Quyết định số 1372/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 1372/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1372/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 cho các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1372/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH PHƯ C NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1372/Q -UBND ng Xoài, ngày 10 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C GIAO K HO CH V N TRÁI PHI U CHÍNH PH NĂM 2008 CHO CÁC CÔNG TRÌNH THU L I TRÊN NA BÀN T NH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 637/Q -TTg ngày 27/5/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao k ho ch năm 2008 và phân b ngu n v n trái phi u Chính ph cho các B và a phương; Căn c Công văn s 6037/BKH-TH ngày 16/8/2006 thông báo ngu n v n trái phi u Chính ph giai o n 2003 - 2010 và Công văn s 4087/BKH-TH ngày 05/6/2008 thông báo k ho ch v n trái phi u Chính ph năm 2008 c a B K ho ch & u tư; Xét ngh c a Giám c S K ho ch & u tư t i T trình s 1017/TTr-SKH T ngày 27/6/2008, theo Công văn s 206/BQL ngày 16/6/2008 c a Ban QLDA ngành Cơ s h t ng nông thôn, QUY T NNH: i u 1. Giao k ho ch v n trái phi u Chính ph năm 2008 cho các công trình thu l i trên a bàn t nh, c th như sau: K ho ch v n TPCP năm STT Danh m c d án Ch u tư 2008 (Tri u ng) S d ng nư c sau h thu i nC n S Nông nghi p & 1 26.000 ơn PTNT S a ch a, nâng c p c m h Phư c S Nông nghi p & 2 4.000 Long PTNT T ng c ng 30.000 i u 2. S Nông nghi p & PTNT là Ch u tư có trách nhi m Ny nhanh ti n th c hi n hoàn thành ch tiêu k ho ch ư c giao. i u 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S : K ho ch & u tư, Tài chính, Nông nghi p & PTNT; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh; Ch t ch
  2. UBND huy n Bù p, Phư c Long và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này k t ngày ký./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn L i
Đồng bộ tài khoản