Quyết định số 136/QĐ-BTP

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 136/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 136/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009 do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 136/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 136/Q -BTP Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TR NG TÂM C A NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2009 B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh quy t s 01/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán Ngân sách Nhà nư c năm 2009; Xét ngh c a Chánh Văn phòng B , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình công tác tr ng tâm c a ngành Tư pháp năm 2009. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Th trư ng các ơn v thu c B , Th trư ng T ch c pháp ch các B , ngành, Giám c S Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3 ( th c hi n); - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph ( ph i h p); - Các Th trư ng; Hà Hùng Cư ng - Thư ng v ng u , Ngư i ng u các oàn th cơ quan B ( ph i h p); - C c Công ngh thông tin ( ưa lên C ng thông tin i n t ); - Báo Pháp lu t Vi t Nam; - Lưu: VT, TH. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TR NG TÂM C A NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2009
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 136/Q -BTP Ngày 14 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng B Tư pháp) Ngành Tư pháp tri n khai nhi m v công tác năm 2009 trong b i c nh có nhi u i u ki n thu n l i: s quan tâm c a ng, Qu c h i, Chính ph , c p y, chính quy n a phương i v i công tác tư pháp ngày càng l n, th hi n rõ qua nh ng ch trương, chi n lư c v hoàn thi n h th ng pháp lu t, c i cách tư pháp, xây d ng nhà nư c pháp quy n XHCN; th ch , b máy c a Ngành ã ư c ki n toàn m t bư c; ch c năng, nhi m v ư c m r ng; vai trò, v th c a Ngành trong h th ng chính tr ngày càng ư c nâng cao; s ph i h p gi a ngành Tư pháp v i các B , ngành, a phương ngày càng ư c tăng cư ng. Bên c nh ó, năm 2009 cũng t ra cho Ngành nhi u khó khăn, thách th c: kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t toàn c u cùng v i nh ng h n ch , b t c p n i t i c a n n kinh t nư c ta có tác ng tiêu c c n s tăng trư ng kinh t , t o thêm khó khăn m i cho vi c th c hi n nhi m v c a b máy nhà nư c nói chung và c a ngành Tư pháp nói riêng; Ngành ph i tri n khai th c hi n nh ng nhi m v m i, ph c t p, trong khi quá trình h i nh p và phát tri n c a t nư c, kỳ v ng c a ngư i dân vào công lý, công b ng xã h i t ra nh ng yêu c u ngày càng cao i v i công tác tư pháp. Trong b i c nh ó, toàn Ngành quy t tâm n m b t cơ h i, vư t qua khó khăn, thách th c, tri n khai ng b các m t công tác thu c ch c năng, nhi m v c a mình, chú tr ng th c hi n hi u qu các nhi m v tr ng tâm, thi t th c góp ph n cùng c nư c th c hi n th ng l i Ngh quy t c a Qu c h i v K ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009, Ngh quy t c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n K ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2009. I. CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM NĂM 2009 1. Tri n khai th c hi n t t Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, góp ph n Ny nhanh ti n và nâng cao ch t lư ng công tác xây d ng, thNm nh, ki m tra, rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t (VBQPPL); chuNn b các i u ki n c n thi t tri n khai công tác theo dõi chung v thi hành pháp lu t 1.1. Hoàn thành úng ti n , m b o ch t lư ng các d án, d th o văn b n pháp lu t mà Ngành ư c giao ch trì so n th o. Tham mưu k p th i cho Chính ph trong vi c phân công so n th o, t ch c th c hi n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i, t o chuy n bi n cơ b n v ti n và ch t lư ng so n th o. Ph i h p v i Văn phòng Chính ph tham mưu cho Chính ph gi i quy t m t bư c cơ b n tình tr ng n ngh nh và các văn b n hư ng d n thi hành lu t, pháp l nh thu c thNm quy n c a Chính và Th tư ng Chính ph . T ch c pháp ch B , ngành, các cơ quan Tư pháp a phương ch ng tham gia tích c c vào ho t ng xây d ng pháp lu t B , ngành, a phương mình, th c s tr thành b ph n tham mưu, ch d a áng tin c y cho các B , ngành, H ND, UBND trong vi c xây d ng chính sách, pháp lu t.
  3. i m i quy trình xây d ng pháp lu t theo Lu t Ban hành VBQPPL; t ch c t t vi c t ng k t th c ti n, i u tra xã h i h c, nghiên c u kinh nghi m nư c ngoài, rà soát các quy nh hi n hành có liên quan; xây d ng quy ch ho t ng c a Ban so n th o, T biên t p, k ho ch tri n khai xây d ng các d án lu t m t cách h p lý, khoa h c; tăng cư ng trách nhi m, tính ch ng c a ơn v ư c phân công ch trì; phát huy trí tu t p th , th c s c u th , l ng nghe dư lu n xã h i, ti p thu ý ki n góp ý c a các B , ngành, a phương, ý ki n c a các chuyên gia trong và ngoài Ngành; ho t ng nghiên c u khoa h c ph c v xây d ng pháp lu t ph i i trư c m t bư c; phát huy có hi u qu vai trò c a T p chí Dân ch và Pháp lu t, Báo Pháp lu t Vi t Nam, Báo Pháp lu t TP. H Chí Minh, Báo Pháp lu t và Xã h i; tranh th các cơ quan thông tin i chúng trong vi c tuyên truy n, gi i thi u v các d án lu t, pháp l nh do ngành Tư pháp ch trì so n th o. 1.2. T o chuy n bi n m nh v ch t lư ng thNm nh VBQPPL, i u ư c qu c t , chú tr ng ánh giá tính kh thi, phát hi n nh m lo i b các ch ng chéo, mâu thu n gi a các văn b n pháp lu t; khuy n khích nh ng i m m i mang tính t phá c a các án, d án VBQPPL, t p trung m nh vào các lĩnh v c u tư, kinh doanh, t ai, xây d ng cơ s h t ng, ào t o ngu n nhân l c. Ch ng tham gia ngày t u quá trình so n th o, tăng cư ng ph i h p v i các cơ quan ch trì so n th o VBQPPL. Tri n khai th c hi n Quy ch m i v thNm nh VBQPPL, i u ư c qu c t c a B (khi ư c ban hành) . 1.3. Ti p t c tri n khai có hi u qu ho t ng ki m tra, x lý, rà soát, h th ng hóa VBQPPL theo thNm quy n; theo dõi, ôn c quá trình x lý văn b n trái pháp lu t ã ư c phát hi n; th c hi n t t vi c rà soát các VBQPPL trong khuôn kh nghĩa v thành viên WTO. Tri n khai th c hi n hi u qu án t ng rà soát h th ng pháp lu t Vi t Nam, án v i m i và nâng cao hi u qu trong công tác rà soát, h th ng hóa VBQPPL, án tăng cư ng năng l c trong công tác ki m tra, x lý VBQPPL sau khi ư c phê duy t. 1.4. Xây d ng và tri n khai th c hi n K ho ch v theo dõi tình hình thi hành pháp lu t trong ph m vi c nư c; hư ng d n, ôn c các B , ngành, a phương t ch c th c hi n vi c theo dõi, ánh giá, báo cáo v tình hình thi hành pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a B , ngành, a phương. 2. Ti p t c t ch c th c hi n Ch th s 21/2008/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph ; chuNn b các i u ki n c n thi t tri n khai th c hi n t t Lu t Thi hành án dân s , Ngh quy t c a Qu c h i v thi hành Lu t Thi hành án dân s nh m t o chuy n bi n m nh trong công tác THADS 2.1. Toàn ngành THADS ph n u t và vư t ch tiêu thi hành xong 75 % v vi c và 55% v ti n trên s v vi c có i u ki n thi hành, gi m t 10 n 15% án t n ng; gi i quy t khi u n i úng th i h n, úng pháp lu t ngay t cơ s , gi m thi u nh ng khi u n i ph c t p m i phát sinh; gi m t 20 n 25 % các v khi u n i ph c t p, kéo dài; Ny nhanh ti n th c hi n các án v tăng cư ng cơ s v t ch t, xây d ng tr s , kho v t ch ng, kinh phí ho t ng cho các cơ quan THADS. Rà soát, ngh mi n thi hành các kho n thu cho ngân sách Nhà nư c có giá tr không quá 500.000 ng mà th i gian t ch c thi hành án ã quá 05 năm tính n ngày 01/7/2009 nhưng không có i u ki n thi hành.
  4. Giao ch tiêu c th v thi hành án theo t ng a bàn, t ng a phương; t ch c các t cao i m thi hành án trong c nư c; hoàn thành vi c t ng rà soát các v vi c t n ng chưa thi hành. Ph i h p ch t ch v i c p y, chính quy n a phương trong công tác ki n toàn t ch c, cán b cơ quan THADS, trong vi c ch o t ch c các t cao i m THADS t i nh ng nơi có s lư ng án l n, ph c t p; ph i h p ch t ch v i các cơ quan Tòa án, Vi n ki m sát tháo g k p th i nh ng vư ng m c trong công tác THADS. 2.2. Ki n toàn t ch c, cán b c a C c THADS, cơ quan Thi hành án dân s a phương theo Lu t Thi hành án dân s và Ngh nh hư ng d n thi hành; chuNn b t t cho công tác chuy n giao vi c qu n lý m t s m t công tác t ch c, cán b c a cơ quan Thi hành án dân s t Giám c S Tư pháp (theo y quy n c a B trư ng B Tư pháp) sang cho Trư ng Thi hành án dân s c p t nh, ng th i v i vi c xây d ng Thông tư phân c p qu n lý cán b , công ch c, viên ch c thi hành án a phương; gi i quy t d t i m tình tr ng thi u Trư ng Thi hành án dân s c p huy n và cơ quan Thi hành án dân s ch có m t ch p hành viên; nghiên c u, tham mưu cho Chính ph quy nh nh ng cơ quan Thi hành án dân s c th các a bàn mi n núi, vùng sâu, vùng xa ư c tuy n ch n ngư i có trình c nhân lu t làm Ch p hành viên không qua thi tuy n. 2.3. Ch ng ban hành ho c ph i h p v i các B , ngành liên quan ban hành các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Thi hành án dân s ; tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n, t p hu n nh ng n i dung cơ b n c a Lu t; tham mưu cho Chính ph , các B , ngành tháo g k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c trong khi thi hành Lu t. 2.4. Tri n khai án th c hi n thí i m ch nh th a phát l i t i TP. HCM khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, t ó nghiên c u phương án m r ng a bàn thí i m sang m t s a phương khác; xây d ng và trình án chuNn b các i u ki n c n thi t giao cho B Tư pháp giúp Chính ph th ng nh t qu n lý Nhà nư c v thi hành án, án thành l p cơ quan Thi hành án khu v c. 3. Nâng cao ch t lư ng ho t ng ch ng th c, h t ch, qu c t ch, lý l ch tư pháp 3.1. Tri n khai th c hi n Lu t Qu c t ch Vi t Nam (s a i), t o chuy n bi n cơ b n trong công tác qu n lý qu c t ch; ti p t c ch nh lý Lu t Lý l ch tư pháp; tri n khai xây d ng Lu t Con nuôi; chuNn b và ph i h p v i y ban Pháp lu t c a Qu c h i xu t ưa vi c xây d ng Lu t H t ch vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i; chuNn b các i u ki n c n thi t cho vi c tham gia Công ư c LaHay năm 1993 v b o v tr em và h p tác nuôi con nuôi qu c t . 3.2. ChuNn hóa các m u, phân c p vi c in n gi y t h t ch nh m gi i quy t d t i m v n thi u bi u m u h t ch; tăng cư ng qu n lý Nhà nư c, m b o lành m nh hóa quan h hôn nhân có y u t nư c ngoài và vi c cho tr em Vi t Nam làm con nuôi ngư i nư c ngoài; ch n ch nh ho t ng c a các Văn phòng con nuôi nư c ngoài; tăng cư ng ki m tra, thanh tra công tác h t ch, ch ng th c; tham mưu cho Chính ph và các B , ngành liên quan trong vi c gi i quy t v n h t ch, qu c t ch cho dân di cư t do các t nh giáp biên gi i Vi t Nam, Lào, Campuchia theo Ch th s 31/2008/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph .
  5. 3.3. Ti p t c rà soát, ơn gi n hóa các th t c hành chính trong ho t ng ch ng th c, h t ch; t p trung tháo g các khó khăn, vư ng m c, nh t là v th ch nâng cao ch t lư ng các ho t ng này nh m áp ng yêu c u qu n lý c a Nhà nư c, nhu c u xã h i. 4. Tăng cư ng năng l c c a các cơ quan b tr tư pháp, ti p t c Ny m nh xã h i hóa ho t ng b tr tư pháp 4.1. T ch c thành công i h i i bi u lu t sư toàn qu c l n th nh t thành l p Liên oàn lu t sư Vi t Nam; hoàn thành và trình Chính ph phê duy t án v chi n lư c phát tri n i ngũ lu t sư n năm 2020. Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c, k t h p th c hi n t t vai trò t qu n c a các t ch c lu t sư; s m phát hi n và k p th i ch n ch nh các bi u hi n l ch l c, tiêu c c trong ho t ng lu t sư, tư v n pháp lu t. 4.2. Tăng cư ng th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v bán u giá tài s n, nh t là liên quan n công s n, quy n s d ng t; xu t s a i, b sung Ngh nh s 05/2005/N -CP v bán u giá tài s n, ph i h p v i y ban Pháp lu t c a Qu c h i xu t vi c xây d ng d án Lu t Bán u giá tài s n. 4.3. T ch c t ng k t 4 năm thi hành Pháp l nh Giám nh tư pháp và ti p t c xây d ng D án Lu t Giám nh tư pháp; ph i h p ch t ch v i các cơ quan h u quan t p trung tháo g khó khăn, vư ng m c v ch , chính sách trong ho t ng giám nh tư pháp. 4.4. Hoàn thành và trình Chính ph phê duy t án quy ho ch phát tri n ngh công ch ng Vi t Nam n năm 2020; ti n hành sơ k t 02 năm th c hi n Lu t Công ch ng, làm rõ nh ng i m vư ng m c, b t c p và ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm s a i, b sung cho phù h p; nghiên c u, xu t phương án chuy n giao thNm quy n ch ng th c các h p ng, giao d ch liên quan n quy n s d ng t, b t ng s n t UBND sang cho các t ch c công ch ng. 5. Ti p t c l trình c i cách tư pháp, c i cách hành chính 5.1. Ti p t c th c hi n các nhi m v c a Ngành trong Chương trình tr ng tâm công tác tư pháp năm 2009 c a Ban Ch o c i cách tư pháp Trung ương. Ti p t c nghiên c u, xây d ng án v vi c chuNn b các i u ki n c n thi t giao cho B Tư pháp giúp Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v công tác thi hành án, án quy ho ch phát tri n t ch c và i ngũ giám nh viên tư pháp, án t ch c cơ quan Thi hành án dân s theo khu v c. 5.2. Th c hi n t t các nhi m v thu c K ho ch c i cách hành chính, c i cách tư pháp c a B , Ngành, a phương. Ti p t c rà soát, lo i b nh ng th t c hành chính rư m rà, ch ng chéo gây phi n hà cho nhân dân, chuNn hóa các quy trình gi i quy t công vi c; công khai các th t c hành chính t i tr s cơ quan, trên các trang thông tin i n t , t o thu n l i cho ngư i dân, doanh nghi p. Tăng cư ng s ph i h p, liên k t ch t ch trong vi c tri n khai các nhi m v CCHC c a B và các a phương; xây d ng mô hình và cơ ch phù h p ch o tri n khai th c hi n nhi m v c i cách hành chính, c i cách tư pháp trong n i b Ngành; phát
  6. huy vai trò và hi u qu ho t ng c a T công tác chuyên trách th c hi n án 30 v ơn gi n hóa th t c hành chính B . 5.3. Ny nhanh ti n rà soát th t c hành chính, tri n khai án xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000 vào ho t ng c a cơ quan B Tư pháp và các cơ quan Tư pháp, Thi hành án dân s a phương. 6. Ki n toàn t ch c, cán b c a Ngành, xây d ng i ngũ cán b tư pháp trong s ch, v ng m nh; t o chuy n bi n th c s v ch t lư ng ào t o cán b pháp lu t, nh t là ào t o ngu n b nhi m các ch c danh tư pháp; thành l p Trư ng Trung c p lu t 6.1. Ti p t c tri n khai th c hi n Ngh nh 93/2008/N -CP c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; ki n toàn t ch c, cán b , ưa ho t ng c a các ơn v m i ư c thành l p, các ơn v ư c b sung ch c năng, nhi m v vào n n p; hoàn thành án xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n ngành Tư pháp n năm 2020. 6.2. Tri n khai th c hi n t t Thông tư thay th Thông tư liên t ch s 04/2005/TTLT- BTP-BNV hư ng d n v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c các cơ quan chuyên môn giúp UBND qu n lý nhà nư c v công tác tư pháp a phương. Ch ng tham mưu cho H ND, UBND b sung i ngũ cán b tư pháp cơ s , nh t là cán b tư pháp - h t ch; chú tr ng công tác b i dư ng nghi p v , ki n th c pháp lu t cho i ngũ này. 6.3. Làm t t công tác quy ho ch cán b , i u ch nh quy ho ch cán b theo nh kỳ, chú tr ng i u ki n phát tri n c a công ch c tr , công ch c n , dân t c; ti p t c Ny m nh và nâng cao hi u qu công tác ào t o cán b ph c v yêu c u h i nh p kinh t qu c t ; ti p t c ki n toàn i ngũ cán b , c bi t chú tr ng n các ơn v m i thành l p và ơn v chuy n giao ho c ư c b sung nhi m v ; B ti p t c h tr các a phương trong công tác chuNn hóa i ngũ công ch c tư pháp, t ch c các l p b i dư ng nghi p v cho tư pháp c p huy n, c p xã. Th c hi n vi c i u ng, luân chuy n cán b , nh t là vi c luân chuy n cán b tr t Trung ương v a phương nâng cao hi u bi t th c t v công tác tư pháp a phương. 6.4. Tri n khai th c hi n án "Xây d ng trư ng i h c Lu t Hà N i thành trư ng tr ng i m ào t o cán b v pháp lu t" và án "Xây d ng H c vi n Tư pháp thành trung tâm l n ào t o các ch c danh tư pháp" sau khi ư c Chính ph phê duy t; hoàn thi n án thành l p m t s trư ng trung c p lu t, phê duy t và ưa vào tri n khai th c hi n; t o chuy n bi n m nh v ch t lư ng ho t ng ào t o lu t, ào t o các ch c danh tư pháp. Ph i h p ch t ch v i B Giáo d c và ào t o tri n khai th c hi n án ưa pháp lu t các nư c ASEAN vào gi ng d y trong các cơ s ào t o lu t. 7. Ti p t c i m i phương th c ch o i u hành; Ny m nh vi c phân c p trong m t s lĩnh v c ho t ng, hư ng m nh v cơ s
  7. 7.1. Xây d ng chương trình công tác c th , sát v i chương trình tr ng tâm c a a phương và c a Ngành, bám sát các m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, a phương, ưu tiên th c hi n nh ng nhi m v ph c v tr c ti p cho vi c ngăn ch n suy gi m kinh t , n nh kinh t vĩ mô, duy trì tăng trư ng và b o m an sinh xã h i. Ki n toàn t ch c, cán b c a ơn v làm u m i xây d ng chương trình, k ho ch công tác c a B , Ngành, t ng bư c ưa công tác này vào n n n p, chuyên nghi p. 7.2. Ho t ng qu n lý, ch o, i u hành ph i sâu sát, quy t li t; v a bám sát k ho ch, v a m m d o, linh ho t trong t ng vi c c th ; l y hi u qu tác ng kinh t - xã h i trên a bàn và c nư c làm thư c o ánh giá ch t lư ng công tác tư pháp, ch t lư ng ho t ng c a các cơ quan, ơn v trong Ngành. 7.3. Duy trì ch giao ban công tác c a Lãnh o B , Lãnh o các ơn v trong Ngành, m b o thông tin thông su t; th c hi n nghiêm ch báo cáo, th ng kê; s li u báo cáo ph i y , chính xác; n i dung báo cáo c n i sâu phân tích, nh n nh ánh giá tình hình th c hi n nhi m v , xu t ư c các gi i pháp xác áng. Nghiên c u xây d ng mô hình th ng kê áp d ng th ng nh t trong ngành Tư pháp. 7.4. Tranh th hi u qu s lãnh o, ch o, quan tâm, giúp c a c p y, chính quy n a phương trong công tác tư pháp; ti p t c chú tr ng công tác ph i h p, tăng cư ng m i quan h trong công tác; hư ng m nh v cơ s ; th c hi n vi c phân c p m nh cho các ơn v , các cá nhân nh m xác nh c th nhi m v , nâng cao tinh th n trách nhi m; nghiên c u xây d ng và tri n khai th c hi n hi u qu Quy ch ti p nh n, x lý, gi i áp các ki n ngh c a a phương. 7.5. T o bư c t phá trong vi c th c hi n K ho ch ng d ng công ngh thông tin ph c v ho t ng qu n lý, ch o, i u hành, nh t là trong công tác thi hành án, qu c t ch, h t ch; chuNn b các i u ki n c n thi t t ch c giao lưu, giao ban tr c tuy n. II. T CH C TH C HI N 1. Th trư ng các ơn v thu c B , T ch c pháp ch các B , ngành, Giám c S Tư pháp và Trư ng Thi hành án dân s các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: - Xây d ng k ho ch ho c chương trình hành ng tri n khai th c hi n Chương trình này, trình B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t trong tháng 01/2009 và t ch c, ch o th c hi n. i v i nh ng nhi m v không ư c quy nh trong Chương trình này, c n ti p t c th c hi n t t theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao. - T ch c ki m tra vi c th c hi n Chương trình, báo cáo k t qu th c hi n v i B trư ng B Tư pháp, B trư ng, Th trư ng các B , ngành, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Trong quá trình tri n khai Chương trình, n u th y c n s a i, b sung, các ơn v g i văn b n v Văn phòng B t ng h p, báo cáo B trư ng xem xét, quy t nh.
  8. 3. Chánh Văn phòng B ch trì ph i h p v i V trư ng V Thi ua - Khen thư ng và Th trư ng các ơn v liên quan thu c B theo dõi, ôn c vi c tri n khai th c hi n Chương trình, nh kỳ báo cáo và ki n ngh v i B trư ng v các bi n pháp c n thi t b o m Chương trình ư c th c hi n hi u qu và ng b ./.
Đồng bộ tài khoản