Quyết định số 137/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 137/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 137/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường đảo Phú Quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 137/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 137/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T “ ÁN T NG TH B O V MÔI TRƯ NG O PHÚ QU C N NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2020” TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Quy t nh s 178/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t “ án phát tri n t ng th o Phú Qu c, t nh Kiên Giang n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020”; Xét ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t “ án t ng th b o v môi trư ng o Phú Qu c n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020” (sau ây g i t t là án) v i nh ng n i dung ch y u sau ây: I. QUAN I M CH O: 1. B o v môi trư ng o Phú Qu c (sau ây g i t t là o) ư c ti n hành trên nguyên t c phát tri n b n v ng, qu n lý t ng h p và liên ngành, k t h p gi a qu n lý nhà nư c v i nâng cao ý th c, trách nhi m và s tham gia c a c ng ng. 2. N i dung, nhi m v và các yêu c u b o v môi trư ng c a án ph i ư c l ng ghép ch t ch , hài hòa vào các quy ho ch, k ho ch, d án phát tri n kinh t - xã h i c a o. 3. Công tác b o v môi trư ng trên o ph i ư c ti n hành, th c hi n thư ng xuyên, lâu dài, d a trên nguyên t c phòng ng a là chính, k t h p v i ki m soát ô nhi m, kh c ph c suy thoái và coi tr ng vi c ng d ng các thành t u khoa h c, công ngh tiên ti n vào b o v môi trư ng. 4. H n ch n m c th p nh t s xâm h i c a các ho t ng phát tri n kinh t - xã h i n môi trư ng t nhiên c a o; không làm suy gi m di n tích r ng, ch t lư ng nư c, ch t lư ng không khí, ch t lư ng nư c bi n ven b . Phát tri n s n xu t công, nông, lâm, ngư nghi p và d ch v trên o ph i b o m là n n s n xu t s ch, thân thi n v i môi trư ng, không ho c ít gây ô nhi m. T t c ch t th i c a quá trình s n
 2. xu t, kinh doanh, d ch v và sinh ho t u ph i ư c x lý t quy chuNn k thu t môi trư ng qu c gia trư c khi th i ra môi trư ng xung quanh. 5. Xã h i hóa công tác b o v môi trư ng c a huy n o, phát huy t i a ngu n l c c a các c p, các ngành, các t ch c qu n chúng, oàn th , doanh nghi p, c ng ng dân cư, ngư i dân và toàn xã h i; k t h p gi a phát huy n i l c v i tăng cư ng h p tác qu c t . II. M C TIÊU: A. M C TIÊU CHUNG: B o t n và b o v các thành ph n môi trư ng, c nh quan thiên nhiên o Phú Qu c, ph c v phát tri n b n v ng kinh t - xã h i, góp ph n xây d ng o thành m t trung tâm du l ch, ngh dư ng, giao thương qu c t l n, hi n i c a vùng ng b ng sông C u Long và t ng bư c hình thành m t trung tâm du l ch, giao thương mang t m c khu v c và qu c t . B. M C TIÊU C TH CHO T NG GIAI O N: 1. Giai o n 2008 - 2010: a) Tăng cư ng năng l c, th ch , chính sách: - Các quy ho ch chuyên ngành v b o v môi trư ng c a o như: quy ho ch h th ng thoát nư c, x lý nư c th i, qu n lý ch t th i r n; quy ho ch b o t n a d ng sinh h c; quy ho ch m ng lư i quan tr c và giám sát môi trư ng ư c xây d ng, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n; - Các quy ho ch, k ho ch, d án phát tri n kinh t - xã h i c a o ư c l p, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n m i ho c phê duy t i u ch nh ph i l ng ghép ch t ch , hài hòa v n b o v môi trư ng, b o m nguyên t c phát tri n b n v ng huy n o; - H th ng tiêu chuNn, quy chuNn k thu t môi trư ng c a o ư c ban hành y theo hư ng quy nh ch t ch hơn so v i tiêu chuNn, quy chuNn k thu t môi trư ng qu c gia. b) H n ch m c gia tăng ô nhi m: - 100% các d án ưu tiên, mô hình tr ng i m v b o v môi trư ng ư c l p, thNm nh, phê duy t và b trí kinh phí y tri n khai, th c hi n t hi u qu , úng ti n ; - 100% các d án u tư phát tri n ph i ư c ánh giá tác ng môi trư ng, l p cam k t b o v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; - 100% các cơ s s n xu t m i xây d ng ph i áp d ng công ngh s ch, thân thi n v i môi trư ng ho c ư c trang b các thi t b gi m thi u ô nhi m, x lý ch t th i t tiêu chuNn môi trư ng;
 3. - 70% h gia ình t i các khu ô th , khu dân cư; 100% doanh nghi p có d ng c phân lo i rác th i t i ngu n; 100% khu v c công c ng có thùng ng rác th i; - 100% cơ s s n xu t, kinh doanh có s n phNm xu t khNu áp d ng h th ng qu n lý môi trư ng theo tiêu chuNn ISO 14001; - T l s d ng năng lư ng s ch (th y i n, gió, m t tr i, sinh h c,...) t t 10% n 20% t ng năng lư ng tiêu th hàng năm trên toàn o. c) C i thi n ch t lư ng môi trư ng: - o n sông Dương ông ch y qua th tr n Dương ông ư c c i t o, kh c ph c ô nhi m môi trư ng; - 100% ngư i dân ư c cung c p và s d ng nư c s ch; - Các ho t ng xâm h i t i Vư n qu c gia và Khu b o t n bi n Phú Qu c ư c ngăn ch n; - 01 nhà máy x lý ch t th i r n công su t 200 t n/ngày t tiêu chuNn môi trư ng ư c xây d ng và i vào ho t ng. 2. Giai o n 2011 - 2020: a) Tăng cư ng năng l c, th ch , chính sách: - Ban hành các văn b n c th hóa các quy ph m pháp lu t v b o v môi trư ng có tính ch t c thù, ưu ãi áp d ng cho huy n o Phú Qu c; - u tư, nâng c p cơ s v t ch t k thu t; tăng cư ng cán b chuyên môn, cán b qu n lý v b o v môi trư ng, l c lư ng c nh sát môi trư ng và kinh phí cho a phương, b o m tính hi u l c và hi u qu trong vi c th c thi công tác b o v môi trư ng t i huy n o Phú Qu c. b) H n ch m c gia tăng ô nhi m: - 100% ch t th i r n sinh ho t, công nghi p, d ch v và b nh vi n ư c thu gom và x lý theo úng quy nh; - Th tr n An Th i và th tr n Dương ông có h th ng thu gom nư c mưa và h th ng x lý nư c th i sinh ho t t p trung t tiêu chuNn môi trư ng; - 100% lư ng nư c th i ư c thu gom và x lý t quy chuNn k thu t môi trư ng qu c gia trư c khi th i ra môi trư ng; - 100% h gia ình có d ng c phân lo i rác th i t i ngu n. c) C i thi n ch t lư ng môi trư ng:
 4. - 100% khu v c b ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng (các i m ô nhi m nư c th i, ch t th i r n, b i, mùi xú u c h i c c b hi n nay) ư c kh c ph c, x lý; - che ph r ng t t l trên 75%; - Di n tích m t b ng phong phú v a d ng sinh h c c a Vư n qu c gia và Khu d tr sinh quy n o Phú Qu c ư c b o t n theo úng quy ho ch. III. PH M VI C A ÁN: 1. Ph m vi không gian: toàn b ph n t li n và vùng bi n ven b c a huy n o Phú Qu c, bao g m 08 xã, th tr n và qu n o Nam An Th i. 2. Ph m vi th i gian: tri n khai, th c hi n t năm 2008 n năm 2020. IV. CÁC NHI M V B O V MÔI TRƯ NG O PHÚ QU C: 1. Ban hành các văn b n c th hóa các quy ph m pháp lu t v b o v môi trư ng có tính ch t c thù, ưu ãi áp d ng cho huy n o Phú Qu c: a) Xây d ng và ban hành quy ch b o v môi trư ng o Phú Qu c nh m c th hoá các quy ph m pháp lu t v b o v môi trư ng i v i huy n o, t o hành lang pháp lý cho công tác qu n lý, cơ ch ph i h p liên ngành, công tác b o t n và b o v a d ng sinh h c, phòng ng a và kh c ph c ô nhi m, suy thoái môi trư ng góp ph n th c hi n thành công các n i dung, nhi m v c a án; b) Th ch hóa các cơ ch c thù, chính sách ưu ãi i v i ho t ng b o v môi trư ng trên o; xây d ng và áp d ng thí i m m t s cơ ch , chính sách m i, c thù trong lĩnh v c b o v tài nguyên và môi trư ng, như chi tr d ch v môi trư ng, du l ch sinh thái, thu phí i v i các ti n ích công c ng v b o v môi trư ng trên o; c) Ban hành m t s quy nh v h n ch u tư ho c c m u tư i v i m t s lĩnh v c, lo i hình s n xu t không thân thi n v i môi trư ng, hu ho i các ngu n tài nguyên thiên nhiên như: khai thác, ánh b t các ngu n tài nguyên sinh v t b ng phương ti n, công c , phương pháp hu di t, không úng th i v và s n lư ng; khai thác, kinh doanh, tiêu th , s d ng các loài th c v t, ng v t hoang dã; nh ng lĩnh v c và lo i hình s n xu t, kinh doanh s n phNm gây nguy h i cho con ngư i, sinh v t và h sinh thái; s n xu t, s d ng nguyên li u, v t li u xây d ng ch a y u t c h i vư t quá tiêu chuNn cho phép; d) Xây d ng và ban hành tiêu chuNn, quy chuNn k thu t môi trư ng c thù cho huy n o. 2. u tư, nâng c p cơ s v t ch t k thu t; tăng cư ng cán b chuyên môn, cán b qu n lý v b o v môi trư ng, l c lư ng c nh sát môi trư ng và kinh phí cho ho t ng b o v môi trư ng c a huy n o Phú Qu c: a) y ban nhân dân t nh Kiên Giang ch trì, ph i h p v i B N i v , B Tài nguyên và Môi trư ng tăng cư ng u tư, nâng c p cơ s v t ch t k thu t cho các cơ quan,
 5. ơn v làm công tác b o v môi trư ng; b trí b sung, tăng cư ng cán b chuyên môn, cán b qu n lý v b o v môi trư ng và l c lư ng c nh sát môi trư ng, ng th i tăng thêm kinh phí cho y ban nhân dân huy n o Phú Qu c (Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Công an huy n,...) tri n khai, th c hi n có hi u qu các n i dung, nhi m v b o v môi trư ng c a án, cũng như Ny m nh công tác ki m tra, thanh tra và u tranh, phòng, ch ng t i ph m v môi trư ng, các hành vi vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng di n ra trên huy n o; b) y ban nhân dân t nh Kiên Giang căn c vào thNm quy n, các quy nh hi n hành c a pháp lu t và tình hình c th c a a phương b trí tăng cư ng cán b , b sung kinh phí chi tr cho công tác qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng c a các xã trên o trong quá trình tri n khai, th c hi n các n i dung, nhi m v c a án; c) Tri n khai mô hình doanh nghi p ho t ng ph c v m c ích công ích v d ch v k thu t trong lĩnh v c b o v môi trư ng. 3. Xây d ng, ban hành các quy ho ch chuyên ngành v b o v môi trư ng: a) Xây d ng, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n quy ho ch h th ng thoát nư c, x lý nư c th i, qu n lý ch t th i r n trên o, trong ó bao g m các n i dung: quy ho ch xây d ng hai tr m x lý nư c th i quy mô v a (8.000 - 10.000 m3/ngày) cho hai ô th cũ, ô th m i ( ư ng Bào, Su i L n) và các khu công nghi p, c m công nghi p; quy ho ch xây d ng h th ng tiêu thoát nư c mưa t i hai ô th nói trên; quy ho ch xây d ng nhà máy tái ch , x lý rác th i sinh ho t v i công su t 200 t n/ngày t i khu v c th tr n An Th i; quy ho ch xây d ng các mô hình h m khí sinh h c (biogas), nhà v sinh h p v sinh i v i các h gia ình nông thôn nh m kh c ph c tri t tình tr ng th i tr c ti p ch t th i ra sông, su i, bi n, ng th i t n d ng t i a năng lư ng sinh h c áp ng các nhu c u sinh ho t trên o. Trong quá trình xây d ng quy ho ch c n chú ý nư c th i sau x lý ph i t yêu c u tư i cây v mùa khô, t tiêu chuNn khi x ra môi trư ng ti p nh n v mùa mưa. i v i các trung tâm c p xã, tùy thu c m t dân cư, áp d ng công ngh x lý phân tán, t i ch và s d ng l i nư c th i tư i cây; b) Xây d ng, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n quy ho ch b o t n a d ng sinh h c trên o, trong ó lưu ý n vi c b o t n Vư n Qu c gia Phú Qu c, b o v Khu d tr sinh quy n và Khu B o t n bi n Phú Qu c; h n ch vi c xây d ng các công trình l n có nh hư ng tiêu c c n Vư n Qu c gia; vi c xây d ng các công trình g n ho c trong Vư n Qu c gia (sân bay, h ch a nư c, ư ng giao thông, ...) ph i b o m h n ch th p nh t nh hư ng n môi trư ng và h sinh thái Vư n Qu c gia; Các bi n pháp b o m vi c th c hi n quy ho ch trên bao g m: - Tăng cư ng tr ng l i r ng ng p m n, chăm sóc b o dư ng r ng tr ng trên t úng chua phèn, tr ng lo i cây ch u ư c úng chua như keo lá tràm. Th c hi n các gi i pháp làm giàu r ng ng p m n b ng vi c a d ng hóa các loài th c v t, ng v t thu sinh, các loài chim và dơi. Tăng cư ng các bi n pháp ngăn ch n cháy r ng t i các khu r ng tràm, khu r ng có nguy cơ cháy cao; b sung tr ng d m, tr ng b sung nh ng kho nh r ng tràm ã m t;
 6. - Ti n hành quy ho ch khoanh vùng các r n san hô, th m c bi n, ti n t i xây d ng khu b o t n san hô, c bi n; ti n hành các bi n pháp qu n lý, giám sát di n tích h sinh thái san hô và c bi n; th c hi n ch chăm sóc, b o dư ng, ph c h i l i r n san hô, th m c bi n khi có s c x y ra; - T ch c quy ho ch các tuy n, i m du l ch sinh thái trong ph m vi khu Vư n Qu c gia và vùng m. B o v nguyên tr ng các h sinh thái r ng t nhiên, r ng phòng h u ngu n c a các h su i ra các c m dân cư Bãi Thơm, C a C n. T ch c, b sung và hoàn thi n h th ng các tr m b o v r ng. H tr k thu t và phương ti n cho c ng ng dân cư trong vi c b o v r ng; - B o v các h sinh thái r n san hô, h sinh thái c bi n, h sinh thái r ng ng p m n; c) Xây d ng, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n quy ho ch m ng lư i quan tr c và giám sát môi trư ng; theo ó n năm 2010, s ti n hành quan tr c nư c m t l c a t i 18 i m, nư c m t ven b t i 26 i m, nư c dư i t t i 09 i m, không khí t i 10 i m, ti ng n t i 10 i m, t t i 16 i m. M r ng s i m quan tr c, thi t l p h th ng quan tr c t ng nư c m t l c a t i 03 i m, nư c bi n ven b t i 05 i m, không khí t i 02 i m vào năm 2020. 4. Rà soát và nghiên c u, i u ch nh m t s n i dung c a các án, quy ho ch, k ho ch phát tri n ã ư c phê duy t cho phù h p v i m c tiêu, n i dung và nhi m v b o v môi trư ng huy n o c a án này: a) Nghiên c u, i u ch nh Quy ho ch phát tri n giao thông b n v ng o Phú Qu c, t nh Kiên Giang giai o n n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 ã ư c phê duy t theo hư ng gi m quy mô xây d ng làn ư ng, không m r ng nh ng tuy n ư ng i qua Vư n Qu c gia, Khu d tr sinh quy n (gi nguyên hi n tr ng, ch nâng c p và bê tông hoá); chú tr ng phát tri n ư ng cho xe p và ngư i i b phù h p v i m c tiêu xây d ng Phú Qu c thành m t trung tâm du l ch sinh thái và ngh dư ng. T ch c xây d ng m t s o n ư ng theo phương án c u c n ng v t qua l i d dàng gi a hai phía và vùng lõi c a Vư n Qu c gia Phú Qu c. Nghiên c u, xây d ng h th ng giao thông ô tô ch y i n, xe gas, xe p; b) Nghiên c u, i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng o Phú Qu c, t nh Kiên Giang n năm 2020 ã ư c phê duy t theo hư ng cân nh c gi m s lư ng sân golf ã ư c quy ho ch, không xây d ng sân golf t i các khu v c g n Vư n Qu c gia, Khu d tr sinh quy n, khu v c phía B c o nơi có tính nh y c m v sinh thái; xu t phương án thay th phương án xây d ng trư ng ua ng a phù h p v i m c tiêu du l ch sinh thái; quy ho ch l i m c gi i ư c phép xây d ng các công trình h p lý trên bãi bi n làm không gian công c ng nh m t o c nh quan du l ch, tránh tác ng c a thiên tai và bi n i khí h u. i u ch nh phương án quy ho ch h th ng h ch a nư c và b o m ngu n nư c theo hư ng không xây d ng ho c gi m quy mô xây d ng h ch a nư c C a C n; nâng c p và m r ng quy mô ch a nư c c a h Dương ông v phía h lưu và xây d ng nhi u p tràn nh (h nh ) phân tán các dòng su i c a o, không l n chi m t r ng và làm ch t các dòng su i phía dư i. i u ch nh phương án quy ho ch tr m x lý nư c th i t p trung v nh m và tuy n c ng thu gom nư c th i riêng (D600 - 2000) ch y xuyên qua các ô th và khu du l ch ưa toàn b nư c th i v m t khu x lý t p trung, c bi t lưu ý tính ch t phân tán và a hình o không b ng ph ng c a các khu ô th ;
 7. c) Nghiên c u, i u ch nh Quy ho ch t ng th phát tri n du l ch o Phú Qu c, t nh Kiên Giang th i kỳ 2006 - 2020 ã ư c phê duy t; l p quy ho ch chi ti t phát tri n du l ch o Phú Qu c theo hư ng t p trung u tư, tu b , tôn t o c nh quan i v i các danh lam th ng c nh, di tích l ch s huy n o có vai trò quan tr ng i v i c ng ng; phát tri n và c i thi n môi trư ng các làng ngh truy n th ng có vai trò l n trong vi c phát tri n du l ch, tiêu bi u là các làng chài Hàm Ninh, Bãi Thơm, R ch Tràm, Gành D u, C a C n, Mũi Chùa, Hòn Thơm. T ch c g n nhãn sinh thái i v i các s n phNm n i ti ng c a Phú Qu c nh m thu hút và h p d n s quan tâm c a du khách như: nư c m m Phú Qu c, h tiêu, rư u Sim,... góp ph n xây d ng m t hình nh riêng v du l ch Phú Qu c trong tương lai. K t h p b o v môi trư ng v i phát tri n các mô hình du l ch sinh thái, g n vi c khuy n khích c ng ng tham gia phát tri n du l ch sinh thái, du l ch mi t vư n, du l ch làng ngh và du l ch Nm th c v i vi c th c thi quy ho ch b o t n a d ng sinh h c huy n o, c bi t b o t n các h sinh thái và a d ng sinh h c Vư n Qu c gia và a d ng sinh h c bi n; d) Nghiên c u, i u ch nh Quy ho ch s d ng t o Phú Qu c theo hư ng l ng ghép v i các y u t môi trư ng, quy ho ch lãnh th và thích ng v i bi n i khí h u, c th : xem xét, i u ch nh h th p t l chuy n i t quy ho ch nông nghi p và lâm nghi p có r ng sang m c ích s d ng khác; gi m t l t chưa s d ng và tăng cư ng chuy n i m c ích s d ng, c bi t ph c v cho các ho t ng du l ch; quy ho ch các v trí thích h p cho xây d ng h th ng h ch a nư c nh và trung bình phân tán; thay th phương án quy ho ch 15 ha vùng v nh m xây d ng khu x lý nư c th i t p trung b ng phương án xây d ng khu x lý nư c th i phân tán nh ng a i m phù h p; ) Giám sát ch t ch các tác ng môi trư ng (theo k t qu ánh giá môi trư ng chi n lư c) khi tri n khai các quy ho ch. Các quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, phát tri n ngành ã ư c ánh giá môi trư ng chi n lư c, trong quá trình tri n khai c n ph i theo dõi di n bi n c a các tác ng môi trư ng n u c n thi t có th i u ch nh k p th i. 5. Phòng ng a và ki m soát ô nhi m môi trư ng: a) Thi t l p h th ng cơ s d li u và ki m soát ch t ch các ngu n th i gây ô nhi m môi trư ng, c bi t là các ngu n th i i v i nư c m t, nư c dư i t và nư c bi n ven b . M r ng m ng lư i c p nư c t i các khu v c ô th , c bi t t i hai th tr n Dương ông và An Th i. T ch c quy ho ch và xây d ng m t s tr m c p nư c quy mô nh ; xây d ng h ch a, các b ch a nư c mưa quy mô phù h p ngay t i các h gia ình, b o m cung c p nư c cho mùa khô. Áp d ng các phương án tái s d ng nư c, s d ng nư c tu n hoàn nh m gi m thi u lư ng nư c tiêu th và lư ng nư c th i c n ph i x lý. Chuy n i cơ c u cây tr ng và áp d ng các phương pháp tư i tiêu tiên ti n nh m h n ch vi c khai thác, s d ng quá m c tài nguyên nư c n i a; b) Ki m soát ch t lư ng môi trư ng nư c; áp d ng h th ng qu n lý môi trư ng theo tiêu chuNn ISO 14001 i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ; áp d ng s n xu t s ch hơn trong các xí nghi p và c m công nghi p; ban hành quy chuNn k thu t môi trư ng i v i nư c th i ô th , các khách s n, nhà ngh ven b bi n theo hư ng ch t ch hơn quy chuNn k thu t môi trư ng qu c gia. Ki m soát t t c các ngu n th i x ra môi trư ng xung quanh. Hoàn thi n t ng bư c h th ng tiêu thoát nư c trong hai th tr n Dương ông, An Th i và các trung tâm xã. Phát tri n, m r ng h th ng các nhà v sinh công c ng t i các ch , b n c ng và xây d ng mô hình qu n lý i n
 8. hình. Th c hi n thư ng xuyên vi c thu gom rác th i, th c v t trôi n i trên dòng sông, kênh r ch, mương nư c và vùng bi n phía Nam th tr n An Th i. Tri n khai và b o m ho t ng thư ng xuyên c a m ng lư i quan tr c môi trư ng nư c c a o; c) Nghiên c u, áp d ng các bi n pháp gi m thi u ô nhi m trong quá trình ho t ng c a Nhà máy phát i n diezen t i môi trư ng xung quanh. Phát tri n và s d ng ngu n năng lư ng s ch. Xây d ng h th ng thi t b thu hút khí và l c mùi, kh mùi trư c khi th i ra ngoài. Phát tri n xe ô tô i n và xe gas, xe p làm phương ti n giao thông chính c a o. 6. Ny m nh chuy n giao công ngh x lý ô nhi m, công ngh s n xu t thân thi n v i môi trư ng: a) Ban hành cơ ch khuy n khích và chính sách ưu ãi i v i các ho t ng chuy n giao công ngh x lý ô nhi m, công ngh s n xu t thân thi n v i môi trư ng. Phát tri n h th ng các cơ quan nghiên c u khoa h c, tri n khai công ngh v môi trư ng; b) Th c hi n các chương trình, tài nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh x lý ô nhi m, công ngh s n xu t thân thi n v i môi trư ng, ph c v c l c cho nhu c u th c ti n và công tác qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng trên o. 7. Gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u: a) D a trên các k ch b n v bi n i khí h u tính toán cho toàn qu c và t ng vùng, d báo tác ng c a bi n i khí h u i v i huy n o. C nh báo các vùng b tác ng m nh, c bi t là m c nư c bi n dâng ph c v cho các quy ho ch phát tri n; b) xu t các phương án, gi i pháp phù h p cho các ngành nh m gi m thi u, thích ng v i tác ng c a bi n i khí h u. Các gi i pháp gi m thi u bao g m: gi m thi u phát th i khí gây hi u ng nhà kính t các ngu n b ng các công ngh thân thi n môi trư ng, y m nh tr ng r ng,... Các gi i pháp thích ng trư c h t là vi c l ng ghép tác ng c a bi n i khí h u vào các quy ho ch phát tri n, có các gi i pháp b o v ê, kè,... các khu v c nh y c m; c nh báo các khu v c t th p, d b tác ng c a m c nư c bi n dâng. 8. Tuyên truy n, giáo d c, nâng cao nh n th c, ý th c và trách nhi m c a c ng ng v b o v môi trư ng: a) Phát ng các phong trào c ng ng dân cư tham gia b o v môi trư ng; ban hành tiêu chí xã, phư ng, th tr n, h gia ình t tiêu chuNn xanh, s ch, p và an toàn, l ng ghép v i cu c v n ng xây d ng khu dân cư, gia ình văn hoá; hàng năm ti n hành xét công nh n danh hi u và khen thư ng xã, phư ng, th tr n, h gia ình có thành tích t t trong công tác b o v môi trư ng; b) T ch c các i tuyên truy n lưu ng v công tác b o v môi trư ng; ưa n i dung b o v môi trư ng thành m t trong nh ng chương trình phát thanh thư ng xuyên t i các xã, phư ng, th tr n; ph c p và nâng cao hi u bi t v môi trư ng, cung c p thông tin v b o v môi trư ng cho nhân dân; c ng liên t c cho các phong trào c ng ng dân cư tham gia b o v môi trư ng, nêu gương và nhân r ng các i n hình tiên ti n trong ho t ng b o v môi trư ng.
 9. 9. Phê duy t v nguyên t c 16 d án ưu tiên thu c 3 nhóm n i dung chính (Ph l c kèm theo) tri n khai, th c hi n thành công các m c tiêu, nhi m v b o v môi trư ng huy n o Phú Qu c c a án. T ng kinh phí tri n khai, th c hi n 16 d án ưu tiên c a án trong th i gian 12 năm (2008 - 2020) d ki n kho ng 800 t ng (tám trăm t ng), ư c huy ng t các ngu n: ngân sách trung ương, ngân sách a phương, v n u tư c a các doanh nghi p ho t ng s n xu t, kinh doanh và d ch v trên huy n o, v n vay ưu ãi ho c tài tr t Qu B o v môi trư ng Vi t Nam, v n vi n tr không hoàn l i, v n vay tín d ng ưu ãi và s h tr , tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. T ng kinh phí trên ây ư c xác nh trên cơ s t ng h p kinh phí c a t ng d án c th ư c c p có thNm quy n phê duy t theo úng quy nh hi n hành c a pháp lu t. V. CÁC GI I PHÁP TH C HI N: 1. Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c, nâng cao nh n th c, ý th c và trách nhi m c a c ng ng dân cư, các c p chính quy n, oàn th , các doanh nghi p, t ch c và cá nhân trong vi c b o v môi trư ng huy n o. 2. Tăng cư ng s ph i h p gi a các cơ quan, ban, ngành trong quá trình tri n khai, th c hi n các n i dung c a án theo quan i m phát tri n b n v ng. G n k t ch t ch và l ng ghép các yêu c u b o v môi trư ng, b o v a d ng sinh h c và c nh quan thiên nhiên c a huy n o vào quá trình l p, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n các quy ho ch, k ho ch, d án phát tri n kinh t - xã h i c a o Phú Qu c. Quá trình ho ch nh các cơ ch , chính sách, xây d ng các quy ho ch, k ho ch, d án phát tri n nh t thi t ph i có s tham gia, ph i h p ch t ch gi a cơ quan chuyên môn, qu n lý v b o v môi trư ng v i các cơ quan, ban, ngành có liên quan, b o m tuân th úng các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng, ng th i ban hành cơ ch ph i h p trong ó quy nh rõ trách nhi m c a cơ quan ch trì và các cơ quan ph i h p trong vi c th c hi n các n i dung, nhi m v c a án. 3. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra nh kỳ và t xu t các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ho t ng trên huy n o, k p th i phát hi n các vi ph m v b o v môi trư ng và x lý nghiêm theo úng quy nh c a pháp lu t. 4. Tăng cư ng s tham gia c a ngư i dân vào công tác b o v môi trư ng huy n o, ban hành các cơ ch , chính sách ngư i dân ư c ch ng tham gia vào các ho t ng b o v môi trư ng, ưa n i dung b o v môi trư ng vào sinh ho t thư ng xuyên c a các khu dân cư, c ng ng dân cư và phát huy m nh m vai trò tích c c c a các t ch c xã h i này. Ny m nh xã h i hóa công tác b o v môi trư ng huy ng t i a các ngu n l c c a xã h i nh m th c hi n có hi u qu các n i dung, nhi m v c a án. 5. Tăng cư ng và a d ng hóa các ngu n v n u tư t ngân sách nhà nư c, doanh nghi p, c ng ng dân cư, t ch c, cá nhân cho vi c th c hi n các n i dung, nhi m v c a án. Ngân sách nhà nư c (trung ương, a phương) b trí và k p th i v n cho các d án ưu tiên, k t h p v i vi c thu hút thêm các ngu n v n u tư a d ng khác t doanh nghi p, c ng ng dân cư, t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho vi c th c hi n các n i dung, nhi m v c a án. Thành l p và phát tri n Qu B o v môi trư ng Phú Qu c. Qu n lý các ngu n v n u tư cho b o v môi trư ng huy n
 10. o theo hư ng ti t ki m, hi u qu , u tư có tr ng tâm, tr ng i m, tránh dàn tr i, manh mún và hi u qu th p. 6. Tăng cư ng h p tác qu c t tri n khai, th c hi n có hi u qu các n i dung, nhi m v c a án. Xây d ng các chương trình, d án h p tác qu c t v b o v môi trư ng mang tính ch t vùng, c bi t c n có s ph i h p v i các nư c lân c n như Thái Lan và Campuchia, chú ý t p trung vào các lĩnh v c có l i th c a o Phú Qu c như: thành l p các khu b o t n bi n, b o v a d ng sinh h c bi n. Tăng cư ng h p tác v i các qu c gia trong khu v c v chuy n giao công ngh ; Ny m nh cung c p thông tin môi trư ng, hình thành m ng lư i thông tin môi trư ng khu v c. Xây d ng các d án nghiên c u khoa h c có s u tư c a các t ch c qu c t , c bi t ưu tiên các v n a d ng sinh h c vùng bi n, b o v môi trư ng c nh quan khu du l ch và ch ng xu ng c p các di tích l ch s . VI. T CH C TH C HI N: 1. y ban nhân dân t nh Kiên Giang: a) Ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, các B , ngành liên quan t ch c th c hi n có hi u qu các n i dung, nhi m v c a án, nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n ho c ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các bi n pháp, cơ ch , chính sách gi i quy t nh ng v n m i phát sinh, các khó khăn, vư ng m c vư t quá thNm quy n trong quá trình tri n khai, th c hi n án; b) H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh Kiên Giang căn c vào pháp lu t hi n hành và tình hình th c t c a a phương, ban hành các văn b n c th hóa các quy ph m pháp lu t v b o v môi trư ng, cơ ch c thù, chính sách ưu ãi áp d ng cho o Phú Qu c phù h p v i Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân các c p, b o m tăng cư ng u tư, nâng c p cơ s v t ch t k thu t cho các cơ quan, ơn v làm công tác b o v môi trư ng và tăng thêm cán b chuyên môn, cán b qu n lý v b o v môi trư ng, l c lư ng c nh sát môi trư ng và kinh phí cho y ban nhân dân huy n Phú Qu c nh m th c hi n thành công các n i dung, nhi m v c a án; c) Ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng và ban hành các quy ho ch chuyên ngành v b o v môi trư ng huy n o và t ch c tri n khai, th c hi n; nghiên c u, i u ch nh Quy ho ch s d ng t o Phú Qu c cho phù h p v i n i dung b o v môi trư ng c a án; d) Ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u s a i và xu t các n i dung c n i u ch nh trong các quy ho ch ngành ã ư c phê duy t, b o m phù h p v i yêu c u b o v môi trư ng c a án; ) Ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, các B , ngành liên quan xây d ng, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n có hi u qu , úng ti n 11 d án ưu tiên ư c phân công ch trì trong án. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng:
 11. a) Ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Kiên Giang, các B , ngành liên quan xây d ng, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n có hi u qu , úng ti n 04 d án ưu tiên ư c phân công ch trì trong án; b) Ph i h p v i y ban nhân dân t nh Kiên Giang, các B , ngành liên quan t ch c th c hi n có hi u qu các n i dung, nhi m v c a án; nh kỳ hàng năm ph i h p v i y ban nhân dân t nh Kiên Giang báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n ho c ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các bi n pháp, cơ ch , chính sách gi i quy t nh ng v n m i phát sinh, các khó khăn, vư ng m c vư t quá thNm quy n trong quá trình tri n khai, th c hi n án; c) Ph i h p v i y ban nhân dân t nh Kiên Giang xây d ng, ban hành các quy ho ch chuyên ngành v b o v môi trư ng và nghiên c u, i u ch nh Quy ho ch s d ng t o Phú Qu c phù h p v i n i dung c a án. 3. B K ho ch và u tư, B Tài chính có trách nhi m cân i, b trí v n th c hi n có hi u qu , úng ti n các d án ưu tiên v b o v môi trư ng huy n o c a án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 4. Các B : Xây d ng, Giao thông v n t i, Văn hoá, Th thao và Du l ch căn c vào ch c năng, nhi m v và ph m vi qu n lý nhà nư c c a ngành mình, ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Kiên Giang, B Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u, i u ch nh m t s n i dung trong các Quy ho ch v xây d ng, phát tri n giao thông b n v ng, phát tri n du l ch o Phú Qu c ã ư c phê duy t cho phù h p v i nhi m v b o v môi trư ng huy n o c a án. 5. Các B , ngành khác, căn c vào ch c năng, nhi m v và ph m vi qu n lý nhà nư c c a ngành mình ph i h p v i y ban nhân dân t nh Kiên Giang, B Tài nguyên và Môi trư ng t ch c th c hi n các n i dung, nhi m v có liên quan trong án. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; Hoàng Trung H i - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam;
 12. - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b). XH
 13. PH L C DANH M C 16 D ÁN ƯU TIÊN THU C “ ÁN T NG TH B O V MÔI TRƯ NG O PHÚ QU C N NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2020” (Ban hành kèm theo Quy t nh s 137/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) STT Tên d án M c tiêu d án N I DUNG CHÍNH S n phNm d ki n I Nhóm Quy ho ch 1 Quy ho ch khai Xây d ng ư c Quy - Kh o sát, ánh giá hi n B n Quy ho ch khai thác, s d ng b n ho ch khai thác, s d ng tr ng khai thác, s d ng tài thác, s d ng b n v ng và b o v tài b n v ng và b o v tài nguyên nư c o Phú Qu c; v ng và b o v tài nguyên nư c, các nguyên nư c, các h nguyên nư c, các h h ch a nư c o ch a nư c o Phú - Quy ho ch khai thác, s ch a nư c o Phú Phú Qu c. Qu c. d ng b n v ng và b o v tài Qu c. nguyên nư c, các h ch a nư c o Phú Qu c. 2 Quy ho ch h Xây d ng ư c Quy - Kh o sát, ánh giá hi n B n Quy ho ch h th ng các tr m x ho ch h th ng các tr m tr ng h th ng các tr m x lý th ng các tr m x lý lý nư c th i cho x lý nư c th i cho các nư c th i c a các ô th , khu nư c th i cho các ô các ô th , khu du ô th , khu du l ch và du l ch và d ch v c a o th , khu du l ch và l ch và d ch v d ch v c a o Phú Phú Qu c; d ch v c a o Phú c a o Phú Qu c. Qu c. Qu c. - Xây d ng Quy ho ch h th ng các tr m x lý nư c th i cho các ô th , khu du l ch và d ch v c a o Phú Qu c. 3 án i u ch nh Các Quy ho ch chuyên Rà soát, i u ch nh các Quy xu t m t s n i Quy ho ch ngành ư c i u ch nh ho ch chuyên ngành theo dung c n i u ch nh chuyên ngành trên theo hư ng l ng ghép hư ng l ng ghép v i các yêu trong các Quy ho ch o Phú Qu c v i các yêu c u b o v c u b o v môi trư ng và ã ư c phê duy t. theo hư ng l ng môi trư ng và phát tri n phát tri n b n v ng. ghép v i các yêu b n v ng: c u b o v môi trư ng và phát - Quy ho ch chung xây tri n b n v ng. d ng o Phú Qu c; - Quy ho ch Giao thông b n v ng;
 14. STT Tên d án M c tiêu d án N I DUNG CHÍNH S n phNm d ki n - Quy ho ch Du l ch; - Quy ho ch s d ng t. 4 Quy ho ch qu n - Ch t th i r n ư c - Kh o sát, ánh giá hi n - Quy ho ch qu n lý lý ch t th i r n qu n lý theo quy ho ch tr ng x lý ch t th i r n o ch t th i r n cho o theo mô hình xu t, giúp o Phú Phú Qu c; Phú Qu c ư c phê phân lo i ch t th i Qu c gi m thi u ô duy t; t i ngu n (gi m nhi m nư c m t và nư c - Xây d ng Quy ho ch qu n thi u, tái ch , tái ng m; lý ch t th i r n cho o Phú - Mô hình x lý ch t s d ng) cho o Qu c nh m gi m thi u ô th i r n gi m thi u, Phú Qu c. - Xây d ng ư c mô nhi m nư c m t và nư c tái ch , tái s d ng hình x lý ch t th i r n ng m; cho o Phú Qu c. theo hư ng gi m thi u, tái ch , tái s d ng ch t - Xây d ng mô hình x lý th i cho o Phú Qu c. ch t th i r n theo hư ng gi m thi u, tái ch , tái s d ng ch t th i cho o Phú Qu c. II Hoàn thi n th ch , tăng cư ng năng l c 5 Xây d ng các cơ Các cơ ch c thù, - Rà soát, ánh giá hi n tr ng - Các cơ ch c thù, ch , chính sách và chính sách ưu ãi v b o các văn b n cơ ch , chính chính sách ưu ãi v ban hành quy ch v môi trư ng cho o sách v b o v môi trư ng b o v môi trư ng v b o v môi Phú Qu c; quy ch b o o Phú Qu c; o Phú Qu c ư c trư ng o Phú v môi trư ng; các tiêu các c p có thNm Qu c. chuNn, quy ch ư c ban - Nghiên c u cơ s khoa h c, quy n phê duy t; hành làm cơ s cho các phương pháp lu n xây d ng ho t ng qu n lý b o các chính sách v b o v môi - Quy ch b o v môi v môi trư ng o Phú trư ng o Phú Qu c; trư ng o Phú Qu c Qu c. ư c c p có thNm - Xây d ng, xu t ban hành quy n phê duy t. các cơ ch c thù, chính sách ưu ãi v b o v môi trư ng o Phú Qu c; - Xây d ng quy ch b o v môi trư ng; các tiêu chuNn, quy ch cho o Phú Qu c. 6 Tăng cư ng năng - Tăng cư ng u tư, - i u tra, kh o sát ánh giá - Các cơ quan, ơn v l c v cán b , cơ nâng c p cơ s v t ch t nhu c u, c thù trong công b o v môi trư ng
 15. STT Tên d án M c tiêu d án N I DUNG CHÍNH S n phNm d ki n s v t ch t k k thu t cho các cơ tác b o v môi trư ng c a Phú Qu c ư c u thu t, trang thi t quan, ơn v làm công o Phú Qu c v : cơ s v t tư, nâng c p v cơ s b và kinh phí tác b o v môi trư ng ch t k thu t, trang thi t b , v t ch t k thu t; ho t ng cho các c a huy n o; cán b chuyên môn, cán b ư c tăng cư ng cơ quan, ơn v qu n lý v b o v môi trư ng, thêm cán b chuyên làm công tác b o - B sung, tăng cư ng l c lư ng c nh sát môi môn, cán b qu n lý v môi trư ng c a thêm cán b chuyên trư ng, kinh phí cho ho t v b o v môi trư ng, o Phú Qu c. môn, cán b qu n lý v ng b o v môi trư ng; l c lư ng c nh sát b o v môi trư ng và môi trư ng và ư c l c lư ng c nh sát môi - T ch c các l p t p hu n, b sung thêm kinh trư ng, tăng thêm kinh ph bi n nâng cao nh n th c phí cho ho t ng phí cho y ban nhân c ng ng v lu t pháp, v k b o v môi trư ng dân huy n Phú Qu c năng qu n lý, tác nghi p... c a o; (Phòng Tài nguyên và trong công tác b o v môi Môi trư ng, Công an trư ng o Phú Qu c; ào t o - Các khoá t p hu n, huy n,...) tri n khai, nhân l c ph c v công tác ào t o; th c hi n có hi u qu b o v môi trư ng o Phú các n i dung, nhi m v Qu c; in n các n phNm - Các n phNm thông b o v môi trư ng c a thông tin v tuyên truy n tin; án; công tác b o v môi trư ng o Phú Qu c; - H th ng trang thi t - Tăng cư ng năng l c b ph c v qu n lý và chung cho các cơ quan - Tăng cư ng cơ s v t ch t quan tr c môi trư ng. b o v môi trư ng o k thu t, trang thi t b ph c Phú Qu c, áp ng xu v qu n lý: máy tính, internet, th phát tri n kinh t - trang thi t b thông tin, liên xã h i. l c; tăng cư ng trang thi t b quan tr c môi trư ng. 7 Xây d ng chương - B o m s phát tri n - ánh giá chi ti t v hi n - Báo cáo t ng h p trình qu n lý t ng b n v ng trên lưu v c tr ng ch t lư ng nư c, tình d án “Xây d ng h p lưu v c sông sông Dương ông, làm hình x th i, hi n tr ng s chương trình qu n lý Dương ông, b o mô hình thí i m d ng t, hi n tr ng h sinh t ng h p lưu v c v và c i thi n qu n lý các lưu v c sôngthái, h m th c v t ven sông Dương ông, ch t lư ng môi khác trên o; sông trên lưu v c và ánh giá b o v và c i thi n trư ng nư c, c tác ng n tài nguyên nư c ch t lư ng môi bi t là khu v c h - Ngăn ch n s suy gi m trên sông Dương ông; trư ng nư c, c bi t lưu sông. ch t lư ng nư c sông và là khu v c h lưu xu t các gi i pháp - D báo nhu c u khai thác sông”; nh m qu n lý tích h p nư c trên sông Dương ông tài nguyên nư c sông trong tương lai và ánh giá - Các ph l c, b n Dương ông (bao g m tác ng do vi c nâng c p h kèm theo Báo cáo; c lưu lư ng và ch t ch a Dương ông i v i lư ng); khu v c h lưu; - Mô hình d báo
 16. STT Tên d án M c tiêu d án N I DUNG CHÍNH S n phNm d ki n di n bi n ch t lư ng - Xây d ng m i quan h - Xây d ng mô hình d báo nư c sông Dương h p tác v i các t ch c di n bi n ch t lư ng nư c ông; qu c t trong lĩnh v c sông Dương ông n năm qu n lý lưu v c sông và 2020; - Các gi i pháp b o ph c h i ch t lư ng v , ph c h i ch t nư c sông. - xu t các gi i pháp b o lư ng nư c khu v c v lưu v c sông. h lưu sông Dương ông. 8 u tư xây d ng B o m 100% ch t th i - i u tra, kh o sát, quy Nhà máy x lý ch t nhà máy x lý, tái r n trên o Phú Qu c ho ch v trí xây d ng nhà th i r n o Phú ch ch t th i r n ư c x lý t tiêu máy; Qu c công su t 200 o Phú Qu c chuNn và quy chuNn k t n/ngày ư c xây công su t 200 thu t môi trư ng qu c - L p d án nghiên c u kh d ng và i vào ho t t n/ngày. gia. thi, ti n hành ánh giá tác ng, b o m các ng môi trư ng c a d án, tiêu chuNn và quy trình c p có thNm quy n phê chuNn k thu t môi duy t, quy t nh u tư; trư ng theo quy nh. - Trình phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán; - Tri n khai xây d ng nhà máy. 9 u tư xây d ng Các th tr n: An Th i và - i u tra, kh o sát, quy Hai tr m x lý nư c tr m x lý nư c Dương ông có h ho ch v trí xây d ng tr m x th i sinh ho t t p th i t p trung t th ng x lý nư c th i lý nư c th i sinh ho t t p trung t i An Th i và tiêu chuNn môi sinh ho t t p trung t trung t i th tr n An Th i và Dương ông ư c trư ng hai ô tiêu chuNn môi trư ng th tr n Dương ông; xây d ng và i vào th An Th i và và h th ng thu gom ho t ng, b o m Dương ông. nư c mưa. - L p d án nghiên c u kh các tiêu chuNn và quy thi, ti n hành ánh giá tác chuNn k thu t môi ng môi trư ng c a d án, trư ng theo quy nh. trình c p có thNm quy n phê duy t, quy t nh u tư; - Trình phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán; - Tri n khai xây d ng tr m. III Phòng ng a, c i thi n ch t lư ng môi trư ng
 17. STT Tên d án M c tiêu d án N I DUNG CHÍNH S n phNm d ki n 10 i u tra, nghiên Có ư c d n li u m i, - i u tra, ánh giá hi n tr ng - B tư li u, d li u c u i u ki n môi y v i u ki n môi môi trư ng nư c, tr m tích thu th p v i u ki n trư ng, a d ng trư ng, sinh thái và bi n ven b , tình tr ng thu môi trư ng và tài sinh h c và ngu n ngu n l i sinh v t bi n sinh v t; th ng kê hi n tr ng nguyên sinh v t bi n l i thu sinh v t ven b quanh o Phú phát tri n kinh t - xã h i, c ven b quanh o vùng nư c ven Qu c, ph c v quy bi t là ngh cá c a vùng Phú Qu c và i u bi n quanh o ho ch phát tri n kinh t huy n o Phú Qu c; ki n kinh t - xã h i; Phú Qu c, xu t - xã h i và b o v ch các gi i pháp khai quy n an ninh qu c gia - Nghiên c u, ánh giá tình - Báo cáo t ng h p v thác và s d ng c a huy n o. tr ng m t s h sinh thái tiêu các k t qu i u tra, h p lý. bi u: san hô, c bi n, r ng nghiên c u và xu t ng p m n và xác nh các các gi i pháp khai nguyên nhân, ngu n gây ô thác và s d ng h p nhi m môi trư ng, các y u t lý sinh v t bi n kèm gây suy thoái h sinh thái và theo các sơ , b n a d ng thu sinh v t vùng trình di n các s nư c ven b ; li u; - D báo di n bi n c a chúng - Các báo cáo chuyên v i các k ch b n phát tri n : môi trư ng nư c, kinh t - xã h i; tài nguyên sinh v t bi n, các gi i pháp khai - xu t các gi i pháp s thác và s d ng h p lý; d ng, khai thác h p lý và b o v môi trư ng, ngu n l i thu - Cơ s d li u v i u sinh v t và các h sinh thái ki n môi trư ng nư c, ven bi n tiêu bi u. tr m tích và tài nguyên th y sinh v t vùng nư c ven o Phú Qu c. 11 D án quy ho ch - Có ư c b cơ s d - Kh o sát, ánh giá hi n - B cơ s d li u phát tri n r ng li u hoàn ch nh v i u tr ng i u ki n t nhiên, vùng y v i u ki n ng p m n ph c v ki n t nhiên, a d ng phân b , a d ng sinh h c t nhiên, a d ng sinh m c ích phát sinh h c, phân b c a r ng ng p m n Phú Qu c; h c, vùng phân b , tri n b n v ng r ng ng p m n o Phú ánh giá vai trò c a r ng các c i m sinh o Phú Qu c. Qu c; ng p m n trong phát tri n thái r ng ng p m n kinh t - xã h i, b o v môi Phú Qu c; - Xác nh ư c các trư ng o Phú Qu c; xác nguyên nhân gây suy nh các nguyên nhân gây suy - Các ánh giá b ng thoái r ng ng p m n o thoái r ng ng p m n Phú nh tính và nh Phú Qu c; Qu c; lư ng v vai trò c a r ng ng p m n trong - Xác nh ư c (b ng - ánh giá nh hư ng c a công tác b o v môi
 18. STT Tên d án M c tiêu d án N I DUNG CHÍNH S n phNm d ki n nh tính và nh lư ng) ho t ng du l ch, xây d ng trư ng, phòng ch ng vai trò c a r ng ng p và các ho t ng phát tri n thiên tai cho huy n m n i v i phát tri n kinh t - xã h i trên o i o Phú Qu c (kh kinh t - xã h i và b o v i h sinh thái r ng ng p năng ch n sóng, v môi trư ng o Phú m n; ch ng xói mòn, gi m Qu c: kh năng ch n b i t phù sa,...); sóng, ch ng xói mòn, - D báo xu th bi n ng gi m b i t phù sa,...; ngu n l i r ng ng p m n Phú - B tài li u hư ng Qu c; d n, bao g m các - Xây d ng, l a ch n và phương án, gi i pháp xu t các phương án, - Xây d ng, l a ch n các ( i kèm v i phân tích gi i pháp qu n lý, s phương án quy ho ch phát chi phí l i ích) qu n d ng và phát tri n h p tri n r ng ng p m n v i m c lý, s d ng và phát lý r ng ng p m n cho tiêu phát tri n kinh t - xã h i tri n h p lý r ng vi c phát tri n b n v ng và b o v môi trư ng trên ng p m n ph c v o Phú Qu c; quan i m chi phí l i ích. phát tri n b n v ng o Phú Qu c; - Quy ho ch phát tri n r ng ng p m n. - Mô hình b o t n và s d ng b n v ng r ng ng p m n Phú Qu c; - B n Quy ho ch phát tri n r ng ng p m n o Phú Qu c. 12 D án b o t n, - ánh giá ư c giá tr - Kh o sát, ánh giá hi n - B d li u v i u phát tri n san hô kinh t c a san hô và c tr ng i u ki n t nhiên, môi ki n t nhiên, môi và c bi n Phú bi n Phú Qu c; trư ng và kinh t - xã h i có trư ng sinh thái, i u Qu c, nghiên c u nh hư ng n s t n t i và ki n kinh t - xã h i; xu t phương - Xây d ng b cơ s d phát tri n c a h sinh thái r n pháp b o v r n li u y , c p nh t v san hô và th m c bi n; ánh - Báo cáo lư ng giá san hô và th m c i u ki n t nhiên, a giá a d ng sinh h c và kinh t san hô và c bi n Phú Qu c. d ng sinh h c c a các ngu n l i h i s n trên r n san bi n Phú Qu c; qu n xã r n san hô và hô và th m c bi n qu n o th m c bi n qu n o Phú Qu c; -B n phân vùng Phú Qu c; a d ng sinh h c r n - ánh giá th c tr ng và t m san hô và th m c - Xác nh ư c các quan tr ng c a r n san hô và bi n Phú Qu c t l nguyên nhân gây suy th m c bi n Phú Qu c; 1/50.000; thoái h sinh thái r n san hô và th m c bi n khu - Lư ng giá ư c kinh t san - Các gi i pháp b o v c o Phú Qu c; hô và c bi n Phú Qu c; t n và s d ng b n
 19. STT Tên d án M c tiêu d án N I DUNG CHÍNH S n phNm d ki n v ng (mô hình qu n - xu t các phương án - Nghiên c u phân vùng a lý, tr ng ph c h i r n b o t n và s d ng b n d ng sinh h c các r n san hô san hô,…); v ng h sinh thái r n và th m c bi n qu n o Phú san hô và th m c bi n Qu c; - xu t gi i pháp o Phú Qu c. b o v r n san hô và - Nghiên c u th nghi m áp th m c bi n Phú d ng m t s mô hình b o t n Qu c; và ph c h i r n san hô và th m c bi n; - D án ư c phê duy t. - xu t gi i pháp b o v r n san hô và th m c bi n Phú Qu c. 13 D án xây d ng - Xây d ng b n hi n - Thành l p b b n hi n - Cơ s d li u a lý h th ng quan tr ng và bi n ng tài tr ng và bi n ng chuyên n n huy n o Phú tr c, giám sát ô nguyên thiên nhiên khu v c o Phú Qu c. Phân Qu c áp ng tiêu nhi m môi trư ng nh m áp ng y tích s bi n ng tài nguyên chuNn qu c t và và s c thiên tai hơn các nhu c u v thiên nhiên khu v c o Phú ư c c p nh t; huy n o Phú thông tin cho công tác Qu c; Qu c trên cơ s theo dõi, l p k ho ch và - Cơ s d li u, tư ng d ng công xu t các bi n pháp s - Hoàn thi n và c p nh t cơ li u vi n thám huy n ngh vi n thám và d ng tài nguyên thiên s d li u a lý n n huy n o Phú Qu c; GIS. nhiên và b o v môi o Phú Qu c áp ng tiêu trư ng, d báo thiên tai chuNn qu c t ; - Quy trình và nhi m o Phú Qu c; v giám sát ô nhi m - Xây d ng và c p nh t cơ s môi trư ng và s c - ng d ng công ngh d li u, tư li u vi n thám thiên tai huy n o vi n thám và GIS xây vùng bi n áp ng nhu c u Phú Qu c trên cơ s d ng h th ng giám sát giám sát ô nhi m môi trư ng ng d ng các công ô nhi m môi trư ng và và s c thiên tai huy n o ngh x lý nh vi n s c thiên tai ph c v Phú Qu c; thám k t h p v i phát tri n b n v ng kinh công ngh GIS; t - xã h i, b o m - Nghiên c u xây d ng quy qu c phòng, an ninh trình và nhi m v giám sát ô huy n o Phú Qu c. nhi m môi trư ng và s c thiên tai huy n o Phú Qu c - ào t o, chuy n trên cơ s ng d ng các công giao công ngh m i, ngh x lý nh vi n thám k t trao i d li u vi n h p v i công ngh GIS; thám và chuyên v i các t ch c qu c - Nghiên c u, l a ch n và t c a các nư c có ng d ng các công ngh x lý công ngh vi n thám nh vi n thám k t h p v i tiên ti n trên th gi i
 20. STT Tên d án M c tiêu d án N I DUNG CHÍNH S n phNm d ki n công ngh GIS nh m x lý như M , Cana a, Ý, thông tin áp ng nhu c u Nga, Nh t B n,...; giám sát ô nhi m môi trư ng và s c thiên tai huy n o - Xây d ng cho Phú Qu c; huy n o Phú Qu c m t phòng cơ s d - ào t o, chuy n giao công li u và vi n thám. ngh m i, trao i d li u vi n thám và chuyên v i các t ch c qu c t c a các nư c có công ngh vi n thám tiên ti n trên th gi i; - Tăng cư ng trang thi t b , công ngh ph n c ng, ph n m m b o m xây d ng h th ng giám sát s c ô nhi m môi trư ng và thiên tai huy n o Phú Qu c; - Xây d ng cho huy n o Phú Qu c m t phòng cơ s d li u và vi n thám. 14 D án tính toán - Phân vùng ng p l t - i u tra, kh o sát và thu - B cơ s d li u hoàn phân vùng ng p cho các k ch b n c c th p cơ s d li u v : khí ch nh v : khí tư ng l t cho các k ch oan bi n i khí h u và tư ng th y văn, h i văn, th y văn, dòng ch y, b n c c oan c a nư c bi n dâng d sóng, dòng ch y, a hình ven sóng và a hình khu bi n i khí h u thư ng; bi n o Phú Qu c, bi n i v c ven bi n Phú và nư c bi n dâng khí h u, hi n tr ng và quy Qu c; d thư ng nh m - Phân vùng, xác nh ho ch phát tri n kinh t - xã xây d ng hành hành lang an toàn cho h i; - Các b n : phân lang an toàn ph c phát tri n kinh t và các vùng ng p l t, phân b v phát tri n b n vùng sinh thái nh y - Kh o sát, ánh giá hi n các i tư ng b nh v ng. ánh giá c m; tr ng các y u t môi trư ng, hư ng và c nh báo d báo nh hư ng các h sinh thái nh y c m v i nh hư ng cho các c a m c nư c - D báo ư c nh ng hi u ng m c nư c bi n dâng vùng sinh thái nh y bi n dâng cao i bi n ng v môi trư ng cao. ánh giá nh y c m, c m; v i môi trư ng, và các h sinh thái bi n, t n thương môi trư ng và các các h sinh thái ven o Phú Qu c theo h sinh thái do m c nư c bi n - Các báo cáo chuyên vùng bi n và ven các k ch b n m c nư c dâng cao; : hi n tr ng i u o Phú Qu c và bi n dâng cao; ki n t nhiên, d báo xu t các gi i - Tính toán, xây d ng b n i u ki n khí tư ng pháp gi m thi u - ánh giá ư c nh ng ng p l t cho các k ch b n th y văn, h sinh
Đồng bộ tài khoản