intTypePromotion=3

Quyết định số 138/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 138/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 138/2005/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 138/2005/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 138/2005/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2005 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S QUY HO CH - KI N TRÚC THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 168/2002/Q -TTg ngày 27 tháng 11 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v quy ho ch xây d ng ; Theo Công văn s 1402/BXD-KTQH ngày 14 tháng 7 năm 2005 c a B Xây d ng v tri n khai th c hi n Ngh nh Chính ph trong công tác quy ho ch xây d ng và ki n trúc trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Căn c Thông tư Liên t ch s 01/2004/TTLT/BXD - BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a B Xây d ng - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c ngành xây d ng t i a phương; Căn c Quy t nh s 137/2005/Q -UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t nhi m v án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn ; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 334/QHKT - TTPC ngày 16 tháng 02 năm 2005 và c a Giám c S N i v t i T trình s 322/TTr-SNV ngày 17 tháng 6 năm 2005; QUY T NNH : i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph H Chí Minh. i u 2. Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc có trách nhi m t ch c tri n khai và th c hi n các n i dung, i u kho n ư c phê duy t t i Quy ch này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này.
 2. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Giao thông - Công chính, Vi n trư ng Vi n Kinh t , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và Th trư ng cơ quan liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 4 ; - Văn phòng Chính ph ; KT. CH TNCH -B N iv ; PHÓ CH TNCH - B Xây d ng ; - Thư ng tr c Thành y ; - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph ; - TTUB: CT, các PCT ; - Ban T ch c Thành y ; - Ban Tư tư ng - Văn hóa Thành y ; - Công an thành ph (PC.13) ; - Các oàn th thành ph ; Nguy n Văn ua - VPH -UB : các PVP ; - T VX, T, CNN ; - Lưu (VX/Nh). D.. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S QUY HO CH - KI N TRÚC THÀNH PH H CHÍ MINH (Kèm theo Quy t nh s 138 /2005/Q -UBND ngày 03 tháng 8 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. S Quy ho ch - Ki n trúc là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , có ch c năng tham mưu và giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c ki n trúc - quy ho ch xây d ng ô th , quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn trên a bàn thành ph theo quy ho ch chung xây d ng thành ph ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 2. S Quy ho ch - Ki n trúc ch u s qu n lý và ch o tr c ti p c a y ban nhân dân thành ph , ng th i ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn nghi p v c a B Xây d ng. S Quy ho ch - Ki n trúc có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí t ngân sách và m tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c thành ph ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c. S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph H Chí Minh có tên giao d ch b ng ti ng Anh là: HOCHIMINH CITY DEPARTMENT OF PLANNING AND ARCHITECTURE.
 3. Vi t t t là : D.P.A i u 3. Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc ch u trách nhi m trư c H i ng nhân dân thành ph , y ban nhân dân thành ph và B Xây d ng v toàn b ho t ng c a S theo úng ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i Quy ch này. Chương 2: NHI M V - QUY N H N i u 4. S Quy ho ch - Ki n trúc có các nhi m v sau : 4.1. Th c hi n pháp lu t và xây d ng các cơ s pháp lý v quy ho ch xây d ng và ki n trúc - c nh quan : 4.1.1. Xây d ng ho c ch trì ph i h p v i các S - Ngành khác d th o các văn b n quy ph m pháp lu t, liên quan n các lĩnh v c thu c ch c năng c a S Quy ho ch - Ki n trúc, trình y ban nhân dân thành ph xem xét ban hành. 4.1.2. Hư ng d n, tri n khai, ki m tra, ánh giá và t ng h p tình hình th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, các ch , chính sách, các quy chuNn, tiêu chuNn thu c ph m vi ch c năng qu n lý Nhà nư c c a S Quy ho ch - Ki n trúc, m b o tính th ng nh t, hi u l c và hi u qu trong ph m vi toàn thành ph . 4.1.3. Tham mưu trình y ban nhân dân thành ph ban hành các quy nh v qu n lý quy ho ch xây d ng trên a bàn thành ph nh m c th hóa các quy chuNn, tiêu chuNn Nhà nư c v quy ho ch xây d ng phù h p v i i u ki n th c t c a thành ph . 4.1.4. Tham mưu trình y ban nhân dân thành ph ban hành các quy nh v qu n lý ki n trúc - c nh quan và thi t k ô th trên a bàn thành ph nh m c th hóa các quy chuNn, tiêu chuNn Nhà nư c v ki n trúc phù h p v i i u ki n th c t c a thành ph . 4.2. Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph v phân c p qu n lý, t ch c th c hi n quy ho ch xây d ng và phát tri n ô th : 4.2.1. Trình y ban nhân dân thành ph v phân chia khu v c n i thành, n i th và vùng ngo i thành, ngo i th ; phân lo i ô th trên a bàn thành ph ; v phân công, phân c p qu n lý ki n trúc, quy ho ch xây d ng ô th , quy ho ch i m dân cư nông thôn, quy ho ch xây d ng khác thu c thNm quy n qu n lý c a thành ph . 4.2.2. Căn c i u ki n c th và tình hình th c t , ki n ngh y ban nhân dân thành ph quy t nh i u ch nh l i vi c phân công, phân c p qu n lý quy ho ch xây d ng, qu n lý ki n trúc trên a bàn thành ph . 4.3. T ch c xây d ng k ho ch l p quy ho ch xây d ng và phát tri n ô th : 4.3.1. Tham mưu trình y ban nhân dân thành ph v chương trình, k ho ch dài h n, ng n h n và hàng năm v công tác l p quy ho ch xây d ng phù h p v i quy ho ch, k
 4. ho ch phát tri n kinh t - xã h i và k ho ch th c hi n quy ho ch các ngành c a thành ph . 4.3.2. Hư ng d n y ban nhân dân Qu n - Huy n xây d ng k ho ch l p quy ho ch xây d ng trên a bàn Qu n - Huy n. 4.3.3. Theo dõi, ki m tra, ánh giá và t ng h p tình hình th c hi n k ho ch l p quy ho ch xây d ng và phát tri n ô th , báo cáo y ban nhân dân thành ph . 4.4. T ch c th c hi n l p quy ho ch xây d ng: 4.4.1. Quy ho ch xây d ng vùng : 4.4.1.1. Quy ho ch Vùng kinh t tr ng i m phía Nam: Ph i h p v i S K ho ch và u tư, Vi n Kinh t tham mưu cho y ban nhân dân thành ph th c hi n các công tác v i Ban Ch o t ch c i u ph i phát tri n các Vùng kinh t tr ng i m. 4.4.1.2. Quy ho ch xây d ng vùng ô th thành ph H Chí Minh : Ch trì ph i h p v i các S - Ngành tham mưu cho y ban nhân dân thành ph th c hi n các công tác ph i h p v i B Xây d ng. 4.4.2. Quy ho ch chung xây d ng thành ph H Chí Minh : 4.4.2.1. Ch trì ph i h p v i các S - Ngành thành ph và cơ quan Trung ương l p nhi m v i u ch nh y ban nhân dân thành ph trình H i ng nhân dân thành ph thông qua, B Xây d ng thNm nh và trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 4.4.2.2. Ch trì vi c t ch c th c hi n l p án i u ch nh quy ho ch chung xây d ng thành ph H Chí Minh y ban nhân dân thành ph trình H i ng nhân dân thành ph thông qua, B Xây d ng thNm nh và trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 4.4.3. Quy ho ch chung xây d ng Qu n - Huy n: 4.4.3.1. Ch trì thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t nhi m v quy ho ch chung xây d ng, nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng Qu n - Huy n. 4.4.3.2. Ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân Qu n - Huy n t ch c l p án quy ho ch chung xây d ng, thi t k ô th , án i u ch nh quy ho ch chung xây d ng Qu n - Huy n ; t ch c thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. 4.4.3.3. Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph l p, phê duy t nhi m v và t ch c th c hi n án quy ho ch xây d ng i v i các khu ô th m i, ô th c bi t thu c thành ph . 4.4.4. Quy ho ch chi ti t xây d ng ô th , thi t k ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn:
 5. 4.4.4.1. Hư ng d n y ban nhân dân qu n - huy n l p nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch i m dân cư nông thôn; t ch c thNm nh nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th . 4.4.4.2. Ch trì thNm nh án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th , thi t k ô th phê duy t theo quy nh pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 4.4.4.3. i v i các quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t i các khu v c tr ng i m liên quan n thi t k ô th , S ph i l p nhi m v quy ho ch, t ch c th c hi n các lo i án quy ho ch theo k ho ch và ch o c a y ban nhân dân thành ph , trình y ban nhân dân thành ph phê duy t ho c phê duy t theo s y quy n c a y ban nhân dân thành ph . 4.4.5. Quy ho ch kinh t - xã h i và các ngành trên a bàn thành ph : Tham gia ý ki n v quy ho ch kinh t - xã h i, quy ho ch c a các ngành phù h p v i quy ho ch chung xây d ng ô th , quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch i m dân cư nông thôn c a thành ph . 4.5. Th c hi n qu n lý quy ho ch xây d ng ô th : 4.5.1. Tham mưu y ban nhân dân thành ph trong vi c t ch c công b quy ho ch chung xây d ng ã ư c phê duy t và th c hi n công b quy ho ch chung xây d ng. 4.5.2. Hư ng d n, ki m tra y ban nhân dân Qu n - Huy n trong vi c t ch c công b r ng rãi quy ho ch chi ti t xây d ng ã ư c phê duy t. 4.5.3. Hư ng d n, cung c p thông tin v quy ho ch xây d ng liên quan n các quy nh v s d ng t, h t ng k thu t, h t ng xã h i, ki n trúc và các quy nh khác có liên quan. 4.5.4. Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph trong vi c t ch c phân c p, phân công qu n lý các m c gi i, ch gi i xây d ng, c t xây d ng trên a bàn thành ph . 4.5.5. Ki m tra vi c th c hi n quy ho ch xây d ng, ki n ngh c p có thNm quy n x lý các trư ng h p xây d ng công trình không tuân theo quy ho ch xây d ng. 4.5.6. Th c hi n ch c năng thư ng tr c c a H i ng ki n trúc quy ho ch thành ph theo Quy ch t ch c - ho t ng c a H i ng. 4.6. Th c hi n qu n lý ki n trúc - c nh quan, thi t k ô th : 4.6.1. T ch c nghiên c u, xu t nh hư ng v b o t n và phát tri n ki n trúc - c nh quan ô th t i thành ph H Chí Minh. 4.6.2. ThNm nh v thi t k ô th và ki n trúc - c nh quan i v i thi t k cơ s ph c v cho thNm nh d án u tư và c p phép xây d ng. 4.6.3. Hư ng d n, thNm nh v thi t k ô th và ki n trúc - c nh quan i v i các công trình xây d ng t i các khu v c chưa có quy ho ch chi ti t t l 1/500 ho c chưa có thi t k ô th .
 6. 4.6.4. Ph i h p v i các S - Ngành và các ơn v có liên quan l p nhi m v thNm nh, tham mưu cho y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh i v i các d án, công trình có v trí quan tr ng v ki n trúc - c nh quan ô th . 4.7. Thông tin quy ho ch, b i dư ng ki n th c v quy ho ch xây d ng và qu n lý ô th : 4.7.1. Thu th p, lưu tr , t ng h p, phân tích các thông tin liên quan n công tác quy ho ch xây d ng, ki n trúc c a thành ph H Chí Minh. 4.7.2. Tuyên truy n ph bi n pháp lu t, ch trương chính sách v quy ho ch xây d ng và gi i thi u các án quy ho ch xây d ng ư c phê duy t. 4.7.3. T ch c ào t o, b i dư ng cho i ngũ cán b - công ch c làm công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch xây d ng c a thành ph và các Qu n - Huy n. 4.7.4. T ch c ng d ng công ngh thông tin trong công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch xây d ng. 4.8. Nghiên c u khoa h c và h p tác qu c t : 4.8.1. xu t các chương trình và t ch c nghiên c u khoa h c v quy ho ch xây d ng và ki n trúc - c nh quan ô th theo yêu c u phát tri n ô th c a thành ph . 4.8.2. Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph các chương trình, k ho ch h p tác qu c t trong lĩnh v c quy ho ch xây d ng và ki n trúc - c nh quan ô th . 4.8.3. Tham mưu, trình y ban nhân dân thành ph k ho ch h p tác qu c t , tri n khai các d án vi n tr , u tư phát tri n ô th c a thành ph . 4.8.4. Tham gia àm phán, ho c ư c y ban nhân dân thành ph y quy n cho phép àm phán tr c ti p và ký k t v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài theo úng quy nh pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c v công tác quy ho ch xây d ng và phát tri n ô th . 4.8.5. T ch c, tham gia các h i ngh , h i th o qu c t thu c ngành, lĩnh v c khi ư c y ban nhân dân thành ph và B Xây d ng cho phép ho c y quy n. 4.8.6. Th c hi n các ho t ng i ngo i theo úng quy nh c a y ban nhân dân thành ph và hư ng d n c a S Ngo i v i v i các cơ quan chuyên môn nư c ngoài ho c t ch c qu c t . 4.8.7. Là u m i quan h v i các t ch c qu c t v quy ho ch xây d ng, phát tri n ki n trúc ô th mà thành ph là thành viên theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph . 4.8.8. Hư ng d n, cung c p thông tin, theo dõi và h tr các t ch c nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c liên quan n ngành trên a bàn thành ph theo úng quy nh c a pháp lu t.
 7. 4.8.9. Theo dõi và ch o th c hi n các chương trình, d án qu c t tài tr , u tư nư c ngoài cho thành ph , k c vi n tr c a Chính ph và các t ch c phi chính ph có liên quan n lĩnh v c ki n trúc và quy ho ch xây d ng theo quy nh c a Nhà nư c; t ch c m i và chuNn b n i dung ho t ng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài theo s y quy n c a y ban nhân dân thành ph . 4.8.10. xu t y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c c oàn cán b ho c cán b do S qu n lý i nư c ngoài công tác, h c t p, tu nghi p theo quy nh. 4.9. V tài chính : 4.9.1Ph i h p v i S Tài chính, S K ho ch và u tư trình y ban nhân dân thành ph quy t nh phân b k ho ch tài chính toàn ngành phù h p v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i thành ph , trong ó có k ho ch tài chính cho các chương trình m c tiêu, các d án u tư, k ho ch l p quy ho ch do S qu n lý và t ch c th c hi n. 4.9.2Phân b và ki m tra th c hi n theo úng nguyên t c ch tài chính do S tr c ti p qu n lý và th c hi n do y ban nhân dân thành ph giao và th c hi n d toán thu, chi quy t toán theo quy nh c a Nhà nư c. 4.9.3Ph i h p theo dõi, ki m tra vi c th c hi n theo úng m c tiêu chương trình ã ư c duy t i v i ph n k ho ch tài chính thu c ngành do các S - Ngành, Qu n - Huy n qu n lý th c hi n. 4.9.4Cùng v i các S , Ngành ch c năng t ch c, ki m tra, ánh giá vi c s d ng kinh phí, tài s n do Nhà nư c giao cho các ơn v tr c thu c S . 4.9.5Thu và xu t s d ng phí thNm nh án quy ho ch theo quy nh c a Nhà nư c và c a y ban nhân dân thành ph . 4.10. Công tác t ch c b máy và cán b : 4.10.1. Nghiên c u và ph i h p v i S N i v xu t y ban nhân dân thành ph phương án ki n toàn t ch c b máy, s p x p b trí, luân chuy n cán b , công ch c theo hư ng c i cách hành chính và ho t ng có hi u qu . 4.10.2. Nghiên c u và ph i h p v i S N i v trình y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p, chia tách, sáp nh p, gi i th i v i các ơn v s nghi p thu c S ; c bi t là thành l p các ơn v s nghi p ho t ng d ch v công thu c ch c năng qu n lý Nhà nư c c a S Quy ho ch - Ki n trúc ; xây d ng cơ ch xã h i hóa và t ch c qu n lý Nhà nư c i v i các d ch v xã h i có liên quan. 4.10.3. Quy ho ch và t ch c vi c th c hi n k ho ch ào t o, ào t o l i, b i dư ng (k c trong và ngoài nư c) i ngũ cán b , công ch c theo úng quy nh c a B N i v , hư ng d n c a B Xây d ng và S N i v . 4.10.4. Th c hi n vi c b nhi m và b trí cán b theo các ch c danh, tiêu chuNn công ch c tr c thu c S theo quy nh.
 8. 4.10.5. Ph i h p v i S N i v trình y ban nhân dân thành ph v vi c b nhi m, mi n nhi m, i u ng, k lu t và th c hi n chính sách i v i cán b , công ch c thu c di n Thành y và y ban nhân dân thành ph qu n lý theo quy nh phân c p qu n lý cán b . 4.10.6. m b o th c hi n úng quy ch dân ch cơ s , phát huy năng l c, trình và nâng cao hi u qu ho t ng c a i ngũ cán b , công ch c và hi u qu qu n lý Nhà nư c c a ngành trên a bàn thành ph . 4.10.7. Hư ng d n, ch o, ki m tra i v i các ơn v tr c thu c S trong vi c th c hi n nhi m v , s d ng kinh phí, tài s n ư c c p, biên ch ư c giao úng m c ích và có hi u qu . 4.11. Công tác ki m tra, thanh tra: 4.11.1. Hư ng d n v chuyên môn, nghi p v cho các s - ngành, y ban nhân dân qu n - huy n và các t ch c kinh t - xã h i (k c các t ch c nư c ngoài), các công dân trong và ngoài nư c th c hi n úng các quy nh có liên quan c a Nhà nư c, quy nh c a y ban nhân dân thành ph và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan n lĩnh v c quy ho ch, ki n trúc. 4.11.2. S Quy ho ch - Ki n trúc ch u trách nhi m t ch c th c hi n sau khi y ban nhân dân thành ph phê duy t quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, ng n h n và hàng năm, các chương trình, d án, công trình xây d ng quan tr ng thu c các lĩnh v c qu n lý c a S . 4.11.3. Ph i h p v i y ban nhân dân qu n - huy n và các s - ngành liên quan l p k ho ch và th c hi n theo dõi, ki m tra vi c xây d ng tuân th theo quy ho ch ư c duy t. 4.11.4. S Quy ho ch - Ki n trúc giúp y ban nhân dân thành ph th ng nh t qu n lý quy ho ch xây d ng hai bên ư ng giao thông (g m qu c l , ư ng ô th , ư ng liên t nh, ư ng liên huy n, liên xã, ư ng s t) theo quy nh c a pháp lu t. 4.11.5. Hư ng d n v chuyên môn nghi p v qu n lý quy ho ch, ki n trúc các s - ngành, qu n - huy n gi i quy t khi u n i, t cáo, x lý vi ph m và thanh tra theo thNm quy n. 4.11.6. T ch c ti p công dân và các t ch c gi i quy t các ơn thư khi u n i, t cáo có liên quan n ch c năng, nhi m v và quy n h n c a S theo phân c p và quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 4.11.7. X lý k p th i các ơn thư khi u n i, t cáo có liên quan n ch c năng, nhi m v quy n h n c a S và các vi ph m hành chính thu c thNm quy n, ho c xu t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh x lý theo quy nh c a pháp lu t. 4.11.8. Ph i h p v i Thanh tra B Xây d ng, Thanh tra thành ph trong vi c th c hi n các chương trình, k ho ch thanh tra các d án, công trình xây d ng trên a bàn, theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph .
 9. 4.12. ThNm nh và phê duy t d toán kh o sát, thi t k quy ho ch xây d ng các án quy ho ch xây d ng có ngu n v n ngân sách trên a bàn thành ph theo y quy n c a y ban nhân dân thành ph . 4.13. Th c hi n các nhi m v , các chương trình, k ho ch c i cách hành chính theo s ch o c a y ban nhân dân thành ph và B Xây d ng. 4.14. Hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các t ch c d ch v công thu c các lĩnh v c qu n lý c a S ; qu n lý và ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p thu c S . 4.15. Tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý Nhà nư c i v i các doanh nghi p, t ch c s nghi p, t ch c kinh t t p th và kinh t tư nhân, các h i và t ch c phi chính ph ho t ng trong các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý Nhà nư c c a S theo quy nh c a pháp lu t. 4.16. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph . i u 5. S Quy ho ch - Ki n trúc có các quy n h n sau : 5.1. ThNm nh và phê duy t quy ho ch xây d ng : 5.1. 1. ThNm nh nhi m v quy ho ch, các án quy ho ch chung xây d ng qu n - huy n, quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000-1/500 thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân thành ph và quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 do y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 5.1.2. ThNm nh các án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 (tr các khu v c có các Ban Qu n lý khu v c c thù ã ư c phân c p qu n lý theo quy nh). 5.2. C p và cung c p các văn b n liên quan t i các quy nh v qu n lý quy ho ch xây d ng và ki n trúc ô th : 5.2.1. Cung c p văn b n thông tin v quy ho ch xây d ng. 5.2.2. Cung c p văn b n hư ng d n a i m xây d ng, ho c Ch ng ch quy ho ch xây d ng (khi ã có thi t k ô th ). 5.2.3. C p văn b n hư ng d n v quy ho ch - ki n trúc công trình xây d ng. 5.2.4. C p văn b n thNm nh v quy ho ch, ki n trúc-c nh quan công trình trong thành ph n h sơ c a thi t k cơ s d án u tư xây d ng t i các khu v c ô th quan tr ng thu c thNm quy n quy t nh tr c ti p c a y ban nhân dân thành ph và khi có yêu c u c a các cơ quan thNm quy n thNm nh d án u tư xây d ng. 5.3. T ch c các l p ào t o, b i dư ng nghi p v v quy ho ch xây d ng, qu n lý ô th và ki n trúc - c nh quan ô th . 5.4. T ch c th c hi n các d ch v công liên quan trong lĩnh v c quy ho ch xây d ng và ki n trúc ô th theo quy nh.
 10. 5.5. T ch c n hành t p chí, n phNm và các tài li u chuyên ngành theo úng quy nh v xu t b n, báo chí. 5.6. Ki m tra, ki n ngh x ph t trong lĩnh v c qu n lý quy ho ch xây d ng ô th . 5.7. Các quy n h n khác do y ban nhân dân thành ph y quy n, phân công. Chương 3: T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 6. Nguyên t c chung: 6.1. S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph làm vi c theo ch Th trư ng, do Giám c ph trách chung; Giám c là ngư i ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a S ; có các Phó Giám c giúp vi c cho Giám c ph trách các lĩnh v c công tác do Giám c phân công, ch u trách nhi m trư c Giám c và liên i ch u trách nhi m v i c p trên v nhi m v ư c phân công ph trách. 6.2. Căn c vào ch c năng, nhi m v c a S và tình hình th c t , trong quá trình ch o i u hành ho t ng c a S , sau khi trao i th ng nh t v i S N i v thành ph , Giám c S có quy n quy t nh thành l p, gi i th , sáp nh p các phòng, ban ch c năng c a S cho phù h p v i yêu c u nhi m v trong t ng th i kỳ. 6.3. Giám c S ư c quy n b nhi m, bãi nhi m các ch c danh lãnh o các phòng, ban và các ơn v tr c thu c S , tr các ch c danh do y ban nhân dân thành ph ho c Giám c S N i v b nhi m theo phân c p qu n lý cán b c a thành ph . 6.4. Các ơn v tr c thu c S căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao, có trách nhi m ph i h p t ch c tri n khai th c hi n các chương trình, k ho ch công tác c a ơn v ư c Giám c S giao hàng năm. i u 7. Cơ c u t ch c b máy c a S Quy ho ch - Ki n trúc: 7.1. Căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c phân công và y quy n, sau khi trao i th ng nh t v i Giám c S N i v , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc ch o s p x p cơ c u t ch c b máy các phòng, ban chuyên môn thu c S ; xác nh nhi m v , biên ch cho t ng b ph n và b nhi m, mi n nhi m, s p x p nhân s phù h p nh m b o m ho t ng qu n lý hành chính Nhà nư c v quy ho ch xây d ng và ki n trúc có hi u qu thi t th c. 7.2. Các ơn v s nghi p tr c thu c S g m 2 ơn v : 7.2.1. Vi n Quy ho ch Xây d ng thành ph H Chí Minh. 7.2.2. Ban Qu n lý d án quy ho ch xây d ng thành ph H Chí Minh. 7.2.3. Trung tâm thông tin quy ho ch thành ph H Chí Minh. 7.2.4. Trung tâm nghiên c u ki n trúc thành ph H Chí Minh.
 11. 7.3. Căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n, ư c phân công và y quy n, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc sau khi trao i th ng nh t v i Giám c S N i v thành ph , ngh y ban nhân dân thành ph quy t nh b sung, i u ch nh ch c năng, nhi m v , thành l p m i ho c gi i th các ơn v tr c thu c S . 7.4. Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc quy t nh ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a các phòng, ban chuyên môn phù h p v i Quy ch này. Chương 4: M I QUAN H CÔNG TÁC i u 8. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph : 8.1. S Quy ho ch - Ki n trúc ch u s giám sát c a H i ng nhân dân thành ph , có trách nhi m báo cáo, trình bày ho c cung c p tài li u c n thi t cho H i ng nhân dân thành ph , tr l i các ch t v n, ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph nh ng v n có liên quan n lĩnh v c qu n lý hành chính Nhà nư c c a S . 8.2. S Quy ho ch-Ki n trúc ch u s qu n lý ch o, ki m tra, ki m soát c a y ban nhân dân thành ph ; Giám c S có trách nhi m báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình, k ho ch ho t ng c a S cho y ban nhân dân thành ph theo ch quy nh; tham gia các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p; t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy nh, Ch th c a y ban nhân dân thành ph v các v n có liên quan do S ph trách. 8.3. Các văn b n c a S hư ng d n thi hành quy t nh c a y ban nhân dân thành ph ph i ư c ban hành ch m nh t là 10 ngày k t ngày văn b n c a y ban nhân dân thành ph ban hành (n u trong quy t nh c a y ban nhân dân thành ph có yêu c u hư ng d n). Trư ng h p c n có hư ng d n c a liên ngành thì S ph i ph i h p v i các s - ngành có liên quan ra văn b n hư ng d n, th i gian ch m nh t không quá 15 ngày, k t ngày ban hành văn b n c a y ban nhân dân thành ph . 8.4. Giám c S ch u trách nhi m gi i quy t nh ng v n thu c thNm quy n ư c giao, th c hi n úng ch báo cáo y ban nhân dân thành ph . i v i nh ng v n vư t quá thNm quy n và nh ng v n chưa ư c các s - ngành, qu n - huy n nh t trí, S ph i xin ý ki n c a y ban nhân dân thành ph . 8.5. i v i nh ng v n phát sinh thu c lĩnh v c do S qu n lý c n ki n ngh B Xây d ng, S Quy ho ch - Ki n trúc ph i báo cáo, xin ý ki n y ban nhân dân thành ph trư c khi ki n ngh lên B Xây d ng. 8.6. S Quy ho ch – Ki n trúc có trách nhi m xu t, trình y ban nhân dân thành ph t m ngưng th c hi n, s a i, b sung ho c h y b theo quy nh c a pháp lu t nh ng trư ng h p ch o c a y ban nhân dân thành ph v quy ho ch xây d ng và ki n trúc ô th có nh ng i m không còn phù h p ho c trái v i quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 9. i v i B Xây d ng :
 12. 9.1. S ch u trách nhi m th c hi n y s ch o và hư ng d n nghi p v chuyên môn c a B Xây d ng, m b o s th ng nh t c a ngành, lĩnh v c trong c nư c và s phân c p qu n lý c a Trung ương. 9.2. S có trách nhi m báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình ho t ng c a S cho B Xây d ng, tham d y các cu c h p và t p hu n nghi p v do B tri u t p. 9.3. Các ch trương l n c a B , Giám c S ph i báo cáo xin ý ki n ch oc a y ban nhân dân thành ph tri n khai th c hi n. 9.4. Các ch trương l n c a y ban nhân dân thành ph có liên quan n nghi p v qu n lý ngành, Giám c S ph i báo cáo B B có hư ng d n ch o v chuyên môn nghi p v . 9.5. Trư ng h p ch o ho c hư ng d n chuyên môn nghi p v c a B Xây d ng chưa th ng nh t v i ch o c a y ban nhân dân thành ph ho c các ch o và hư ng d n c a B Xây d ng mà S Quy ho ch – Ki n trúc xét th y chưa phù h p v i tình hình th c ti n c a thành ph , S Quy ho ch – Ki n trúc ph i k p th i báo cáo và xu t gi i quy t y ban nhân dân thành ph làm vi c v i B Xây d ng ho c ki n ngh Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 10. i v i các B - Ngành Trung ương có liên quan: 10.1. S Quy ho ch - Ki n trúc ti p nh n ý ki n óng góp c a các B - Ngành Trung ương i v i ho t ng c a S . 10.2. T ch c trao i thông tin có liên quan nh m nâng cao hi u qu ho t ng qu n lý Nhà nư c c a S . i u 11. i v i các S - Ngành thành ph : 11.1. S Quy ho ch - Ki n trúc có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các S nh m có s th ng nh t cao và h tr trong th c hi n ch c năng, nhi m v c a các S . 11.2. S Quy ho ch - Ki n trúc ch ng t ch c trao i thông tin có liên quan nh m th ng nh t s li u, d li u và s d ng có hi u qu cơ s d li u trong ho t ng chuyên môn c a các S . 11.3. S có trách nhi m th c hi n nh ng quy nh qu n lý Nhà nư c nh m m b o ph i h p th ng nh t th c hi n có hi u qu các yêu c u và chương trình ã ư c phân công, phân nhi m. 11.4. Các văn b n mang tính pháp quy do S Quy ho ch - Ki n trúc d th o trình y ban nhân dân thành ph ph i g i n S Tư pháp góp ý, thNm nh theo quy nh v ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 11.5. Các văn b n do S Quy ho ch - Ki n trúc ban hành theo quy nh ho c theo phân c p, y quy n c a y ban nhân dân thành ph , ph i có ý ki n c a các S - Ngành liên quan theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph .
 13. 11.6. Khi gi i quy t các v n thu c thNm quy n gi i quy t c a S có liên quan n S - Ngành khác, S Quy ho ch - Ki n trúc ph i l y ý ki n các S - Ngành trư c khi trình y ban nhân dân thành ph . Khi có yêu c u, các S - Ngành ph i có văn b n tr l i cho S Quy ho ch – Ki n trúc. i v i nh ng n i dung chưa th ng nh t ư c v i các S – Ngành, S Quy ho ch – Ki n trúc ph i k p th i báo cáo trình y ban nhân dân thành ph . 11.7. S Quy ho ch - Ki n trúc có trách nhi m cung c p thông tin, tài li u có liên quan cho các cơ quan ch c năng khi có yêu c u theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. i v i y ban nhân dân Qu n - Huy n: 12.1. Ph i h p, hư ng d n, ki m tra và ôn c y ban nhân dân qu n - huy n th c hi n các n i dung qu n lý Nhà nư c v quy ho ch xây d ng và ki n trúc ô th ; xu t x lý hành vi vi ph m pháp lu t. 12.2. T ch c, t p hu n, ào t o v chuyên môn nghi p v . 12.3. Tham gia ánh giá tình hình th c hi n công tác qu n lý ô th c a y ban nhân dân qu n - huy n theo yêu c u c a y ban nhân dân thành ph . i u 13. i v i t ch c ng và oàn th c a thành ph : 13.1. i v i Ban Thư ng v Thành y, các Ban c a Thành y, ng y kh i Chính quy n thành ph , S có m i quan h tr c ti p ti p nh n nh ng nh hư ng, lãnh o, ch o c a Thành y v nh ng v n có liên quan n n i dung ho t ng c a S . 13.2. Ph i h p v i các t ch c oàn th trong quá trình th c hi n nhi m v c a S , t o i u ki n cho các oàn th tham gia ý ki n v i S trong vi c xây d ng ch chính sách có liên quan, cùng v i yêu c u th c hi n các n i dung Quy ch dân ch cơ s t i ơn v . 13.3. i v i nh ng v n l n, có liên quan n oàn th qu n chúng, Giám c S ph i trao i ý ki n v i lãnh o c a oàn th trư c khi trình y ban nhân dân thành ph . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 14. Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc có trách nhi m t ch c tri n khai và th c hi n Quy ch này. i u 15. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ho c có nh ng i m không còn phù h p v i quy nh c a Nhà nư c, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc có trách nhi m k p th i báo cáo xu t y ban nhân dân thành ph xem xét, i u ch nh b sung, s a i n i dung Quy ch này cho phù h p./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản