Quyết định số 137/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 137/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 137/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho Sở Giao thông Công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 137/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 137/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU B SUNG D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2002 CHO S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 196/2001/Q -TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2002 ; Căn c Quy t nh s 17/2002/Q -UB ngày 25 tháng 02 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu d toán thu - chi ngân sách năm 2002 cho S Giao thông Công chánh, Quy t nh s 45/2002/Q -UB ngày 03 tháng 5 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành k ho ch th c hi n Năm tr t t ô th 2002; Theo ngh c a S Giao thông Công chánh t i Công văn s 479/GT-KH ngày 29 tháng 10 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho S Giao thông Công chánh ch tiêu b sung v d toán chi ngân sách Nhà nư c năm 2002 ph c v công tác duy tu 38 c u trên a bàn thành ph phân c p cho S qu n lý v i kinh phí 2.095,644 tri u (hai t chín mươi lăm tri u sáu trăm b n mươi b n ngàn) ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu b sung v d toán chi ngân sách Nhà nư c năm 2002, Giám c S Giao thông Công chánh có trách nhi m phân b , giao ch tiêu cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao kèm Quy t nh này và g i cơ quan tài chính ng c p, Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch làm căn c c p phát, thanh toán. Giám c S Giao thông Công chánh ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Giao thông Công chánh có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph
  2. - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : Các PVP - Các T NCTH , TH (5b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản