Quyết định số 1371/2001/TCT/QĐ-NV7

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 1371/2001/TCT/QĐ-NV7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1371/2001/TCT/QĐ-NV7 về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1371/2001/TCT/QĐ-NV7

 1. T NG C C THU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1371/2001/TCT/Q -NV7 Hà N i, ngày 21 tháng 8 năm 2001 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C THU S 1371/2001/TCT-Q -NV7 V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH NGHI P V QU N LÝ, THU THU SD NN T NG C C TRƯ NG T NG C C THU Căn c Quy t nh s 281/H BT ngày 7/8/1990 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c thành l p h th ng thu thu Nhà nư c tr c thu c B Tài chính; Căn c Thông tư s 38 TC/TCCB ngày 25/8/1990 c a B Tài chính quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a h th ng thu thu Nhà nư c; Căn c Lu t thu s d ng t nông nghi p (SD NN) ư c Qu c h i khoá IX kỳ h p th 3 thông qua ngày 10/7/1993; Căn c các văn b n hư ng d n thi hành Lu t thu SD NN; Theo ngh c a Trư ng phòng Thu nông nghi p - T ng c c thu , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này quy trình nghi p v qu n lý, thu thu s d ng t nông nghi p (SD NN). i u 2: Quy trình nghi p v qu n lý, thu thu SD NN có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh v nghi p v qu n lý, thu thu SD NN trư c ây trái v i quy trình nghi p v này u bãi b . i u 3: C c trư ng C c thu t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Trư ng phòng T ch c, cán b - ào t o; Trư ng phòng Thu nông nghi p và các Trư ng phòng liên quan khác thu c Văn phòng T ng c c thu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Văn Huy n ( ã ký) QUY TRÌNH NGHI P V QU N LÝ, THU THU S D NG T NÔNG NGHI P
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1371/TCT/Q /NV7 ngày 21 tháng 8 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c thu ) th c hi n t t Lu t thu s d ng t nông nghi p (SD NN) ã ư c Qu c h i khoá IX, kỳ h p th 3 thông qua ngày 10/7/1993 và các văn b n hư ng d n dư i Lu t, T ng c c thu ban hành "Quy trình nghi p v qu n lý, thu thu SD NN". Quy trình nghi p v qu n lý, thu thu SD NN quy nh trình t n i dung các công vi c chính cơ quan thu , cán b thu ph i th c hi n trong công tác qu n lý, thu thu SD NN, c th g m: I. QUY TRÌNH L P S THU SD NN: 1. Nguyên t c l p s thu SD NN: 1.1. S thu SD NN l p vào tháng 1 c a năm thu thu . Các năm sau, n u căn c tính thu c a h n p thu có thay i thì s thu ư c l p l i ch m nh t vào tháng 3/ năm thu . 1.2. S thu ư c l p và tính thu cho c năm, nhưng chia ra 2 v s n xu t chính trong năm. 1.3. S thu ư c l p theo t ng h n p thu (m i h n p thu ng tên m t dòng trên trang s ); s thu ư c t ng h p theo ơn v hành chính (xã, huy n, t nh). 1.4. t s n xu t thu c a bàn a phương (xã) nào thì l p s thu t i a bàn hành chính a phương ó. 1.5. i v i h n p thu là t ch c thì l p s thu như sau: - H n p thu ch s d ng t trong 1 xã, phư ng, th tr n (g i chung là xã) thì l p s thu t i xã có t. - H n p thu có s d ng t nhi u xã trong m t huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là huy n) thì l p s thu t i huy n ó. - H n p thu có s d ng t nhi u huy n trong m t t nh thì l p s thu t i huy n nơi có tr s chính c a h n p thu óng. 2. Trình t (các bư c) l p s thu SD NN: 2.1. L p T khai tính thu c a h n p thu : - i thu xã phát T khai tính thu cho h n p thu (m i h 2 t ) và hư ng d n h n p thu t kê khai di n tích t nông nghi p h ang s d ng (ph n do h n p thu kê khai). - H n p thu g i l i t khai ã t kê khai di n tích t nông nghi p c a h n UBND xã ( i v i h n p thu l p s thu t i xã) ho c n chi c c thu ( i v i h
 3. n p thu l p s thu t i huy n). T khai ph i có ch ký c a ch h ho c ngư i i di n h n p thu . - i thu xã giúp UBND xã nh n t khai c a các h n p thu l p s thu t i xã (Chi c c thu nh n t khai c a các h n p thu l p s thu t i huy n) và th c hi n ki m tra, i chi u t khai c a t ng h n p thu v i gi y giao t và các tài li u liên quan khác xác nh chính xác di n tích tính thu c a t ng h . N u phát hi n di n tích trên t khai chưa chính xác thì cơ quan thu yêu c u h n p thu kê khai l i. - Sau khi nh n t khai c a h n p thu , i thu xã và b ph n tính thu Chi c c thu căn c vào k t qu phân h ng t tính thu c a xã ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t th c hi n ghi h ng t tính thu c a t ng th a ru ng t vào t khai c a h (ph n do cơ quan thu ghi). i v i nh ng di n tích t c a h ghi trong t khai nhưng chưa phân h ng thì cơ quan thu ph i h p v i H i ng tư v n thu xã k p th i th c hi n phân h ng t b sung và ghi h ng t b sung vào t khai. - T khai sau khi l p hoàn ch nh ư c g i cho h n p thu 1 b n và lưu tr t i i thu xã (ho c Chi c c thu ) 1 b n. Th i gian lưu tr là 10 năm. - i thu giúp UBND xã t ng h p t khai c a các h n p thu l p s thu t i xã và báo cáo Chi c c thu . - Chi c c thu t ng h p t khai c a các h n p thu thu c Chi c c tr c ti p qu n lý, thu thu ; ki m tra, t ng h p t khai c a toàn huy n và báo cáo UBND huy n xem xét sơ b . 2.2. Tính thu , l p s thu : - Căn c t khai tính thu ã ư c ki m tra, t k toán ho c nghi p v c a Chi c c thu th c hi n tính thu cho t ng h n p thu . Trư ng h p n u quá ngày 31 tháng 1 mà h n p thu không kê khai di n tích (không có t khai) thì cơ quan thu ư c quy n n nh s thu ghi thu hàng năm c a h n p thu trên cơ s các tài li u v t ai c a xã hi n có. - Căn c k t qu tính thu c a t ng h n p thu t khai do Chi c c thu huy n g i l i cho UBND xã, i thu xã th c hi n l p s thu c a xã (theo m u quy nh c a T ng c c thu ) và niêm y t công khai s thu ã l p trong th i h n 20 ngày các h n p thu bi t và tham gia ý ki n trư c khi trình UBND huy n (Chi c c thu ) xét duy t s thu . - H t th i h n niêm y t s thu nêu trên, i thu xã t ng h p các ý ki n tham gia c a các h n p thu , i u ch nh các sai sót v di n tích, h ng t tính thu , thu ghi thu c a h n p thu ho c gi i thích nh ng ý ki n, th c m c không úng c a h n p thu . Trên cơ s ó t ng h p, l p s thu chính th c. 2.3. Trình t xét duy t s thu : - i thu xã l p xong s thu c a xã và thông qua H i ng tư v n thu xã, l p biên b n cu c h p H i ng tư v n thu xã.
 4. - i thu xã báo cáo UBND xã s thu c a xã. - UBND xã báo cáo UBND huy n xét duy t l n u s thu c a xã. Chi c c thu cùng H i ng tư v n thu huy n giúp UBND huy n xét duy t s thu cho t ng xã. - Chi c c thu t ng h p k t qu xét duy t l n u s thu c a các xã, báo cáo UBND huy n trình UBND t nh xét duy t s thu c a huy n. - C c thu giúp UBND t nh ki m tra, xét duy t s thu c a các huy n, có s tham gia c a H i ng tư v n thu t nh - Căn c s thu c a huy n ã ư c UBND t nh phê duy t, Chi c c thu giúp UBND huy n xét duy t chính th c s thu c a các xã và s thu c a các h n p thu do Chi c c thu tr c ti p qu n lý, thu thu . 2.4. Quy trình i u ch nh s thu SD NN: - S thu c a xã ư c UBND t nh xét duy t; các năm sau n u có s thay i v h n p thu , căn c tính thu c a t ng h ho c các trư ng h p sai sót ư c phát hi n thì ch m nh t ngày 31 tháng 1 năm thu h n p thu ph i l p l i t khai m i g i n UBND nơi l p s thu . - Căn c vào t khai m i c a h n p thu và vi c ki m tra, xác nh l i c a i thu xã, Chi c c thu th c hi n i u ch nh ngay s thu c a h nhưng ch m nh t không quá tháng 3 năm thu (trình t i u ch nh s thu ư c th c hi n theo quy trình l p s thu ). - Nh ng trư ng h p sau ây ư c phép i u ch nh s thu ngay trong năm thu : H n p thu chuy n quy n s d ng t nông nghi p. H n p thu chuy n i nơi khác mà t c a h không có ngư i s d ng. t b l p, l do thiên tai, ch h a không s n xu t ư c và các trư ng h p tương t khác. t s n xu t nông nghi p ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thu h i chuy n sang s d ng vào m c ích khác. II. QUY TRÌNH MI N GI M THU SD NN: 1. Quy trình mi n gi m thu SD NN cho các i tư ng chính sách, xã h i: - Vào u năm thu ho c u v thu thu u tiên c a năm thu (ho c u v thu thu cu i năm thu n u là trư ng h p c bi t), căn c vào ơn ngh mi n, gi m thu SD NN c a các h n p thu thu c i tư ng chính sách, xã h i, i thu xã ph i h p v i H i ng tư v n thu xã l p danh sách các h n p thu thu c di n ư c mi n, gi m thu theo t ng lo i i tư ng chính sách xã h i (h gia ình li t sĩ, h thương binh, b nh binh, h gia ình có công v i cách m ng, h i s ng có nhi u khó khăn...) và d ki n s thu mi n, gi m t ng h .
 5. - H i ng tư v n thu xã h p thông qua danh sách h và m c thu ngh xét mi n, gi m c a t ng h n p thu ; l p Biên b n cu c h p và g i Biên b n kèm danh sách h ngh mi n gi m thu trình UBND xã xét duy t. - UBND xã g i UBND huy n danh sách h ngh mi n gi m UBND huy n xét duy t. Chi c c thu ph i h p v i H i ng tư v n thu huy n ki m tra, thNm nh danh sách ngh mi n gi m c a xã (v s h , s thu mi n gi m c a t ng h ) trư c khi trình UBND huy n xét duy t. - Chi c c thu giúp UBND huy n t ch c xét duy t mi n gi m thu cho các i tư ng chính sách xã h i theo ngh c a UBND các xã ã ư c ki m tra, thNm nh và t ng h p s thu xét mi n gi m c a huy n trình UBND t nh ra quy t nh mi n gi m thu : 2. Quy trình mi n, gi m thu trong trư ng h p thiên tai, ch ho làm mùa màng thi t h i: 2.1. Xác nh m c thi t h i mùa màng xét mi n gi m thu : - Ngay sau th i i m x y ra thiên tai làm thi t h i mùa màng, Chi c c thu ch ng ph i h p v i Phòng Th ng kê huy n và UBND xã nơi b thiên tai t ch c i u tra, xác nh ph m vi, m c thi t h i mùa màng c a t ng cánh ng, l p Biên b n xác nh n và ánh giá sơ b m c thi t h i do thiên tai làm cơ s cho vi c xác nh thi t h i cây tr ng khi thu ho ch. - n v thu ho ch, C c thu t nh ch o các Chi c c thu huy n nơi có thiên tai ph i h p v i các ngành liên quan huy n (th ng kê, Nông nghi p) hư ng d n, ki m tra các xã xác nh năng su t s n lư ng thu ho ch th c t c a di n tích b thi t h i theo t ng cánh ng, x ng, khu v c và l p Biên b n thăm ng. Biên b n thăm ng g m các n i dung ch y u sau: S h có di n tích b thi t, T ng di n tích b thi t h i trên t ng cánh ng, Năng su t thu ho ch th c t bình quân c a di n tích b thi t h t trên t ng cánh ng. 2.2. Trình t xem xét gi i quy t mi n, gi m thu do thiên tai t ng c p hành chính như sau: a. T i c p xã: - Căn c tình hình th c t và m c thi t h i chung (thông qua Biên b n ánh giá, xác nh n thi t h i khi x y ra thiên tai và Biên b n thăm ng), i thu xã và H i ng tư v n thu xã giúp UBND xã l p danh sách các h b thi t h i và s di n tích b thi t h i c a t ng h , t l thi t h i bình quân c a h và m c thu ngh xét mi n, gi m c a t ng h n p thu . Trư ng h p h n p thu có di n tích t nông nghi p vư t h n m c (theo quy nh c a Lu t t ai) b thi t h i thì tính s thu xét mi n, gi m c a di n tích vư t h n m c b thi t h i này theo quy nh riêng.
 6. - i thu xã niêm y t công khai danh sách và m c thu ngh xét mi n, gi m c a t ng h nêu trên t i thi u 20 ngày các h n p thu bi t và tham gia ý ki n trư c khi trình UBND xã xét duy t. - UBND xã t ch c xét duy t mi n, gi m thu c a t ng h n p thu theo ngh c a i thu xã, l p Biên b n xét duy t và báo cáo UBND huy n xét duy t mi n, gi m thu cho xã. b. T i c p huy n: - Căn c ngh và Biên b n xét duy t mi n, gi m thu c a các xã g i huy n kèm theo các lài li u: Biên b n ánh giá và xác nh n thiên tai; báo cáo th ng kê năng su t s n lư ng th c t c a cây tr ng, v t nuôi; Biên b n thăm ng; ơn ngh xét mi n, gi m thu c a h n p thu thu c Chi c c thu tr c ti p qu n lý, thu thu ..., Chi c c thu cùng H i ng tư v n thu huy n giúp UBND huy n t ch c xét mi n, gi m thu cho các xã và các h n p thu thu c Chi c c thu tr c ti p qu n lý, thu thu ; sau ó t ng h p, l p h sơ mi n, gi m thu c a huy n và báo cáo UBND huy n. - UBND huy n xét duy t mi n, gi m thu c a các xã theo ngh c a UBND xã và Chi c c thu . - Chi c c thu l p h sơ xin mi n, gi m thu c a huy n và trình C c thu C c thu trình UBND t nh xét duy t mi n, gi m thu c a huy n. H sơ xin mi n, gi m thu c a huy n g m: T trình ngh xét duy t mi n, gi m thu c a UBND huy n. Báo cáo chi ti t v mi n, gi m thu do thiên tai c a Chi c c thu . H sơ xin mi n, gi m thu c a các xã và các h n p thu thu c Chi c c thu tr c ti p qu n lý, thu thu . Biên b n xét duy t mi n, gi m thu c a các xã và các h n p thu thu c Chi c c thu tr c ti p qu n lý, thu thu . c. T i c p t nh: - C c thu cùng H i ng tư v n thu t nh giúp UBND t nh ti p nh n h sơ ngh mi n, gi m thu do thiên tai c a các huy n, th c hi n ki m tra và xét duy t mi n, gi m thu cho các huy n, t ng h p h sơ mi n, gi m thu c a t nh và trình UBND t nh Ch t ch UBND t nh ra quy t nh mi n, gi m thu c a các huy n (chi ti t n t ng xã). 3. Trình t thi hành quy t nh mi n, gi m thu SD NN c a Ch t ch UBND t nh: - UBND c p huy n tr c ti p ho c u quy n cho Chi c c thu th c hi n thông báo b ng văn b n quy t nh mi n, gi m thu c a Ch t ch UBND t nh cho các xã và n t ng h n p thu v s thu ư c mi n, gi m ghi trong quy t nh. Trư ng h p s h n p thu ư c mi n, gi m thu c a m t xã quá nhi u thì UBND huy n có th u
 7. quy n cho UBND xã thông báo b ng văn b n v s thu ư c mi n, gi m n t ng h n p thu . Trư ng h p thông báo không úng s thu ư c mi n gi m c a h ghi trong quy t nh thì tuỳ theo nguyên nhân, m c sai ph m s b x lý v hành chính ho c pháp lu t. - T ng c c thu th c hi n ki m tra quy t nh mi n, gi m thu SD NN c a các a phương, trình B Tài chính ra công văn có ý ki n v quy t nh mi n, gi m thu không úng quy nh c a pháp lu t và báo cáo Th tư ng Chính ph theo quy nh t i i u 18, Ngh nh s 74/CP ngày 25/10/1993 c a Chính ph . III. QUY TRÌNH T CH C THU N P THU SD NN 1. Bư c chuNn b t ch c thu n p thu : - Căn c vào th i i m và kh năng thu ho ch c a v s n xu t chính, th c t giá c th trư ng a phương, C c thu trình UBND t nh ra quy t nh th i h n v thu thu (th i i m b t u, th i i m k t thúc), giá thóc thu thu c a v thu thu và các v n liên quan khác. - Căn c các quy t nh v v thu thu c a Ch t ch UBND t nh, Chi c c thu giúp UBND huy n thông báo các quy t nh trên các phương ti n thông tin i chúng và t ch c tuyên truy n phát ng phong trào thi ua hoàn thành vư t m c k ho ch v thu n p thu . - Chi c c thu ph i h p v i UBND xã chuNn b y các i u ki n t ch c thu n p thu ( i m thu thu , s sách tài li u v thu , biên lai thu ....). Trư ng h p thu thu qua Kho b c Nhà nư c thì ph i h p v i cơ quan Kho b c b trí cán b thu thu c a Kho b c và chuNn b phương án b o v ti n thu ã thu. - Chi c c thu vi t thông báo n p thu ho c i thu xã giúp UBND xã vi t thông báo n p thu (theo m u quy nh c a T ng c c thu ) theo t t p trung và g i n t ng h n p thu trư c v thu thu ít nh t t 10 n 15 ngày h n p thu có th i gian chuNn b ư c ti n n p thu . - Cán b thu (ho c cán b U nhi m thu) là ngư i giao Thông báo n p thu ph i yêu c u h n p thu ký nh n t i cu ng lưu t Thông báo n p thu có căn c x ph t hành chính vi c n p ch m ti n thu ho c truy c u trách nhi m hình s iv ih n p thu (n u vi ph m). 2. Bư c ti n hành thu n p thu : 2.1. Trư ng h p cơ quan thu tr c ti p thu thu b ng ti n m t: - Cán b thu (ho c cán b U nhi m thu) ư c giao nhi m v thu thu ph i ki m tra, i chi u s ti n thu ph i n p c a h n p thu ghi trên thông báo n p thu v i các s sách, tài li u có liên quan phát hi n sai sót (n u có) và k p th i i u ch nh. - Thông báo n p thu c a h n p thu ã ư c ki m tra và i u ch nh sai sót (n u có) s là căn c thu ti n thu c a h . Sau khi thu ti n thu và c p biên lai thu thu cho
 8. h n p thu , cán b thu căn c biên lai thu thu ghi s theo dõi thu thu và th c hi n ch m b . - Cu i ngày thu thu , cán b thu thu l p B ng kê s lư ng Biên lai thu thu ã s d ng và ti n thu ã thu, và i chi u s ti n ã thu v i B ng kê. B ng kê ph i có ch ký xác nh n c a i trư ng i thu xã. - Căn c vào các B ng kê Biên lai thu thu , 10 ngày m t l n cán b thu thu ph i n p h t s ti n thu ã thu theo t ng h p các B ng kê vào Kho l c nhà nư c (tr trư ng h p khi s ti n thu ã thu ư c t 5 tri u ng tr lên thì ph i n p ngay ti n thu vào Kho b c nhà nư c, không n p theo nh kỳ 10 ngày m t l n). - Trư ng h p h n p thu t nguy n n p thu m t l n cho c năm t i v thu thu u năm thì s ti n thu ph i n p c năm c a h n p thu trong trư ng h p này ư c tính theo giá thóc thu thu v u năm quy nh t i quy t nh c a Ch t ch UBND t nh. 2.2. Trư ng h p thu thu qua Kho b c nhà nư c b ng ti n m t: - Căn c vào s ti n ghi trên Thông báo n p thu c a h n p thu , cán b thu thu th c hi n ki m tra và l p Gi y n p ti n vào Kho b c nhà nư c. (Gi y n p ti n ph i có ch ký c a h n p thu ). - Sau khi vi t xong Gi y n p ti n, liên 1 ư c lưu t i cu ng quy n Gi y n p ti n, 4 liên còn l i ư c chuy n cho cán b Kho b c nhà nư c tr c ti p thu ti n thu . - Cán b Kho b c nhà nư c tr c ti p thu ti n thu th c hi n ký tên, óng d u " ã thu ti n" lên c 4 liên c a Gi y n p ti n, sau ó giao cho i tư ng n p thu liên s 3 (giao ngư i n p ti n), tr l i cán b thu thu liên s 4 chuy n v t k ho ch - k toán - th ng kê, Chi c c thu làm ch ng t thu và lưu h sơ thu thu . - Cu i ngày, cán b thu ư c giao nhi m v l p gi y n p ti n th c hi n c ng s ti n thu ã thu ghi trên gi y n p ti n, i chi u v i s ti n thu th c thu trong ngày c a cán b Kho b c nhà nư c và l p biên b n i chi u. Biên b n i chi u ph i ghi rõ s thu ã thu theo t ng gi y n p ti n, t ng s ti n th c nh n; n u có chênh l ch ph i làm rõ nguyên nhân và có bi n pháp x lý k p th i. Biên b n i chi u ph i có ch ký xác nh n c a cán b vi t gi y n p ti n và cán b tr c ti p thu ti n thu thu c b ph n tr c thu c a Kho b c Nhà nư c. 2.3. Trư ng h p thu n p thu b ng chuy n kho n: N p thu b ng chuy n kho n do h n p thu t làm th t c n p thu (t vi t Séc chuy n kho n ho c U nhi m chi và Gi y n p ti n theo úng chương, lo i, kho n, h ng, m c quy nh và g i n Kho b c Nhà nư c). Cơ quan thu ph i m s theo dõi các h n p thu b ng chuy n kho n i chi u nh kỳ v i Kho b c và ôn c h n p thu ư c th c hi n n p thu k p th i. 2.4. T ch c thu n p thu SD NN iv i t r ng tr ng:
 9. S n phNm t r ng tr ng (cây l y g và cây lâu năm thu ho ch 1 l n) sau khi ư c khai thác và trư c khi em i tiêu th h n p thu ph i l p hoá ơn ho c b ng kê bán hàng và b n kê khai n p thu v i m c thu b ng 4% giá tr s n lư ng khai thác th c t nhân (x) v i giá bán th c t . Trư ng h p h n p thu kê khai không úng thì thu thu theo s n lư ng khai thác th c t và giá thu thu do UBND c p t nh quy t nh. IV. QUY TRÌNH THANH QUY T TOÁN K T QU THU N P THU SD NN Theo quy d nh t i i u 18, Lu t thu SD NN và i u 13, Ngh nh s 74/CP ngày 25/10/1993 c a Chính ph thì k t thúc năm thu , cơ quan tr c ti p thu thu (Chi c c thu qu n, huy n) ph i thanh quy t toán k t qu thu n p thu n t ng h n p thu và báo cáo quy t toán thu b ng văn b n v i cơ quan thu c p trên và UBND cùng c p. 1. Thanh quy t toán thu c p xã: i thu xã th c hi n l p quy t toán k t qu thu n p thu trong năm n t ng h n p thu theo trình t sau: - Xác nh s thu ph i n p c a h n p thu ; - Xác nh s thu ã n p c a h n p thu ; S thu ã n p trong năm c a h n p thu ư c t ng h p t s theo dõi thu thu và i chi u v i biên lai thu thu . - So sánh s thu ph i n p và s thu ã n p c a h n p thu xác nh k t qu n p thu trong năm c a h và xác nh s thu n p thi u ho c n p th a c a h n p thu tính n ngày 31 tháng 12 năm thu . - i thu xã t ng h p k t qu thanh quy t toán thu c a t ng h và l p báo cáo quy t toán thu c a xã (có ý ki n xác nh n c a UBND xã) và trình UBND huy n xét duy t. 2. Thanh quy t toán thu c p huy n: - Chi c c thu giúp UBND huy n t ch c ki m tra xét duy t quy t toán k t qu thu thu c a các xã trong huy n và các h n p thu do huy n (Chi c c thu ) tr c ti p qu n lý thu thu . - Chi c c thu t ng h p quy t toán k t qu thu thu chung toàn huy n và báo cáo UBND huy n UBND huy n trình UBND t nh xét duy t. 3. Thanh quy t toán thu c p t nh: - C c thu giúp UBND t nh xét duy t quy t toán k t qu thu thu c a các huy n và quy t toán thu các h n p thu do c c thu tr c ti p qu n lý thu thu : - C c thu t ng h p quy t toán thu chung toàn t nh ã ư c UBND t nh xét duy t và báo cáo T ng c c thu , B Tài chính.
 10. 4. T ng c c thu ch o và t ng h p quy t toán thu hàng năm c a các a phương nh kỳ ki m tra quy t toán thu hàng năm c a các a phương (t nh, huy n) trong c nư c. V. QUY TRÌNH KI M TRA THU SD NN: Công tác ki m tra thu SD NN là công tác ki m tra vi c thi hành Lu t thu SD NN và ki m tra vi c th c hi n quy trình nghi p v qu n lý, thu thu SD NN ã ư c T ng c c thu ban hành. Quy trình ki m tra thu SD NN g m các bư c công vi c sau: 1. Cán b thu ư c giao nhi m v ch trì vi c ki m tra th c hi n xây d ng cương ki m tra, trong ó nêu rõ chương trình k ho ch, th i gian, a i m và n i dung chi ti t ki m tra trình lãnh o ơn v (Chi c c thu , C c thu , T ng c c thu ) xét duy t. 2. Lãnh o ơn v xét duy t cương ki m tra và giao l i cho cán b ch trì ki m tra t ch c th c hi n công tác ki m tra. 3. ChuNn b ki m tra: vi c b trí cán b tham gia ki m tra, vi c chuNn b h sơ, tài li u liên quan, vi c chuNn b phương ti n i l i và chuNn b chu áo các i u ki n c n thi t khác... 4. Th c hi n ki m tra th c t theo cương ã ư c duy t v i các n i dung c th sau ây: 4.1. Ki m tra vi c l p s b thu SD NN hàng năm: 4.1.1. Ki m tra vi c kê khai, xác nh di n tích tính thu c a h n p thu theo trình t sau: - i chi u t khai c a h n p thu v i tài li u o c g n nh t c a ngành a chính (di n tích và s bi n ng di n tích, các quy t nh giao t, gi y ch ng nh n quy n s d ng t) và các tài li u v t ai có liên quan khác. - Ki m tra các tài li u v di n tích t khai hoang, ph c hoá, di n tích t cây lâu năm h t th i h n xây d ng cơ b n và b t u chu kỳ s n xu t kinh doanh. - Ki m tra các th t c h sơ pháp lý c a di n tích tính thu hi n t i và di n tích tăng, gi m so v i s b thu năm trư c. 4.1.2. Ki m tra vi c xác nh di n tích theo h ng t tính thu c a h n p thu : - i chi u di n tích c a t ng h ng t tính thu c a t ng h n p thu v i tài li u phân h ng t tính thu c a xã, b n gi i th a c a xã. H ng t tích thu ghi trong các tài li u v t ai này c a xã ph i phù h p v i h ng t ã ư c Th tư ng Chính ph phê chuNn n nh 10 năm ( 1994 - 2003).
 11. Ki m tra vi c b o m nguyên t c: t ng di n tích c a t ng h ng t tính thu c a các h n p thu trong xã ph i b ng t ng di n tích c a t ng h ng t tính thu tương ng c a xã. 4.l.3. Ki m tra vi c tính thu c a các h n p thu : - Ki m tra phương pháp tính thu ghi thu i v i t ng lo i cây tr ng (cây hàng năm, m t nư c nuôi tr ng thu s n, cây lâu năm, r ng tr ng) c a t ng h n p thu theo úng hư ng d n t i Thông tư s 89 TC/TCT ngày 9/11/1993 c a B Tài chính. - So sánh s thu ghi thu năm nay so v i năm trư c c a t ng h n p thu và c a thôn, xã theo các ch tiêu t ng s thu , thu ghi thu bình quân trên 1 ơn v di n tích t. - Ki m tra vi c phân nh rõ di n tích t vư n t p, t tr ng cây lâu năm, t vư t h n i n tính thu ghi thu úng chính sách quy nh v i t ng lo i t. 4.1.4. Ki m tra vi c th c hi n quy nh công khai di n tích, h ng t, thu ghi thu, s thu ph i n p trong năm c a t ng h n p thu . 4.2. Ki m tra vi c th c hi n thu n p thu : 4.2.1. Ki m tra công tác chuNn b t ch c thu n p thu trên các m t sau: - Phương th c thu n p thu : cơ quan thu tr c ti p thu b ng ti n m t hay thu qua kho b c Nhà nư c b ng ti n m t hay thu chuy n kho n, thu b ng thóc.' - Vi c g i Thông báo n p thu cho h n p thu : Thông báo n p thu ch dùng ghi nh ng kho n thu ph i n p, tuy t i không ghi thu các kho n khác không ph i thu . - Giá thóc thu thu : ph i thu thu theo úng giá thóc thu mà Ch t ch UBND t nh ã quy t nh. - Các tài li u, s sách c n thi t như's thu SD NN năm thu thu , quy t toán thu năm trư c và các tài li u liên quan n vi c thu n p thu . 4.2.2. Ki m tra vi c t ch c thu n p thu (công tác hành thu): - Vi c b trí a i m thu thu , bàn thu thu , cán b thu thu , két b c, phương án b o v an toàn ti n thu ã thu ph i ư c thu n ti n, khoa h c, áp ng yêu c u nhi m v ra. - Vi c vi t và giao biên lai thu thu cho h n p thu : Cán b thu thu (k c cán b U nhi m thu) là ngư i vi t và giao biên lai thu thu cho h n p thu . Vi c vi t biên lai thu thu ph i th c hi n theo úng quy nh t i Quy t nh s 529 TC/Q ngày 22/12/1992 c a B trư ng B Tài chính ban hành ch qu n lý, s d ng n ch thu ). - Vi c vi t gi y n p ti n vào Kho b c nhà nư c ph i theo úng quy nh.
 12. - Thu và các kho n thu khác c a xã không nên thu cùng lúc. Trư ng h p thu và các kho n thu khác c a xã c n thu cùng lúc thì khi thu ph i có s theo dõi thu thu riêng tránh nh m l n, tiêu c c có th x y ra. 4.2.3. Ki m tra s thu ã thu và ã n p vào Kho b c nhà nư c: m b o chính xác, y , k p th i, ch ng hi n tư ng chi m d ng, xâm tiêu, tham ô ti n thu . 4.3. Ki m tra vi c th c hi n mi n, gi m thu : - Ki m tra trình t và th t c th c hi n mi n, gi m thu t c p xã ( i thu xã) n c p t nh (C c thu ) theo quy nh. - Ki m tra phương pháp xác nh t l thi t h i và t l mi n, gi m thu úng chính sách quy nh. - Ki m tra vi c th c hi n Quy t nh mi n, gi m thu c a Ch t ch UBND t nh: vi c thông báo quy t nh mi n, gi m thu n t ng h n p thu , s thu ư c mi n, gi m c a t ng h có úng v i Quy t nh không? 4.4. Ki m tra vi c th c hi n thanh quy t toán thu n p thu hàng năm: V nguyên t c ph i ki m tra vi c này t cơ s (c p xã) và ki m tra trên các m t sau: - Vi c thanh quy t toán n t ng h n p thu . - Th i gian, m u bi u, trình t thanh quy t toán thu ph i úng theo quy nh. - S li u các ch tiêu trên quy t toán ph i kh p úng v t các tài li u pháp lý liên quan (như quy t toán thu năm trư c ư c duy t, s b thu năm k ho ch ư c duy t, ch ng t thu n p ti n thu trong năm như Biên lai thu thu , Gi y n p ti n thu ..., Quy t nh mi n, gi m thu hay xoá n thu c a c p có thNm quy n, các tài li u liên quan khác). - Ki m tra vi c th c hi n tính toán s li u các ch tiêu ph n nh trên quy t toán m b o chính xác. - Ki m tra vi c x lý, gi i quy t nh ng t n t i c a quy t toán thu năm trư c, v trư c. 5. L p báo cáo t ng h p k t qu ki m tra: Cán b ho c b ph n th c hi n ki m tra l p báo cáo t ng h p k t qu ki m tra trình lãnh o ơn v và xu t bi n pháp x lý theo k t qu ki m tra. 6. X lý k t qu ki m tra: Căn c báo cáo k t qu ki m tra và ý ki n xu t bi n pháp x lý c a cán b ki m tra, lãnh o ơn v quy t nh vi c x lý, gi i quy t các t n t i sau m i kỳ ki m tra. VI. QUY TRÌNH X LÝ VI PH M LU T THU SD NN:
 13. 1. Các trư ng h p vi ph m lu t thu SD NN: 1.1. Trư ng h p vi ph m c a i tư ng n p thu : - Khai man di n tích, h ng t tr n thu . - Có s d ng t nông nghi p mà không khai báo v i cơ quan thu và cơ quan qu n lý t ai nh m tr n thu . - N p ch m ti n thu , ti n ph t; n thu dây dưa kéo dài không có lý do chính áng. - Có hành vi ch ng i cán b thu , ch ng i chính sách pháp lu t thu SD NN. 1.2. Trư ng h p vi ph m c a cán b thu ho c ngư i khác: - C ý làm trái các quy nh v thu SD NN, gây thi t h i cho Nhà nư c và h n p thu ho c ngư i khác. - C tình bao che ngư i vi ph m Lu t thu SD NN. - Có hành vi chi m d ng, xâm tiêu, tham ô ti n thu . 2. Trình t , th t c x lý vi ph m Lu t thu SD NN: 2.1. Căn c vào tính ch t, m c vi ph m c a các i tư ng, cơ quan thu ho c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n th c hi n l p biên b n xác nh vi ph m Lu t thu c a ngư i vi ph m (có ch ký c a ngư i vi ph m và UBND xã s t i). 2.2. Cơ quan x lý vi ph m t ch c th c hi n i u tra, xác minh v vi c, l p Biên b n làm vi c, trong ó xác nh rõ i tư ng, hành vi và m c vi ph m. 2.3. Căn c vào quy nh t i Ngh nh s 74/CP ngày 25/10/1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu SD NN và Ngh nh s 22/CP ngày 17/4/1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu ; căn c k t qu i u tra, xác minh v vi c thông qua Biên b n làm vi c, cơ quan x lý vi ph m th c hi n ra Quy t nh x ph t (theo m u quy nh) theo thNm quy n, m c vi ph m. Quy t nh x ph t ph i g i cho ngư i (ho c t ch c) b x ph t ch m nh t trong th i h n 3 ngày k t ngày ra Quy t nh x ph t. Trư ng h p ph i truy c u trách nhi m hình s i v i ngư i (ho c t ch c) vi ph m thì cơ quan x lý vi ph m th c hi n l p h sơ vi ph m chuy n cho cơ quan pháp lu t i u tra, xem xét, x lý. 2.4. Cơ quan x lý vi ph m t ch c thi hành Quy t nh x lý c a lãnh o ơn v ho c lãnh o c p trên. N u ngư i (ho c t ch c) vi ph m không ch p hành Quy t nh x lý thì cơ quan x lý vi ph m ph i h p v i cơ quan thi hành pháp lu t th c hi n cư ng ch vi c thi hành Quy t nh x lý theo quy nh c a pháp lu t. VII. QUY TRÌNH GI I QUY T KHI U N I T CÁO V THU SD NN:
 14. Quy trình gi i quy t khi u n i, t cáo vi ph m Lu t thu SD NN ư c th c hi n theo trình t , th t c quy nh t i i u 22, Ngh nh s 74/CP ngày 25/10/1993 c a Chính ph . 1. Nguyên t c cơ b n trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo v thu SD NN: - ơn khi u n i, t cáo ư c gi i quy t theo trình t t th p n cao. Ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i ho c quá th i h n 30 ngày mà khi u n i chưa ư c xem xét gi i quy t thì ư c quy n khi u n i lên cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p. - Trong khi ch gi i quy t khi u n i, h n p thu v n ph i n p s thu và úng th i h n ghi trong thông báo n p thu . - Riêng khi u n i v s thu ph i n p: ph i khi u n i ngay trong vòng 30 ngày k t ngày nh n ư c thông báo n p thu thì khi u n i m i có giá tr pháp lu t cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét, gi i quy t. 2. Trình t gi i quy t khi u n i, t cáo: 2.1. Th c hi n phân lo i ơn: Khi nh n ư c ơn khi u n i, t cáo, cơ quan thu ph i phân lo i ơn theo tính ch t c a s vi c ư c nêu rõ qua n i dung ơn c p: - Khi u n i v công tác nghi p v thu (vi c xác nh các căn c tính thu , vi c th c hi n các phép tính trong vi c tính thu không úng). - Khi u n i v chính sách ch thu và v n liên quan c a Nhà nư c. - Khi u n i, t cáo vi c chi m d ng, xâm tiêu, tham ô ti n thu c a cán b thu và nh ng ngư i có liên quan. - Khi u n i quy t nh x lý, gi i quy t khi u n i c a cơ quan thu hay cơ quan có thNm quy n c p dư i. 2.2. Trình t gi i quy t ơn khi u n i, t cáo: - T ch c vi c ki m tra, xác minh vi c th c hi n chính sách thu SD NN c a UBND và cơ quan thu nơi phát sinh s vi c mà ơn khi u n i, t cáo c p. - Ti p xúc, g p g ngư i khi u n i và t ch c, cá nhân có liên quan tìrn hi u, ki m tra xác minh t i ch , l p biên b n ki m tra, xác minh t ng s vi c và có ký nh n c a ương s và nh ng ngư i liên quan. - Căn c k t qu ki m tra, xác minh mà có k t lu n t ng s vi c úng sai và ki n ngh v i c p có thNm quy n ra quy t nh x lý, gi i quy t ơn theo úng trình t quy nh t i Lu t khi u n i, t cáo. - Tr l i (thông báo) cho nguyên ơn k t qu gi i quy t khi u n i, t cáo theo ơn.
 15. Căn c vào n i dung quy trình nghi p v qu n lý, thu thu SD NN c a T ng c c thu và i u ki n, c thù s n xu t nông nghi p a phương, C c thu c th hoá n i dung công vi c và bi n pháp t ch c th c hi n t t công tác qu n lý, thu thu SD NN a phương mình. Trong quá trình th c hi n, n u phát hi n có nh ng i m quy nh chưa phù h p, các C c thu c n báo cáo v T ng c c nghiên c u, s a i, b sung k p th i.
Đồng bộ tài khoản