Quyết định số 1396/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 1396/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1396/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1396/QĐ-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ MÔI TRƯ NG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1396/Q -BTNMT Hà N i, ngày 22 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH XÂY D NG, QU N LÝ VÀ TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN, HO T NG S D NG NGU N TÀI TR NƯ C NGOÀI THU C TH M QUY N QU N LÝ C A B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài; Theo ngh c a V trư ng các V : H p tác qu c t , T ch c cán b , K ho ch, Tài chính và Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch xây d ng, qu n lý và th c hi n các chương trình, d án, ho t ng s d ng ngu n tài tr nư c ngoài thu c thNm quy n qu n lý c a B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : H p tác qu c t , T ch c cán b , Pháp ch , K ho ch, Tài chính, Th trư ng các ơn v tr c thu c B và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Các B : KH& T, Tài chính, Ngo i giao; - B trư ng, các Th trư ng; - Website B TN&MT; - Lưu VT, HTQT, H.35 Nguy n Văn c
 2. QUY CH XÂY D NG, QU N LÝ VÀ TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN, HO T NG S D NG NGU N TÀI TR NƯ C NGOÀI THU C TH M QUY N QU N LÝ C A B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1396/Q -BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Quy ch này quy nh n i dung, trách nhi m xây d ng, qu n lý và th c hi n các chương trình, d án, ho t ng có s d ng ngu n tài tr nư c ngoài thu c thNm quy n qu n lý c a B Tài nguyên và Môi trư ng. 2. Các chương trình, d án, ho t ng s d ng ngu n tài tr nư c ngoài nêu trong Quy ch này bao g m các chương trình, d án, ho t ng h p tác phát tri n ư c các t ch c chính ph , phi chính ph (PCP) nư c ngoài, các t ch c liên chính ph ho c liên qu c gia tài tr ; các chương trình, d án, ho t ng trong khuôn kh các i u ư c qu c t , Th a thu n qu c t (sau ây g i t t là chương trình, d án). 3. Quy ch này áp d ng cho t t c các ơn v thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, các Ban ch o, Ban qu n lý d án và các t ch c, cá nhân có liên quan n các chương trình, d án, ho t ng s d ng ngu n tài tr nư c ngoài thu c thNm quy n qu n lý c a B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 2. Nguyên t c chung 1. Các ho t ng liên quan n chương trình, d án ph i tuân th quy nh c a Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph (sau ây g i là Ngh nh s 131/2006/N -CP), Quy ch Qu n lý và s d ng vi n tr PCP nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i là Quy t nh s 64/2001/Q -TTg) và các quy nh hi n hành khác c a Nhà nư c v qu n lý, s d ng ngu n tài tr nư c ngoài. 2. Các chương trình, d án v n ng ngu n tài tr nư c ngoài do B Tài nguyên và Môi trư ng ho c các ơn v thu c B Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng ph i d a trên cơ s quy nh t i i u 5 Ngh nh s 131/2006/N -CP và các chương trình m c tiêu, chương trình qu c gia ngành tài nguyên và môi trư ng, K ho ch công tác dài h n và ng n h n, nh hư ng ưu tiên trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B , nhu c u và năng l c ti p nh n v n, công ngh , kinh nghi m qu n lý và s d ng vi n tr c a ơn v , phù h p v i các quy nh pháp lu t và tuân th theo nh ng hư ng d n c a B trong t ng d án c th .
 3. i u 3. Quy trình xây d ng, qu n lý và th c hi n chương trình, d án Quy trình xây d ng, qu n lý và th c hi n các chương trình, d án ư c ti n hành theo các bư c sau: 1. Xây d ng cương các chương trình, d án. 2. V n ng tài tr qu c t . 3. ChuNn b Văn ki n chương trình, d án. 4. ThNm nh, phê duy t n i dung chương trình, d án. 5. àm phán, ký k t, phê chuNn ho c phê duy t i u ư c qu c t khung và i u ư c qu c t c th v chương trình, d án ( i v i d án s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c - ODA). i v i các d án s d ng vi n tr PCP nư c ngoài, bư c này có th có ho c l ng ghép trong các bư c khác c a quy trình. 6. Th c hi n chương trình, d án. 7. Theo dõi, ánh giá, nghi m thu, quy t toán và bàn giao k t qu chương trình, d án. Chương II CHU N BN V N NG, XÂY D NG VĂN KI N, TH M NNH, PHÊ DUY T, ÀM PHÁN VÀ KÝ K T CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN i u 4. xu t chương trình, d án 1. Hàng năm, trên cơ s quy nh t i Kho n 2 i u 2 Quy ch này, các ơn v xu t chương trình, d án g i v V H p tác qu c t , c th như sau: a) cương sơ b cho t ng chương trình, d án ODA l p theo Ph l c 1 c a Quy ch này ho c cương chi ti t theo Ph l c 2 (t a n e) Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 131/2006/N -CP (sau ây g i là Thông tư s 04/2007/TT-BKH) b) cương cho t ng chương trình, d án PCP nư c ngoài l p theo Ph l c 1 Thông tư s 04/2001/Q -TTg hư ng d n th c hi n Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 05 tháng 6 năm 2001 c a B K ho ch và u tư (sau ây g i là Thông tư 04/2001/TT- BKH) . 2. Trên cơ s xu t c a các ơn v , V H p tác qu c t ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan theo th t ưu tiên c a t ng lĩnh v c chuyên ngành t ng h p thành Danh m c chương trình, d án ưu tiên v n ng tài tr trình B trư ng xem xét, phê duy t. 3. Th i gian xu t các chương trình, d án ư c ti n hành t tháng 01 n h t tháng 3 hàng năm; th i gian t ng h p, trình B trư ng phê duy t Danh m c chương trình,
 4. d án ưu tiên v n ng tài tr ph i ư c hoàn thành trong tháng 6 năm trư c. Trư ng h p c bi t do B trư ng quy t nh. i u 5. Chu n b v n ng tài tr qu c t 1. Sau khi Danh m c chương trình, d án ưu tiên v n ng tài tr ư c B trư ng phê duy t, V H p tác qu c t thông báo cho các ơn v có chương trình, d án trong Danh m c xây d ng cương chi ti t ho c văn ki n chương trình, d án (n u có th ). 2. cương chi ti t ho c văn ki n chương trình, d án ư c B trư ng phê duy t s ư c hoàn thi n và g i B K ho ch và u tư trong th i h n 02 tháng trư c th i i m B K ho ch và u tư trao i ý ki n ho c àm phán v i t ng nhà tài tr c th t ng h p trình Th tư ng Chính ph ưa vào Danh m c các chương trình, d án ưu tiên c a Chính ph Vi t Nam ngh nư c ngoài tài tr . 3. Danh m c các chương trình, d án do Th tư ng Chính ph phê duy t s ư c t ng h p trong báo cáo c a Chính ph v n ng tài tr t i H i ngh thư ng niên Nhóm tư v n các Nhà tài tr ; ưa vào báo cáo c a B v n ng tài tr t i H i ngh Nhóm h tr qu c t v tài nguyên và môi trư ng do B Tài nguyên và Môi trư ng t ch c; v n ng tài tr thông qua th c hi n các i u ư c qu c t ho c v n ng tài tr t i các h i ngh qu c t . 4. Sau khi chương trình, d án ư c phía nư c ngoài ng ý xem xét tài tr và có thông báo t B K ho ch và u tư, B Tài nguyên và Môi trư ng ti n hành các bư c chuNn b ti p theo. i u 6. Xây d ng văn ki n chương trình, d án 1. K t ngày nh n ư c thông báo chính th c v vi c Th tư ng Chính ph phê duy t Danh m c chương trình, d án, trong th i h n 05 ngày làm vi c, V H p tác qu c t thông báo và hư ng d n cho ơn v xu t có chương trình, d án ư c duy t. Trong th i h n 90 ngày làm vi c, văn ki n và K ho ch ho t ng năm th nh t (bao g m c k ho ch kinh phí) c a chương trình, d án ph i ư c hoàn thi n theo các quy nh t i u 11 n i u 15 c a Ngh nh s 131/2006/N -CP và M c II, Ph n III Thông tư s 04/2007/TT-BKH g i V K ho ch thNm nh, trình phê duy t th c hi n. Chương trình, d án cơ b n g m chương trình, d án u tư và chương trình, d án h tr k thu t, c th : a) Văn ki n chương trình, d án u tư ư c l p theo hư ng d n quy nh t i i u 13, i u 15 Ngh nh s 131/2006/N -CP và m c II, ph n III Thông tư s 04/2007/TT- BKH; b) Văn ki n chương trình, d án h tr k thu t ư c l p theo hư ng d n quy nh t i i u 14 Ngh nh s 131/2006/N và m c II, ph n III Thông tư s 04/2007/TT- BKH.
 5. 2. Vi n tr c a các t ch c PCP nư c ngoài dư i hình th c chương trình, d án ư c l p theo hư ng d n quy nh t i m c II, kho n 2.1 Thông tư s 04/2001/TT-BKH ngày 05 tháng 6 năm 2001 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Quy t nh s 64/2001/Q -TTg (sau ây g i là Thông tư s 04/2001/TT-BKH). 3. Ngoài hình th c chương trình, d án, vi n tr PCP nư c ngoài còn có hình th c vi n tr phi d án dư i d ng ti n, hi n v t (hàng hóa, v t tư thi t b ). Trong trư ng h p này, ơn v có yêu c u c n báo cáo rõ n i dung vi n tr , i tư ng vi n tr và ti p nh n vi n tr , danh m c c th các hàng vi n tr và ư c tính t ng tr giá n u là vi n tr dư i d ng hi n v t. V H p tác qu c t ch trì, ph i h p v i V K ho ch, V Tài chính và các ơn v có liên quan hư ng d n vi c chuNn b trình phê duy t th c hi n. i u 7. Th m nh, phê duy t chương trình, d án 1. ThNm quy n thNm nh, phê duy t các chương trình, d án ODA ư c quy nh t i u 16 n i u 19 c a Ngh nh s 131/2006/N -CP. 2. H sơ ngh thNm nh và phê duy t chương trình, d án ODA g i v V K ho ch bao g m: a) Công văn trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ngh thNm nh và phê duy t chương trình, d án; b) Văn b n thông báo c a B K ho ch và u tư v Danh m c tài tr chính th c ho c văn b n thông báo c a nhà tài tr i v i chương trình, d án; c) Công văn c a Th tư ng Chính ph phê duy t chương trình, d án vào Danh m c chương trình, d án ư c tài tr và giao B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, tri n khai th c hi n ho c ng ý ti p nh n tài tr i v i chương trình, d án; d) Văn ki n chương trình, d án b ng ti ng Vi t và ti ng Anh và các văn b n có liên quan trong quá trình chuNn b chương trình, d án; e) D th o Hi p nh ho c Tho thu n (n u ã có) v chương trình, d án s ư c ký k t gi a i di n Bên Vi t Nam và i di n Nhà tài tr b ng ti ng Vi t và ti ng Anh (ho c ngôn ng khác do hai bên tho thu n kèm theo b n d ch ti ng Vi t); g) Báo cáo tài chính c a ch d án trong 3 năm g n nh t ( i v i chương trình, d án theo cơ ch cho vay l i); h) Các tài li u khác có liên quan. H sơ ư c l p thành 08 b (có th hơn n u c n thi t) i v i chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a B trư ng và 08 b i v i chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph . 3. i v i các chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a B trư ng, V K ho ch ch trì, ph i h p v i V H p tác qu c t , V Tài chính, V Khoa h c và Công
 6. ngh và các ơn v có liên quan trong và ngoài B (n u c n thi t) thNm nh theo các quy nh t i M c III, Ph n III c a Thông tư s 04/2007/TT-BKH. Trư ng h p yêu c u ph i ch nh s a, b sung, V K ho ch hư ng d n ơn v xu t chương trình, d án ti p t c hoàn ch nh h sơ, t ng h p trình B trư ng phê duy t. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày hoàn t t công vi c thNm nh, V K ho ch l p báo cáo k t qu thNm nh kèm biên b n thNm nh và d th o quy t nh phê duy t chương trình, d án h tr k thu t ho c quy t nh phê duy t và quy t nh u tư i v i chương trình, d án u tư theo m u t i Ph l c 6 c a Thông tư s 04/2007/TT-BKH trình B trư ng phê duy t văn ki n chương trình, d án. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày B trư ng phê duy t văn ki n chương trình, d án h tr k thu t ho c ra quy t nh i v i chương trình, d án u tư, V K ho ch thông báo k t qu thNm nh, quy t nh phê duy t kèm văn ki n chương trình, d án h tr k thu t ho c quy t nh u tư kèm văn ki n chương trình, d án u tư ã ư c phê duy t cho Văn phòng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính, ch d án, V H p tác qu c t , V Tài chính và các ơn v liên quan. V H p tác qu c t ch u trách nhi m thông báo quy t nh phê duy t ho c quy t nh u tư chương trình, d án cho Nhà tài tr . 4. i v i các chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph quy nh t i Kho n 1 i u 19 c a Ngh nh s 131/2006/N -CP, V K ho ch ch trì thNm nh như th t c thNm nh i v i văn ki n chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a B trư ng; l p báo cáo thNm nh kèm biên b n thNm nh B trư ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t văn ki n chương trình, d án h tr k thu t ho c phê duy t và ra quy t nh u tư i v i chương trình, d án u tư. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày Th tư ng Chính ph phê duy t chương trình, d án h tr k thu t ho c ra quy t nh u tư i v i chương trình, d án u tư, V K ho ch thông báo k t qu thNm nh, quy t nh phê duy t kèm văn ki n chương trình, d án h tr k thu t ho c quy t nh u tư kèm văn ki n chương trình, d án u tư ã ư c phê duy t cho B K ho ch và u tư, B Tài chính, ch d án và các ơn v liên quan. V H p tác qu c t thông báo quy t nh phê duy t ho c quy t nh u tư c a chương trình, d án cho các Nhà tài tr 5. i v i các chương trình, d án s d ng vi n tr PCP nư c ngoài, h sơ thNm nh, th t c thNm nh và phê duy t th c hi n theo i u 6 Quy t nh s 64/Q -TTg và M c II, kho n 2.2 Thông tư s 04/2001/TT-BKH. i u 8. àm phán, ký k t i u ư c qu c t v chương trình, d án 1. Cơ s àm phán, ký k t i u ư c qu c t c th v chương trình, d án là văn ki n chương trình, d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. i v i chương trình, d án do B là ch d án, V H p tác qu c t ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan trong và ngoài B chuNn b n i dung B trư ng trình Chính ph cho phép ký k t i u ư c qu c t c th v chương trình, d án ODA theo quy nh t i kho n 1 i u 21 c a Ngh nh s 131/2006/N -CP.
 7. 3. i v i chương trình, d án do các ơn v tr c thu c B là ch d án, ch d án ch trì, ph i h p v i V H p tác qu c t và các ơn v có liên quan trong và ngoài B chuNn b n i dung B trư ng trình Chính ph cho phép ký k t i u ư c qu c t c th v chương trình, d án ODA theo quy nh t i kho n 1 i u 21 c a Ngh nh s 131/2006/N -CP. 4. Trong quá trình àm phán, n u có thay i v i u ư c qu c t ã ư c Chính ph cho phép ký, V H p tác qu c t (trư ng h p chương trình, d án do B là ch d án) ho c ch d án ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan báo cáo B trư ng gi i trình trư c Chính ph . 5. Vi c ký k t i u ư c qu c t c th v ODA và các th a thu n qu c t liên quan n vi n tr PCP nư c ngoài th c hi n theo quy nh t i i u 22 c a Ngh nh s 131/2006/N -CP, Thông tư s 01/2008/TT-BNG ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a B Ngo i giao hư ng d n trình t , th t c ký k t i u ư c qu c t v ODA (sau ây g i là Thông tư s 01/2008/TT-BNG), i u 5 Quy t nh s 64/2001/Q -TTg và các quy nh c a pháp lu t hi n hành v ký k t i u ư c qu c t . Chương III QU N LÝ, TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN i u 9. T ch c qu n lý chương trình, d án 1. B Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan ch qu n t t c các chương trình, d án do B trình phê duy t danh m c và ch o th c hi n. 2. Ch chương trình, d án a) Các chương trình, d án chuyên ngành thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nu c c a B s do các ơn v tr c thu c B làm ch d án theo quy t nh phê duy t văn ki n chương trình, d án c a B trư ng. b) Các chương trình, d án khác do các ơn v , cơ quan thu c kh i văn phòng B th c hi n s do Văn phòng B làm ch d án theo quy t nh phê duy t văn ki n chương trình, d án c a B trư ng. 3. Vi c qu n lý i v i các chương trình, d án và ho t ng phi d án s d ng vi n tr PCP nư c ngoài tuân th các quy nh t i Chương III Quy t nh s 64/2001/Q - TTg và M c III Thông tư s 04/2001/TT-BKH (Kho n 3.1, 3.2a). i u 10. T ch c th c hi n chương trình, d án 1. Cơ quan ch qu n chương trình, d án ODA (cơ quan quy t nh u tư i v i chương trình, d án u tư ho c ngư i quy t nh phê duy t chương trình, d án h tr k thu t): ư c hi u theo quy nh t i Kho n 15 i u 4 Ngh nh s 131/2006/N -CP. Nhi m v , trách nhi m và quy n h n c a cơ quan ch qu n chương trình, d án quy nh t i i u 23 Ngh nh s 131/2006/N -CP.
 8. 2. Ch chương trình, d án ODA (ch u tư i v i chương trình, d án u tư, ch d án i v i chương trình, d án h tr k thu t): ư c hi u theo quy nh t i Kho n 16 i u 4 Ngh nh s 131/2006/N -CP. Nhi m v , trách nhi m và quy n h n c a ch chương trình, d án quy nh t i i u 24 Ngh nh s 131/2006/N -CP. 3. Ban qu n lý chương trình, d án ODA: Sau khi văn ki n chương trình, d án ư c phê duy t, vi c ra quy t nh thành l p Ban qu n lý chương trình, d án th c hi n c th như sau: a) i v i các chương trình, d án h tr k thu t: Th trư ng ơn v , cơ quan, Ch d án ph i h p v i V T ch c cán b , V H p tác qu c t , trình B trư ng quy t nh thành l p Ban qu n lý chương trình, d án; b) i v i các chương trình, d án u tư: Th trư ng cơ quan Ch u tư quy t nh thành l p Ban qu n lý chương trình, d án; c) Các ch c danh: Giám c, Phó giám c (n u có), K toán trư ng c a chương trình, d án ph i là ngư i thu c biên ch c a B ; d) Quy t nh thành l p Ban qu n lý chương trình, d án theo m u Ph l c 2a, 2b c a Quy ch này. 4. Ch c năng, nhi m v c a Ban qu n lý chương trình, d án: th c hi n theo quy nh t i M c II, Thông tư s 03/2007/TT-BKH. Trong vòng 15 ngày làm vi c k t ngày có quy t nh thành l p Ban qu n lý chương trình, d án, cơ quan quy t nh thành l p Ban qu n lý chương trình, d án có trách nhi m ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban qu n lý theo m u t i Ph l c III c a Thông tư s 03/2007/TT-BKH. 5. Ban ch o chương trình, d án: i v i chương trình, d án có tính ch t c bi t ho c có liên quan n nhi u ơn v , B , ngành, thu c thNm quy n quy t nh c a B trư ng và n u th y c n thi t, B trư ng s quy t nh thành l p Ban ch o chương trình, d án ch o các ho t ng c a chương trình, d án. Trư ng ban là m t Lãnh o B Tài nguyên và Môi trư ng; thành ph n Ban ch o chương trình, d án là i di n c a các V : H p tác qu c t , K ho ch, Tài chính và các ơn v có liên quan. V T ch c cán b trình B trư ng quy t nh 01 Lãnh o B Tài nguyên và Môi trư ng làm Trư ng ban Ban Ch o chương trình, d án. 6. i v i chương trình, d án và các ho t ng phi d án s d ng vi n tr PCP nư c ngoài: th c hi n theo quy nh t i Chương IV Quy t nh s 64/2001/Q -TTg. i u 11. i u ch nh, s a i, b sung n i dung c a chương trình, d án trong quá trình th c hi n
 9. Trong quá trình th c hi n, n u chương trình, d án có thay i n i dung thì th c hi n theo quy nh t i i u 31 Ngh nh s 131/2006/N -CP và Ph n V M c V Thông tư s 04/2007/TT-BKH; M c III kho n 3.3 Thông tư s 04/2001/TT-BKH hư ng d n th c hi n Quy t nh s 64/2001/Q -TTg, c th : 1. i v i các chương trình, d án ODA: a) Thay i liên quan n i u ư c qu c t c th v ODA ã ký k t: Ch chương trình, d án ph i h p v i V H p tác qu c t trình B trư ng và ti n hành các th t c theo quy nh t i Ph n III Thông tư s 01/2008/TT-BNG; b) Thay i liên quan n cơ ch tài chính trong nư c ho c i u ki n cho vay l i trong nư c áp d ng cho chương trình, d án: ch d án ph i h p v i V Tài chính trình B trư ng và ti n hành các th t c theo quy nh t i Ph n V M c V Thông tư s 04/2007/TT-BKH; c) Liên quan n ph n v n dư do thay i t giá, lãi su t, v n d phòng chưa phân b và các kho n v n dư khác theo quy nh t i kho n 2 m c V Ph n V c a Thông tư s 04/2007/TT-BKH: trên cơ s báo cáo c a ch d án, V K ho ch ch trì, ph i h p v i các V : H p tác qu c t , Tài chính hư ng d n ch d án th c hi n các th t c theo quy nh c a pháp lu t; d) Liên quan n ph n v n dư th c hi n chương trình, d án m i theo quy nh t i kho n 3 m c V Ph n V c a Thông tư s 04/2007/TT-BKH: trên cơ s báo cáo c a ch d án, V H p tác qu c t ch trì, ph i h p v i các V : K ho ch, Tài chính hư ng d n th c hi n các th t c theo quy nh c a pháp lu t. 2. i v i chương trình, d án s d ng vi n tr phi chính ph : a) i v i các chương trình, d án do Th tư ng Chính ph phê duy t các i u ch nh, b sung: trên cơ s báo cáo c a ch d án, V K ho ch ch trì ph i h p v i các V : H p tác qu c t , Tài chính trình B trư ng g i B K ho ch và u tư và ti n hành các th t c theo quy nh c a pháp lu t; b) i v i chương trình, d án do B trư ng phê duy t các i u ch nh, b sung: trên cơ s báo cáo c a ch d án, V K ho ch ch trì ph i h p v i các V : H p tác qu c t , Tài chính trình B trư ng xem xét, quy t nh. Chương IV QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I NGU N TÀI TR NƯ C NGOÀI i u 12. V n i ng 1. V n i ng là giá tr các ngu n l c (ti n, hi n v t...) huy ng trong nư c chuNn b và th c hi n chương trình, d án nư c ngoài. V n i ng cũng ư c thNm nh và phê duy t như ph n v n tài tr . Ngu n v n và cơ ch s d ng v n i ng ph i ư c quy nh trong quy t nh phê duy t văn ki n chương trình, d án. Tuỳ theo d án, v n i ng có th bao g m toàn b ho c m t s thành ph n dư i ây:
 10. a) V n chuNn b chương trình, d án g m: - Chi phí nghiên c u, i u tra, kh o sát, thu th p, phân tích và t ng h p s li u ban u; - Chi phí l p văn ki n d án; - Chi phí thNm nh, b sung, hoàn ch nh văn ki n d án cho n khi ư c c p có thNm quy n phê duy t; - Chi phí cho Ban chuNn b d án, k c chi phí c n thi t ào t o, nâng cao năng l c cho i ngũ cán b làm nòng c t cho Ban qu n lý d án giai o n sau. b) V n chuNn b th c hi n và tri n khai d án, g m: - Chi phí cho Ban qu n lý d án (lương, thư ng, ph c p, văn phòng, phương ti n làm vi c, chi phí hành chính, theo dõi, ánh giá, giám sát ch t lư ng, nghi m thu, bàn giao, quy t toán); - Chi phí thNm nh thi t k , phê duy t t ng d toán, hoàn t t các th t c u tư xây d ng và th t c hành chính c n thi t khác; - Chi phí t ch c u th u; - Chi phí cho h i ngh , h i th o, ào t o, t p hu n nghi p v qu n lý và th c hi n d án; - Chi phí ti p nh n và ph bi n công ngh , kinh nghi m, k năng qu c t ; - Chi phí tuyên truy n, qu ng cáo d án và các ho t ng tham gia c a c ng ng; - Chi phí d ch v và phương ti n trong nư c cung c p cho các nhà th u nư c ngoài làm vi c theo h p ng t i Vi t Nam; - Chi phí thuê t ch c, cá nhân thNm nh, theo dõi, ánh giá d án; - Chi tr các lo i thu gián thu, phí h i quan, phí b o hi m theo quy nh hi n hành; - Ti n tr lãi, ti n t c c, phí cam k t và các lo i phí liên quan khác trong th i gian xây d ng; - Chi phí ti p nh n thi t b và v n chuy n n i a; - Chi phí ki m toán; - Chi phí th c hi n m t s ho t ng cơ b n c a d án (kh o sát, thi t k k thu t, thi công, n bù, gi i phóng m t b ng và tái nh cư, xây d ng m t s h ng m c công trình, mua s m m t s trang thi t b ); - D phòng và các chi phí h p lý khác.
 11. 2. V n chuNn b d án ư c b trí ng th i v i vi c giao nhi m v chuNn b xây d ng văn ki n d án; v n th c hi n d án ư c b trí phù h p v i ti n quy nh trong Văn ki n d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. Trong quy t nh phê duy t văn ki n d án ph i xác nh rõ v n i dung và m c v n i ng óng góp b ng ti n và hi n v t trong d án theo nguyên t c: Ngân sách trung ương m b o v n i ng cho các d án ho c h p ph n d án do các ơn v tr c thu c B là ch d án/h p ph n d án tr c ti p qu n lý và th c hi n; ngân sách a phương m b o b trí v n i ng cho các d án ho c h p ph n d án do các cơ quan a phương là ch d án/h p ph n d án tr c ti p qu n lý và th c hi n. 4. V Tài chính có trách nhi m ưu tiên b trí y và k p th i v n i ng theo Văn ki n d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và i u ư c qu c t v d án ã ký k t do các ơn v tr c thu c B là ch d án/h p ph n d án tr c ti p qu n lý và th c hi n. Trư ng h p d án ư c xem xét tài tr không trùng v i kỳ l p k ho ch và ngân sách hàng năm, ch d án l p k ho ch b sung ngân sách hàng năm c a ơn v g i B t ng h p g i B K ho ch và u tư và B Tài chính x lý t ng trư ng h p c th . i u 13. V n tài tr 1. V n tài tr nư c ngoài (bao g m: ODA không hoàn l i, ODA vay ưu ãi, ODA vay h n h p, vi n tr phi chính ph ) là ngu n thu c a Ngân sách Nhà nư c (NSNN), do ó ph i ư c h ch toán y vào ngân sách và qu n lý, s d ng theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành. 2. Cơ ch tài chính trong nư c s d ng các ngu n v n ODA u tư cho d án (c p phát t NSNN, cho vay l i t NSNN, ho c c p phát m t ph n, cho vay l i m t ph n t NSNN i v i ngu n v n ODA) và tính ch t s d ng v n c a d án (d án xây d ng cơ b n, d án hành chính s nghi p, d án cho vay l i/tín d ng, hay d án h n h p c c u ph n chi xây d ng cơ b n và c u ph n chi hành chính s nghi p) ph i ư c xác nh theo t ng d án và quy nh trong quy t nh phê duy t văn ki n chương trình, d án. 3. Ngo i tr khi có tho thu n riêng bi t v i nhà tài tr , các kho n chi tiêu và mua s m t ngu n v n tài tr b ng ti n c a các chương trình, d án nư c ngoài, c bi t i v i các kho n chi tiêu và mua s m t i Vi t Nam, ph i do phía Vi t Nam quy t nh và ch u trách nhi m. Các cơ quan, ơn v ch trì trong quá trình xây d ng văn ki n d án, ho c àm phán các hi p nh h p tác nư c ngoài có trách nhi m tho thu n v i các nhà tài tr theo nguyên t c này, b o m phía Vi t Nam có quy n ch ng th c s trong chi tiêu và t o i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n ch ki m soát chi. i u 14. K ho ch tài chính i v i các d án nư c ngoài 1. D toán hàng năm ư c c p có thNm quy n giao và K ho ch tài chính hàng năm c a d án ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t là cơ s ki m soát thanh toán, rút v n i ng và v n nư c ngoài cho d án.
 12. 2. Hàng năm, vào th i i m l p d toán NSNN theo quy nh hi n hành, các Ch d án/Ban qu n lý d án căn c Văn ki n d án ư c c p có thNm quy n phê duy t, ti n và kh năng th c hi n d án, các hư ng d n v xây d ng k ho ch và d toán ngân sách nhà nư c, các ch và nh m c chi tiêu hi n hành ( i v i ngu n v n nư c ngoài và v n i ng) ti n hành l p k ho ch tài chính cho năm ti p theo (bao g m c v n nư c ngoài và v n i ng trong nư c c a d án) t ng h p vào k ho ch và d toán ngân sách hàng năm c a ơn v g i B t ng h p vào k ho ch ngân sách chung c a B , g i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p NSNN trình Chính ph và Qu c h i phê duy t. - i v i các d án có liên quan n nhi u ơn v tr c thu c thì Ban qu n lý d án có trách nhi m tách thành k ho ch và d toán kinh phí riêng theo t ng ơn v và g i t i các ơn v tham gia d án t ng h p vào k ho ch và d toán ngân sách năm c a ơn v tham gia d án. - i v i nh ng chương trình, d án có ngu n tài tr nư c ngoài mà i u ư c qu c t v d án ã ký nhưng chưa có hi u l c ho c ã có hi u l c, nhưng chưa hoàn thành các th t c u tư trong nư c thì ơn v ch trì xây d ng chương trình, d án có trách nhi m báo cáo B (trong th i gian l p d toán ngân sách) t ng h p báo cáo B K ho ch và u tư, B Tài chính ngh b trí v n i ng trong kinh phí d phòng chi xây d ng cơ b n (XDCB) ho c HCSN (tùy theo tính ch t v n c a chương trình, d án ó). 3. Vi c l p k ho ch tài chính c a các chương trình, d án có ngu n tài tr nư c ngoài c n phù h p v i cơ ch tài chính trong nư c: - Các chương trình, d án chi u tư xây d ng cơ b n ph i l p k ho ch và d toán kinh phí theo ngu n v n xây d ng cơ b n; - Các chương trình, d án có tính ch t chi hành chính s nghi p ph i l p k ho ch và d toán kinh phí c th theo t ng lĩnh v c chi (s nghi p Kinh t , s nghi p Khoa h c công ngh , s nghi p Giáo d c ào t o, s nghi p Y t , s nghi p Môi trư ng …); - Trư ng h p chương trình, d án có n i dung chi h n h p c c u ph n chi xây d ng cơ b n và c u ph n chi hành chính s nghi p thì vi c l p k ho ch tài chính th c hi n theo nguyên t c: c u ph n d án có hình th c chi u tư xây d ng cơ b n thì l p k ho ch, qu n lý chi tiêu và quy t toán ngu n v n theo lo i d án u tư xây d ng cơ b n; c u ph n d án có hình th c chi hành chính s nghi p thì l p k ho ch, qu n lý chi tiêu và quy t toán ngu n v n theo lo i d án có tính ch t hành chính s nghi p. 4. K ho ch tài chính hàng năm c a d án ph i th hi n các n i dung chi, phân nh theo t ng h p ph n, t ng ho t ng chính c a d án, ng th i chi ti t theo t ng ngu n v n tài tr , v n i ng, v n óng góp c a ngư i hư ng l i, v n tín d ng (n u có) và ph i kèm theo báo cáo thuy t minh v t ng n i dung chi. 5. Vi c l p k ho ch tài chính các ơn v tham gia d án ph i m b o nguyên t c không ư c trùng l p gi a hai ngu n v n: các ho t ng ã b trí ngu n v n nư c ngoài thì không b trí ngu n v n trong nư c ho c ngư c l i. Trư ng h p m t ho t ng ng th i b trí c hai ngu n v n thì ph i phân nh rõ h ng m c, bư c công vi c thu c ngu n v n nư c ngoài và h ng m c, bư c công vi c thu c ngu n i ng.
 13. 6. Vi c giao d toán (bao g m c v n nư c ngoài và v n i ng) cho các Ch d án ( ơn v d toán tr c thu c B ) ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành. Căn c vào d toán ư c giao, Ch d án l p k ho ch tài chính theo t ng chương trình, d án trình cơ quan có thNm quy n phê duy t. Sau khi có k ho ch tài chính ư c duy t, Ban qu n lý d án g i k ho ch tài chính cho Cơ quan tài chính cùng c p và Kho b c nhà nư c nơi giao d ch ki m soát chi và h ch toán ngân sách nhà nư c theo quy nh hi n hành. 7. Ch d án/ Ban qu n lý d án ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c th c hi n các d án theo úng các cam k t ã quy nh trong các i u ư c qu c t , các quy nh c a Nhà nư c v th c hi n chương trình, d án, qu n lý tài chính, th c hi n ch l p k ho ch tài chính, h ch toán k toán, ki m toán, quy t toán, qu n lý tài s n d án, báo cáo theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 15. Tài kho n ngu n v n nư c ngoài 1. Các Ch d án/ ơn v ư c giao th c hi n các d án nư c ngoài là các ơn v d toán ngân sách ph i m tài kho n ngu n nh n ti n tài tr t i h th ng Kho b c nhà nư c và ch u s ki m soát chi c a Kho b c nhà nư c trong quá trình thanh toán, s d ng kinh phí tài tr . Trong quá trình xây d ng văn ki n d án, ho c àm phán các hi p nh tài tr , ơn v ch trì công tác àm phán có trách nhi m tho thu n v i các nhà tài tr th ng nh t m tài kho n t i h th ng kho b c nhà nư c ti p nh n ngu n v n tài tr c a d án t o i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n ch ki m soát chi theo quy nh. 2. Trư ng h p c bi t theo tho thu n, cam k t v i phía nư c ngoài, các Ch d án/ ơn v ư c giao th c hi n các d án nư c ngoài ư c m tài kho n ti n g i t i m t ngân hàng thương m i ti p nh n và s d ng kho n tài tr cho chương trình, d án; nhưng v n ph i m tài kho n t i h th ng kho b c nhà nư c ti p nh n v n i ng trong nư c ho c th c hi n vi c ki m soát chi các ch ng t chi tiêu, h sơ thanh toán t ngu n tài tr . 3. Các d án có nhi u ngu n tài tr khác nhau ph i m các tài kho n riêng theo dõi t ng ngu n tài tr . i u 16. Xác nh n vi n tr i v i các chương trình, d án 1. Xác nh n vi n tr là vi c cơ quan tài chính các c p (B Tài chính, S Tài chính) xác nh n trên T khai xác nh n vi n tr do các Ch d án/ ơn v s d ng vi n tr kê khai, làm căn c Cơ quan tài chính các c p h ch toán ghi thu ghi chi ngân sách nhà nư c. 2. Toàn b các kho n vi n tr nư c ngoài không hoàn l i u ph i th c hi n xác nh n vi n tr , tr các kho n ư c nêu dư i ây: - Các kho n vi n tr phi v t ch t là vi c chuy n giao không thu ti n i v i các tài s n thu c s h u trí tu theo quy nh c a Lu t s h u trí tu g m quy n tác gi và quy n liên quan; quy n s h u tác phNm, quy n s h u công nghi p, quy n gi ng cây tr ng, chuy n giao công ngh theo Lu t khoa h c công ngh ; các kho n h tr chi phí
 14. ào t o, t p hu n, tham quan, kh o sát, h i th o, h tr chuyên gia, h p tác nghiên c u t ngu n vi n tr nư c ngoài. - Các kho n ti n vi n tr do phía nư c ngoài tr c ti p chi. 3. Trách nhi m th c hi n xác nh n vi n tr : - Ban qu n lý D án có trách nhi m l p T khai xác nh n vi n tr theo m u quy nh t i Thông tư s 82/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính nhà nư c i v i vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài thu c ngu n thu ngân sách nhà nư c, trình Ch d án phê duy t, ký g i B Tài chính làm th t c xác nh n vi n tr ghi thu, ghi chi ngân sách. - T khai xác nh n vi n tr b ng ti n ph i ư c l p mu n nh t là sau 15 ngày làm vi c k t khi nh n ư c ti n t nhà tài tr (theo Gi y báo có c a ngân hàng ph c v , nơi d án m tài kho n). Trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày B Tài chính ký xác nh n vi n tr , Ban qu n lý D án có trách nhi m g i T khai ã ư c B Tài chính xác nh n cho Ch d án và V Tài chính qu n lý và theo dõi. i u 17. Ki m soát chi 1. Ki m soát chi i v i các chương trình, d án nư c ngoài là vi c Cơ quan ki m soát chi (Kho b c nhà nư c/Cơ quan cho vay l i ư c u quy n) th c hi n vi c ki m tra, xác nh n các kho n chi tiêu, h sơ thanh toán t ngu n tài tr c a ban qu n lý d án, ch d án theo úng các quy nh v qu n lý chi NSNN. - i v i các d án XDCB hay thành ph n chi XDCB trong các d án h n h p, h sơ và th t c ki m soát chi th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n NSNN và các văn b n s a i, b sung, thay th (n u có). - i v i các d án hành chính s nghi p (HCSN) hay thành ph n chi HCSN trong các d án h n h p, h sơ và th t c ki m soát chi th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 79/2003/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2003 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi NSNN qua Kho b c nhà nư c và các văn b n s a i, b sung, thay th (n u có). 2. Các kho n chi i u ki n thanh toán th c hi n theo Thông tư s 79/2003/TT- BTC ngày 13/8/2003 c a B Tài chính hư ng d n c p phát, thanh toán các kho n chi NSNN qua Kho b c nhà nư c (KBNN) ( i v i các kho n chi HCSN), theo Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 và Thông tư s 130/2007/TT-BTC ngày 2/11/2007 c a B Tài chính ( i v i v n u tư). Trư ng h p i u ư c qu c t ho c nhà tài tr có quy nh trái v i quy nh này thì th c hi n theo i u ư c qu c t ho c quy nh riêng ó. - Các n i dung ư c thanh toán ph i có trong th a thu n v i nhà tài tr (trư ng h p trong hi p nh tài tr quy nh chi ti t n i dung chi) ho c phù h p v i m c tiêu tài tr (trư ng h p trong th a thu n tài tr ch quy nh m c tiêu tài tr , không quy nh chi ti t n i dung chi).
 15. - ngh thanh toán ư c KBNN xác nh n làm cơ s ghi thu ghi chi v n ngoài nư c không b gi i h n b i k ho ch v n u tư hàng năm ( i v i h p ph n chi u tư) ho c d toán ngân sách năm ( i v i h p ph n chi HCSN). - H sơ ki m soát chi g i KBNN n u b ng ti ng nư c ngoài ph i d ch ra ti ng Vi t có ch ký và d u c a ơn v . 3. Kho b c nhà nư c không th c hi n ki m soát chi i v i hi n v t. Th trư ng cơ quan ch qu n d án, ch d án có trách nhi m ti p nh n, qu n lý và s d ng các kho n vi n tr b ng hi n v t theo các quy nh v ch k toán và qu n lý tài s n nhà nư c hi n hành. i u 18. Ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nư c 1. Sau khi xác nh n vi n tr , hàng quý ơn v d toán (ch d án) t ng h p các “T khai xác nh n vi n tr ” g i cho Cơ quan ch qu n d án (B Tài nguyên và Môi trư ng) và Kho b c nhà nư c nơi Ch d án/Ban qu n lý d án giao d ch ph i h p qu n lý chi tiêu, thanh toán và th c hi n quy t toán v n u tư sau khi d án, h ng m c công trình vi n tr nư c ngoài hoàn thành và ư c bàn giao cho phía Vi t Nam. 2. Hàng tháng, các Ch d án/Ban qu n lý d án là các ơn v d toán c p dư i ph i t p h p các ch ng t chi tiêu, thanh toán t ngu n ti n vi n tr l p các “B ng kê t ng h p chi tiêu, thanh toán t ngu n vi n tr b ng ti n” theo t ng “T khai xác nh n vi n tr b ng ti n” (theo m u ban hành kèm theo Thông tư s 82/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2007 c a B Tài chính) và g i cho Kho b c nhà nư c nơi giao d ch ki m soát chi theo quy nh. 3. Sau khi “B ng kê t ng h p chi tiêu, thanh toán t ngu n vi n tr b ng ti n” ã ư c Kho b c nhà nư c nơi giao d ch xác nh n ki m soát chi, Ch d án g i các B ng kê này cho ơn v d toán c p I (V Tài chính) t ng h p g i cho B Tài chính th c hi n vi c h ch toán ngân sách theo úng m c chi trong M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. 4. Không h ch toán ngân sách nhà nư c i v i các kho n vi n tr sau ây: a) Vi n tr phi v t ch t: Không th c hi n th t c xác nh n vi n tr và h ch toán ngân sách nhà nư c i v i các kho n vi n tr không hoàn l i phi v t ch t. Các cơ quan, ơn v ti p nh n các kho n vi n tr không hoàn l i phi v t ch t có trách nhi m theo dõi và qu n lý vi c s d ng vi n tr theo quy nh. b) Các kho n ti n do Nhà tài tr ho c i di n c a Nhà tài tr tr c ti p chi tiêu, thanh toán cho nh ng ngư i th hư ng là các t ch c, cá nhân là “ngư i không cư trú” (ti n thuê t ch c tư v n, chuyên gia nư c ngoài làm vi c dài h n t i Vi t Nam; chi phí cho chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chuy n i kh o sát, thNm nh, ánh giá d án t i Vi t Nam ... t ngu n vi n tr nư c ngoài). 5. Ch m nh t n h t ngày 30 tháng 01 năm sau ơn v d toán c p I (V Tài chính) ph i thông báo k t qu ghi thu, ghi chi NSNN theo t ng d án, theo Chương, Lo i, Kho n, M c và Ti u m c c a M c l c ngân sách nhà nư c t i t ng ch d án, ơn v ư c giao th c hi n d án h ch toán, quy t toán y , k p th i vào ngân sách
 16. theo úng ch quy nh. Các kho n ghi thu, ghi chi vào ngân sách năm nào thì quy t toán vào thu, chi ngân sách năm ó. i u 19. Các lo i thu áp d ng i v i Chương trình, d án ODA 1. Thu áp d ng cho các chương trình, d án ư c th c hi n theo Thông tư s 123/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n chính sách thu và ưu ãi thu i v i các chương trình, d án s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA). N u i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác thì th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. a) i v i hàng hoá nh p khNu không thu c danh m c hàng hoá c m nh p ho c h n ch nh p khNu theo quy nh thì ư c mi n các lo i thu nh p khNu, thu tiêu th c c bi t khi nh n hàng; b) i v i hàng hoá mua trong nư c b ng ti n vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài thì ư c hoàn l i thu giá tr gia tăng ã tr ghi trên hoá ơn khi mua hàng. 2. H sơ hoàn thu ơn v nh n hàng ph i xu t trình v i cơ quan H i quan bao g m: a) Quy t nh phê duy t vi n tr c a c p có thNm quy n; b) Văn b n ký k t v i nhà tài tr ; c) Gi y xác nh n vi n tr c a B Tài chính; d) Các ch ng t , hoá ơn ch ng minh hàng hoá nh p khNu ho c mua trong nư c b ng ti n vi n tr nư c ngoài. 3. i v i các cá nhân là ngư i Vi t Nam làm vi c cho d án có m c thu nh p cao ph i th c hi n nghĩa v n p thu thu nh p cá nhân theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 20. Ch mua s m, u th u và nh m c chi tiêu 1. Các ơn v Ch d án/Ban Qu n lý d án ph i tuân th nghiêm Lu t u th u và các quy nh v mua s m hi n hành c a Vi t Nam trong quá trình th c hi n các chương trình, d án nư c ngoài. Trong trư ng h p Nhà tài tr yêu c u áp d ng các quy nh v mua s m khác v i lu t pháp hi n hành c a Vi t Nam và ư c tho thu n trong i u ư c qu c t ký v i nhà tài tr thì áp d ng theo các quy nh t i i u ư c qu c t . Các cơ quan, ơn v ư c u quy n àm phán và ký k t các i u ư c qu c t , trong quá trình àm phán và ký k t, c n báo cáo cho Cơ quan ch qu n d án và Cơ quan tài chính cùng c p các i m có quy nh khác bi t nói trên xem xét, quy t nh cho phép th c hi n, ho c s a i, i u ch nh các quy nh mua s m c a Vi t Nam theo hư ng phù h p v i thông l qu c t . 2. nh m c chi tiêu t ngu n v n vay ODA và v n i ng trong nư c c a các chương trình, d án nư c ngoài: áp d ng nh m c chi tiêu quy nh t i Quy t nh s
 17. 61/2006/Q -BTC ngày 2/11/2006 c a B trư ng B Tài chính ban hành “M t s nh m c chi tiêu áp d ng cho các d án/chương trình có s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c” và các văn b n s a i, b sung ho c thay th Quy t nh này. 3. nh m c chi tiêu t ngu n v n vi n tr nư c ngoài: ư c áp d ng theo nh m c chi tiêu quy nh t i các Hi p nh, Tho thu n vi n tr nư c ngoài ký v i Nhà tài tr , ho c áp d ng m c chi do i di n Nhà tài tr , B Tài chính và Cơ quan ch qu n d án th ng nh t quy nh c th . Các cơ quan Ch d án/ ơn v s d ng vi n tr có trách nhi m cung c p y các văn b n, tho thu n v i nhà tài tr v nh m c, d toán ngân sách, k ho ch chi tiêu v n vi n tr cho Cơ quan ki m soát chi th c hi n vi c ki m soát chi úng, không nh hư ng n ti n d án và cam k t v i nhà tài tr . i u 21. Quy nh v qu n lý tài s n c a d án 1. Tài s n hình thành t ngu n vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài thu c ngu n thu ngân sách nhà nư c là tài s n ư c xác l p s h u c a Nhà nư c, do v y ph i th c hi n ch qu n lý, s d ng và x lý tài s n ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 14/1998/N -CP ngày 6/3/1998 c a Chính ph v Qu n lý tài s n nhà nư c; Ngh nh s 137/2006/N -CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph v quy nh vi c phân c p qu n lý nhà nư c i v i tài s n nhà nư c t i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công l p, tài s n nhà nư c ư c xác l p quy n s h u c a nhà nư c; Quy t nh s 202/2006/Q -TTg ngày 31 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài s n nhà nư c t i ơn v s nghi p công l p; Thông tư s 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và x lý tài s n c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c khi d án k t thúc; Quy t nh s 32/2008/Q -BTC ngày 29/5/2008 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Ch qu n lý, tính hao mòn tài s n c nh trong các cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p công l p và các t ch c có s d ng ngân sách nhà nư c và các văn b n s a i, b sung ho c thay th các văn b n trên. 2. Ch d án có trách nhi m s d ng úng m c ích t t c các tài s n ư c ti p nh n, mua s m, xây d ng hoàn thành tiêu chuNn tài s n c nh ph c v ho t ng c a d án; ng th i t ch c qu n lý, theo dõi, ph n ánh y , chính xác, k p th i c v m t s lư ng và giá tr ; tuy t i không ư c t ý i u ng, trao i, chuy n như ng, bi u, t ng, cho mư n, cho thuê, s d ng vào m c ích cá nhân khi chưa có quy t nh c a c p có thNm quy n. 3. Vi c x lý tài s n t ngu n vi n tr ph i tuân th các quy nh hi n hành c a Nhà nư c t i Quy t nh s 202/2006/Q -TTg ngày 31 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài s n nhà nư c t i ơn v s nghi p công l p, Thông tư s 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và x lý tài s n c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c khi d án k t thúc và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. - i v i tài s n ư c t m nh p mi n thu c a chuyên gia tư v n nư c ngoài, sau khi d án k t thúc, n u chuy n giao l i cho Chính ph Vi t Nam, thì Ban qu n lý d án ho c Cơ quan ư c giao x lý tài s n thay m t d án làm th t c chuy n như ng và n p thu (n u có) theo quy nh c a pháp lu t.
 18. - Khi bán, thanh lý tài s n c a các Ban qu n lý d án khi d án ã k t thúc, cơ quan ư c giao x lý tài s n ph i xu t Hoá ơn bán thanh lý tài s n do B Tài chính phát hành cho ngư i mua tài s n. i u 22. X lý lãi ti n g i và ph n v n dư c a d án 1. Lãi trên tài kho n ti n g i vi n tr ph i ư c h ch toán theo dõi riêng và ư c s d ng theo úng các cam k t t i các hi p nh, tho thu n ký v i t ng Nhà tài tr . Trong trư ng h p Nhà tài tr có tho thu n cho phép ư c s d ng s lãi ti n g i này tài tr b sung cho nh ng ho t ng thu c chương trình, d án ã ký, ho c cho phép s d ng cho nh ng d án m i, thì Ch d án/ ơn v s d ng vi n tr báo cáo cho B ch qu n và B Tài chính xem xét và quy t nh vi c s d ng c th , ng th i có trách nhi m làm th t c xác nh n vi n tr cho kho n ti n lãi b sung này như kho n vi n tr m i. Trư ng h p không có tho thu n, cam k t v i Nhà tài tr v vi c s d ng lãi ti n g i vi n tr , Ch d án/ ơn v s d ng vi n tr có trách nhi m n p toàn b s lãi vào Ngân sách nhà nư c. 2. Ph n v n dư sau u th u ư c s d ng theo úng các cam k t t i các hi p nh, tho thu n ký v i t ng Nhà tài tr . N u ư c Nhà tài tr ch p thu n ti p t c s d ng, Ch d án xu t phương án s d ng ph n v n dư này th c hi n chương trình, d án m i theo hư ng ưu tiên nh m phát huy hi u qu c a chương trình, d án ang th c hi n ho c s d ng b sung kh i lư ng trong ph m vi chương trình, d án ang th c hi n báo cáo B . V K ho ch ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan t ng h p, trình B trư ng xem xét, quy t nh vi c s d ng v n dư. 3. i v i các h p ph n tín d ng trong các chương trình, d án vi n tr : Sau khi k t thúc chương trình, d án, tuỳ theo hi p nh, tho thu n c th v i các nhà tài tr , các h p ph n tín d ng có th ư c thu h i v cho Ngân sách nhà nư c, ho c ti p t c giao cho các t ch c tín d ng cho vay theo hình th c qu tín d ng quay vòng. Sau khi k t thúc chương trình, d án, căn c vào Hi p nh, Tho thu n ho c Cam k t v i Nhà tài tr , Cơ quan tài chính các c p ph i h p v i Cơ quan ch qu n d án hư ng d n c th vi c thu h i cho Ngân sách nhà nư c ho c giao l i cho các qu tín d ng quay vòng ti p t c cho vay. i u 23. K toán, ki m toán và quy t toán 1. K toán: a) T ch c b máy k toán: Các ch d án căn c vào tình hình th c t c a ơn v mình và hình th c qu n lý th c hi n c a t ng d án t ch c b máy k toán cho phù h p theo quy nh, c th : - S d ng b máy k toán c a ơn v th c hi n các công vi c k toán c a d án trong các trư ng h p sau: + D án quy mô nh , ơn gi n, kh i lư ng công vi c k toán không l n, không thành l p Ban qu n lý d án;
 19. + D án có thành l p Ban qu n lý d án nhưng không t ch c b máy k toán riêng. C hai trư ng h p này k toán c n ph i h ch toán tách b ch ngu n v n, chi phí c a t ng d án, không ư c hòa l n ngu n v n nư c ngoài vào ngu n v n c a ơn v . - T ch c b máy k toán riêng i v i các d án có quy mô l n, ph c t p, kh i lư ng công vi c k toán nhi u, trong trư ng h p này ph i thành l p Ban qu n lý d án là m t ơn v d toán tr c thu c ch d án, có tư cách pháp nhân c l p, có con d u riêng. b) Công tác k toán: Các Ban qu n lý chương trình, d án có s d ng ngu n tài tr nư c ngoài ph i t ch c công tác k toán ph n ánh và báo cáo y tình hình, k t qu c a d án theo các n i dung sau: l p và x lý ch ng t k toán, l a ch n và v n d ng tài kho n k toán, m và ghi s k toán, l p và n p báo cáo tài chính theo quy nh c a Lu t K toán, ChuNn m c k toán và các ch k toán hi n hành c a Vi t Nam. Trong trư ng h p Nhà tài tr có các yêu c u v s d ng h th ng k toán khác v i h th ng k toán hi n hành c a Vi t Nam, các Ch d án/ ơn v s d ng vi n tr c n báo cáo ngay cho Cơ quan ch qu n d án và B Tài chính bi t hư ng d n th c hi n phù h p v i quy nh hi n hành c a Vi t Nam. N u Nhà tài tr ng ý s d ng h th ng k toán c a Vi t Nam, nhưng có yêu c u riêng v m u bi u báo cáo khác, các Ch d án/ ơn v s d ng vi n tr c n báo cáo B Tài chính cho phép và hư ng d n s d ng các ph n m m thích h p l p các báo cáo theo yêu c u c a Nhà tài tr . 2. Ki m toán: a) Ki m toán báo cáo tài chính năm c a các chương trình, d án có s d ng ngu n tài tr nư c ngoài nh m ki m tra và xác nh n tính trung th c và h p lý c a báo cáo tài chính d án trong m t năm v các m t qu n lý tài chính, qu n lý tài s n, trang thi t b c a d án theo cam k t gi a nhà tài tr và Chính ph , ng th i xác nh n các ngu n l c c a d án ã ư c ch d án s d ng phù h p theo các th t c, quy nh, chính sách, ch tài chính, k toán mà Chính ph ã th ng nh t v i nhà tài tr áp d ng trong khuôn kh d án; b) Các công ty ki m toán ư c l a ch n th c hi n ki m toán các chương trình, d án có s d ng ngu n tài tr nư c ngoài ph i là các công ty ki m toán ho t ng h p pháp t i Vi t Nam, có tên trong danh sách các công ty có i u ki n th c hi n ki m toán do B Tài chính (ho c t ch c ngh nghi p ư c B Tài chính u quy n) công b hàng năm, tr trư ng h p các cam k t gi a Chính ph v i các nhà tài tr có quy nh khác; c) Ngoài vi c ki m toán báo cáo tài chính năm, các chương trình, d án có ngu n tài tr nư c ngoài có th thuê ki m toán t ng h ng m c công trình, công vi c (có tính ch t c bi t ho c có quy mô, s lư ng kinh phí l n) ã hoàn thành n u có nhu c u c n ki m toán riêng. 3. Quy t toán:
 20. a) Các chương trình, d án có s d ng ngu n tài tr nư c ngoài thu c ngu n v n u tư XDCB ư c quy t toán theo hư ng d n c a B Tài chính t i Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 v Hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c và Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 c a B Tài chính v s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007; b) Quy t toán các chương trình, d án có s d ng ngu n tài tr nư c ngoài thu c ngu n v n HCSN (k c ph n v n HCSN c a d án h n h p): - Quy t toán năm: Ban qu n lý d án có trách nhi m l p báo cáo quy t toán năm g i Ch d án ki m tra, t ng h p chung vào báo cáo quy t toán năm c a ơn v Ch d án và g i B (qua V Tài chính). M u bi u, th i gian báo cáo quy t toán kinh phí c a các d án th c hi n theo Quy t nh s 19/2006/Q -BTC ngày 30/3/2006 c a B trư ng B Tài chính, kèm theo b n thuy t minh chi ti t kinh phí quy t toán theo t ng ngu n v n (v n vay, vi n tr , v n i ng trong nư c). V Tài chính có trách nhi m thNm nh và thông báo quy t toán theo quy nh t i Thông tư s 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 c a B Tài chính v Hư ng d n xét duy t, thNm nh và thông báo quy t toán năm i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, t ch c ư c NSNN h tr và ngân sách các c p. - Quy t toán khi k t thúc d án: Trong vòng 60 ngày làm vi c k t ngày k t thúc d án, trên cơ s báo cáo quy t toán hàng năm c a d án ã ư c c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t, các Ban qu n lý d án có trách nhi m l p báo cáo tài chính c a toàn b d án (chi ti t theo t ng ngu n v n nư c ngoài, v n i ng) và báo cáo tài s n, công n và các v n t n t i khác g i Ch d án. Ch d án có trách nhi m ki m tra và xu t phương án x lý tài s n, công n và các v n khác có liên quan trình B ; V Tài chính ch trì, ph i v i các ơn v có liên quan t ch c thNm nh, t ng h p báo cáo B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng phê duy t và g i B Tài chính theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách Nhà nư c. c) Quy t toán các kho n vi n tr PCP nư c ngoài theo hình th c phi d án: ơn v ti p nh n vi n tr có trách nhi m t ng h p vào quy t toán hàng năm c a ơn v các nhi m v chi t ngu n vi n tr này. Chương V THEO DÕI, ÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN i u 24. Theo dõi, ánh giá chương trình, d án Trách nhi m theo dõi và ánh giá chương trình, d án th c hi n theo quy nh t i u 33 n i u 35 Ngh nh s 131/2006/N -CP, ph n VI Thông tư s 04/2007/TT- BKH, kho n 1e M c II Thông tư 03/2007/TT-BKH, M c IV Ph n III Thông tư s 108/2007/TT-BTC và i u 4 Quy t nh s 803/2007/Q -BKH; Chương III, Chương IV Quy t nh s 64/2001/Q -TTg và kho n 4.2 M c VI Thông tư s 04/2001/TT- BKH, c th :
Đồng bộ tài khoản