Quyết định số 1362/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định số 1362/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1362/QĐ-TTg về việc tặng kỷ niệm chương Chiến sỹ cách mạng bị tù đày do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1362/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1362/QĐ-TTg Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C T NG K NI M CHƯƠNG CHI N S CÁCH M NG B TÙ ĐÀY TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng và Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng; Xét đ ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Nam (T trình s 2168/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi đua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1276/TTr-BTĐKT ngày 27 tháng 9 năm 2007) QUY T Đ NH: Đi u 1. T ng K ni m chương Chi n s cách m ng b đ ch b t tù đày cho 232 cá nhân thu c t nh Qu ng Nam (có danh sách kèm theo), đã nêu cao tinh th n kiên trung b t khu t, góp ph n vào th ng l i c a s nghi p Cách m ng gi i phóng dân t c. Đi u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Nam, Trư ng ban Ban Thi đua - Khen Trư ng Trung ương, các cá nhân có tên t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh Qu ng Nam; - Ban Thi đua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH T NG THƯ NG K NI M CHƯƠNG CHI N S CÁCH M NG B Đ CH B T TÙ ĐÀY (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1362/QĐ-TTg, ngày 08/10/2007 c a Th tư ng Chính ph ) S H VÀ TÊN CHÍNH QUÁN TRÚ QUÁN TT xã Tam Phú, thành ph xã Tam Phú, thành ph 1 Ông Nguy n Đình Dương Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam xã Tam Phú, thành ph xã Tam Phú, thành ph 2 Ông Trương Quang Xung Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam xã Tam Phú, thành ph xã Tam Phú, thành ph 3 Bà Trương Th Lan Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam xã Tam Phú, thành ph xã Tam Phú, thành ph 4 Bà Ph m Th Mai Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam xã Tam Phú, thành ph xã Tam Phú, thành ph 5 Bà Ph m Th Tài Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam xã Tam Phú, thành ph xã Tam Phú, thành ph 6 Bà Mai Th Phương Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam 7 Bà Trương Th Nguy n xã Tam Phú, thành ph xã Tam Phú, thành ph
 2. Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam xã Tam Phú, thành ph xã Tam Phú, thành ph 8 Bà Đ Th Nhân Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam phư ng Trư ng Xuân, xã Tam Hi p, huy n Núi 9 Bà Nguy n Th Chính thành ph Tam Kỳ, t nh Thành, t nh Qu ng Nam Qu ng Nam phư ng Trư ng Xuân, xã Tiên Hà, huy n Tiên 10 Bà Nguy n Th Hi p thành ph Tam Kỳ, t nh Phư c, t nh Qu ng Nam Qu ng Nam phư ng An Xuân, thành xã Tam Hi p, huy n Núi 11 Bà Võ Th H ng Hoa ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam phư ng An Xuân, thành xã Tam Hi p, huy n Núi 12 Bà Nguy n Th Thanh Chi n ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam phư ng An Xuân, thành phư ng An Xuân, thành 13 Ông Nguy n C n ph Tam Kỳ, t nh Qu ng ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng An Xuân, thành xã Tam Vinh, thành ph 14 Bà Nguy n Th Lơn ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng An Xuân, thành xã Tam Dân, thành ph 15 Bà Nguy n Th Trúc ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng An Xuân, thành xã Bình Sa, huy n Thăng 16 Ông Nguy n Chinh ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Bình, t nh Qu ng Nam Nam phư ng An Xuân, thành phư ng An Xuân, thành 17 Ông Ngô Nguy t Tư ng ph Tam Kỳ, t nh Qu ng ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng An Xuân, thành xã Tam Thăng, thành ph 18 Ông Bùi Vi t H u ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng An Xuân, thành phư ng An Xuân, thành 19 Bà Hoàng Th H o ph Tam Kỳ, t nh Qu ng ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng An Xuân, thành phư ng An Xuân, thành 20 Ông Di p Th Chí ph Tam Kỳ, t nh Qu ng ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng An Xuân, thành phư ng An Xuân, thành 21 Ông Di p Th Tư ph Tam Kỳ, t nh Qu ng ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng An Xuân, thành xã Tam Phú, thành ph 22 Ông Nguy n Tri u Hinh ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng Tân Th nh, thành xã Tam Thái, thành ph 23 Ông Nguy n Ti n L i ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng Tân Th nh, phư ng Tân Th nh, thành 24 Ông Bùi Xuân Ch thành ph Tam Kỳ, t nh ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Qu ng Nam Nam phư ng Tân Th nh, phư ng Tân Th nh, thành 25 Ông Nguy n Sanh thành ph Tam Kỳ, t nh ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Qu ng Nam Nam
 3. phư ng Tân Th nh, phư ng Tân Th nh, thành 26 Bà Bùi Th Tr thành ph Tam Kỳ, t nh ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Qu ng Nam Nam P. Tân Th nh, TP. Tam P. Tân Th nh, TP. Tam Kỳ, 27 Bà Trương Th Long Kỳ, t nh Qu ng Nam t nh Qu ng Nam phư ng Tân Th nh, phư ng Tân Th nh, thành 28 Ông Bùi Rỳ thành ph Tam Kỳ, t nh ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Qu ng Nam Nam xã Bình Đào, huy n phư ng Tân Th nh, thành 29 Bà Tr n Th Liên Thăng Bình, t nh Qu ng ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng Tân Th nh, thành xã Kỳ Phú, thành ph 30 Bà Phan Xinh ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng Tân Th nh, thành xã Tam Hi p, huy n Núi 31 Bà Võ Th H ng H nh ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam phư ng Tân Th nh, thành xã Tam Thăng, thành ph 32 Bà Tr nh Th Mai ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng Tân Th nh, thành xã Tam Thanh, thành ph 33 Bà Nguy n Th Lê ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng Tân Th nh, thành xã Tam Thanh, thành ph 34 Bà Ph m Th Kim Anh ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng Tân Th nh, thành xã Tam Thanh, thành ph 35 Bà Tr n Th Hoa ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng Tân Th nh, thành xã Hoà Lan, huy n Hoà 36 Bà Nguy n Th Lan ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Vang, t nh Qu ng Nam Nam phư ng Tân Th nh, thành xã Đi n Hoà, huy n Đi n 37 Bà Phan Th Hi n ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Bàn, t nh Qu ng Nam Nam phư ng Tân Th nh, thành xã Tam Thăng, thành ph 38 Ông Bùi Vi t An ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng Tân Th nh, thành xã Tam Thái, thành ph 39 Ông Nguy n Văn Thành ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng Tân Th nh, thành xã Kỳ Hoà, thành ph 40 Ông Ph m Anh Dũng ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng Tân Th nh, thành xã Tam Phú, thành ph 41 Bà Phan Th L p ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng Tân Th nh, thành xã Tam Thăng, TP Tam 42 Bà Nguy n Th Thanh Thuý ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Kỳ, t nh Qu ng Nam Nam phư ng Tân Th nh, thành xã Tiên C m, huy n Tiên 43 Ông Nguy n Ng c Châu ph Tam Kỳ, t nh Qu ng Phư c, t nh Qu ng Nam Nam 44 Bà Phan Th Kim Hoà xã Tam Phư c, thành phư ng Tân Th nh, thành ph Tam Kỳ, t nh Qu ng ph Tam Kỳ, t nh Qu ng
 4. Nam Nam xã Duy Trinh, huy n Duy xã Duy Trinh, huy n Duy 45 Bà Võ Th Mai Xuyên, t nh Qu ng Nam Xuyên, t nh Qu ng Nam xã Duy Phú, huy n Duy xã Duy Phú, huy n Duy 46 Bà Nguy n Th Mư i Xuyên, t nh Qu ng Nam Xuyên, t nh Qu ng Nam xã Duy Phú, huy n Duy xã Duy Phú, huy n Duy 47 Bà Ph n Th Kính Xuyên, t nh Qu ng Nam Xuyên, t nh Qu ng Nam xã Duy Phú, huy n Duy xã Duy Phú, huy n Duy 48 Bà Tr n Th Sáu Xuyên, t nh Qu ng Nam Xuyên, t nh Qu ng Nam xã Duy Phú, huy n Duy xã Duy Phú, huy n Duy 49 Ông Đoàn Ng n Xuyên, t nh Qu ng Nam Xuyên, t nh Qu ng Nam xã Duy Phú, huy n Duy xã Duy Phú, huy n Duy 50 Bà Huỳnh Th Hoa Xuyên, t nh Qu ng Nam Xuyên, t nh Qu ng Nam xã Duy Phú, huy n Duy xã Duy Phú, huy n Duy 51 Bà Nguy n Th Sáu Xuyên, t nh Qu ng Nam Xuyên, t nh Qu ng Nam xã Duy Phú, huy n Duy xã Duy Phú, huy n Duy 52 Bà Nguy n Th Quý Xuyên, t nh Qu ng Nam Xuyên, t nh Qu ng Nam xã Duy Vinh, huy n Duy xã Duy Vinh, huy n Duy 53 Bà Phan Th A Xuyên, t nh Qu ng Nam Xuyên, t nh Qu ng Nam xã Duy Phú, huy n Duy xã Duy Phú, huy n Duy 54 Ông Nguy n T n Trinh Xuyên, t nh Qu ng Nam Xuyên, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh Nam, huy n xã Tam Anh, huy n Núi 55 Bà Cao Th Kính Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam xã Tam Anh B c, huy n xã Tam Anh, huy n Núi 56 Bà Ung Th Hi n Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam xã Tam Anh B c, huy n xã Tam Anh, huy n Núi 57 Bà Võ Th Tu n Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam xã Tam Anh B c, huy n xã Tam Anh, huy n Núi 58 Bà Ph m Th Ng Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 59 Bà Nguy n Th Hoa Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh B c, huy n xã Tam Anh, huy n Núi 60 Bà Ung Th Lan Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 61 Bà Ph m Th Chim Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh B c, huy n xã Tam Anh, huy n Núi 62 Bà Nguy n Th Diên Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 63 Bà Ung Th H u Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 64 Bà H Th Quy n Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Xuân, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 65 Bà Doãn Th Xuân Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 66 Bà Tr n Th Ánh Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam 67 Bà Tr n Th Hoa xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh B c, huy n
 5. Thành, t nh Qu ng Nam Núi Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 68 Ông Nguy n T n Hư ng Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 69 Bà Nguy n Th Thu Thanh Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 70 Bà Nguy n Th Y n Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 71 Bà Nguy n Th Tu n Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 72 Bà Nguy n Th Anh Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 73 Bà Tr n Th H ng M Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 74 Bà Ung Th Tu Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 75 Bà Đào Th Khuôn Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 76 Bà Nguy n Th Đoá Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 77 Bà Ph m Th Vinh Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 78 Bà Lưu Th Bi t Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 79 Bà Đào Th Thu n Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 80 Bà Nguy n Th Y n Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 81 Bà Nguy n Th Quý Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 82 Ông Huỳnh T n Vinh Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 83 Ông Võ Đăng Phi Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 84 Ông Bùi Tân Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 85 Ông Nguy n Luy Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 86 Bà Đinh Th Tho i Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 87 Ông Nguy n Đ c Dâng Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 88 Bà Ngô Th Li p Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 89 Bà Lê Th Mi t Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 90 Bà Ph m Th T i Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 91 Bà Châu Th Qu Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam 92 Bà Nguy n Th H ng xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi
 6. Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 93 Bà Đ Th Hi n Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 94 Bà Nguy n Th Tư ng Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 95 Bà Võ Th K Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 96 Bà Nguy n Th Nhãn Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 97 Bà Nguy n Th Sơn Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 98 Ông Nguy n Tài Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 99 Bà Nguy n Th S Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 100 Bà Ph m Th Th Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 101 Ông Ph m Như Th Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 102 Ông Nguy n Trãi Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 103 Bà Huỳnh Th Hoàng Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Anh, huy n Núi xã Tam Anh, huy n Núi 104 Ông Võ Đăng Ph Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam M , huy n Núi 105 Bà Châu Th Nương Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam M , huy n Núi 106 Ông Tr n Chơi Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Hoà, huy n Núi 107 Bà Tr n Th H ng Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n huy n Đi n Bàn, t nh 108 Ông Lương Phát Tri n Núi Thành, t nh Qu ng Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Hi p, huy n Núi 109 Ông Nguy n T n H nh Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam M , huy n Núi 110 Bà Phan Th Phư ng Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Giang, huy n Núi 111 Bà Lương Th Mai Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Hoà, huy n Núi 112 Bà Nguy n Th Mai Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Giang, huy n Núi 113 Bà Huỳnh Th Loan Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam
 7. Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Giang, huy n Núi 114 Bà Huỳnh Th Cúc Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam M , huy n Núi 115 Bà Nguy n Th Đi n Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Giang, huy n Núi 116 Bà Tr n Th Phư ng Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Giang, huy n Núi 117 Ông Huỳnh Chi n Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Giang, huy n Núi 118 Ông Huỳnh Ng c Châu Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam H i, huy n Núi 119 Bà Ph m Th Đô Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Giang, huy n Núi 120 Bà Tr n Th L i Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Giang, huy n Núi 121 Bà Châu Th Manh Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Giang, huy n Núi 122 Bà Đinh Th H nh Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Giang, huy n Núi 123 Bà Huỳnh Th Ba Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Hi p, huy n Núi 124 Bà Nguy n Th H ng Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Anh, huy n Núi 125 Ông CaoVăn Tuân Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam xã Tam Th nh, huy n Th tr n Núi Thành, huy n 126 Bà Tr n Th T Núi Thành, t nh Qu ng Núi Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, Th tr n Núi Thành, huy n 127 Bà Châu Th Đ i huy n Núi Thành, t nh Núi Thành, t nh Qu ng Qu ng Nam Nam xã Đi n H ng, huy n Th tr n Núi Thành, huy n 128 Bà Nguy n Th Châu Đi n Bàn, t nh Qu ng Núi Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Anh, huy n Núi 129 Ông Ph m Tiên Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam xã Tam Th nh, huy n Th tr n Núi Thành, huy n 130 Bà Tr n Th Như c Núi Thành, t nh Qu ng Núi Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Hi p, huy n Núi 131 Bà Tr n Th Đào Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam 132 Bà Đ Th Đích xã Tam Giang, huy n Núi Th tr n Núi Thành, huy n
 8. Thành, t nh Qu ng Nam Núi Thành, t nh Qu ng Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Giang, huy n Núi 133 Bà Huỳnh Th Lâm Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Hi p, huy n Núi 134 Ông Tr n Vinh Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Anh, huy n Núi 135 Bà Nguy n Th Kim Phư ng Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Nghĩa, huy n Núi 136 Bà Châu Th Lâm Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam M , huy n Núi 137 Ông Châu Ng c Phi Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Hi p, huy n Núi 138 Ông Võ Tăng Đư ng Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, Th tr n Núi Thành, huy n 139 Ông Nguy n Binh huy n Núi Thành, t nh Núi Thành, t nh Qu ng Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Hi p, huy n Núi 140 Bà Nguy n Th Tr Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Giang, huy n Núi 141 Bà Nguy n Th Xuân Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Hi p, huy n Núi 142 Bà Hà Th Sang Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Giang, huy n Núi 143 Bà Nguy n Th Hy Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam M , huy n Núi 144 Bà Tr n Th Lanh Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam Th tr n Núi Thành, huy n xã Tam Hi p, huy n Núi 145 Ông Đ Tân Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam xã Tam Giang, huy n Núi xã Tam Giang, huy n Núi 146 Ông Nguy n L Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Giang, huy n Núi xã Tam Giang, huy n Núi 147 Bà Nguy n Th Hoa Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Giang, huy n Núi xã Tam Giang, huy n Núi 148 Bà Nguy n Th Thông Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Giang, huy n Núi xã Tam Giang, huy n Núi 149 Bà Nguy n Th Khoa Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Giang, huy n Núi xã Tam Giang, huy n Núi 150 Bà Phan Th Cúc Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Giang, huy n Núi xã Tam Giang, huy n Núi 151 Hoàng Thành Liêm Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam
 9. xã Tam Giang, huy n Núi xã Tam Giang, huy n Núi 152 Bà Tr n Th D Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Giang, huy n Núi xã Tam Giang, huy n Núi 153 Ông Lê H ng Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Giang, huy n Núi xã Tam Giang, huy n Núi 154 Bà Tr n Th Có Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Giang, huy n Núi xã Tam Giang, huy n Núi 155 Ông Lương Sơn Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Giang, huy n Núi xã Tam Giang, huy n Núi 156 Bà Lê Th Sơn Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Giang, huy n Núi xã Tam Giang, huy n Núi 157 Ông Nguy n Lãnh Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Giang, huy n Núi xã Tam Giang, huy n Núi 158 Bà Tr n Th Thu Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Trà, huy n Núi xã Tam Xuân 2, huy n Núi 159 Bà Đ Th Thu Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Trà, huy n Núi xã Tam Xuân 2, huy n Núi 160 Bà Tr n Th K Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Xuân, huy n Núi xã Tam Xuân 2, huy n Núi 161 Bà Nguy n Th Thao Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Xuân, huy n Núi xã Tam Xuân 2, huy n Núi 162 Bà Nguy n Th Hư ng Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Xuân, huy n Núi xã Tam Xuân 2, huy n Núi 163 Bà Nguy n Th Sáu Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 164 Bà Bùi Th Li u Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 165 Bà Nguy n Th Tri n Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 166 Ông Nguy n T n Phương Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 167 Ông Ph m Văn Sính Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 168 Bà Nguy n Th Qua Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 169 Ông Tr n Công Bình Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 170 Bà Nguy n Th Cơ Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 171 Bà Ph m Th Lâm Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 172 Bà Nguy n Th H nh Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 173 Bà Lê Th Châu Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 174 Ông Nguy n Phúc Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 175 Bà Lê Th Đào Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 176 Bà Võ Th Phong Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam 177 Bà Nguy n Th Sanh xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi
 10. Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 178 Bà Nguy n Th Sanh Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam H i, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 179 Bà Hoàng Th Hoa Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 180 Bà Lương Th Dũng Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 181 Bà Châu Th Hoa Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hi p, huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 182 Bà Bùi Th Đ nh Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam Hi p, huy n Núi 183 Bà Châu Th Ti n Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Giang, huy n Núi xã Tam Nghĩa, huy n Núi 184 Bà Đinh Th Mai Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam nghĩa, huy n Núi xã Tam Nghĩa, huy n Núi 185 Bà H Th L c Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam nghĩa, huy n Núi xã Tam Nghĩa, huy n Núi 186 Bà Châu Th Long Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam nghĩa, huy n Núi xã Tam Nghĩa, huy n Núi 187 Bà Tr n Th Khoan Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam nghĩa, huy n Núi xã Tam Nghĩa, huy n Núi 188 Bà Ngô Th V n Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam nghĩa, huy n Núi xã Tam Nghĩa, huy n Núi 189 Ông Châu Thìn Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam nghĩa, huy n Núi xã Tam Nghĩa, huy n Núi 190 Ông Huỳnh Văn Tình Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam nghĩa, huy n Núi xã Tam Nghĩa, huy n Núi 191 Ông Nguy n Di u Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hòa, huy n Núi xã Tam Hòa, huy n Núi 192 Ông Nguy n T n Anh Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hòa, huy n Núi xã Tam Hòa, huy n Núi 193 Bà Ph m Th Xuân Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hòa, huy n Núi xã Tam Hòa, huy n Núi 194 Ông Nguy n Văn Minh Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hòa, huy n Núi xã Tam Hòa, huy n Núi 195 Ông Đoàn Văn Lanh Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hòa, huy n Núi xã Tam Hòa, huy n Núi 196 Bà Nguy n Th Na Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hòa, huy n Núi xã Tam Hòa, huy n Núi 197 Ông Lê Văn Th ch Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hòa, huy n Núi xã Tam Hòa, huy n Núi 198 Ông Tr n Xuân Lư ng Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hòa, huy n Núi xã Tam Hòa, huy n Núi 199 Ông Nguy n Văn Ch Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hòa, huy n Núi xã Tam Hòa, huy n Núi 200 Ông Đ Văn Đi n Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hòa, huy n Núi xã Tam Hòa, huy n Núi 201 Ông Đ Văn Kính Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hòa, huy n Núi xã Tam Hòa, huy n Núi 202 Ông Đoàn Văn Viên Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam
 11. xã Tam Hòa, huy n Núi xã Tam Hòa, huy n Núi 203 Ông Đoàn H ng Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hòa, huy n Núi xã Tam Hòa, huy n Núi 204 Bà Đ Th H ng Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hòa, huy n Núi xã Tam Hòa, huy n Núi 205 Bà Huỳnh Th Miên Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Hòa, huy n Núi xã Tam Hòa, huy n Núi 206 Ông Nguy n Văn Hi n Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 207 Bà Võ Th Phương Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 208 Ông Phan Nghi n Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 209 Bà Nguy n Th Truy n Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 210 Bà Ph m Th M Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 211 Bà Tr n Th Bút Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 212 Bà Tr n Th Tùng Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 213 Bà Nguy n Th Vinh Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 214 Bà Tr n Th M L Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 215 Bà Lê Th Bé Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 216 Bà Nguy n Th Đ Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 217 Bà Châu Th Xuân Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 218 Bà Bùi Th Tân Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 219 Bà Ngô Th Cang Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 220 Bà Nguy n Th Khách Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 221 Bà Nguy n Th Thơ Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 222 Ông Ph m Văn Quân Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 223 Bà Huỳnh Th Tý Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 224 Bà Nguy n Th Ánh Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 225 Bà Ngô Th Mai Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 226 Ông Lê Triêm Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 227 Ông Lương Chiêm Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam 228 Bà Bùi Th Hoa xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi
 12. Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 229 Ông Lê Xuân Bình Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam M , huy n Núi xã Tam M , huy n Núi 230 Bà Lê Th Tình Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam xã Tam Quang, huy n xã Tam Quang, huy n Núi 231 Ông Ph m Bá Tr ng Núi Thành, t nh Qu ng Thành, t nh Qu ng Nam Nam xã Tam Trà, huy n Núi xã Tam Trà, huy n Núi 232 Bà Đ Th Hòe Thành, t nh Qu ng Nam Thành, t nh Qu ng Nam
Đồng bộ tài khoản