Quyết định số 139/2000/QĐ-BNN-KHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 139/2000/QĐ-BNN-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 139/2000/qđ-bnn-khcn', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 139/2000/QĐ-BNN-KHCN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N c l p - T do - H nh phúc NÔNG THÔN ******** ******** S : 139/2000/Q -BNN- Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2000 KHCN QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 139/2000/Q -/ BNN-KHCN NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/2000 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 08/12/1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c ngh c a T ng công ty thu c lá Vi t Nam - Vi n Kinh t k thu t thu c lá s 281/VTL ngày 29/11/2000; Xét ngh c a ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và ch t lư ng s n phNm. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành tiêu chuNn ngành "Quy ph m kh o nghi m gi ng thu c lá" i u 2: Tiêu chuNn có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và CLSP, Vi n trư ng Vi n Kinh t k thu t thu c lá, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Th Dân ( ã ký) TIÊU CHU N NGÀNH TÊN TIÊU CHU N: QUY PH M KH O NGHI M GI NG THU C LÁ KÝ HI U: 10 TCN 426 - 2000 Cơ quan biên so n: Vi n Kinh t k thu t thu c lá
  2. Cơ quan ngh ban hành: Vi n Kinh t k thu t thu c lá Cơ quan trình duy t: V Khoa h c công ngh và Ch t lư ng s n phNm B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Cơ quan xét duy t, ban hành: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Quy t nh ban hành: 139/2000/Q /BNN-KHCN ngày 19/12/2000 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 426-2000 QUY PH M KH O NGHI M GI NG THU C LÁ THE TESTING PROCEDURES OF TOBACCO VARIETIES 1. Quy nh chung: 1.1. Quy ph m này quy nh nh ng nguyên t c chung, n i dung và phương pháp ch y u kh o nghi m Qu c gia các gi ng thu c lá ư c ch n t o trong nư c và nh p n i. 1.2. Các t ch c, cá nhân có gi ng thu c lá kh o nghi m và cơ quan kh o nghi m ph i th c hi n úng Ngh nh s 07/CP ngày 5/02/1996 c a Chính ph v qu n lý gi ng cây tr ng và thông tư hư ng d n thi hành Ngh nh s 02/NN/KNKL/TT ngày 01/3/1997 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Phương pháp kh o nghi m: 2.1. Các bư c kh o nghi m. 2.1.1. Kh o nghi m cơ b n: C n ư c ti n hành 2-3 v và ư c kh o nghi m 2-3 vùng sinh thái khác nhau, trong ó ít nh t có 2 v chính c a vùng kh o nghi m. 2.1.2. Kh o nghi m s n xu t: C n ư c ti n hành 2 v chính i v i gi ng thu c lá có tri n v ng và ã ư c kh o nghi m cơ b n ít nh t là m t v . Kh o nghi m s n xu t cũng ư c ti n hành 2 - 3 vùng sinh thái khác nhau. 2.2. B trí thí nghi m: 2.2.1. Kh o nghi m cơ b n: - Thí nghi m ư c b trí theo kh i ng u nhiên, ư c nh c l i ít nh t là 3 l n, có d i b o v xung quanh.
  3. + Kích thư c ô thí nghi m: 30 - 50m2 . + Kho ng cách rãnh gi a các lu ng là 40cm. - Gi ng i ch ng là gi ng ã ư c công nh n gi ng Qu c gia, ho c gi ng ư c gieo tr ng ph bi n a phuơng. 2.2.2. Kh o nghi m s n xu t: - Di n tích: M i gi ng ít nh t là 1000 m2, không c n nh c l i. - Gi ng i ch ng: Như gi ng trong kh o nghi m cơ b n. 2.2.3. Ch t lư ng gi ng kh o nghi m: Lo i gi ng Kh o nghi m cơ b n Kh o nghi m s n xu t Gi ng kh o Gi ng i ch ng Gi ng kh o Gi ng i nghi m nghi m ch ng Gi ng thu n Gi ng tác Gi ng nguyên ch ng Gi ng tác Gi ng xác nh n gi ho c tương ương gi nguyên ch ng Gi ng lai H t lai Gi ng nguyên ch ng, H t lai Gi ng xác nh n tương ương nguyên ho c h t lai ch ng ho c h t lai 2.3. Quy trình k thu t: 2.3.1. Th i v : Th i gian gieo h t và tr ng cây thu c lá theo khung th i v t t nh t c a a phương nơi kh o nghi m. 2.3.2. t kh o nghi m và k thu t làm t. - t có thành ph n cơ gi i nh , pHKCl = 5,8 - 7. - t ph i i di n cho vùng ư c kh o nghi m, t thoát nư c t t, không b ng p nư c khi mưa. - t có phì ng u, b ng ph ng và kích thư c b trí thí nghi m. - t v trư c không ư c tr ng cây h cà, dưa chu t. - t ư c cày l n 1 trư c khi tr ng t 3-4 tu n v i sâu 25-30cm. Cày l n 2 trư c khi tr ng m t tu n, b a k , nh t c , san ph ng ru ng, k t h p bón vôi khi pHKCl < 5,8 - Lên lu ng cao 25 - 30cm, m t lu ng r ng t 30 - 35cm, ào h c có ư ng kính t 15 - 20cm, sâu 10 - 12cm.
  4. 2.3.3. M t , kho ng cách: -M t : 17.000-18.000 cây/ha. - Kho ng cách: + Hàng cách hàng 1,0 - 1,1. + Cây cách cây: 0,55m. 2.3.4. Phân bón: - Lư ng phân bón cho 1 ha: 60 - 80 kg N, 90 - 140kg P2O5, 120 - 250 kg K2O và bón 500 - 1000 kg vôi n u pHKCl t < 5,8. - D ng phân thương phNm dùng bón cho thu c lá là các d ng phân không ch a g c Clo, nên dùng các d ng phân như sau:NH4NO3, Supe lân, K2SO4...Bón b sung m t s phân trung lư ng và vi lư ng như : Bo, Mg, Cu, Zn. N u cây có tri u ch ng thiêu Bo, bón b sung Bo d ng Borax v i lư ng 2kg cho 1 ha. - Cách bón: + Bón lót toàn b phân lân trư c ho c ngay khi tr ng. N u s d ng phân lân khó tiêu, bón vào lúc cày t. + Bón thúc l n 1: Bón 1/3 lư ng phân m cùng 1/3 lư ng phân kali sau khi tr ng t 7-10 ngày. + Bón thúc l n 2: Bón 2/3 lư ng phân m cùng 2/3 lư ng phân kali còn l i sau khi tr ng t 25-30 ngày. 2.3.5. Chăm sóc: - Vư n ươm: áp d ng m i bi n pháp k thu t h p lý có cây con t t, c ng cây, s ch sâu b nh và lư ng cây tr ng. (Ph l c 1: k thu t làm vư n ươm). - Ru ng tr ng: + Tr ng cây khi t Nm ( Nm lúc tr ng m b o t 75 - 80% Nm t i a ng ru ng). N u t thi u Nm ph i tư i 2 lít nư c cho 1 h c trư c khi tr ng. Sau khi tr ng 2 - 3 ngày c n tư i nư c vào h c cho cây. Sau tr ng t 20 - 21 ngày có th tư i rãnh, tư i ng p 2/3 rãnh và rút nư c ngay. Sau ó tư i nh kỳ 6-7 ngày m t l n cho n khi lá gi a chuy n sang giai o n chín m i gi m d n lư ng nư c tư i (vi c tư i nư c ph thu c vào Nm t). + Các l n bón phân k t h p làm c , x i xáo. Vun cao lu ng vào l n bón thúc th hai. 2.3.6. Ng t ng n, tri t ch i: - Ng t ng n khi cây b t u n hoa, l i m i cây t 18 - 22 lá thu ho ch.
  5. - Tri t ch i nách tri t b ng tay ho c b ng thu c di t ch i. N u dùng Accotab, pha 8 - 12cc thu c trong 1 lít nư c, dùng 15 - 20cc cho m i cây và dùng 4 - 6 lít thu c cho 1 ha. 2.3.7. Phòng tr sâu b nh: Ch phòng tr sâu b nh khi n ngư ng c n ph i phòng tr và theo hư ng d n chung c a Ngành b o v th c v t. 2.3.8. Thu ho ch: - Thu ho ch l n u khi lá t chín k thu t (kho ng 50 - 60 ngày sau khi tr ng). - Lá chín k thu t: Khi lá chuy n t màu xanh sang ng vàng ho c vàng, m t lá bóng m n, gân lá t màu xanh chuy n sang màu tr ng s a, góc óng lá so v i thân chính l n hơn 90o, ti n hành thu ho ch lá. Thu lá vào bu i sáng ho c lúc tr i mát, lá thu ho ch xong vào bóng mát, tránh ch t ng và ngoài n ng. 2.3.9. S y lá thu c. - Phân lo i lá theo chín, ghim lá vào sào và ưa vào lò s y. S y lá thu c theo úng quy trình k thu t do T ng công ty thu c lá Vi t Nam ban hành. 3. Ch tiêu và phương pháp theo dõi. 3.1. Kh o nghi m cơ b n: 3.1.1. c i m v hình thái. - D ng cây - D ng lá. - Màu s c lá, m t lá, tai lá. - D ng hoa, màu s c hoa. - thu n c a gi ng (t l cây khác d ng) ( Theo quy nh v các ch tiêu và phương pháp theo dõi thí nghi m ng ru ng v i cây thu c lá c a T ng công ty thu c lá Vi t Nam ban hành tháng 11/1999). 3.1.2. Sinh trư ng và phát tri n. -T c ra lá (lá/ngày) -T c phát tri n chi u cao cây (cm/ngày) - Th i gian t tr ng n 10% cây ra n (ngày)
  6. - Th i gian t tr ng n 90% cây ra n (ngày) - Th i gian t tr ng n thu ho ch lá u tiên (ngày) ư- Th i gian t tr ng n l n thu ho ch lá cu i cùng (ngày) - Chi u cao cây (cm) - Chi u cao cây ng t ng n (cm) - ư ng kính thân cách g c 20cm (cm) - T ng s lá trên cây (lá) - S lá kinh t trên cây (lá) - dài lóng (cm). (Theo quy nh v các ch tiêu và phương pháp theo dõi thí nghi m ng ru ng v i cây thu c lá c a T ng công ty thu c lá Vi t Nam ban hành tháng 11/1999). 3.1.3. M c nhi m m t s sâu b nh h i. ánh giá m c nhi m m t s sâu b nh h i chính sau: - Sâu: Sâu xanh (Helicoverpa assulta), sâu khoang (Spodeptera litura). - B nh kh m (Tobacco mosaic virus). - B nh xoăn lá (Tobacco leaf curl virus). - B nh héo rũ vi khuNn (Ralstonia solanacearum). - Phương pháp tính t l b nh, c p b nh theo ph l c 2. 3.1.4. Kh năng thích ng v i các i u ki n b t l i. - Ra hoa: S m, trung bình, mu n (trong i u ki n t nhiên) + Ra hoa s m: 10% s cây ra hoa trư c 55 ngày sau khi tr ng. + Ra hoa trung bình: 10% s cây ra hoa t 55 - 70 ngày sau khi tr ng. + Ra hoa mu n: 10% s cây ra hoa sau 70 ngày sau khi tr ng. - Ch ng : T t, khá, trung bình, kém. + T t: T t c các cây không b . + Khá:³ 50% s cây b nghiêng nh .
  7. + Trung bình: ³ 70% s cây b nghiêng 30o so v i chi u th ng ng . + Kém: ³ 70 % s cây b nghiêng 45o so v i chi u th ng ng. 3.1.5. Năng su t và các y u t c u thành năng su t. - S cây th c thu trên ô (cây) - S lá kinh t trên cây (lá). - Kh i lư ng trung bình lá (g) - Kh i lư ng lá tươi, khô m i ô (kg) - Năng su t (t /ha). - T l kh i lư ngtươi/khô c a lá. 3.1.6. Ch t lư ng thu c lá. - C p lo i lá thu c s y theo v b (%) (xem ph l c 3) - T l gân cu ng/lá (%) - Thành ph n hoá h c chính: Hàm lư ng (%) nicotin, protêin, m t ng s , glixit hoà tan, Clo (phân tích lá trung châu c p II) - i m bình hút c m quan (xem ph l c 4) 3.2. Kh o nghi m s n xu t. Kh o nghi m s n xu t theo dõi các ch tiêu sau: - Th i gian t tr ng n thu ho ch l n u, l n cu i (ngày). - c i m gi ng: Nh n xét v sinh trư ng, phát tri n c a gi ng, th i gian t tr ng n ra n 10%, 90%, s lá kinh t trên cây, kích thư c trung bình lá, m c nhi m sâu, b nh h i và kh năng thích ng v i i u ki n a phương nơi kh o nghi m. - Năng su t: Cân kh i lư ng th c thu trên di n tích kh o nghi m, t ó quy ra năng su t t /ha. - Ch t lư ng thông qua phân c p lá s y, phân tích thành ph n hoá h c và bình hút c m quan. - ý ki n ngư i s n xu t th và ngư i s d ng i v i gi ng m i ư c kh o nghi m. 4. Báo cáo và công b k t qu kh o nghi m.
  8. - Báo cáo k t qu kh o nghi m c a các i m g i v Vi n kinh t k thu t thu c lá (Ph l c 5 & 6) t ng h p, trình lên H i ng khoa h c c a T ng công ty thu c lá Vi t Nam và Trung tâm kh o nghi m gi ng cây tr ng Trung ương. Vi n kinh t k thu t thu c lá và H i ng khoa h c T ng công ty thu c lá Vi t Nam t ng h p các v kh o nghi m báo cáo trư c H i ng KHCN B Nông nghi p & Phát tri n nông thôn, ngh khu v c hoá ho c công nh n gi ng Qu c gia gi ng thu c lá m i. - Trung tâm kh o nghi m gi ng cây tr ng Trung ương có trách nhi m ki m tra, gi m sát trong quá trình kh o nghi m và có ý ki n tư v n cho H i ng khoa h c công ngh B Nông nghi p & Phát tri n nông thôn .
Đồng bộ tài khoản