch nh h sơ và th c hi n các n i dung quy nh t i Chương II, III, IV c a B n quy nh này. 8. Trong th i h n 12 tháng k t khi ư c bàn giao t ngoài th c a, ph i ưa t vào s d ng úng m c ích; th c hi n u tư xây d ng úng ti n theo d án ã ư c phê duy t. i u 23. Bàn giao t, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t Sau khi hoàn thành nghĩa v b i thư ng, h tr và tái nh cư cho ngư i b thu h i t theo quy nh, nh n bàn giao m c gi i trên b n và ngoài th c a, ký h p ng thuê t, n p ti n s d ng t, ti n thuê t, l phí trư c b và các kho n thu khác theo quy nh, ch u tư có trách nhi m ăng ký vào s a chính Nhà nư c, ư c c p trích l c b n khu t và làm th t c trình c p có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Th i gian th c hi n bàn giao t không quá 15 ngày làm vi c (không k th i gian ch u tư h p ng v i ơn v o c thi công c m m c gi i). i u 24. Các t ch c, cá nhân không th c hi n úng nhi m v ư c giao ho c l i d ng ch c v , quy n h n làm trái quy nh ho c bao che cho ngư i vi ph m, gây thi t h i cho Nhà nư c và ngư i s d ng t h p pháp; thì tùy theo m c s b x lý hành chính theo quy nh t i Ngh nh s 182/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t có trách nhi m ph i h p v i các ngành có liên quan ph bi n, hư ng d n th c hi n Quy nh này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các t ch c, cá nhân k p th i ph n ánh v S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t t ng h p, trình y ban nhân dân Thành ph b sung, s a i. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ H ng Khanh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản