Quyết định số 14/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 14/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2001/QĐ-UB về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực công viên hồ Ba Mẫu tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 14/2001/Q -UB Hà N i, ngày 04 tháng 04 năm 2001 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH CHI TI T KHU V C CÔNG VIÊN H BA M U T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy ho ch chi ti t công viên H Ba M u do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p ã ư c UBND Thành ph phê duy t ngày 6/7/1991; Theo văn b n s 808/TTNN ngày 27-9-2000 c a Thanh tra nhà nư c thông báo k t qu Thanh tra gi i quy t ơn thư khi u t c a m t s công dân phư ng Trung Ph ng và phư ng Phương Liên, qu n ng a, Thành ph Hà N i i v i d án c i t o H Ba M u; B n o c hi n tr ng khu v c h Ba M u – T l 1/500 do Công ty Kh o sát o c Hà N i – S a chính nhà t l p tháng 8/2000; Căn c k t lu n c a T ng c c trư ng T ng c c a chính – Trư ng oàn c ng tác liên ngành c a Chính ph v quy ho ch i u ch nh T ng m t b ng khu v c công viên H Ba M u t i công văn s 03/TC C ngày 02/01/2001; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i t trình s 94/2001/Tr-KTST ngày 23-2-2001, QUY T NNH i u 1: Phê duy t i u ch nh quy ho ch chi ti t khu v c công viên h Ba M u, t l 1/500 do Vi n quy ho ch xây d ng Hà N i thi t l p tháng 1-2001 v i các n i dung ch y u như sau: 1-V trí: Thu c a bàn Phư ng Trung Ph ng và phư ng Phương Liên, Qu n ng a – Hà N i. 2-Ph m vi ranh gi i: Ph m vi, ranh gi i nghiên c u ư c xác nh theo ranh gi i t c p thi công h Ba M u theo Gi y phép s d ng t s 5556/UB-XDCB ngày 22/12/1990 c a UBND Thành ph Hà N i và ranh gi i t xây d ng nhà theo Quy t nh s 1359/Q -UB ngày 24/5/1995 c a U ban nhân dân thành ph và quy ho ch
  2. chi ti t công viên h Ba M u do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p năm 1991 ( ư c U ban nhân dân Thành ph ký duy t ngày 6/7/1991) 3-Di n tích thi t k quy ho ch: 98192 m2 4-M c tiêu: i u ch nh, b sung, hoàn thi n quy ho ch khu v c công viên h Ba M u phù h p v i i u ch nh Quy ho ch chung th ô Hà N i n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998. - m b o ư c tính k th a và phát tri n, tôn tr ng k t qu th c hi n quy ho ch năm 1991 và trên cơ s hi n tr ng ã i u ch nh, hoàn ch nh quy ho ch phù h p v i xu hư ng phát tri n c a khu v c và Thành ph trong nh ng năm t i. - m b o t i a qu t di dân t i ch . t p trung c i t o, xây d ng công viên H Ba M u thành m t công trình công c ng ph c v nhu c u vui chơi gi i trí, ho t ng xã h i, c i t o môi sinh, môi trư ng ng th i quan tâm n i s ng và l i ích c a nh ng ngư i sinh s ng trong khu v c quy ho ch. 5-N i dung quy ho ch chi ti t: 5-1.Hi n tr ng t ai t nhiên: - T ng di n tích nghiên c u: 98192m2 B NG T NG H P HI N TR NG S D NG T (Di n tích tính toán trên cơ s b n hi n tr ng t l 1/500 do Công ty Kh o sát o c Hà N i – S a chính nhà t l p tháng 8/2000) TT H ng m c P.Phương P.Trung T ng Ghi chú Liên Ph ng c ng 1 th 45123,81 0 45123,81 2 t cơ quan 1125 0 1125 3 t công viên xanh 8837 0 8837 4 t 6701,19 9830 16531,19 5 t ti u th công 0 958 958 Tư nhân s n nghi p xu t nh 6 t ư ng và bãi 10908 655 11563 Ch tính ư ng xe ã làm quanh h . Bao g m: ư ng, hè và bãi xe 7 Qu t tr ng 7480 1051 8531 8 Qu t tr ng m 3466 2057 5523
  3. ư ng T ng di n tích 83641 14551 98192 5-2.Các ch tiêu t ư c c a quy ho ch: *T ng h p s li u sau i u ch nh: STT Ch c năng s d ng t Ký Di n tích Ghi chú hi u (m2) 1 H i u hoà HO 45123,81 2 Cây xanh xung quanh h CX 9974,33 3 ư ng giao thông trong 21634,54 ã xây d ng 11563 m2 ranh gi i nghiên c u (g m ư ng phân khu v c và ư ng ven h ) 4 Qu t d ki n xây 7218 d ng nhà di dân 1 1197 Nhà li n k 2 1033 Nhà li n k 3 1274 Nhà chung cư 9-11 t ng 4 266 Nhà li n k 5a,5b 646 Nhà li n k 6 2802 Nhà li n k và chung cư cao t ng 5 t công trình công c ng CC 936 6 t cây xanh công c ng DT 3976 K c kho ng cách ly v i và phát tri n ô th khu dân cư 7 Các lo i t còn l i (K 9269,32 c t dân cư t n t i ch nh trang theo quy ho ch) T ng c ng 98192 Ghi chú: t di dân tái nh cư s s d ng thêm ph n t tr ng có di n tích 654m2 ( ã giao cho Ban qu n lý các công trình công c ng nay là BQLDA giao thông ô th S GTCC, n m ngoài ranh gi i nghiên c u theo quy t nh s 3308/Q -UB ngày 18/8/1998 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i). 5-3.Quy ho ch s d ng t ai: - Khu v c phía Nam và Tây nam Nhà h Ba M u:
  4. + Các công trình hi n do công ty Công viên Th ng nh t, Ban Qu n lý các d án tr ng i m phát tri n ô th Hà N i ang s d ng làm nơi làm vi c ư c gi nguyên tr ng. Vi c chuy n i m c ích s d ng ph c v cho công c ng do UBND Thành ph quy t nh. + Khu t có ch c năng s d ng xây d ng nhà cho ngư i nư c ngoài thuê theo quy ho ch chi ti t ư c duy t năm 1991, nay ư c chuy n i thành ch c năng s d ng công c ng (Cây xanh, vui chơi, gi i trí...) và d tr phát tri n ô th . + Các khu t còn l i c a khu v c phía Nam và Tây Nam h Ba M u ư c quy ho ch t ch c tr ng cây xanh công c ng và phát tri n ô th . Riêng khu t phía trư c c a lô t ã c p cho Chi nhánh Ngân hàng Công thương qu n ng a (Ký hi u s 4) ư c i u ch nh chuy n sang t xây d ng nhà tăng qu t ph c v di dân gi i phóng m t b ng. Di n tích kho ng: 266m2 + Trong khu v c này có m t s nhà , công trình c a nhân dân ã ư c xây d ng không phù h p v i quy ho ch, U ban nhân dân Thành ph s xem xét, quy t nh c th khi t ch c th c hi n xây d ng theo quy ho ch. - Khu v c t phía ông B c h Ba M u: Trong ph m vi c m m c ch gi i năm 1991 có 16 h gia ình c a phư ng Trung Ph ng, ch p thu n cho ti p t c s d ng v i i u hi n ph i c i t o, ch nh trang, xây d ng theo quy ho ch gi m kh i lư ng di dân gi i phóng m t b ng trong khu v c sau khi ã m m t c t ư ng theo quy ho ch. - Khu v c phía Tây B c h Ba M u: + Chuy n i ch c năng s d ng lô t xây d ng trư ng h c sang xây nhà chung cư cao t ng (9-11 t ng) ph c v di dân gi i phóng m t b ng. Di n tích ô t kho ng 1033 m2 (Lô s 3). Lô t phía trong xây d ng nhà di dân gi i phóng m t b ng th p t ng. Di n tích ô t kho ng: 1274m2 (Lô s 2). + Khu t ang xây d ng nhà do Công ty Xây d ng và phát tri n công trình h t ng – S xây d ng Hà N i làm ch u tư có di n tích kho ng 5.184 m2 và khu t dân cư c a phư ng Phương Liên ã t n t i theo quy ho ch năm 1991 ư c ti p t c t ch c c i t o, xây d ng theo d án u tư và quy ho ch ư c duy t. + t di dân tái nh cư t n d ng t i a qu t cho nhu c u tái nh cư theo phương án xây d ng nhà th p t ng. Di n tích kho ng 1197 m2 (Lô s 1) - Khu v c phía B c h Ba M u: Có di n tích kho ng 2802 m2 ư c b trí l i ph c v di dân tái nh cư theo phương án gi i phóng m t b ng và d án u tư xây d ng ư c các c p có thNm quy n phê duy t. 5-4.Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 5-4-1.Ph n giao thông:
  5. -Tuy n ư ng phân khu v c giáp phía Tây và phía Tây B c h theo quy ho ch m t c t ngang là 30m g m lòng ư ng 14,0m v a hè r ng 8m m i bên. Hi n ã xây d ng m t o n có chi u dài kho ng 42m, s ư c ti p t c hoàn thi n v a hè phía Tây theo úng quy ho ch. V i o n còn l i v n gi nguyên v trí tuy n, m t c t ngang theo úng quy ho ch năm 1991 xác nh (ph i x lý kh p n i gi a o n ư ng ã th c hi n u tư và o n ư ng theo quy ho ch – xem b n v ). - o n giáp phía ông B c h Ba M u: ây là m t o n c a tuy n ư ng phân khu v c có m t c t ngang quy ho ch 25m g m lòng ư ng 14m, v a hè m i bên 5,5m. Hi n t i ã xây d ng ư c m t o n dài kho ng 110m v i m t c t g m lòng ư ng 7,0 m. V a hè phía giáp h r ng 4,0m. Quy ho ch i u ch nh l n này ngh gi nguyên v a hè ã xây d ng phía giáp h , l y bó v a c a hè này làm chuNn m r ng lòng ư ng lên 14,0 m và v a hè phía giáp dân và o n không giáp h l y là 5,0m. Như v y m t c t ngang i u ch nh có b r ng là 23m – 24m. -Tuy n ư ng xung quanh h : + o n giáp phía Tây Nam và Nam h Ba M u ch gi i và m t c t không thay i hi n ã xây d ng hoàn ch nh lòng ư ng và v a hè phía giáp h , ti p t c u tư hoàn ch nh n t ph n hè còn l i theo úng quy ho ch (4,0 m) + o n giáp phía ông h : ã xây d ng hoàn ch nh v i lòng ư ng 5,5m. V quy ho ch lâu dài tuy n ư ng này còn kéo dài xu ng phía Nam (song song v i ư ng s t) m t c t ph i m b o lòng ư ng 7,5m. Do ó trư c m t gi nguyên ư ng ã thi công khi có i u ki n s m r ng là 7,5m. + o n giáp phía B c h (chưa xây d ng) ư c gi nguyên như quy ho ch năm 1991 v i m t c t ngang có b r ng là 13,5m. T NG H P S LI U SAU I U CH NH: - T ng di n tích ư ng: 21634,54 m2 (G m ư ng phân khu v c và ư ng quanh h ) + ã xây d ng: 11563 m2 + C n làm ti p: 10071,54 m2 - T ng di n tích cây xanh ven h và h 55098,14 m2 +H : 45123,81 m2 + Cây xanh ven h : 9974,33 m2 5-4-2. V thoát nư c: Ti p t c xây d ng hoàn ch nh tuy n c ng thoát nư c chính phía B c và phía Tây h Ba M u cùng v i vi c n o vét, c i t o mương Kim Liên – Trung T , hoàn thi n cơ b n tr c thoát nư c chính cho khu v c. Xây d ng và tách h th ng thoát nư c bNn i riêng v i h th ng thoát nư c mưa, không cho nư c bNn ch y vào h .
  6. 5-4-3.V c p nư c: Xây d ng hoàn ch nh h th ng ư ng ng c p nư c t ư ng ng c p nư c c a thành ph vào khu v c phía Tây và phía B c h , c p nư c cho các công trình trong khu v c. 5-4-4.V c p i n: Ngoài tr m bi n áp hi n có ti p t c xem xét xây d ng b sung hoàn ch nh h th ng c p i n cho khu v c. i u 2: Giao Ki n trúc sư trư ng Thành ph ch trì, ph i h p UBND các qu n ng a, UBND phư ng Phương Liên và UBND phư ng Trung Ph ng t ch c công b công khai i u ch nh quy ho ch ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t th c hi n; Ch o Vi n quy ho ch xây d ng Hà N i t ch c l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( TM) i v i án i u ch nh quy ho ch này theo quy nh c a pháp lu t, trình c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t. - Ch t ch UBND qu n ng a, ch t ch UBND các phư ng Phương Liên và UBND phư ng Trung Ph ng có trách nhi m qu n lý, t ch c giám sát vi c xây d ng theo i u ch nh quy ho ch ư c duy t và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Căn c n i dung i u ch nh quy ho ch ư c duy t t i Quy t nh này, Ki n trúc sư trư ng thành ph có trách nhi m ki m tra, ký xác nh n h sơ b n v kèm theo và hư ng d n xây d ng theo quy ho ch ư c duy t. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph , Giám c các s : K ho ch và u tư, a chính – Nhà t, Xây d ng, Giao thông Công chính; Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Ch t ch UBND qu n ng a, Ch t ch UBND các phư ng Phương Liên và Trung Ph ng, Giám c Ban qu n lý d án Giao thông ô th ; các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản