Quyết định số 137-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 137-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 137-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Hoài Nhơn và Vĩnh Thạnh thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 137-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 137-HĐBT Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ CỦA CÁC HUYỆN HOÀI NHƠN VÀ VĨNH THẠNH THUỘC TỈNH NGHĨA BÌNH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12- 1980; Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 4-7-1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970; Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Hoài Nhơn và Vĩnh Thạnh thuộc tỉnh Nghĩa Bình như sau: A. Huyện Hoài Nhơn 1. Chia xã Hoài Thanh thành hai xã lấy tên là xã Hoài Thanh và xã Hoài Thắng. a) Xã Hoài Thanh có 1.662 hécta diện tích tự nhiên với 9.920 nhân khẩu. Địa giới xã Hoài Thanh ở phía đông giáp xã Hoài Hương và Biển Đông; phía tây giáp xã Hoài Thắng và sông Cạn; phía nam giáp xã Hoài Hương và xã Hoài Xuân; phía bắc giáp xã Tam Quan Nam. b) Xã Hoài Thắng có 1.249 héc ta diện tích tự nhiên với 8.162 nhân khẩu. Địa giới xã Hoài Thắng ở phía đông giáp xã Hoài Thanh và sông Cạn; phía tây giáp xã Hoài Hảo và núi Hòn Đền; phía nam giáp xã Hoài Tân; phía bắc giáp xã Hoài Hảo. 2. Chia xã Tam Quan Bắc thành hai xã lấy tên là xã Tam Quan Bắc và xã Tam Quan. a) Xã Tam Quan Bắc có 730 hécta diện tích tự nhiên với 11.174 nhân khẩu.
  2. Địa giới xã Tam Quan Bắc ở phía đông giáp Biển Đông; phía tây giáp xã Tam Quan và xã Hoài Châu; phía nam giáp xã Tam Quan; phía bắc giáp xã Phổ Thạnh thuộc huyện Đức Phổ. b) Xã Tam Quan có 720 héc ta diện tích tự nhiên với 9.925 nhân khẩu. Địa giới xã Tam Quan phía đông giáp xã Tam Quan Nam và xã Tam quan Bắc; phía tây giáp xã Hoài Hảo và xã Hoài Châu; phía nam giáp xã Tam Quan Nam và xã Hoài Hảo; phía bắc giáp xã Tam Quan Bắc và xã Hoài Châu. 3. Chia xã Hoài Hảo thành hai xã lấy tên là xã Hoài Hảo và xã Hoài Phú: a) Xã Hoài Hảo có 4.225 hécta diện tích tự nhiên với 9.707 nhân khẩu. Địa giới xã Hoài Hảo ở phía đông giáp xã Tam Quan Nam và xã Hoài Thanh; phía tây giáp huyện An Lão; phía nam giáp xã Hoài Thắng; phía bắc giáp xã Hoài Phú và xã Tam Quan. b) Xã Hoài Phú có 3.458 hécta diện tích tự nhiên với 8.080 nhân khẩu. Địa giới xã Hoài Phú ở phía đông giáp xã Tam Quan; phía tây giáp huyện An Lão; phía nam giáp xã Hoài Hảo; phía bắc giáp xã Hoài Châu. 4. Chia xã Hoài Châu thành hai xã lấy tên là xã Hoài Châu và xã Hoài Thuận: a) Xã Hoài Châu có 2.326 hécta diện tích tự nhiên với 7.912 nhân khẩu. Địa giới xã Hoài Châu ở phía đông giáp xã Tam Quan Bắc; phía tây giáp huyện An Lão; phía nam giáp xã Tam Quan và xã Hoài Phú; phía bắc giáp xã Hoài Thuận. b) Xã Hoài Thuận có 1.874 héc ta diện tích tự nhiên với 7.962 nhân khẩu. Địa giới xã Hoài Thuận ở phía đông giáp xã Tam Quan Bắc; phía tây giáp huyện An Lão; phía nam giáp xã Hoài Châu; phía bắc giáp xã Hoài Sơn và xã Phổ Thạnh thuộc huyện Đức Phổ. B. Huyện Vĩnh Thạnh: Chia 3 xã Bình Quang, Vĩnh Hảo và Vĩnh Hiệp thành 4 xã lấy tên là xã Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Quang và xã Vĩnh Thịnh. a) Xã Vĩnh Hảo có 11.900 héc ta diện tích tự nhiên với 3.188 nhân khẩu. Địa giới xã Vĩnh Hảo ở phía đông giáp xã Vĩnh Hiệp; phía tây giáp xã Động của huyện An Khê thuộc tỉnh Gia Lai-Kon Tum; phía nam giáp xã Vĩnh Quang; phía bắc giáp xã Vĩnh Kim.
  3. b) Xã Vĩnh Hiệp có 5.750 hécta diện tích tự nhiên với 4.185 nhân khẩu. Địa giới xã Vĩnh Hiệp ở phía đông giáp xã Vĩnh Thịnh; phía tây giáp sông Côn; phía nam giáp xã Vĩnh Quang; phía bắc giáp xã Vĩnh Kim. c) Xã Vĩnh Quang có 10.100 hécta diện tích tự nhiên với 4.957 nhân khẩu. Địa giới xã Vĩnh Quang ở phía đông giáp xã Vĩnh Thịnh; phía tây giáp xã Động của huyện An Khê thuộc tỉnh Gia Lai - Kontum; phía nam giáp xã Bình Giang của huyện Tây Sơn; phía bắc giáp xã Vĩnh Hiệp và xã Vĩnh Hảo. d) Xã Vĩnh Thịnh có 5.100 hécta diện tích tự nhiên với 4.372 nhân khẩu. Địa giới xã Vĩnh Thịnh ở phía đông giáp xã Vĩnh Hoà; phía tây giáp xã Vĩnh Quang; phía nam giáp xã Bình Giang của huyện Tây Sơn; phía bắc giáp xã Vĩnh Hiệp. Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Đoàn Trọng Truyến (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản