Quyết định số 1397/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
4
download

Quyết định số 1397/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1397/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đường vành đai thị xã Bà Rịa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1397/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÀ RNA - VŨNG c l p - T do - H nh phúc TÀU ------- ----- S : 1397/Q -UBND Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH K HO CH U TH U D ÁN Ư NG VÀNH AI THN XÃ BÀ RNA CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH BÀ RNA - VŨNG TÀU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Xét ngh c a S Xây d ng t i T trình s 79/TTr-SXD ngày 02 tháng 4 năm 2008 và S K ho ch - u tư t i Công văn s 866/SKH T-XDCB ngày 07 tháng 4 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh k ho ch u th u d án ư ng vành ai th xã Bà R a như sau: 1. Phân chia gói th u s 4 (xây l p c u Th L u t i Km1 + 625 và o n còn l i) thành 2 gói th u: Hình Giá gói Th i gian Th i gian Lo i th c l a STT Tên gói th u th u t ch c th c hi n h p ch n nhà ( ng) u th u h p ng ng th u Kh i lư ng ã th c hi n c a gói th u xây 04a l p c u Th L u t i ã th c hi n năm 2002 Km1 + 625 và o n còn l i Kh i lư ng còn l i c a u th u Theo gói th u xây l p c u Th Quý II năm 04b 20.464.633.541 r ng rãi 12 tháng ơn L u t i Km1 + 625 và 2008 trong nư c giá o n còn l i
  2. 2. B sung thêm 02 gói th u: Hình Th i th c l a gian t Th i gian Lo i Giá gói th u STT Tên gói th u ch n ch c th c hi n h p ( ng) nhà u h p ng ng th u th u Tư v n l p h sơ m i th u và Quý II Ch nh Tr n 05 ánh giá h sơ 34.196.403 năm 01 tháng th u gói d th u gói 2008 th u 04b Tư v n ki m Quý III toán quy t Ch nh Tr n 06 158.322.000 năm 01 tháng toán d án th u gói 2009 hoàn thành i u 2. S Xây d ng là ch u tư d án ư ng vành ai th xã Bà R a có trách nhi m t ch c th c hi n theo úng các quy nh v u th u hi n hành. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các S : K ho ch - u tư, Giao thông v n t i, Tài chính; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh Bà R a - Vũng Tàu; Ch u tư và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Ng c Th i
Đồng bộ tài khoản