Quyết định số 139/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
32
lượt xem
6
download

Quyết định số 139/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 139/1999/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 139/1999/QĐ-BTC

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ********* S : 139/1999/QĐ-BTC Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 1999 QUY T Đ NH C A B T ÀI CHÍ NH S 139/ 1999/ QĐ/BT C NGÀY 11 T HÁNG 11 NĂM 1999 V VI C S A Đ I , B S UNG T Ê N VÀ T HU S U T C A M T S NHÓM M T HÀNG T RO NG BI U T HU T HU NH P KH U Ư U ĐÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c B máy B Tài chính Căn c khung thu su t quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 63/NQ-UBUTVQH10 ngày 10/10/1998 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá X. Căn c Đi u 1 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998 c a Qu c h i; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu và sau khi tham kh o ý ki n c a các ngành có liên quan; QUY T Đ NH Đi u 1: S a đ i, b sung tên và m c thu su t c a m t s nhóm m t hàng quy đ nh t i Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998 c a B trư ng B Tài chính và các danh m c s a đ i, b sung tên và m c thu su t c a m t s nhóm m t hàng trong Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo: Quy t đ nh s 29/1999/QĐ/BTC ngày 15/3/1999; Quy t đ nh s 38/QĐ-BTC ngày 3/4/1999; Quy t đ nh s 67/1999/QĐ- BTC ngày 24/6/1999; Quy t đ nh s 75/1999/QĐ-BTC ngày 13/7/1999 c a B trư ng B Tài chính, thành tên và m c thu su t m i quy đ nh t i Danh m c s a đ i b sung tên và thu su t c a m t s m t hàng trong Bi u thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và đư c áp d ng đ i v i các T khai hàng hoá nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan b t đ u t ngày 01/12/1999. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. DANH M C S A Đ I , B S UN G T Ê N V À T H U S U T C A M T S M T H ÀN G T R O N G BI U T H U N H P KH U Ư U Đ ÃI (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 139/1999/QĐ-BTC ngày 11 tháng 11 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính) Mã s Thu Nhóm Phân nhóm Mô t nhóm, m t hàng su t (%) 0203 Th t l n, tươi ư p l nh ho c ư p đông - Tươi ho c ư p l nh: 0203 11 00 -- Th t c con và n a con không đ u 30 0203 12 00 -- Th t mông và th t vai có xương 30 0203 19 00 -- Lo i khác 30 - Ư p đông: 0203 21 00 -- Th t c con và n a con không đ u 30 0202 22 00 -- Th t mông, th t vai có xương 30 0203 29 00 -- Lo i khác 30 0804 Qu chà là, sung, d a, bơ, i, xoài, măng c t, tươi ho c khô 0804 10 00 - Chà là 40 0804 20 00 - Sung, v 40 0804 30 00 -D a 40 0804 40 00 - Bơ 40 0804 50 00 - i, xoài, măng c t 40 1515 M và d u th c v t đông đ c khác (k c d u Jojoba) và các thành ph n c a chúng đã ho c chưa tinh ch , nhưng chưa thay đ i thành ph n hoá h c. - D u h t lanh và thành ph n c a nó: 1515 11 00 -- D u thô 5 1515 19 00 -- Lo i khác 10 - D u h t ngô và các thành ph n c a nó 1515 21 00 -- D u thô 5 1515 29 -- Lo i khác: 1515 29 10 ---Thành ph n c a d u h t ngô chưa tinh ch 5 1515 29 90 --- Lo i khác 40 1515 30 - D u th u d u và các thành ph n c a nó
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1515 30 10 -- D u thô 5 1515 30 90 -- Lo i khác 10 1515 40 - D u tr u (tung) và các thành ph n c a nó 1515 40 10 -- D u thô 5 1515 40 20 - Thành ph n c a d u tr u chưa tinh ch 5 1515 40 90 -- Lo i khác 10 1515 50 - D u h t v ng và thành ph n c a nó 1515 50 10 -- D u thô 5 1515 50 20 -- Thành ph n c a d u h t v ng chưa tinh ch 5 1515 50 90 -- Lo i khác 40 1515 60 - D u Jojoba và các thành ph n c a nó 1515 60 10 -- D u thô 5 1515 60 20 -- Thành ph n c a d u Jojoba chưa tinh ch 5 1515 60 90 -- Lo i khác 40 1515 90 - Lo i khác 1515 90 10 -- Thô 5 1515 90 20 -- Thành ph n c a d u tinh ch 5 1515 90 90 -- Lo i khác 40 2208 C n ê-ti-lich chưa b làm bi n tính có n ng đ c n dư i 80% rư u m nh, rư u mùi và đ u ng có ch a rư u khác 2208 20 - Rư u m nh c t t rư u vang nho ho c t rư u bã nho: 2208 20 10 -- C t rư u 80 2208 20 90 -- Lo i khác 100 2208 30 - Whisky: 2208 30 10 -- C t rư u 80 2208 30 90 -- Lo i khác 100 2208 40 - Rư u rum và rư u rum c t t m t mía: 2208 40 10 -- C t rư u 80 2208 40 90 -- Lo i khác 100 2208 50 - Rư u gin và rư u c i: 2208 50 10 -- C t rư u 80 2208 50 90 -- Lo i khác 100 2208 60 - Rư u Vodka; 2208 60 10 -- C t rư u 80
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2208 60 90 -- Lo i khác 100 2208 70 - Rư u mùi và rư u b : 2208 70 10 -- C t rư u 80 2208 70 90 -- Lo i khác 100 2208 90 - Lo i khác -- Rư u m nh khác: 2208 90 11 -- C t rư u 80 2208 90 19 --- Lo i khác 100 2208 90 90 -- Đ u ng có ch a rư u m nh khác 100 2917 A xít polycacboxylic, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit c a chúng; các ch t d n xu t c a chúng đã halogen hoá, sunphonat hoá, nitro hoá ho c nitroso hoá. - A xít polycacboxylic m ch th ng, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit c a chúng; các ch t d n xu t c a chúng. 2917 11 00 -- A xít oxalic, mu i và este c a nó 0 2917 12 00 -- A xít adipic, mu i và este c a nó 0 2917 13 00 -- A xít azelaic, mu i và este c a nó 0 2917 14 00 -- Anhydrit maleic 0 2917 19 00 -- Lo i khác 0 2917 20 00 - A xit polycacboxylic cyclanic, cyclenic ho c cyclotecpenie, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit và các ch t d n xu t c a chúng 0 - A xít polycacboxylic thơm, các anhydric, halogenua, peroxit và peroxyaxit c a chúng; các ch t d n xu t c a chúng 0 2917 31 00 -- Dybutyl orthophthalates 0 2917 32 00 -- Dyoctyl orthophthalates 5 2917 33 00 -- Dinonyl ho c didecyl orthophthalates 0 2917 34 00 -- Este khác c a a xít orthophthalates 0 2917 35 00 -- Anhydrit phthalic 0 2917 36 00 -- A xít terephthalc và mu i nó 0 2917 37 00 -- Dilmetyl terephthalate 0 2917 39 00 -- Lo i khác 0 3004 Dư c ph m (tr các m t hàng thu c nhóm 3002, 3005 ho c 3006) g m các s n ph m là đơn ch t ho c đa ch t, dùng cho phòng b nh ho c ch a b nh, đã đư c đóng gói
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. theo đ nh lư ng ho c đóng gói đ bán l 3004 10 - Ch a penicillin, ho c các d n xu t c a chúng, có c u trúc axit penicillanic ho c streptomycin ho c các d n xu t c a chúng 3004 10 10 -- Penicillin G và các bi t dư c c a nó (tr Benzathin 10 benzylpenicillin) 3004 10 20 -- Penicillin V và các bi t dư c c a nó, d ng u ng. 10 3004 10 40 -- Amoxyciline các hàm lư ng và bi t dư c c a nó d ng 10 u ng 3004 10 50 -- Ch a streptomyxin ho c các d n xu t c a chúng và 0 bi t dư c c a nó 3004 10 60 -- Thu c m 0 3004 10 90 -- Lo i khác và các bi t dư c c a nó 0 3004 20 - Ch a các ch t kháng sinh khác -- Ch a tetracycline ho c các d n xu t c a chúng: 3004 20 21 --- Tetracyline các hàm lư ng và bi t dư c c a nó, d ng 10 u ng 3004 20 22 --- Thu c m 10 3004 20 29 --- Lo i khác và bi t dư c c a chúng 0 -- Ch a chloramphenicol ho c các d n xu t c a chúng 3004 20 31 --- Chloramphenicol các hàm lư ng và bi t dư c c a nó, 10 d ng u ng 3004 20 32 --- Thu c m 10 3004 20 39 --- Lo i khác và bi t dư c c a chúng 0 -- Ch a erythromycin ho c các d n xu t c a chúng: 3004 20 41 --- Ch a erythromycin base Ethylsuccinate, Lactobiarate các hàm lư ng và bi t dư c c a nó, d ng u ng 10 3004 20 42 --- Thu c m 10 3004 20 49 --- Lo i khác và các bi t dư c c a chúng 0 -- Ch a Gentamycine, Lincomycin và các d n xu t c a chúng: 3004 20 51 --- Gentamycine các hàm lư ng và bi t dư c c a nó, 10 d ng tiêm 3004 20 52 --- Lyncomycin base, mu i HCl các hàm lư ng và bi t 10 dư c c a nó, d ng u ng 3004 20 53 --- Thu c m 10 3004 20 59 --- Lo i khác và các bi t dư c c a nó 0
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. -- Ch a sulfamethoxazol và các d n xu t c a chúng: 3004 20 61 --- Ch a sulfamethoxazol và bi t dư c c a nó, d ng 10 u ng 3004 20 62 --- Thu c m 10 3004 20 69 --- Lo i khác và các bi t dư c c a nó 0 -- M t s lo i kháng sinh khác: 3004 20 91 --- Trong thành ph n có ch a các ho t ch t chính: Primaquine, isoniazide, Pyrazinamide, d ng u ng 10 3004 20 99 --- Lo i khác 0 3004 30 - Ch a hoóc môn (hormone) ho c các s n ph m khác thu c nhóm 2937 nhưng không ch a các ch t kháng sinh: 3004 30 10 -- Ch a insulin 0 3004 30 20 -- Ch a hoóc môn (hormone) tuy n thư ng th n 0 3004 30 30 -- Ch a Dexamethasone các hàm lư ng và bi t dư c c a 5 nó 3004 30 90 -- Lo i khác 0 3004 40 - Ch a Alcaloid ho c các d n xu t c a chúng nhưng không ch a hoóc môn (hormone) ho c các s n ph m thu c nhóm 2937 ho c các ch t kháng sinh: 3004 40 10 -- Morphine (tiêm) và các d n ch t c a chúng 5 3004 40 30 -- Quinine hydrochloride và dihydrocholoride (d ng 5 tiêm) 3004 40 40 -- Quinine sulfate (d ng u ng) 5 3004 40 90 -- Lo i khác 0 3004 50 - Dư c ph m có ch a vitamine ho c các s n ph m khác thu c nhóm 2936: 3004 50 10 -- Vitamine A 10 3004 50 20 -- Các dung d ch vitamine gi t (u ng) lo i ghi trên bao 0 bì s n ph m dùng cho tr em. 3004 50 30 -- Vitamine B1, B2, B6, B12 các hàm lư ng (tiêm, 10 u ng) 3004 50 40 -- Vitamine C các hàm lư ng (tiêm, u ng) 10 3004 50 50 -- Vitamine t ng h p nhóm B 5 3004 50 60 - Vitamine t ng h p khác 10 -- Các lo i khác: 3004 50 91 --- Vitamine PP 5 3004 50 99 --- Lo i khác 0
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3004 90 - Lo i khác 3004 90 10 -- Thang thu c đông y 10 -- D ch truy n: 3004 90 21 --- D ch truy n Natrichloride 0,9% (tiêm) 10 3004 90 22 --- D ch truy n Glucose 5% ho c các bi t dư c c a nó 10 3004 90 23 --- D ch truy n Glucose 30% ho c các bi t dư c c a nó 5 3004 90 29 --- D ch truy n lo i khác 0 -- Các lo i thu c khác dùng đ u ng: 3004 90 31 --- Các thu c có ho t ch t chính ch a: Sulpiride, 10 Cimetidine, Ranitidine, Aluminium, hydroxide, Magnesium hydroxide, Piperazine, Mebendazole 3004 90 32 --- Các thu c có ho t ch t chính ch a: axit 10 Acetylsalicylic, Paracetamol, Metamizole, Dicholofenac, Piroxicam, Ibuprofen 3004 90 33 --- Các thu c có ho t ch t chính ch a: Phenobarbital 5 (d ng u ng), Diazepam và các d n ch t c a chúng, Chlopromazine, Sorbitol 3004 90 34 --- Các thu c có ho t ch t chính ch a: artemisinin, 5 artesunate, Chloroquin, Papaverine, Berberine 3004 90 35 --- Các thu c có ho t ch t chính ch a: Salbutamol, 5 Theophyllin 3004 90 36 --- Các thu c mà trong thành ph n có ch a 10 Chlopheniramine maleate 3004 90 39 --- Lo i khác 0 -- Các lo i thu c khác dùng đ tiêm: 3004 90 41 --- Atropine sulfate 10 3004 90 42 --- Adrenalin; novocain (d ng tiêm) 5 3004 90 49 --- Lo i khác 0 -- Các lo i thu c khác 3004 90 91 --- Thu c m có ch a Fluocinolon acetonid 10 3004 90 92 --- Các lo i cao, d u xoa d ng đ c ho c nư c 10 3004 90 93 --- Cao xương đ ng v t, cao th c v t 10 3004 90 94 --- Oresol 10 3004 90 95 --- Thu c nh mũi: Naphazolin, Xylometazolin 10 3004 90 96 --- Thu c tr m n tr ng cá d ng kem (ví d ô xy 5, ô 10 xy10) 3004 90 97 --- Thu c tr n m d ng d u g i (ví d : Nizoral 10
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Shampoo) 3004 90 99 --- Lo i khác 0 3405 Ch t đánh bóng và các lo i kem dùng cho giày dép, đ dùng b ng g , sàn nhà, thùng xe, kính ho c kim lo i, các lo i kem, b t c r a và các ph ph m tương t {có không d ng gi y, m n xơ, v i không d t, plastic ho c cao su x p (d ng m ng), đã đư c th m, tráng ho c ph b ng các ch ph m trên} tr các lo i sáp thu c nhóm 3404 3405 10 00 - Ch t đánh bóng, kem và các ch ph m tương t dùng 30 cho giày dép ho c da thu c 3405 20 00 - Ch t đánh bóng, kem và các ch ph m tương t dùng 30 đ b o qu n đ g , sàn g ho c các hàng hoá khác b ng g 3405 30 00 - Ch t đánh bóng và các ch ph m tương t dùng đ 30 đánh bóng toa xe, tr các ch t đánh bóng kim lo i 3405 40 - Kem, b t c r a và các ch ph m c r a khác 3405 40 10 -- Kem và b t c r a 30 3405 40 90 -- Lo i khác 30 3405 90 - Lo i khác: 3405 90 10 -- Sáp đánh bóng kim lo i 20 3405 90 90 -- Lo i khác 30 3503 Gelatin {k c gelatin d ng t m m ng hình ch nh t (k c hình vuông), đã ho c chưa gia công b m t ho c nhu m màu} và các ch t d n xu t gelatin; các ch t keo (l y t bong bóng cá); các ch t keo khác có g c đ ng v t khác, tr keo cazein thu c nhóm 3501 3503 00 10 - Gelatin d ng b t, có đ trương n t A-250 ho c B- 3 220 tr lên. 3503 00 90 - Lo i khác 10 3808 Thu c tr sâu, thu c di t loài g m nh m, thu c di t n m, thu c di t c , ch t ch ng n y m m và thu c đi u ch nh sinh trư ng c a cây tr ng, thu c kh trùng và các lo i tương t , đóng gói s n đ bán l , ho c như các ch ph m ho c s n ph m tương t (ví d : băng, b c và n n đã x lý lưu huỳnh và gi y b y ru i) 3808 10 - Thu c tr sâu: -- Ch ph m trung gian là nguyên li u đ s n xu t thu c tr sâu: 3808 10 11 --- BPMC (FENOBUCARB) có hàm lư ng đ n 96% 10 3808 10 19 --- Lo i khác 0
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. -- Lo i khác: 3808 10 91 -- Thu c di t côn trùng d ng bình x t 5 3808 10 99 -- Lo i khác 3 3808 20 - Thu c di t n m 3808 20 10 -- Validamycin có hàm lư ng đ n 3% 3 3808 20 90 -- Lo i khác 1 3808 30 - Thu c di t c , thu c ch ng n y m m và thu c đi u ch nh s phát tri n c a cây: 3808 30 10 -- Thu c di t c 1 3808 30 20 -- Thu c ch ng n y m m 0 3808 30 30 -- Thu c đi u ch nh s phát tri n c a cây 0 3808 40 00 - Thu c kh trùng 0 3808 90 - Lo i khác: 3808 90 10 -- Thu c b o qu n g 1 3808 90 20 -- Thu c di t chu t 1 3808 90 90 -- Lo i khác 1 3812 Ch t xúc tác đư c đi u ch dùng cho s n xu t cao su; các h p ch t làm hoá d o cao su ho c plastic chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác; các ch ph m ch ng ô xy hoá và các h p ch t khác làm n đ nh cao su ho c plastic 3812 10 00 - Ch t xúc tác đã đư c đi u ch dùng cho s n xu t cao 5 su 3812 20 00 - H p ch t làm m m d o cao su hay plastic 5 3812 30 00 - Các ch ph m ch ng ô xy hoá và các h p ch t khác 5 làm n đ nh cao su hay plastic 3909 Nh a amino, nh a phenolic và polyurethan, d ng nguyên sinh 3909 10 - Nh a u rê; nh a thioure 3909 10 10 -- Nh a urê d ng b t 5 3909 10 90 -- Lo i khác 0 3909 20 - Nh a melamin: 3909 20 10 -- D ng b t 5 3909 20 90 -- Lo i khác 0 3909 30 00 - Nh a amino khác 0 3909 40 00 - Nh a phenolic 0
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3909 50 00 - Polyurethan 0 3920 T m, phi n, màng, lá, d i khác b ng plastic, không x p và chưa đư c gia c , g n l p m t, b tr ho c k t h p tương t v i các ch t li u khác 3920 10 00 - T polyme etylen 10 3920 20 00 - T polyme propylen 10 3920 30 00 - T polyme styren 10 - T polyme vinyl clorua: 3920 41 00 - Lo i c ng 10 3920 42 00 - Lo i d o 20 - T polyme acrylic: 3920 51 00 - T polyme metacrylat 10 3920 59 00 - Lo i khác 10 - T polycacbonat, nh a alkyt, este polyallyl ho c các polyeste khác: 3920 61 -- T polycacbonat: 3920 61 10 --- D i làm băng t 10 3920 61 90 --- Lo i khác 10 3920 61 -- T polyetylen terephthalat 3920 62 10 --- D i làm băng t7 10 3920 62 90 --- Lo i khác 10 3920 63 -- T polyeste no: 3920 63 10 --- D i làm băng t 10 3920 63 90 --- Lo i khác 10 3920 69 -- T các polyeste khác: 3920 69 10 --- D i làm băng t 10 3920 69 90 --- Lo i khác 10 - T xenlulo ho c các ch t d n xu t hoá h c c a chúng: 3920 71 -- T xelulo hoàn nguyên: 3920 71 10 --- Màng cellophane 5 3920 71 90 --- Lo i khác 10 3920 72 -- T s i lưu hoá: 3920 72 10 --- Màng cellophane 5 3920 72 90 --- Lo i khác 10 3920 73 -- T axetat xenlulo:
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3920 73 10 --- Màng cellophane 5 3920 73 90 --- Lo i khác 10 3920 79 -- T các ch t d n xu t xenlulo khác: 3920 79 10 --- Màng cellophane 5 3920 79 90 --- Lo i khác 10 - T plastic khác: 3920 91 00 -- T polyvinyl butyral 10 3920 92 00 -- T polyamit 10 3920 93 00 -- T nh a amino 10 3920 94 00 -- T nh a phenolic 10 3920 99 -- T plastic khác: 3920 99 10 --- Màng BOPP 5 3920 99 90 --- Lo i khác 10 Riêng: + B c th m dùng trong xây d ng 1 + Bông xenlulo làm đ u l c thu c lá 15 3921 T m, phi n, màng, lá, d i khác b ng plastic - Lo i x p: 3921 11 00 -- T polyme styren 10 3921 12 00 -- T polyme vynil clorua 10 3921 13 00 -- T polyurethan 10 3921 14 00 -- T xenlulo hoàn nguyên 10 3921 19 00 -- T plastic khác 10 3921 90 00 - Lo i khác 10 + Riêng: màng đã gia c ho c k t h p v i v t li u khác 5 đ đ ng s a ti t trùng 4010 Băng t i ho c băng truy n (dây curoa) ho c đai truy n b ng cao su lưu hoá - Băng t i, đai t i: 4010 11 00 -- Ch đư c gia c b ng kim lo i 3 4010 12 00 -- Ch đư c gia c b ng v t li u d t 3 4010 13 00 -- Ch đư c gia c b ng plastic 3 4010 19 00 -- Lo i khác 3 - Băng truy n ho c đai truy n 4010 21 00 -- Băng truy n liên t c có m t c t hình thang (V- băng 5
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. truy n) có hay không có đư ng rãnh, chu vi trên 60cm nhưng không quá 180cm 4010 22 00 -- Băng truy n liên t c có m t c t hình thang (V- băng 5 truy n) có hay không có đư ng rãnh, chu vi trên 180cm nhưng không quá 240cm 4010 23 00 -- Băng truy n đ ng b liên t c có chu vi trên 60cm 3 nhưng không quá 150cm 4010 24 00 -- Băng truy n đ ng b liên t c có chu vi trên 150cm 3 nhưng không quá 198cm 4010 29 00 -- Lo i khác 3 4811 Gi y, bìa, m n xenlulo, màng xơ xenlulo, đã tráng, th m t m, ph , nhu m màu b m t, trang trí ho c in b m t, d ng cu n ho c t , tr các lo i thu c các nhóm 4803, 4809 ho c 4810 4811 10 00 - Gi y và bìa đã quét h c ín, ch t bi-tum ho c nh a 5 đư ng - Gi y và bìa đã dính ho c đã quét l p nh a: 4811 21 00 -- Lo i t dính 10 4811 29 00 -- Lo i khác 10 - Gi y và bìa đã tráng, th m t m ho c ph b ng plastic (tr ch t dính): 4811 31 00 -- Đã t y, tr ng lư ng trên 150 g/m2 10 4811 39 00 -- Lo i khác 10 4811 40 00 - Gi y và bìa đã tráng, th m, t m ho c ph b ng sáp, sáp 10 parafin, stearin, d u ho c glycerol 4811 90 - Gi y, bìa, m n xenlulo và màng xơ xenlulo khác: 4811 90 10 -- Gi y làm n n s n xu t gi y nhôm 5 4811 90 90 -- Lo i khác 10 Riêng: + Gi y có kh năng th u khí 5 + Gi y t o vân trên v i gi da 5 4819 Thùng gi y (carton), h p, va li, túi xách và các lo i bao bì khác b ng gi y, bìa, gi y n xenlulo, gi y n m ng b ng s i xenlulo; h p đ ng h sơ (files), khay các v t ph m tương t b ng gi y, bìa dùng cho cơ quan, c a hàng và nh ng nơi tương t . 4819 10 00 - Thùng gi y (carton), h p, vali, b ng gi y, bìa làn sóng 30 4819 20 - Thùng gi y (carton), h p, vali, b ng gi y, bìa không làn sóng
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. -- H p: 4819 20 11 --- Lo i chưa ghép ho c đã ghép thành hình ng, chưa 20 t o thành h p hoàn ch nh 4819 20 19 --- Lo i khác 30 4819 20 90 -- Lo i khác 30 4819 30 00 - Bao và túi xách có đáy r ng 40cm tr lên 4819 40 00 - Bao và túi xách lo i khác k c gói gi y hình t sâu (b 30 đài) 4819 50 00 - Bao bì khác k c túi đ ng các b n ghi chép 30 4819 60 00 - H p đ ng h sơ (files), khay thư và các v t ph m 30 tương t b ng gi y, bìa dùng cho cơ quan, c a hàng và nh ng nơi tương t . 5602 Ph t đã ho c chưa th m t m, ph ho c ép l p 5602 10 00 - Ph t xuyên kim và v i khâu dính (đư c s n xu t b ng 40 phương pháp khâu dính m n sơ) - Ph t khác, chưa th m, t m, ph ho c ép l p: 5602 21 00 -- T lông c u ho c lông đ ng v t lo i m n 40 5602 29 00 -- T v t li u d t khác 40 5602 90 - Lo i khác: 5602 90 10 -- Đã th m t m h c ín ho c các ch t tương t 40 5602 90 90 -- Lo i khác 40 5910 Băng t i, băng truy n ho c đai truy n b ng v t li u d t, đã ho c chưa th m, t m, ph , ép l p b ng plastic, ho c gia c b ng kim lo i ho c v t li u khác 5910 00 10 - Băng t i n 20 5910 00 90 - Lo i khác 0 7002 Thu tinh d ng hình c u (tr lo i h t thu c nhóm 7018), d ng thanh ho c ng, chưa gia công 7002 10 00 - D ng hình c u 3 7002 20 00 - D ng thanh 3 - D ng ng: 7002 31 -- B ng th ch anh n u ch y ho c ô xít si lic n u ch y khác: 7002 31 10 --- ng thu tinh làm v bóng đèn 30 7002 31 90 --- Lo i khác 3 7002 32 -- B ng thu tinh khác có h s giãn n tuy n tính không quá 5x10-6 đ Kenvin trong kho ng nhi t đ 0 đ
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C đ n 300 đ C. 7002 32 10 --- ng thu tinh làm v bóng đèn 30 7002 32 90 --- Lo i khác 3 7002 39 -- Lo i khác: 7002 39 10 --- ng thu tinh làm v bóng đèn 30 7002 39 90 --- Lo i khác 3 7011 V bóng đèn thu tinh (k c bóng d ng b u và d ng ng), m , các b ph n b ng thu tinh c a v bóng đèn, chưa có các b ph n l p ghép, dùng cho đèn đi n, ng đèn tia âm c c (carthode-ray) ho c các lo i tương t 7011 10 - Cho đèn đi n: 7011 10 10 -- Giá đ tóc bóng đèn 5 7011 10 90 -- Lo i khác 30 7011 20 00 - Cho ng đèn tia âm c c 5 7011 90 - Lo i khác: 7011 90 10 -- V bóng đèn hình vô tuy n 5 7011 90 90 -- Lo i khác 30 7202 H p kim s t - S t măng gan 7202 11 00 -- Có ch a hàm lư ng các-bon trên 2% 0 7202 19 00 -- Lo i khác 0 - S t si-lic 7202 21 00 -- Có ch a hàm lư ng si-lic trên 55% 0 7202 29 00 -- Lo i khác 0 7202 30 00 - S t si-lic măng-gan 0 - S t crôm 7202 41 00 -- Có ch a hàm lư ng các-bon trên 4% 10 7202 49 00 -- Các lo i khác 0 7202 50 00 - S t si-lic crôm 0 7202 60 00 - S t ni ken 0 7202 70 00 - S t mô-líp-đen 0 7202 80 00 - S t vônfram và s t si-lic vônfram 0 - Lo i khác: 7202 91 00 - S t ti-tan và s t silic ti-tan 0 7202 92 00 - S t va-na-di 0
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7202 93 00 - S t ni-o-bi 0 7202 99 00 - Lo i khác 0 7208 Các s n ph m s t ho c thép không h p kim đư c cán m ng, có chi u r ng t 600mm tr lên, đư c cán nóng, chưa ph , m ho c tráng 7208 10 00 - d ng cu n, chưa đư c gia công quá m c cán nóng, 0 có hình m u d p n i - Lo i khác, d ng cu n, chưa đư c gia công quá m c cán nóng, đã t y g : 7208 25 00 -- Chi u d y t 4,75mm tr lên 0 7208 26 00 -- Chi u d y t 3mm tr lên nhưng dư i 4,75mm 0 7208 27 00 -- Chi u d y dư i 3mm 0 -- Lo i khác, d ng cu n, chưa đư c gia công quá m c cán nóng: 7208 36 00 -- Chi u d y trên 10mm 0 7208 37 00 -- Chi u d y t 4,75mm tr lên nhưng không quá 10mm 0 7208 38 00 -- Chi u d y t 3mm tr lên nhưng dư i 4,75mm 0 7208 39 00 -- Chi u d y dư i 3mm 0 7208 40 00 - d ng không cu n, chưa đư c gia công quá m c cán 0 nóng, có hình m u d p n i - Lo i khác, d ng không cu n, chưa đư c gia công quá m c cán nóng: 7208 51 00 -- Chi u dày trên 10mm 0 7208 52 00 -- Chi u d y t 4,75mm tr lên nhưng không quá 10mm 0 7208 53 00 -- Chi u d y t 3mm tr lên nhưng dư i 4,75mm 0 7208 54 00 -- Chi u dày dư i 3mm 3 7208 90 00 - Lo i khác: 0 7209 Các s n ph m s t ho c thép không h p kim đư c cán m ng, có chi u r ng t 600mm tr lên đư c cán ngu i (ép ngu i), chưa ph , m ho c tráng - d ng cu n, chưa đư c gia công quá m c cán ngu i (ép ngu i): 7209 15 00 -- Có chi u dày t 3mm tr lên 0 7209 16 00 -- Có chi u dày trên 1mm nhưng dư i 3mm 0 7209 17 00 -- Có chi u dày t 0,5mm tr lên nhưng không quá 1mm 0 7209 18 00 -- Có chi u dày dư i 0,5mm 0 - d ng không cu n, chưa đư c gia công quá m c cán
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ngu i (ép ngu i): 7209 25 00 -- Có chi u dày t 3mm tr lên 0 7209 26 00 -- Có chi u dày trên 1mm nhưng dư i 3mm 3 7209 27 00 -- Có chi u dày b ng t 0,5mm tr lên nhưng không quá 3 1mm 7209 28 00 -- Có chi u dày dư i 0,5mm 3 7209 90 00 - Lo i khác 0 7210 Các s n ph m s t, thép không h p kim đư c cán m ng, có chi u r ng t 600mm tr lên, đã ph , m , ho c tráng - Đư c ph ho c tráng thi t: 7210 11 00 -- Có chi u dày b ng ho c trên 0,5mm 3 Riêng: + Lo i chưa in ch , hình, bi u tư ng nhãn và tương t 0 7210 12 00 -- Có chi u dày dư i 0,5mm 3 Riêng: + Lo i chưa in ch , hình, bi u tư ng, nhãn và tương t 0 7210 20 00 - Đư c ph ho c tráng chì, k c b 3lá 0 7210 30 - Đư c ph ho c tráng k m b ng phương pháp đi n phân: 7210 30 10 -- Lo i d y không quá 1,2mm 10 7210 30 90 -- Lo i khác 5 - Đư c ph ho c tráng k m b ng phương pháp khác: 7210 41 -- Hình làn sóng: 7210 41 10 --- Lo i d y không quá 1,2mm 30 7210 41 90 --- Lo i khác 10 7210 49 -- Lo i khác: 7210 49 10 --- Lo i d y không quá 1,2mm 30 7210 49 90 --- Lo i khác 10 7210 50 00 - Đư c tráng ho c ph b ng ô xít crôm ho c b ng crôm 0 và ô xít crôm - Đư c tráng ho c ph b ng nhôm: 7210 61 -- Đư c tráng ho c ph b ng h p kim nhôm - k m 7210 61 10 --- Lo i d y không quá 1,2mm 30 7210 61 90 --- Lo i khác 10 7210 69 -- Lo i khác
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7210 69 10 --- Lo i d y không quá 1,2mm 30 7210 69 90 --- Lo i khác 10 7210 70 - Đư c sơn, tráng ho c ph b ng plastic: 7210 70 10 --- Lo i d y không quá 1,2mm 30 7210 70 90 --- Lo i khác 10 7210 90 00 - Lo i khác 0 7217 Dây s t ho c thép không h p kim 7217 10 - Không đư c tráng, ph , đã ho c chưa đánh bóng: 7217 10 10 -- Có hàm lư ng các bon đ n 0,25% 10 7217 10 20 -- Có hàm lư ng các bon trên 0,25% đ n 0,6% 5 7217 10 90 -- Có hàm lư ng các bon trên 0,6% 0 7217 20 - Đư c tráng ho c ph b ng k m: 7217 20 10 -- Có hàm lư ng các bon đ n 0,25% 10 7217 20 20 -- Có hàm lư ng các bon trên 0,25% đ n 0,6% 5 7217 20 90 -- Có hàm lư ng các bon trên 0,6% 0 7217 30 - Đư c tráng ho c ph b ng kim lo i thư ng khác: 7217 30 10 -- Có hàm lư ng các bon đ n 0,25% 10 7217 30 20 -- Có hàm lư ng các bon trên 0,25% đ n 0,6% 5 7217 30 90 -- Có hàm lư ng các bon trên 0,6% 0 7217 90 - Lo i khác: 7217 90 10 -- Có hàm lư ng các bon đ n 0,25% 10 7217 90 20 -- Có hàm lư ng các bon trên 0,25% đ n 0,6% 5 7217 90 90 -- Có hàm lư ng các bon trên 0,6% 0 7304 Các lo i ng, ng d n và thanh d ng r ng, không có n i, b ng s t (tr gang) ho c thép 7304 10 00 - ng d n thu c lo i s d ng cho đư ng ng d n d u và 0 d n khí - ng b c ngoài, đư ng ng và ng khoan thu c lo i s d ng cho khoan d u ho c khí: 7304 21 00 -- ng khoan 0 7304 29 00 -- Lo i khác 0 - Các lo i khác, có m t c t ngang hình tròn, b ng s t ho c thép không h p kim: 7304 31 -- Đư c kéo ngu i ho c cán ngu i: 7304 31 10 --- Đư ng ng d n thu đi n cao áp 0
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. --- Lo i khác 7304 31 91 ---- Có đư ng kính ngoài t 140mm tr xu ng, hàm 10 lư ng các bon t 0,45% tr xu ng 7304 31 99 ---- Lo i khác 5 7304 39 -- Các lo i khác: 7304 39 10 --- Đư ng ng d n thu đi n cao áp 0 --- Lo i khác: 7304 39 91 ---- Có đư ng kính ngoài t 140mm tr xu ng, hàm 10 lư ng các bon t 0,45% tr xu ng 7304 39 99 ---- Lo i khác 5 - Các lo i khác, có m t c t ngang hình tròn, b ng thép không g : 7304 41 -- Đư c kéo ngu i ho c cán ngu i: 7304 41 10 --- Đư ng ng d n thu đi n cao áp 0 7304 41 90 --- Lo i khác 1 7304 49 -- Các lo i khác: 7304 49 10 --- Đư ng ng d n thu đi n cao áp 0 7304 49 90 --- Lo i khác 1 - Các lo i khác, có m t c t ngang hình tròn, b ng thép h p kim khác: 7304 51 -- Đư c kéo ngu i ho c cán ngu i: 7304 51 10 --- Đư ng ng d n thu đi n cao áp 0 7304 51 90 --- Lo i khác 1 7304 59 -- Các lo i khác: 7304 59 10 --- Đư ng ng d n thu đi n cao áp 0 7304 59 90 --- Lo i khác 1 7304 90 - Các lo i khác 7304 90 10 --- Đư ng ng d n thu đi n cao áp 0 --- Lo i khác 7304 90 91 ---- Có đư ng kính ngoài t 140mm tr xu ng, hàm 10 lư ng các bon t 0,45% tr xu ng 7304 90 99 ---- Lo i khác 5 7305 Các lo i ng, ng d n khác b ng s t ho c thép (ví d đư c hàn, tán b ng đinh ho c ghép v i nhau b ng cách tương t ) có m t c t hình tròn, đư ng kính m t c t ngoài trên 406,4mm
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - ng d n thu c lo i s d ng cho đư ng ng d n d u và d n khí: 7305 11 00 -- Hàn chìm theo chi u d c b ng h quang 5 7305 12 00 -- Lo i khác hàn theo chi u d c 5 7305 19 -- Lo i khác: 7305 19 10 --- Lo i hàn xo n 15 7305 19 90 --- Lo i khác 5 7305 20 00 - ng b c ngoài lo i s d ng trong khoan d u khí 5 - Lo i khác, đư c hàn: 7305 31 -- Hàn theo chi u d c: 7305 31 10 --- Đư ng ng d n thu đi n cao áp 5 7305 31 90 --- Lo i khác 5 7305 39 -- Lo i khác: 7305 39 10 --- Đư ng ng d n thu đi n cao áp 5 7305 39 20 --- Lo i khác, đư c hàn xo n 15 7305 39 90 --- Lo i khác 5 7305 90 - Lo i khác: 7305 90 10 -- Đư ng ng d n thu đi n cao áp 5 7305 90 90 --- Lo i khác 5 7306 Các lo i ng, ng d n, thanh d ng hình r ng khác b ng s t ho c thép (ví d : n i m , hàn, tán đinh ho c ghép b ng cách tương t ) 7306 10 00 - ng d n thu c lo i s d ng làm ng d n d u ho c khí 5 7306 20 00 - ng b c ngoài và ng thu c lo i s d ng khoan d u 5 ho c khí 7306 30 - Lo i khác, đư c hàn, có m t c t ngang hình tròn b ng s t ho c b ng thép không h p kim: 7306 30 10 -- Đư ng ng d n thu đi n cao áp 5 -- Lo i khác: 7306 30 91 --- Có đư ng kính ngoài t 140mm tr xu ng, hàm 20 lư ng các bon t 0,45% tr xu ng 7306 30 99 --- Lo i khác 10 7306 40 - Lo i khác, đư c hàn, có m t c t ngang hình tròn b ng thép không g : 7306 40 10 -- Đư ng ng d n thu đi n cao áp 5 7306 40 90 -- Lo i khác 5
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7306 50 - Lo i khác, đư c hàn, có m t c t ngang hình tròn b ng thép h p kim khác: 7306 50 10 -- Đư ng ng d n thu đi n cao áp 5 7306 50 90 -- Lo i khác 5 7306 60 - Lo i khác, đư c hàn, có m t c t ngang không ph i hình tròn: 7306 60 10 -- Đư ng ng d n thu đi n cao áp 5 7306 60 90 -- Lo i khác 5 7306 90 - Lo i khác: 7306 90 10 -- Đư ng ng d n thu đi n cao áp 5 -- Lo i khác: 7306 90 91 --- Có đư ng kính ngoài t 140 mm tr xu ng, hàm 20 lư ng các bon t 0,45% tr xu ng 7306 90 99 --- Lo i khác 10 7310 Các lo i thùng, thùng phuy, thùng hình tr ng, can, h p và các lo i đ ch a tương t dùng đ ch a m i lo i v t li u (tr khí ga nén, ga l ng), dung tích không quá 300 lít, đã ho c chưa đư c lót ho c cách nhi t nhưng chưa đư c ghép v i thi t b cơ khí ho c thi t b nhi t 7310 10 00 - Có dung tích t 50 lít tr lên 10 - Có dung tích dư i 50 lít: 7310 21 00 -- Thùng phuy đư c đóng kín b ng cách hàn ho c g p 10 n p 7310 29 00 -- Lo i khác 10 Riêng: + H p (lon) dùng đ ch a đ u ng, có dung tích đ n 1 15 lít 7312 Dây b n tao, dây th ng, cáp, băng t t, dây treo và các lo i tương t b ng s t ho c thép, chưa cách đi n 7312 10 00 - Dây b n tao, th ng và cáp 5 7312 90 00 - Lo i khác 5 7408 Dây đ ng - B ng đ ng tinh ch : 7408 11 -- Có kích thư c m t c t t i đa trên 6mm 7408 11 10 --- Có kích thư c m t c t t i đa trên 6mm đ n 14mm 5 7408 11 90 --- Lo i khác 0 7408 19 00 -- Lo i khác 10
Đồng bộ tài khoản