Quyết định số 14/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 14/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2004/QĐ-BNV về việc cho phép đổi tên Hội Mỹ nghệ kim hoàn Việt Nam thành Hội Mỹ nghệ - Kim hoàn – Đá quý Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Mỹ nghệ - Kim hoàn – Đá quý Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM **** c l p - T do - H nh phúc ******* S 14/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 02 tháng 3 năm 2004 QUY T NH "V VI C CHO PHÉP I TÊN H I M NGH KIM HOÀN VI T NAM THÀNH H I M NGH - KIM HOÀN – Á QUÝ VI T NAM VÀ PHÊ DUY T I U L (S A I) H I M NGH - KIM HOÀN – Á QUÝ VI T NAM " B TRƯ NG B N IV Căn c s c l nh s 102/SL – L004 ngày 20/05/1957 quy nh v quy n l p H i, Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45120031N -CPngày 09/05/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i V . Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/07/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ngh c a H i M ngh kim hoàn Vi t Nam, và c a V T ch c phi Chính ph . QUY T NH i u1: Cho phép i tên H i M ngh kim hoàn Vi t Nam thành H i M ngh - Kim hoàn – á quý Vi t Nam và phê duy t i u l (s a i) H i M ngh - Kim hoàn – á quý Vi t Nam. i u 2: H i M ngh - Kim hoàn – á quý Vi t Nam t ch c, ho t ng theo i u l H i ư c B trư ng B N i v phê duy t và ch u s qu n lý Nhà nư c c a ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. H i M ngh - Kim hoàn – á quý Vi t Nam t lo li u kinh phí và phương ti n ho t ng. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4: Ch t ch H i M ngh - Kim hoàn – á quý Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph và Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. K/T B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG Nơi nh n: -Như i u 4 - NHHN Vi t Nam - B Công An - Công Báo
  2. - Lưu VP, TCPCP ng Qu c Ti n I UL H I M NGH - KIM HOÀN – Á QUÝ VI T NAM (S a i và b sung) H i M ngh - Kim hoàn – á quý Vi t Nam là m t t ch c xã h i, ngh nghi p t nguy n, phi chính ph c a các t ch c, cá nhân làm ngh M ngh , kim hoàn, á quý và các ngh có liên quan m t thi t. H i M ngh - Kim hoàn – á quý Vi t Nam ư c i tên t H i M ngh kim hoàn Vi t Nam theo Quy t nh s 14/2004-BNV ngày 02/03/2004 c a B N i v . Tên g i y c a H i là H i M ngh - Kim hoàn – á quý Vi t Nam. Tên ư c và vi t g n là H i M ngh kim hoàn Vi t Nam. Tên giao d ch qu c t bàng ti ng Anh là : “Vietnam Gemstones Jewellry and Art craft Association" Vi t t t là “VGJA". Chương 1: TÔN CH M C ÍCH CH C NĂNG NHI M V C A H I i u 1: Tôn ch m c ích H i M ngh - Kim hoàn – á quý Vi t Nam (dư i ây g i t t là H i) có tôn ch m c ích là oàn k t t p h p, ng viên giúp h i viên và nh ng ngư i cùng ngh nâng cao trình , hi u qu s n xu t, kinh doanh b o v quy n và l i ích chính áng c a h i viên; ng th i b o t n và phát tri n ngành ngh m ngh , kim hoàn, á quý, góp ph n làm cho dân giàu nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh. i u 2: H i ho t ng trên ph m vi toàn qu c, theo i u l và tuân th hi n pháp, lu t pháp c a nư c CHXHCN Vi t Nam. H i có tư cách pháp nhân, có con d u, tài kho n riêng. Tr s Trung ương H i t t i Hà N i. Cơ quan i di n, và các t ch c c a H i ư c t t i các t nh, thành ph trong nư c và nư c ngoài theo úng quy nh c a Nhà nư c . i u 3: H i có bi u trưng riêng ã ư c ih i i bi u toàn qu c l n th I c a H i thông qua.
  3. H i có huy hi u, th h i viên. Vi c c p phát, s d ng qu n lý th h i viên và huy hi u theo quy inh c a H i. i u 4: Nhi m v , quy n h n c a H i 1. Xây d ng h i v ng m nh v t ch c, ho t ng có hi u qu , mang l i l i ích thi t th c cho h i viên, và nâng cao v th , uy tín c a H i. 2.Tư v n, ph n bi n, giám nh xã h i các d án v s n xu t, u tư phát tri n ngành ngh m ngh , kim hoàn, á quý c a Nhà nư c và các thành ph n kinh t khác khi có yêu c u. Ph n nh ý ki n, nguy n v ng c a H i viên và tham gia ý ki n v i cơ quan qu n lý Nhà nư c trong vi c xây d ng, so n th o các chính sách, quy nh có liên quan trong lĩnh v c ngh nghi p m ngh , kim hoàn, á quý. 3. Chăm lo, b o v l i ích chính áng, h p pháp c a H i viên. H tr H i viên trong vi c tìm ki m th trư ng, i tác và vay v n phát tri n s n xu t kinh doanh. T ch c, tham d và giúp h i viên tham d các cu c h i ch , tri n lãm, h i th o chuyên tham quan, kh o sát v lĩnh v c m ngh , kim hoàn, á quý trong nư c và qu c t theo quy nh c a Nhà nư c. 4.Thành l p, b o tr các trư ng, trung tâm, cơ s ào t o d y ngh , t o vi c làm theo quy nh c a Nhà nư c. - T ch c h i th o chuyên , h i thi tay ngh tuy n th gi i, phát hi n b i dư ng tài năng tr , ng viên giúp ngh nhân và các nhà khoa h c công ngh trong lĩnh v c m ngh , kim hoàn, á quý. - Trên cơ s tiêu chu n ngh nhân do Nhà nư c ban hành xây d ng tiêu chu n “ Ngh nhân m ngh – kim hoàn" c a h i và xét phong t ng danh hi u Ngh nhân cho H i viên. 5. Thành l p các t ch c s n xu t, kinh doanh, tư v n d ch v , ng d ng khoa h c công ngh theo quy nh c a Nhà nư c phát tri n ngành ngh m ngh kim hoàn, á quý; h tr H i viên và t o kinh phí cho H i ho t ng. 6. Phát hành t p chí, báo, chuyên san tuyên truy n, gi i thi u ngành ngh m ngh kim hoàn, á quý, ho t ng c a H i và h i viên theo quy nh c a Nhà nư c. Cung c p thông tin, tư v n v khoa h c công ngh , th trư ng, thương m i, pháp lý liên quan n m ngh , kim hoàn, á quý cho h i viên và các t ch c có nhu c u. 7. Giáo d c truy n th ng “u ng nư c nh ngu n" và lòng yêu ngh . ng viên, h i viên tham gia l h i ngh truy n th ng, óng góp công c tôn t o, b o t n di tích, n th các v t nghi p. 8. Phát tri n m i quan h h p tác v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c có liên quan n ngành ngh m ngh , kim hoàn, á quý theo quy nh c a Nhà nư c. 9. Báo cáo nh kỳ v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v t ch c và ho t ng c a H i.
  4. Chương 2: H I VIÊN i u 5 : i u ki n tr thành h i viên Các công dân và các t ch c Vi t Nam ho t ng s n xu t, kinh doanh nghiên c u khoa h c, ng d ng k thu t trong lĩnh v c m ngh , kim hoàn, á quý và các ngành ngh có liên quan m t thi t t i lĩnh v c m ngh , kim hoàn, á quý th a nh n và tôn tr ng i u l H i, t nguy n làm ơn tham gia ho t ng H i u có th tr thành H i viên c a H i. i u 6: H i viên H i viên c a H i g m có: 1. H i viên chính th c là: Công dân Vi t Nam, các t ch c ho t ng trong lĩnh v c m ngh , kim hoàn, á quý và các ngành ngh có liên quan m t thi t, th a nh n và tôn tr ng i u l H i, t nguy n tham gia ho t ng c a H i u có th tr thành H i viên chính th c c a H i. 2. H i viên tán tr là: Nh ng ngư i tán thành tôn ch , m c ích c a H i, có nhi t tình h p tác giúp H i v tinh th n, v t ch t. 3 . H i viên danh d là: Nh ng ngư i có công lao, óng góp c bi t x ng dáng cho H i và cho s nghi p b o t n, phát tri n ngành ngh m ngh , kim hoàn, á quý. i u 7: Nhi m v c a h i viên. 1.Tôn tr ng i u l và ch p hành nghiêm ch nh các Ngh quy t quy ch c a h i và pháp lu t. 2. Tích c c tham gia sinh ho t và ho t ng c a H i, hoàn thành t t nhi m v ư c phân công. Gi gìn uy tín danh d c a H i. Tuy t i không l i d ng danh nghĩa c a H i vào m c ích không chính áng. 3. oàn k t giúp nhau trong i s ng và ho t ng ngh nghi p. 4. H i viên chính th c có trách nhi m óng góp H i phí y theo quy nh c a H i và ng h tài chính theo kh năng cho hoat ng c a H i. Gi gìn và s d ng th h i viên, huy hi u bi u trưng c a H i úng quy nh. i u 8: Quy n l i c a h i viên 1. ư c t v i H i ý ki n, nguy n v ng có liên quan n ch trương, chính sách, ch , quy nh c a nhà nư c trong vi c qu n lý s n xu t, kinh doanh và phát tri n ngành ngh m ngh , kim hoàn, á quý.
  5. 2. H i viên chính th c ư c th o lu n, bi u quy t các công vi c c a H i, ư c ng c , c , b u c các cơ quan lãnh o các c p c a H i t t ch c cơ s H i. H i viên tán tr , H i viên danh d ư c hư ng quy n l i như H i viên chính th c nhưng không ư c bi u quy t c , ng c , b u c . 3. ư c b o v các quy n l i ngh nghi p chính áng, ư c hư ng các quy n và phúc l i do H i mang l i. ư c cung c p thông tin kinh t , khoa h c công ngh ph c v ngh nghi p, ư c tham gia h i thi tay ngh , ư c h c và b i dư ng ngh t i trư ng l p c a H i. ư c h tr trong vi c vay v n s n xu t kinh doanh tìm ki m th trư ng xu t kh u s n ph m. ư c tham gia H i ch , H i th o, tham quan du l ch ngh nghi p và các ho t ng khác c a H i trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a Nhà nư c. 4. H i viên tiêu chu n ư c Xét phong t ng danh hi u Ngh nhân. H i viên có nh ng thành tích xu t s c ư c khen thư ng. Nh ng sáng tác tài sáng ki n c i ti n có giá tr ư c H i giúp ăng ký b o h quy n tác gi . 5. ư c phát th , nh n huy hi u và tham gia sinh ho t t ch c cơ s H i theo quy ch c a H i qui nh. H i viên ư c quy n xin ra kh i H i. i u 9 : Ch m d t tư cách h i viên 1. H i viên mu n ra kh i H i ph i có thư thông báo v i Ban Ch p hành H i xóa tên trong danh sách h i viên. 2. H i viên ho t ng trái v i i u l và ngh quy t c a H i s b k lu t ho c xoá tư cách h i viên. Chương 3: T CH C C A H I i u 10 : H i t ch c theo nguyên t c dân ch , t p trung, th ng nh t hành ng. Cơ quan lãnh o c a H i u do b u c l p ra và ho t ông theo nguyên t c t p th lãnh o, cá nhân ph trách. Nguyên t c b u và bi u quy t t i h i, h i ngh theo a s khi có trên 1/2 s thành viên có m t. i u 11: H i ư c t ch c - Trung ương H i. - T nh H i, thành H i. - Chi H i cơ s , chi H i tr c thu c.
  6. H i M ngh kim hoàn á quý t nh, thành ph do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh (g i t t là T nh H i, Thành H i). T nh H i, Thành H i tham gia làm thành viên c a H i M ngh - Kim hoàn – á quý Vi t Nam, có i u l , Quy ch c a mình nhưng không ư c trái v i i u l Quy ch c a H i M ngh - Kim hoàn – á quý Vi t Nam (Trung ương H i). T nh H i, Thành H i có trách nhi m tôn tr ng i u l c a Trung ương H i, nghiêm ch nh ch p hành Ngh quy t, Quy ch và th c hi n ch báo cáo, óng h i phí theo quy nh c a Trung ương H i. i u 12: H th ng t ch c, b máy c a h i g m - ih i i bi u toàn qu c. - Ban ch p hành TW H i. - Ban Thư ng v H i g m có: Ch t ch, các Phó Ch t ch (Trong ó có 1 Phó ch t ch thư ng tr c), T ng thư ký và các u viên. - Ban ki m tra - Văn phòng, các ban và các cơ quan chuyên môn nghi p v . i u 13: ih i i bi u toàn qu c 1.Cơ quan lãnh o cao nh t c a H i là : ih i i bi u toàn qu c. ai h i i bi u toàn qu c có nhi m kỳ 5 năm. Trư ng h p c bi t t ch c i h i b t thư ng n u có trên 2/3 s u viên ban ch p hành TW yêu c u. 2. i h i có nhi m v . + Th o lu n thông qua: Báo cáo ho t ng nhi m kỳ c a H i, báo cáo ki m i m c a Ban ch p hành TW H i, phương hư ng, nhi m v , chương trình k ho ch ho t ng nhi m kỳ t i, báo cáo c a Ban ki m tra và B n i u l H i khi có s a i, b sung. + Tuyên dương, khen thư ng các ơn v cá nhân có thành tích xu t s c. + B u ban ch p hành TW h i theo hình th c b phi u kín ho c giơ tay bi u quy t. i u 14: Nhi m v và quy n h n c a Ban ch p hành TW H i. 1. Lãnh o toàn di n v t ch c và ho t ng c a H i gi a 2 kỳ i h i.
  7. 2.B u, mi n nhi m Ban thư ng v và Ch t ch H i. B u b sung và mi n nhi m u viên Ban ch p hành TW nhưng không quá 1/3 s lư ng u viên do i h i ã b u. Vi c b u, mi n nhi m Ban thư ng v và Ch t ch H i, B u b sung và mi n nhi m u viên Ban ch p hành TW th c hiên khi có quá 1/2 s y viên Ban ch p hành yêu c u, và th c hi n theo hình th c b phi u kín ho c giơ tay bi u quy t do Ban ch p hành H i quy t nh. 3. H i ngh thư ng niên Ban ch p hành TW h p m i năm m t l n. H i ngh b t thư ng ư c tri u t p khi có quá 1/2 s u viên yêu c u. i u 15 : Nhi m v và quy n h n c a Ban thu ng v 1.B u và mi n nhi m: Các phó ch t ch (Trong ó có 1 Phó ch t ch thư ng tr c), T ng thư ký, Trư ng ban ki m tra theo hình th c b phi u kín ho c giơ tay bi u quy t. 2. Thay m t Ban ch p hành Trung ương H i lãnh o ch o, b máy t ch c và ho t ng c a H i trong th i gian gi a 2 kỳ h i ngh Ban ch p hành Trung ương, Ban Thư ng v h p nh kỳ 6 tháng 1 l n. 3. Ban hành các quy ch , quy t nh thành l p các ban, các t ch c tr c thu c theo úng quy nh c a pháp lu t và b nhi m, mi n nhi m lãnh o các ơn v nói trên. i u 16 : Nhi m v c a Ch t ch, các phó Ch t ch, phó Ch t ch thư ng tr c và T ng thư ký. 1. Ch t ch H i : Ch t ch H i là ngư i ch u trách nhi m lãnh o, ch o chung các m t công tác và ho t ng c a H i, là ch tài kho n c a H i. - i di n pháp lý trong quan h i n i, i ngo i c a H i. 2. Các Phó Ch t ch giúp Ch t ch ph trách t ng m t công tác c a H i, Phó Ch t ch thư ng tr c (là cán b chuyên trách ho c bán chuyên trách) là ngư i thư ng tr c gi i quy t công vi c do Ch t ch u quy n, thay m t Ch t ch gi i quy t các công vi c c a H i khi Ch t ch i v ng. 3. T ng Thư ký (là cán b chuyên trách ho c bán chuyên trách) có nhi m v i u hành cơ quan thư ng tr c Trung ương H i, gi i quy t các công vi c hàng ngày c a H i, ôn c ki m tra và t ch c th c hi n các Ngh quy t, quy ch c a h i, chu n b n i dung cu c h p Ban thư ng v , Ban ch p hành và th c hi n nhi m v do Ch t ch phân công. i u 17 : Nhi m v và quy n h n c a Ban ki m tra - Ki m tra vi c ch p hành i u l H i, ngh quy t và quy ch c a TW H i i v i các H i viên, các t ch c cơ s H i và các h i thành viên. - Ki m tra vi c s d ng , qu n lý tài chính, tài s n c a Trung ương H i và các t ch c ơn v tr c thu c.
  8. - Gi i quy t ơn khi u t có liên quan n cán b h i viên, t ch c cơ s H i theo th m quy n c a mình và pháp lu t Nhà nư c. - Ban ki m tra có quy n yêu c u h i viên, t ch c c a H i báo cáo nh ng v n có liên quan n n i dung ki m tra khi ư c Ban thư ng v ng ý. i u 18 : Cơ quan chuyên môn nghi p v c a H i giúp Ban ch p hành TW H i trong vi c ch o i u hành và t ch c th c hi n ngh quy t các ho t ng c a H i. Các cơ quan chuyên môn nghi p v g m có: Văn phòng TW H i, Văn phòng i di n (Văn phòng II) t i thành ph H Chí Minh, các Ban, cơ quan chuyên môn, nghi p v , t p chí ... Các t ch c, cơ quan nói trên ư c thành l p và ho t ng theo lu t pháp quy nh và ch u s lãnh o tr c ti p c a Ban thư ng v H i. Chương 4: TÀI CHÍNH C A H I i u 19: Tài chính c a H i g m có - H i phí c a H i viên. - Ti n ng h , tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a Nhà nư c. - Ti n thu t các ho t ng h p pháp khác. i u 20. H i có tài chính, tài s n c l p. Vi c qu n lý và s d ng theo quy ch c a Trung ương H i và phù h p v i quy nh v tài chính k toán c a Nhà nư c. Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 21: Khen thư ng Cán b , h i viên và t ch c có thành tích xu t s c s ư c H i khen thư ng, ư c ngh các c p chính quy n và Nhà nư c xét khen thư ng. i u 22 : K lu t Cán b , h i viên và t ch c vi ph m i u l Ngh quy t, Quy ch và làm t n h i n tài s n, uy tín, danh d c a H i thì tuỳ theo m c , tính ch t sai ph m mà áp d ng m t trong các hình th c k lu t sau: - i v i cán bô, h i viên : Khi n trách, xoá tư cách H i viên.
  9. - i v i t ch c : Khi n trách, gi i th t ch c ho c ngh cơ quan có th m quy n thành l p t ch c ra quy t nh gi i th . Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 23. Ban ch p hành TW H i có trách nhi m ban hành các quy ch hư ng d n th c hi n i u l Hôi. Các b n quy ch ư c coi là văn b n quan tr ng th 2 sau i u l H i. H i viên và t ch c c a H i u có trách nhi m tôn tr ng, nghiêm ch nh ch p hành i u l và quy ch c a H i. i u 24. Ch có i h i i bi u toàn qu c m i có quy n b sung, s a i i u l H i. i u l này có 6 chương 24 i u ã ư c ai h i i bi u H i M ngh - Kim hoàn – á quý Vi t Nam nhi m kỳ III nh t trí thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2003. i u l có hi u l c thi hành khi ư c cơ quan có th m quy n Nhà nư c phê duy t.
Đồng bộ tài khoản