Quyết định số 139-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định số 139-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 139-TTg về việc phê duyệt chương trình xây dựng Trung tâm Y tế chuyên sâu thành phố Hồ Chí Minh do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 139-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 139-TTg Hà N i, ngày 07 tháng 3 năm 1997 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG TRUNG TÂM Y T CHUYÊN SÂU THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng B Y t (T trình s 9581-K2BT ngày 28-11-1996) và B trư ng K ho ch và u tư (Công văn s 208-BKH/VPT ngày 9-1-1997), QUY T NNH: i u 1. Nay phê duy t chương trình xây d ng Trung tâm Y t chuyên sâu thành ph H Chí Minh v i nh ng n i dung sau: 1. M c tiêu chương trình: a. M c tiêu chung: Xây d ng và phát tri n các cơ s y t và y h c thành ph H Chí Minh thành m t trung tâm m nh, t ng bư c hi n i hoá theo k p trình các nư c trong khu v c và m t s nư c trên th gi i, góp ph n quan tr ng trong công tác b o v , chăm sóc s c kho nhân dân v i ch t lư ng ngày càng cao. b. M c tiêu c th : - i m i và b sung các thi t b hi n i nâng cao ch t lư ng chuNn oán, c p c u và i u tr . - u tư xây d ng và s a ch a nâng c p cơ s h t ng phù h p v i trang thi t b và ph c v t t cho ngư i b nh. - Tăng cư ng ào t o, nâng cao trình v chuyên môn và qu n lý cho các cán b ngành y t . 2. Ph m vi l a ch n u tư Trung tâm Y t chuyên sâu thành ph H Chí Minh: a. Các ơn v do Trung ương qu n lý:
  2. - B nh vi n Ch R y, - B nh vi n Th ng nh t, - Vi n Pasteur thành ph H Chí Minh, - Quân y vi n 175, - Trư ng i h c Y - Dư c thành ph H Chí Minh. b. Các ơn v do thành ph H Chí Minh qu n lý: - B nh vi n Nhi ng I, - B nh vi n Ph s n T Dũ, - B nh vi n Bình Dân - Trung tâm ào t o, b i dư ng cán b y t . - Trung tâm Ung bư u. - Trung tâm truy n máu - huy t h c. - Trung tâm c p c u. - Trung tâm b nh nhi t i Ch Quán. - Trung tâm Lao Ph m Ng c Th ch. - Trung tâm Ch n thương ch nh hình. - Vi n Tim. 3. Nhi m v c a các ơn v trong Trung tâm Y t chuyên sâu thành ph H Chí Minh. a. Áp d ng k thu t chuyên ngành tiên ti n nh m nâng cao ch t lư ng c p c u chNn oán và i u tr . b. Là cơ s th c hành c a Vi n i h c Y - Dư c thành ph H Chí Minh nh m m b o ch t lư ng ào t o i h c, sau i h c cho ngành Y t . c. Ti n hành các công trình nghiên c u khoa h c trình cao. d. Ch o v khoa h c k thu t chuyên ngành, m b o m t bư c phát tri n m i v y t và y h c. 4. Các bư c th c hi n n i dung chương trình:
  3. a. Giai o n 1 (1997-2000): u tư nâng c p thi t b và cơ s v t ch t cho các ơn v tham gia Trung tâm Y t chuyên sâu thành ph H Chí Minh theo các n i dung ch y u: - Các Labo chNn oán. - Các phòng xét nghi m. - Các ơn v c p c u, i u tr ch t lư ng cao. - Các phương ti n hi n i, ph c v cho gi ng d y và nghiên c u. - Xây d ng m i và s a ch a cơ s h t ng áp ng vi c l p t trang thi t b hi n i. - Ngân hàng mô ghép y t . b. Giai o n 2 (2000-2005): Ti p t c u tư cho các ơn v tham gia Trung tâm Y t chuyên sâu thành ph H Chí Minh th c hi n các m c tiêu ã ra. 5. Kinh phí: S ư c c th hoá cho t ng d án u tư và b trí trong k ho ch hàng năm. a. Ngu n v n u tư: - Ngân sách Nhà nư c. - Ngu n v n vi n tr không hoàn l i c a các Chính ph và các t ch c qu c t . - V n vay v i lãi su t th p. b. Cơ c u u tư: - 90% dành cho trang thi t b y t chuyên dùng, b o m tính hi n i nh m chNn oán và i u tr có hi u qu cao ng th i cân i gi a trang thi t b hi n i v i kh năng qu n lý v n hành, phù h p v i kh năng tài chính. Trong quá trình i m i trang thi t b y t , ph i có bi n pháp s d ng th t t t các trang thi t b ã có. - 8,2% cho xây d ng cơ b n. - 1,5% cho ào t o cán b . - 0,3% nâng cao năng l c qu n lý, i u hành. c. Thu h i v n: B Y t ch o các ơn v tham gia Trung tâm Y t chuyên sâu thành ph H Chí Minh có bi n pháp thu h i m t ph n v n u tư theo các quy nh c a Nhà nư c ti t ki m cho ngân sách Nhà nư c.
  4. 6. V cơ ch : u tư trang thi t b y t , xây d ng cơ b n và ào t o c a các ơn v trong Trung tâm Y t chuyên sâu thành ph H Chí Minh u ph i th c hi n theo i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42-CP ngày 16- 7-1996 c a Chính ph . i u 2. B trư ng B Y t ch u trách nhi m thành l p và tr c ti p ch o Ban ch o th c hi n D án theo hư ng s p x p th t ưu tiên l a ch n nh ng cơ s tr ng i m cho giai o n u áp ng nh ng yêu c u c p bách và phù h p kh năng huy ng v n u tư, chuNn b và t ch c th c hi n d án theo úng quy nh v qu n lý u tư và xây d ng. i u 3. B K ho ch và u tư và B Tài chính có trách nhi m b trí kinh phí và c p kinh phí hàng năm cho Trung tâm Y t chuyên sâu thành ph H Chí Minh theo ngh c a B Y t và U ban nhân dân thành ph H Chí Minh. i u 4. B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , các B trư ng: Y t , Tài chính, K ho ch và u tư, Xây d ng, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Qu c phòng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan và Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản