Quyết định số 139-HĐBt

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 139-HĐBt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 139-HĐBt về việc chia xã và thành lập thị trấn của huyện Tương Dương và huyện Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 139-HĐBt

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 139-H BT Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 1986 QUY T NNH V VI C CHIA XÃ VÀ THÀNH L P THN TR N C A HUY N TƯƠNG DƯƠNG VÀ HUY N HƯNG NGUYÊN THU C T NH NGH TĨNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay chia xã và thành l p th tr n c a huy n Tương Dương và huy n Hưng Nguyên thu c t nh Ngh Tĩnh như sau: A. Huy n Tương Dương: 1. Chia xã Luôn Mai thành ba xã l y tên là xã Luôn Mai, xã Nhôn Mai và xã Mai Sơn: a) Xã Luôn Mai có di n tích t nhiên 1.645 hécta v i 2.127 nhân khNu. a gi i xã Luôn Mai phía ông giáp xã H u Dương; phía Tây giáp xã M Lý thu c huy n Kỳ Sơn; phía nam giáp xã Kim a; phía b c giáp xã Nhôn Mai và xã Mai Sơn. b) Xã Nhôn Mai có di n tích t nhiên 1.509 hécta v i 2.087 nhân khNu. a gi i xã Nhôn Mai phía ông giáp xã H u Dương; phía tây giáp xã Mai Sơn; phía nam giáp xã Luôn Mai; phía b c giáp xã Tri L thu c huy n Qu Phong. c) Xã Mai Sơn có di n tích t nhiên 1.327 hécta v i 1.890 nhân khNu. a gi i xã Mai Sơn phía ông giáp xã Nhôn Mai; phía tây giáp xã M Lý thu c huy n Kỳ Sơn; phía nam giáp xã Luôn Mai; phía b c giáp nư c Lào.
  2. 2. Chia xã Tam Thái thành hai xã l y tên là xã Tam Thái và xã Tam H p: a) Xã Tam Thái có di n tích t nhiên 1.180 hécta v i 2.622 nhân khNu. a gi i xã Tam Thái phía ông giáp xã Tam ình; phía tây giáp xã Th ch Giám; phía nam giáp xã Tam H p; phía b c giáp xã Yên Na. b) Xã Tam H p có di n tích t nhiên 2.126 hécta v i 1.500 nhân khNu. a gi i xã Tam h p phía ông giáp xã Tam ình; phía Tây giáp xã Th ch Giám; phía nam giáp nư c Lào; phía b c giáp xã Tam Thái. B. Huy n Hưng Nguyên: - Thành l p th tr n Thái Lão (th tr n huy n l huy n Hưng Nguyên) trên cơ s 99 hécta di n tích t nhiên v i 290 nhân khNu c a xã Hưng Thái, 110 hécta di n tích t nhiên v i 340 nhân khNu c a xã Hưng o cùng 3.446 nhân khNu là cán b , công nhân viên Nhà nư c. Th tr n Thái Lão có t ng di n tích t nhiên 209 hécta v i 4.089 nhân khNu. a gi i th tr n Thái Lão phía ông giáp xã Hưng Thái; phía tây giáp xã Nam Giang thu c huy n Nam àn; phía nam và phía b c giáp xã Hưng Thái và xã Hưng o. - Xã Hưng Thái còn 594 hécta di n tích t nhiên v i 4.010 nhân khNu. a gi i xã Hưng Thái phía ông giáp xã Hưng Chính; phía tây giáp xã Hưng o; phía nam giáp xã Hưng Tân; phía b c giáp xã Hưng Tây. - Xã Hưng o còn 915 hécta v i 4.660 nhân khNu. a gi i xã Hưng o phía ông giáp xã Hưng Thái; phía tây giáp xã Nam Giang thu c huy n Nam àn; phía nam giáp xã Nam Cát thu c huy n Nam àn; phía b c giáp th tr n Thái Lão và xã Hưng Tây. i u 2. U ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản