Quyết định số 137/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
3
download

Quyết định số 137/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 137/2003/QĐ-UB về việc xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 137/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 137/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2003 QUY T NNH C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V X P H NG DI TÍCH LNCH S -VĂN HÓA, DANH LAM TH NG C NH THÀNH PH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t di s n văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 ; Căn c Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t di s n văn hóa ; Xét ngh c a Giám c S Văn hóa và Thông tin và ý ki n th ng nh t c a H i ng xét duy t công nh n di tích l ch s -văn hóa, danh lam th ng c nh thành ph ngày 21 tháng 7 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1. X p h ng di tích c p thành ph i v i : Di tích Ki n trúc ngh thu t ình Xuân Hòa, s 129 ư ng Lý Chính Th ng, phư ng 7, qu n 3, thành ph H Chí Minh. i u 2. Nghiêm c m m i ho t ng xây d ng khai thác trong nh ng khu v c di tích ã khoanh vùng b o v . Trư ng h p c bi t s d ng t ai khu v c di tích l ch s -văn hóa và danh lam th ng c nh ph i ư c phép c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . i u 3. S Văn hóa và Thông tin, y ban nhân dân qu n 3 và y ban nhân dân phư ng 7, qu n 3 th c hi n quy n qu n lý Nhà nư c i v i di tích l ch s -văn hóa và danh lam th ng c nh ư c x p h ng nêu t i i u 1 quy t nh này theo Lu t nh. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Văn hóa và Thông tin, Ch t ch y ban nhân dân qu n 3, Ban Quý t ình Xuân Hòa và Th trư ng các s -ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n KT. CH TNCH UBND THÀNH PH - Như i u 4 - B Văn hóa thông tin PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Ban Tư tư ng văn hóa Thành y
  2. - Ban Văn hóa xã h i-H i ng nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th Nguy n Thành Tài - Các S , ngành thành ph - y ban nhân dân các qu n-huy n - Ban Qu n lý Di tích và Danh lam th ng c nh thành ph (10b) - H i M thu t thành ph - y ban nhân dân phư ng 7, qu n 3 - VPH -UB : Các PVP, các T NCTH - Lưu (VX-T)
Đồng bộ tài khoản