Quyết định số 1399/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 1399/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1399/qđ-ttg', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1399/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T N **** c l p - T do - H nh phúc ***** S : 1399/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh (T trình s 5001/TTr-UBND-VX ngày 07 tháng 08 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1272/TTr-BT KT ngày 27 tháng 09 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 27 t p th và 54 cá nhân thu c thành ph H Chí Minh (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa Xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương, các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND thành ph H Chí Minh; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản