Quyết định số 136/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 136/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 136/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 10 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 136/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 136/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A QU N 10 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét Công văn s 10806/TTr-TNMT-KH ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a S Tài nguyên và Môi trư ng và T trình s 9008/TTr-UBND-TNMT ngày 23 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 10 v trình duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng ên năm 2020 và kê ho ch s d ng t chi tiêt 5 năm (2006 - 2010) c a qu n 10, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a qu n 10 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm Quy ho ch n năm 2005 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) 1 2 3 4 5 6 7 T NG DI N TÍCH 571,81 100,00 571,81 100,00 T T NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 571,81 100,00 571,81 100,00 2.1 t OTC 235,32 41,15 240,82 42,12
  2. 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 235,32 100,00 240,82 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 332,45 58,14 327,34 57,25 2.2.1 t tr s cơ quan, công CTS 13,59 4,09 13,11 4,01 trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 50,02 15,05 37,94 11,59 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh CSK 81,72 24,58 63,98 19,54 phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh SKC 81,72 100,00 63,98 100,00 doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng SKS khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t li u xây SKX d ng, g m s 2.2.4 t có m c ích công CCC 187,12 56,29 212,31 64,86 c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 124,91 66,75 140,29 66,08 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,06 0,03 0,06 0,03 2.2.4.3 t chuy n d n năng DNT 0,61 0,33 0,60 0,28 lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 8,39 4,48 13,32 6,27 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 16,83 8,99 17,74 8,36 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào DGD 30,91 16,52 34,79 16,39 t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - th DTT 4,77 2,55 4,85 2,28 thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,61 0,33 0,61 0,29 2.2.4.9 t có di tích, danh LDT 0,03 0,02 0,05 0,02 th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t RAC th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 3,67 0,64 3,63 0,64 2.4 t nghĩa trang, nghĩa NTD 0,37 0,06 0,01 0,00 a 2.5 t sông su i và m t SMN
  3. nư c CD 2.6 t phi nông nghi p PNK khác b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Giai o n 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang phi nông NNP/PNN nghi p 2 Chuy n i cơ c u s d ng t trong n i b t nông nghi p 3 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng PN0(a)/PN1(a) 4,76 t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,35 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh SN0/PN1(a) 3.3 t qu c phòng an ninh CQA/PN1(a) 3,90 3.4 t có m c ích công c ng không thu ti n s CC0(a)/PN1(a) 0,51 d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 3.6 t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) 4 t phi nông nghi p không ph i t PKT(a)/OTC(a) 13,91 chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 13,91 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4,63 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 5,61 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 3,67 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC
  4. 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Giai o n 2006 - 2010 1 2 3 4 2 t phi nông nghi p PNN 87,43 2.1 t OTC 17,10 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 17,10 2.2 t chuyên dùng CDG 69,94 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,58 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 12,02 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 44,41 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 12,92 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,04 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,36 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK d) Di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng: Trong kỳ quy ho ch s d ng t ên năm 2010 c a qu n 10 không có nhóm t chưa s d ng, nên không có ch tiêu bi u theo quy nh. 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo B n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và Báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a qu n 10 do y ban nhân dân qu n 10 l p ngày 23 thang 12 năm 2008. iêu 2. Duy t kê ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a qu n 10: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch:
  5. ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Phân theo k ho ch t ng năm Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T NG DI N 571,81 571,81 571,81 571,81 571,81 TÍCH TT NHIÊN 2 t phi nông PNN 571,81 571,81 571,81 571,81 571,81 nghi p 2.1 t OTC 235,03 234,84 240,27 241,08 240,82 2.1.1 t t i nông ONT thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 235,03 234,84 240,27 241,08 240,82 2.2 t chuyên dùng CDG 332,74 332,93 327,88 327,08 327,34 2.2.1 t tr s cơ CTS 13,59 13,59 13,13 13,12 13,11 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA 49,97 49,96 46,51 39,25 37,94 an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 79,95 79,94 60,01 63,99 63,98 kinh doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 79,95 79,94 60,01 63,99 63,98 xu t, kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t SKS ng khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t SKX li u xây d ng, g ms 2.2.4 t có m c ích CCC 189,24 189,43 208,24 210,73 212,31 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 127,13 127,34 138,16 138,89 140,29 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 2.2.4.3 t chuy n DNT 0,61 0,61 0,61 0,60 0,60 d n NL, truy n thông
  6. 2.2.4.4 t cơ s văn DVH 8,39 8,39 13,15 13,32 13,32 hóa 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 16,83 16,82 17,80 17,74 17,74 2.2.4.6 t cơ s giáo DGD 30,81 30,79 33,03 34,61 34,79 d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c DTT 4,77 4,77 4,77 4,85 4,85 - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 2.2.4.9 t có di tích, LDT 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x RAC lý ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 3,67 3,67 3,65 3,64 3,63 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 0,37 0,37 0,01 0,01 0,01 nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK nghi p khác 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n Phân theo k ho ch t ng năm t tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 t phi nông PN0(a)/PN1(a) 4,76 0,86 3,90 nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ TS0/PN1(a) 0,35 0,35 quan 3.2 t công trình SN0/PN1(a)
  7. s nghi p không kinh doanh 3.3 t qu c CQA/PN1(a) 3,90 3,90 phòng, an ninh 3.4 t có m c CC0(a)/PN1(a) 0,51 0,51 ích công c ng không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa NTD/PN1(a) trang, nghĩa a 3.6 t sông su i SMN/PN1(a) và m t nư c CD 4 t phi nông PKT(a)/OTC 13,91 0,23 8,82 4,85 nghi p không ph i t chuy n sang t 4.1 t chuyên CDG/OTC 13,91 0,23 8,82 4,85 dùng 4.1.1 t tr s cơ CTS/OTC quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c CQA/OTC 4,63 2,77 1,86 phòng, an ninh 4.1.3 t s n xu t, CSK/OTC 5,61 5,53 0,07 kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có m c CCC/OTC 3,67 0,23 0,52 2,92 ích công c ng 4.2 t tôn giáo, TTN/OTC tín ngư ng 4.3 t nghĩa NTD/OTC trang, nghĩa a 4.4 t sông su i SMN/OTC và m t nư c CD
  8. 4.5 t phi nông PNK/OTC nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n tích Phân theo t ng năm t tc n Năm Năm Năm Năm Năm thu h i 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 t nông nghi p NNP 2 t phi nông PNN 87,43 2,93 2,05 57,51 23,08 1,86 nghi p 2.1 t OTC 17,10 0,29 0,95 6,92 8,67 0,26 2.1.1 t t i nông ONT thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 17,10 0,29 0,95 6,92 8,67 0,26 2.2 t chuyên dùng CDG 69,94 2,64 1,09 50,21 14,40 1,60 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,58 0,56 0,01 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA 12,02 0,05 0,01 3,45 7,20 1,31 an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 44,41 1,77 41,44 1,19 0,01 kinh doanh phi nông nghi p 2.2.4 t có m c ích CCC 12,92 0,82 1,08 4,75 6,00 0,28 công c ng 2.3 t tôn giáo, tín TTN 0,04 0,02 0,01 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 0,36 0,36 nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK nghi p khác 4. Di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng:
  9. Trong kỳ kê ho ch s d ng t ên năm 2010 c a qu n 10 không có nhóm t chưa s d ng, nên không có ch tiêu bi u theo quy nh. i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 10 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n 10 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản