Quyết định số 139/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 139/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 139/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 3, quận 10 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 139/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 139/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 3, QU N 10 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét Công văn s 10858/TNMT-KH ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a S Tài nguyên và Môi trư ng và T trình s 9020/TTr-UBND-TNMT ngày 23 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân phư ng 3, qu n 10 v trình duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 3, qu n 10, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng 3, qu n 10 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) 1 2 3 4 5 6 7 T NG DI N 10,11 100,00 10,11 100,00 TÍCH TT NHIÊN 2 t phi nông PNN 10,11 100,00 10,11 100,00
  2. nghi p 2.1 t OTC 4,85 47,97 5,18 51,21 2.1.1 t t i nông ONT thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 4,85 100,00 5,18 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 5,19 51,34 4,86 48,10 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,04 0,77 0,04 0,82 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA 0,02 0,39 0,02 0,41 an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 0,28 5,39 0,28 5,76 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 0,28 100,00 0,28 100,00 xu t, kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng SKS khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t SKX li u xây d ng, g ms 2.2.4 t có m c ích CCC 4,85 93,45 4,52 93,01 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 3,61 74,43 2,93 64,87 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,02 0,41 0,02 0,44 2.2.4.3 t chuy n d n DNT 0,01 0,21 0,01 0,22 năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,15 3,30 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,06 1,24 0,06 1,33 2.2.4.6 t cơ s giáo d c DGD 1,15 23,71 1,35 29,84 - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - DTT th thao 2.2.4.8 t ch DCH 2.2.4.9 t có di tích, LDT danh th ng
  3. 2.2.4.10 t bãi th i, x lý RAC ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 0,07 0,69 0,07 0,69 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK nghi p khác b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Giai o n 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p NNP/PNN 2 Chuy n i cơ c u s d ng t trong n i b t nông ngi p 3 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t PN0(a)/PN1(a) chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 4 t phi nông nghi p không ph i t chuy n sang PKT/OTC(a) 0,50 t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,50 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,50 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha
  4. Th t Lo i t ph i thu h i Mã Giai o n 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 2 t phi nông nghi p PNN 1,96 2.1 t OTC 1,24 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 1,24 2.2 t chuyên dùng CDG 0,72 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,72 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK d) Di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng: Trong kỳ quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, phư ng 3, qu n 10 không có nhóm t chưa s d ng, nên không có ch tiêu bi u theo quy nh. 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo B n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/1.000) và Báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 3, qu n 10 do y ban nhân dân phư ng 3, qu n 10 l p ngày 23 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duyêt k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a qu n 10: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Phân theo k ho ch t ng năm Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T NG DI N 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 TÍCH TT NHIÊN
  5. 2 t phi nông PNN 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 nghi p 2.1 t OTC 4,85 5,04 5,03 5,20 5,18 2.1.1 t t i nông ONT thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 4,85 5,04 5,03 5,20 5,18 2.2 t chuyên dùng CDG 5,19 5,00 5,01 4,84 4,86 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 xu t, kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng SKS khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t SKX li u xây d ng, g ms 2.2.4 t có m c ích CCC 4,85 4,66 4,67 4,50 4,52 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 3,61 3,42 3,28 3,11 2,93 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 2.2.4.3 t chuy n d n DNT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 NL, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,15 0,15 0,15 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 2.2.4.6 t cơ s giáo d c DGD 1,15 1,15 1,15 1,15 1,35 - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c DTT - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 2.2.4.9 t có di tích, LDT danh th ng
  6. 2.2.4.10 t bãi th i, x lý RAC ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK nghi p khác 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n Phân theo k ho ch t ng năm t tích Năm Năm Năm Năm Năm chuy n 2006 2007 2008 2009 2010 m c ích s d ng t trong kỳ k ho ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 t phi nông PN0(a)/PN1(a) nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ TS0/PN1(a) quan 3.2 t công SN0/PN1(a) trình s nghi p không kinh doanh 3.3 t qu c CQA/PN1(a) phòng, an
  7. ninh 3.4 t có m c CC0(a)/PN1(a) ích công c ng không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa NTD/PN1(a) trang, nghĩa a 3.6 t sông su i SMN/PN1(a) và m t nư c CD 4 t phi nông PKT(a)/OTC 0,50 0,23 0,10 0,17 nghi p không ph i t chuy n sang t 4.1 t chuyên CDG/OTC 0,50 0,23 0,10 0,17 dùng 4.1.1 t tr s cơ CTS/OTC quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c CQA/OTC phòng, an ninh 4.1.3 t s n xu t, CSK/OTC kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có m c CCC/OTC 0,50 0,23 0,10 0,17 ích công c ng 4.2 t tôn giáo, TTN/OTC tín ngư ng 4.3 t nghĩa NTD/OTC trang, nghĩa a 4.4 t sông su i SMN/OTC và m t nư c CD 4.5 t phi nông PNK/OTC nghi p khác
  8. 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n tích Phân theo t ng năm t tc n Năm Năm Năm Năm Năm thu h i 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 t nông nghi p NNP 2 t phi nông PNN 1,96 0,81 0,46 0,49 0,20 nghi p 2.1 t OTC 1,24 0,58 0,32 0,32 0,02 2.1.1 t t i nông ONT thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 1,24 0,58 0,32 0,32 0,02 2.2 t chuyên dùng CDG 0,72 0,23 0,14 0,17 0,18 2.2.1 t tr s cơ CTS quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK kinh doanh phi nông nghi p 2.2.4 t có m c ích CCC 0,72 0,23 0,14 0,17 0,18 công c ng 2.3 t tôn giáo, tín TTN ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK nghi p khác 4. Di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng: Trong kỳ k ho ch sư dung ât chi ti t 5 năm (2006 - 2010) phư ng 3, qu n 10 không có nhóm t chưa s d ng, nên không có ch tiêu bi u theo quy nh.
  9. i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 10 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 10 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 3, qu n 10 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản