Quyết định số 1394/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 1394/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1394/QĐ-TTg về việc truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1394/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ******* ******** S : 1394/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C TRUY T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Nam (T trình s 2137/TTr-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1304/TTr- BT KT ngày 02 tháng 10 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. Truy t ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho bà Ngô Th á, quê xã Tam Hi p, huy n Núi Thành, t nh Qu ng Nam, trú quán xã Tam Hi p, huy n Núi Thành, t nh Qu ng Nam, ã góp công, góp s c vào cu c kháng chi n lâu dài và anh dũng c a dân t c. i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Nam, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng, cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - UBND t nh Qu ng Nam; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản