Quyết định số 1362/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 1362/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1362/QĐ-TTg về việc tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1362/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1362/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020; Căn cứ Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 10030/BGDĐT- ĐH&SĐH ngày 08 tháng 9 năm 2006, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Thay đổi thành viên và trách nhiệm của một số thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học như sau: 1. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban. 2. Ông Bành Tiến Long, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực. 3. Ông Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban. 4. Ông Nguyễn Bích Đạt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên. 5. Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên. 6. Ông Đặng Quốc Tiến, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên. 7. Ông Trần Quốc Thắng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên. 8. Ông Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên. 9. Ông Phạm Phụ, Trường đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên.
  2. Điều 2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo: Kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí lập và triển khai các đề án chi tiết đổi mới giáo dục đại học theo quyết định phê duyệt từng đề án và được bố trí vào ngân sách hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nguyễn Tấn Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Học viện Hành chính quốc gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KG (5b).
Đồng bộ tài khoản