Quyết định số 1368/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
79
lượt xem
2
download

Quyết định số 1368/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1368/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân công trách nhiệm website quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1368/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N GÒ V P c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1368/Q -UBND Gò V p, ngày 07 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V VI C I U CH NH PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M WEBSITE QU N GÒ V P CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN QU N GÒ V P Căn c i u 127 Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh 64/2007/N -CP ngày 10/04/2007 c a Chính ph quy nh v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c; Căn c Quy t nh s 1436/Q -UBND ngày 21 tháng 12 năm 2005 v vi c thành l p Ban Biên t p và T K thu t thông tin th c hi n website qu n Gò V p; Do thay i nhân s m t s cơ quan u m i, QUY T NNH: i u 1. Nay phân công ch u trách nhi m Website qu n Gò V p như sau: 1.1. Ông Trương Văn Non, Ch t ch UBND qu n, - Trư ng Ban i u hành; 1.2. Ban biên t p (BBT) g m các Ông bà có tên sau: - Ông Nguy n Kim Hi u, Trư ng Ban Tuyên hu n Qu n y, Trư ng BBT, ch u trách nhi m ch o công tác biên t p và giao di n; - Ông Trương Văn Tươi, Chánh Văn phòng H ND-UBND qu n, Phó BBT, ch u trách nhi m n i dung thông tin kh i Qu n lý hành chính nhà nư c; - Ông Ph m S Thi u, Ch t ch y ban MTTQ qu n, Phó BBT, ch u trách nhi m n i dung thông tin kh i M t tr n T qu c và các oàn th ; - Ông Tr n Công Châu, Chánh Văn phòng Qu n y, y viên BBT, ch u trách nhi m n i dung thông tin kh i ng; 1.3. T c p nh t thông tin website g m các Ông/Bà sau: - Bà ào Th My Thư, Chuyên viên Văn phòng H ND-UBND qu n, ch u trách nhi m k thu t viên qu n lý (Webmaster);
  2. - Ông Huỳnh Thanh Tuy n, Chuyên viên Văn phòng H ND-UBND qu n, c ng tác viên; - Bà Thái Th Huỳnh Mai, Chuyên viên Văn phòng H ND-UBND qu n, c ng tác viên; 1.4. T k thu t và an toàn website g m các Ông/Bà sau: - Ông Nguy n Chí Thanh – Chuyên viên Văn phòng H ND-UBND, T trư ng Qu n tr m ng - T Trư ng t k thu t, ch u trách nhi m k thu t và an toàn h th ng; - Ông Nguy n Hoàng Thanh, Chuyên viên Văn phòng H ND-UBND, ch u trách nhi m an toàn thông tin trang web; - Ông Phan Minh Tu n, Chuyên viên Văn phòng H ND-UBND, ch u trách nhi m webmail qu n và b o trì trang thi t b . i u 2. Th trư ng các cơ quan có chuyên m c trên website ch u trách nhi m v t ng su t, tính xác th c c a thông tin trư c và sau khi c p nh t. i u 3. Trư ng ban i u hành, Ban biên t p, T c p nh t thông tin và T k thu t ho t ng theo ch kiêm nhi m, Ch ph c p trách nhi m do H Chí Minh CityWeb và ngân sách qu n h tr . i u 4. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký, thay th Quy t nh s 2273/Q - UBND ngày 04 tháng 10 năm 2007 c a UBND qu n Gò V p. i u 5. Ông Chánh Văn phòng H ND-UBND qu n, các ơn v liên quan và các ông, bà có tên t i i u 1, 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 5; “ th c hi n” - B. Nguy n Th H ng PCT-TP “ báo cáo” - G S BCVT TP HCM “ báo cáo” - Ban H HCM CityWeb “ báo cáo”; - TT/QU, H ND, UBND qu n “ báo cáo”; - Văn phòng Qu n y “ ph i h p” ; Trương Văn Non - Trung Tâm PCCC KV 10 “ ph i h p” - Các phòng ban UBND qu n “ ph i h p” ; - MTTQ & các oàn th qu n “ ph i h p” ; - T Tin, Website qu n “ ph i h p” ; - UBND 16 phư ng “ ph i h p” ; - Lưu: VP, (MT).
Đồng bộ tài khoản