Quyết định số 138/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 138/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 138/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 138/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 138/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU B SUNG K HO CH U TƯ NĂM 2002 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG CHO TRUNG TÂM DNCH V PHÂN TÍCH THÍ NGHI M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 4684/KH T-TH ngày 15 tháng 11 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho Trung tâm D ch v Phân tích thí nghi m thu c S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng ch tiêu b sung k ho ch u tư năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách t p trung cho d án u tư máy s c ký khí ghép kh i ph có phân gi i r t cao phân tích siêu v t v i t ng v n u tư 6,996 t (sáu t chín trăm chín mươi sáu tri u) ng. i u 2.- Khi nh n ư c ch tiêu b sung k ho ch u tư năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách t p trung, Trung tâm D ch v Phân tích thí nghi m có trách nhi m tri n khai th c hi n theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng và Giám c Trung tâm D ch v Phân tích thí nghi m ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH -- Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : Các PVP - Các T VX, DA, CNN, TM, TH (3b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản