Quyết định số 14/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 14/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG Đ c l p - T do - H nh phúc ******** THÔN ****** Hà N i, ngày 22 tháng 02 năm 2000 S : 14/2000/QĐ-BNN-TCCB QUY T Đ NH V/V B SUNG NGÀNH NGH KINH DOANH CHO CÔNG TY SX&XNKLS ĐÀ N NG B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t đ nh s 76 NN-TCCB/QĐ ngày 23/01/1996 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c sáp nh p m t s đơn v thành Công ty s n xu t và xu t nh p kh u lâm s n Đà N ng tr c thu c T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam; Xét đ ngh c a T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam t i công văn s 59 TCT/TCLĐ/CV ngày 13/01/2000; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1.- B sung ngành ngh kinh doanh cho Công ty s n xu t và xu t nh p k h u lâm s n Đà N ng tr c thu c T ng công ty lâm nghi p vi t Nam: - Kinh doanh thu h i s n; rư u bia, nư c gi i khát - Kinh doanh xăng, d u, m Đi u 2.- Giám đ c Công ty s n xu t và xu t nh p kh u lâm s n Đà N ng có trách nhi m ti n hành đăng k ý l i ho t đ ng s n xu t kinh doanh b sung theo quy đ nh hi n hành. Đi u 3.- Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các đơn v có liên quan thu c B , T ng giám đ c T ng công ty lâm nghi p Vi t Nam và Giám đ c Công ty s n xu t và xu t nh p kh u lâm s n Đà N ng ch u t rách nhi m t hi hành quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ
  2. Nơi nh n: PHÁT TRI N NÔNG THÔN - Như đi u 3 TH TRƯ NG - Lưu: VP + TCCB Nguy n Thi n Luân
Đồng bộ tài khoản