Quyết định số 137-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định số 137-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 137-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số phường thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 137-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 137-H BT Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 1982 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 137-H BT NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 1982 V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S PHƯ NG THU C THÀNH PH VINH, T NH NGH TĨNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Theo ngh c a y ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh, QUY T NNH i u 1.- Phân v ch l i a gi i m t s phư ng thu c thành ph Vinh, t nh Ngh Tĩnh như sau: a) Sáp nh p phư ng Quang Trung I vào phư ng Quang Trung II l y tên là phư ng Quang Trung. ............... ............... (1) b) Sáp nh p phư ng Tân Vinh vào phư ng Lê Mao l y tên là phư ng Lê Mao. ............... ............... (1) c) Tách phư ng Hưng Bình thành hai phư ng l y tên là phư ng Hưng Bình và phư ng Hà Huy T p. ............... ............... (1) i u 2.- y ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. (1) Không in a gi i c th c a các phư ng
  2. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản