Quyết định số 138/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
7
download

Quyết định số 138/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 138/2002/QĐ-UB về việc phê chuẩn Quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Đức Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 138/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 138/2002/QĐ-UB Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2002 QUY T Đ NH C A UBND THÀNH PH HÀ N I “V VI C PHÊ CHU N QUY CH (S A Đ I) V T CH C VÀ HO T Đ NG H I H U NGH VI T NAM – Đ C THÀNH PH HÀ N I ” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Quy t đ nh s 456/QĐ-UB ngày 07/03/1995 và Quy t đ nh s 08/QĐ-UB ngày 15/5/1998 c a UBND Thành ph Hà N i; Xét đ ngh c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n Thành ph và Ch t ch Liên hi p các t ch c h u ngh Thành ph Hà N i QUY T Đ NH Đi u 1: Phê chu n Quy ch (s a đ i) v t ch c và ho t đ ng c a H i h u ngh Vi t Nam – Đ c Thành ph Hà N i. B n Quy ch (S a đ i) đư c ban hành kèm theo quy t đ nh này bao g m 5 chương, 14 đi u do Đ i h i đ i bi u l n th II H i h u ngh Vi t Nam – Đ c Thành ph Hà N i nhi m kỳ 2002-2007 thông qua ngày 24/09/2002 Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 42/1998/QĐ-UB ngày 19/09/1998 c a UBND Thành ph Hà N i. Đi u 3: Chánh văn phòng HĐND và UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Ch t ch Liên hi p các t ch c h u ngh thành ph Hà N i, Giám đ c S Ngo i v Hà N i, Ch t ch H i h u ngh Vi t Nam – Đ c Thành ph Hà N i thi hành quy t đ nh này. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH T CH PHÓ CH T CH
  2. Nguy n Qu c Tri u QUY CH (S a đ i) V T CH C VÀ HO T Đ NG C A H I H U NGH VI T – Đ C THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 138/2002/QĐ-UB, ngày 31/10/2002 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: TÊN G I, TÔN CH , M C ĐÍCH, NHI M V Đi u 1: Tên g i c a H i h u ngh Vi t Nam – C ng hòa Liên bang Đ c Thành ph Hà N i. Tên vi t t t là H i h u ngh Vi t – Đ c Thành ph Hà N i. Văn phòng c a H i đ t t i 14B Phan Chu Trinh, Qu n Hoàn Ki m, Hà N i (Tr s c a Liên hi p các t ch c H u ngh Thành ph Hà N i). Đi u 2: H i h u ngh Vi t Nam – Đ c Thành ph Hà N i là t ch c chính tr - xã h i, có ch c năng phát tri n các m i quan h h p tác h u ngh gi a nhân dân Hà N i và nhân dân Berlin nói riêng và nhân dân Đ c nói chung; có các đ i tác là các t ch c qu n chúng, các h i h u ngh v i Vi t Nam. H i là thành viên và ch u s lãnh đ o tr c ti p c a Liên hi p các t ch c h u ngh Thành ph Hà N i, đ ng th i ch u s qu n lý nhà nư c c a các S , Ban, Nghành liên quan. Ho t đ ng c a h i phù h p v i Đi u l c a Liên hi p các t ch c h u ngh Thành ph Hà N i và đi u l c a H i h u ngh Vi t Nam – Đ c trung ương và phù h p v i lu t pháp Vi t Nam. Đi u 3: Tôn ch m c đích ho t đ ng c a H i h u ngh Vi t – Đ c thành ph Hà N i là góp ph n tăng cư ng tình đoàn k t, h u ngh , s h p tác giúp đ l n nhau gi a nhân dân Th đô Hà N i v i nhân dân Th đô Berlin và nhân dân các bang thành ph khác c a Đ c. H i h u ngh Vi t – Đ c Thành ph Hà N i bao g m các chi h i và h i viên ti n hành các ho t đ ng nh m t p h p v n đ ng các t ch c, cá nhân, các nhà ho t đ ng chính tr - xã h i, khoa h c, văn ngh sĩ, các doanh nghi p có nhi t tình đóng góp vì l i ích c a nhân dân m i nư c, trên nguyên t c bình đ ng, tôn trong l n nhau vì đ c l p dân t c, hòa bình, h u ngh và h p tác gi a nhân dân hai nư c. Đi u 4: H i h u ngh Vi t – Đ c Thành ph Hà N i có nhi m v và quy n h n:
  3. - Tích c c tuyên truy n và gi i thi u v i nhân dân th đô Hà N i v đ t nư c Đ c và Th đô Berlin v tình đoàn k t, h u ngh gi a nhân dân hai nư c Vi t – Đ c và hai th đô Hà N i và Berlin. - T ch c, qu n lý và hư ng d n các chi h i ti n hành các ho t đ ng giao lưu h u ngh dư i hình th c: G p g chào m ng nhân nh ng s ki n chính tr - xã h i quan tr ng gi a nhân dân hai nư c; t o đi u ki n và giúp đ cho các cán b , chuyên gia các nghành khoa h c, các t ch c xã h i cùng nhau h p tác trao đ i thông tin trên các lĩnh v c: kinh t văn hóa, giáo d c mà hai bên cùng quan tâm. - Đ ng viên h i viên c a H i tích c c tham gia các ho t đ ng, các phong trào vì tình đoàn k t, h u ngh ; t ch c sinh ho t câu l c b văn hóa, th thao, du l ch, h i th o v kinh t , khoa h c k thu t đ tăng cư ng s hi u bi t gi a nhân dân Đ c và Vi t Nam, đ c bi t gi a nhân dân Th đô Hà N i và Th đô Berlin; tranh th s đ ng tình và ng h r ng rãi c a nhân dân Đ c đ i v i s nghi p xây d ng và b o v đ t nư c c a nhân dân ta nói chung và Th đô Hà N i nói riêng. - Đư c thi t l p các m i quan h h u ngh h p tác v i các t ch c tương ng Th đô Berlin và các thành ph khác Đ c; đư c trao đ i và cung c p thông tin c n thi t đ n ho t đ ng c a H i theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 2: H I VIÊN, NHI M V VÀ QUY N H N Đi u 5: T t c các t ch c và Công dân Vi t Nam s ng, làm vi c Th đô Hà N i tán thành quy ch c a H i h u ngh Vi t – Đ c Thành ph và t nguy n xin gia nh p H i đ u có th tr thành h i viên c a H i (h i viên t p th ho c h i viên cá nhân). Đi u 6: H i viên có nhi m v : - Ch p hành Quy ch và các Ngh quy t c a H i. - Tham gia các ho t đ ng và sinh ho t c a H i, h tr giúp đ l n nhau gi a các h i viên và chi h i. - Đóng h i phí và ng h kinh phí cho ho t đ ng c a H i. Đi u 7: H i viên có quy n: - Đư c ng c , b u c vào các cơ quan lãnh đ o c a H i. - Th o lu n, đóng góp ý ki n vào các d th o Ngh quy t và chương trình công tác c a H i, đư c cung c p thông tin có liên quan đ n quan h Vi t – Đ c. - Đư c H i t o đi u ki n thu n l i đ ho t đ ng theo m c đích c a H i
  4. Đi u 8: H i viên đóng góp có hi u qu cho ho t đ ng c a H i s đư c H i bi u dương và khen thư ng. H i viên mu n xin ra kh i H i ph i báo cáo v i Chi h i ho c BCH H i h u ngh Vi t – Đ c thành ph . H i viên có ho t đ ng trái v i Quy ch và các Ngh quy t c a H i, tùy theo m c đ s b phê bình ho c xóa tên kh i H i. Chương 3: T CH C C A H I Đi u 9: H i ho t đ ng theo nguyên t c t nguy n, bình đ ng, hi p thương th ng nh t và bi u quy t theo đa s . H i H u ngh Vi t – Đ c thành ph Hà N i là thành viên c a Liên hi p các t ch c h u ngh thành ph v a là thành viên c a H i h u ngh Vi t Nam – Đ c Trung ương. H i có t ch c c p Thành ph và chi h i h u ngh các đơn v trên đ a bàn Thành ph . Đi u 10: Đ i h i đ i bi u H i h u ngh Vi t – Đ c toàn thành ph là cơ quan lãnh đ o cao nh t c a H i, đư c tri u t p 5 năm m t l n. Đ i h i đ i bi u thành ph th o lu n và thông qua báo cáo công tác c a Ban ch p hành thành ph , chương trình ho t đ ng c a h i, thông qua và s a đ i Quy ch , B u c Ban ch p hành m i. Ban ch p hành h i h u ngh Vi t – Đ c thành ph h p 6 tháng m t l n. Trong trư ng h p c n thi t có th h p b t thư ng. Ban ch p hành b u ra Ch t ch, Phó Ch t ch, T ng thư ký, y viên thư ng v . Ban ch p hành có th đ ngh b sung y viên c a Ban ch p hành sau khi báo cáo và đư c s th ng nh t c a Liên hi p các t ch c h u ngh thành ph . Thư ng tr c Ban ch p hành H i g m Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng thư ký đư c phân công đi u hành công vi c và h p 3 tháng m t l n đ gi i quy t nh ng công vi c c n thi t và báo cáo k t qu v i Ban ch p hành t i kỳ h p g n nh t. Ban ch p hành đ nh kỳ báo cáo và đ xu t v i Liên hi p các t ch c h u ngh Thành ph nh ng ch trương và ho t đ ng c a H i phù h p v i tôn ch m c đích và nhi m v c a h i. Ban ch p hành có th l p ra các ti u Ban chuyên môn như: Ti u ban đ i ngo i, Văn hóa, Th thao, Kinh t , Du l ch, Thông tin, Khoa h c k thu t ... đ th c hi n Ngh quy t c a Đ i h i. Đi u 11: T ch c Chi h i h u ngh :
  5. - T ch c Chi h i đơn v đư c l p ra theo đ ngh c a chính quy n đơn v và đư c s công nh n c a Ban ch p hành h i h u ngh Vi t – Đ c thành ph . T ch c H i đơn v g i là Chi h i, chi h i b u Ban ch p hành chi h i g m Chi h i trư ng, thư ký và m t s y viên. Vi c thành l p ho c gi i th Chi h i h u ngh đơn v do BCH h i Vi t – Đ c Thành ph quy t đ nh trên cơ s báo cáo k p th i và đư c s th ng nh t c a Liên hi p các t ch c H u ngh thành ph . - Ban ch p hành H i h u ngh Vi t – Đ c thành ph có trách nhi m thông tin và hư ng d n thư ng kỳ cho các chi h i v ch trương, phương hư ng ho t đ ng. Các chi h i ch đ ng ho t đ ng theo phương hư ng c a BCH và Quy ch c a H i và báo cáo thư ng kỳ lên Ban ch p hành H i thành ph v tình hình ho t đ ng c a Chi h i mình. Chương 4: TÀI CHÍNH C A H I Đi u 12: Tài chính c a H i h u ngh Vi t – Đ c Thành ph g m các kho n thu, chi c a H i đ h tr th c hi n các ho t đ ng c a H i, Ho t đ ng thu chi ph i ch p hành các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c đ i v i các H i. + Ngu n thu bao g m: - Đóng góp h i phí c a h i viên và các chi h i. - Các kho n đóng góp, ng h c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. - Thu nh p b ng các ho t đ ng kinh t c a H i. - S h tr m t ph n c a ngân sách ho c kinh phi c p trên. + Các kho n chi g m: Ph c v công tác thông tin, tuyên truy n và các ho t đ ng c a H i ho c chi h i do Ban ch p hành h i h u ngh Vi t – Đ c thành ph và Chi h i quy t đ nh theo nguyên t c tài chính công khai đúng m c đích và theo hư ng d n c a c p trên. Đi u 13: H i h u ngh Vi t – Đ c thành ph Hà N i có tư cách pháp nhân, đư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c và Ngân hàng (k c tài kho n ngo i t ), đư c s d ng con d u riêng theo quy đ nh c a Nhà nư c. Chương 5: THI HÀNH VÀ S A Đ I QUY CH Đi u 14: Quy ch (s a đ i) này đã đư c Đ i h i đ i bi u H i h u ngh Vi t – Đ c thành ph Hà N i l n th II thông qua và có hi u l c sau khi đư c UBND Thành ph phê
  6. chu n; Ch có Đ i h i đ i bi u H i h u ngh Vi t – Đ c thành ph m i có quy n b sung, s a đ i Quy ch và đư c Liên hi p các t ch c h u ngh Thành ph Hà N i th ng nh t đ ngh UBND thành ph ra quy t đ nh phê chu n.
Đồng bộ tài khoản