Quyết định số 137/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 137/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 137/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Đắk Lắk cổ phần hóa năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 137/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 137/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH ĐẮK LẮK CỔ PHẦN HÓA NĂM 1999 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt danh sách 9 doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Đắk Lắk thực hiện cổ phần hóa năm 1999 (phụ lục đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc các doanh nghiệp có tên trong danh sách và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, - Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, - Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, - Lưu : ĐMDN (5), Văn thư. Ngô Xuân Lộc DANH SÁCH
  2. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA NĂM 1999 (Ban hành kèm theo Quyết định số : 137/1999/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ) Trong đó TT Tên đơn vị Tổng số Năm 1998 Kế hoạch chuyển năm 1999 sang TỈNH ĐẮK LẮK 9 9 1 Khách sạn số 5, 7, 9 Hai Bà Trưng 1 thuộc Công ty Du lịch Đắk Lắk 2 Công ty Xây dựng số I 1 3 Công ty Vật tư tỉnh 1 4 Công ty Xây lắp điện 1 5 Công ty Xe khách 1 6 Công ty Cơ khí giao thông 1 7 Công ty Lương thực - Vật tư Krông 1 Búk 8 Công ty Ong mật 1 9 Công ty Vận tải hàng hóa 1
Đồng bộ tài khoản