Quyết định số 14/2004/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
6
download

Quyết định số 14/2004/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2004/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng Di tích Quốc gia do Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2004/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TIN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 14/2004/Q -BVHTT Hà N i, ngày 05 tháng 04 năm 2004 QUY T NH V VI C X P H NG DI TÍCH QU C GIA B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa - Thông tin; Căn c Lu t Di s n văn hóa và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t Di s n văn hóa; Căn c h sơ di tích và ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i; Xét ngh c a C c trư ng C c Di s n văn hóa, QUY T NH: i u 1: X p h ng: Di tích l ch s khu ph c Hà N i Các phư ng: Hàng B c, Hàng Bu m, Hàng B , Hàng Bông, Hàng Mã, C a ông, Lý Thái T , ng Xuân, Hàng Gai, Hàng ào qu n Hoàn Ki m, thành ph Hà N i. i u 2: Nghiêm c m m i ho t ng xây d ng khai thác trong nh ng khu v c di tích ã khoanh vùng b o v . Trư ng h p c bi t s d ng t ai di tích l ch s văn hóa và danh lam th ng c nh ph i ư c phép c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin. i u 3: y ban nhân dân các c p th c hi n quy n qu n lý nhà nư c i v i di tích l ch s văn hóa và danh lam th ng c nh theo lu t nh i u 4: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5: Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Di s n văn hóa, Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Giám c S Văn hóa - Thông tin thành ph Hà N i và Trư ng ban qu n lý ph c Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN Ph m Quang Ngh
Đồng bộ tài khoản