Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 1 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 14/2005/Q -TTG NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRƯ NG I H C TƯ TH C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn c Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th thao; Căn c Ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, t i t trình s 6800/ H&S H ngày 04 tháng 8 năm 2004 v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng i h c tư th c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng i h c tư th c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy ch ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 240/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1993 c a Th tư ng Chính ph v ban hành Quy ch i h c tư th c. B trư ng B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n chi ti t thi hành Quy ch này. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
 2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRƯ NG I H C TƯ TH C (Ban hành theo Quy t nh s 14/2005/Q -TTg ngày 17 tháng 01 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh Quy ch này quy nh vi c thành l p, t ch c qu n lý và ho t ng c a trư ng ih c tư th c. Trư ng i h c tư th c do ngư i có qu c t ch Vi t Nam ngh thành l p và ho t ng theo Quy ch này, i u l trư ng i h c và quy nh c a pháp lu t. i u 2. V trí c a trư ng i h c tư th c 1. Trư ng i h c tư th c có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i các ngân hàng, kho b c nhà nư c. 2. Trư ng i h c tư th c có a v pháp lý như các trư ng i h c công l p trong h th ng giáo d c qu c dân. i u 3. Gi i thích t ng 1. “Góp v n” là vi c ưa tài s n vào nhà trư ng tr thành ch s h u ho c các ch s h u chung c a nhà trư ng. Tài s n góp v n có th b ng ti n Vi t Nam, ngo i t t do chuy n i, vàng, giá tr quy n s d ng t, giá tr quy n s h u trí tu và các tài s n khác ư c ghi trong Quy ch c a trư ng. T ng giá tr tài s n do các cá nhân óng góp t o thành v n c a trư ng. 2. “Ph n v n góp” là t l v n mà ch s h u ho c ch s h u chung c a nhà trư ng góp vào v n i u l . 3. “V n i u l ” là t ng giá tr s v n góp quy thành ti n c a t t c thành viên, ư c ghi vào Quy ch t ch c và ho t ông c a nhà trư ng. 4. “V n có quy n bi u quy t” là ph n v n góp, theo ó ngư i s h u có quy n bi u quy t v nh ng v n thu c i h i ng c ông quy t nh. 5. “Thành viên sáng l p'' là ngư i tham gia thông qua Quy ch t ch c và ho t ng u tiên c a nhà trư ng và góp s v n c n thi t trong v n i u l c a trư ng i h c tư th c. i u 4. Qu n lý nhà nư c i v i trư ng i h c tư th c
 3. 1. Trư ng i h c tư th c ch u s qu n lý nhà nư c v giáo d c c a B Giáo d c và ào t o; ch u s qu n lý hành chính theo lãnh th c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) nơi trư ng t tr s . 2. Cơ quan qu n lý tr c ti p các trư ng i h c tư th c là B Giáo d c và ào t o. i u 5. T ch c ng và các t ch c oàn th T ch c c a ng C ng s n Vi t Nam trong trư ng i h c tư th c ho t ng theo hi n pháp, pháp lu t và các quy nh c a ng C ng s n Vi t Nam. Các t ch c chính tr - xã h i, các t ch c xã h i trong trư ng i h c tư th c ho t ng theo quy nh c a hi n pháp và pháp lu t. i u 6. Nhi m v c a trư ng i h c tư th c 1. ào t o nhân l c có phNm ch t chính tr , o c t t, có ki n th c và năng l c th c hành ngh nghi p tương x ng v i trình ào t o, có s c kho , có năng l c sáng t o, kh năng thích ng v i vi c làm trong xã h i, có kh năng t t o vi c làm cho mình và cho nh ng ngư i khác; có kh năng h p tác trong ho t ng ngh nghi p. 2. Nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ; k t h p ào t o v i nghiên c u khoa h c và s n xu t, d ch v khoa h c và công ngh theo quy nh c a Lu t Khoa h c và Công ngh , Lu t Giáo d c và các quy nh khác c a pháp lu t. 3. Qu n lý gi ng viên, cán b , nhân viên; xây d ng i ngũ gi ng viên c a trư ng v s lư ng, m b o v tiêu chuNn ch t lư ng, cân i v cơ c u trình , cơ c u ngành ngh theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 4. Tuy n sinh và qu n lý ngư i h c theo quy nh. 5. Phát hi n và b i dư ng nhân tài trong nh ng ngư i h c và trong i ngũ cán b gi ng viên c a trư ng. 6. Qu n lý, s d ng t ai, trư ng s , trang thi t b và tài s n theo quy nh c a pháp lu t. 7. Ph i h p v i các t ch c, cá nhân và gia ình c a ngư i h c trong ho t ng giáo d c. 8. T ch c cho gi ng viên, cán b , nhân viên và ngư i h c tham gia các ho t ng xã h i phù h p v i ngành ngh ào t o. 9. Gi gìn và phát tri n nh ng di s n văn hoá dân t c. 10. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Quy n h n và trách nhi m c a trư ng i h c tư th c
 4. Trư ng i h c tư th c ư c quy n t ch và t ch u trách nhi m v quy ho ch, k ho ch phát tri n nhà trư ng, t ch c các ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh , tài chính, quan h qu c t , t ch c và nhân s . C th là: 1. Xây d ng và t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n nhà trư ng phù h p v i chi n lư c phát tri n giáo d c và quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c c a Nhà nư c. 2. Xây d ng chương trình, giáo trình, k ho ch gi ng d y, h c t p i v i các ngành ngh nhà trư ng ư c phép ào t o trên cơ s chương trình khung do B Giáo d c và ào t o ban hành; t ch c tuy n sinh; t ch c quá trình ào t o, công nh n t t nghi p, c p văn b ng, ch ng ch theo quy nh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. 3. Huy ng, qu n lý, s d ng các ngu n l c nh m th c hi n m c tiêu giáo d c; h p tác, liên k t v i các t ch c kinh t , giáo d c, văn hoá, th d c, th thao, y t , nghiên c u khoa h c trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a lu t pháp nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c, g n ào t o v i nghiên c u khoa h c, s n xu t và vi c làm ph c v s nghi p phát tri n kinh t - xã h i. 4. Th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh do cơ quan, t ch c có thNm quy n giao; s d ng có hi u qu kinh phí u tư phát tri n khoa h c và công ngh ; ăng ký, tham gia tuy n ch n ký k t và th c hi n h p ng khoa h c và công ngh , ào t o nhân l c, b i dư ng nhân tài v khoa h c và công ngh ; góp ph n xây d ng, phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh c a t nư c. 5. ư c b o h quy n s h u trí tu ; chuy n giao, chuy n như ng và công b k t qu ho t ng khoa h c và công ngh ; b o v l i ích c a Nhà nư c và xã h i, quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân trong ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh c a trư ng. 6. Nh n tài tr c a các t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t b sung ngu n tài chính cho nhà trư ng; góp v n b ng ti n, tài s n, giá tr quy n s h u trí tu ti n hành các ho t ng khoa h c và công ngh , s n xu t kinh doanh; s d ng ngu n thu t ho t ng kinh t u tư m r ng s n xu t kinh doanh, xây d ng cơ s v t ch t c a trư ng; tài tr cho các ho t ng th c hi n chính sách ưu ãi i v i con, em gia ình thu c di n chính sách, các ho t ng xã h i nhân o và t thi n. 7. ư c Nhà nư c giao quy n s d ng t; ư c thuê t, vay v n và ư c mi n, gi m thu theo quy nh c a pháp lu t. 8. T ch c b máy nhà trư ng, tuy n d ng i ngũ gi ng viên, cán b , nhân viên; thành l p và gi i th các t ch c khoa h c và công ngh , các ơn v d ch v và các doanh nghi p c a trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 9. Th c hi n dân ch , bình ng, công khai, trong vi c b trí và th c hi n các nhi m v ào t o, khoa h c, công ngh và ho t ng tài chính. 10. Th c hi n ch báo cáo cơ quan qu n lý tr c ti p và các cơ quan c p trên v các ho t ng c a trư ng theo quy nh hi n hành.
 5. Chương 2: I U KI N VÀ TH T C THÀNH L P TRƯ NG I H C TƯ TH C i u 8. Trình t thành l p trư ng Vi c thành l p trư ng ư c ti n hành theo hai bư c: 1. Bư c th nh t: xây d ng và thông qua án ti n kh thi. a) Ngư i ng tên ngh thành l p trư ng ph i có h sơ thành l p trư ng theo quy nh t i kho n 1 i u 9 Quy ch này và n p cho B Giáo d c và ào t o. b) B Giáo d c và ào t o có trách nhi m ki m tra v tính h p l c a h sơ thành l p trư ng, căn c vào quy ho ch phát tri n m ng lư i trư ng i h c và n i dung h sơ xem xét và trong th i h n không quá 02 tháng k t ngày nh n h sơ h p l ph i tr l i cho ngư i ng tên ngh thành l p trư ng. Trư ng h p h sơ chưa h p l , B Giáo d c và ào t o có trách nhi m hư ng d n c th ngư i ng tên ngh thành l p trư ng hoàn ch nh h sơ. 2. Bư c th 2: xây d ng và thNm nh d án kh thi. a) Vi c xây d ng d án kh thi ư c ti n hành sau khi Th tư ng Chính ph thông qua án ti n kh thi và ch trương cho phép thành l p trư ng. N i dung c a d án kh thi ph i thuy t minh rõ ràng nh ng v n quy nh t i kho n 2 i u 9 c a Quy ch này và n p cho B Giáo d c và ào t o. b) B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B N i v và B Tài chính, y ban nhân dân c p t nh nơi trư ng t tr s , t ch c thNm nh, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. Sau khi có quy t nh thành l p trư ng, B trư ng B Giáo d c và ào t o th c hi n: a) Công nh n Ch t ch H i ng qu n tr trên cơ s ngh c a ngư i ng tên i di n cho nh ng ngư i ngh thành l p trư ng; b) Công nh n Hi u trư ng trên cơ s ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr . c) Phê duy t ngành ngh , quy mô tuy n sinh và cho phép tuy n sinh. 4. Ch t ch H i ng qu n tr , Hi u trư ng căn c ch c năng nhi m v ư c quy nh t i Quy ch này i u hành nhà trư ng. i u 9. H sơ thành l p trư ng 1. H sơ án ti n kh thi bao g m: a) ơn xin thành l p trư ng;
 6. b) án ti n kh thi thành l p trư ng; c) Văn b n ch p thu n c a y ban nhân dân c p t nh, nơi trư ng t tr s . Trong ơn xin thành l p trư ng ph i thuy t minh tóm t t v s c n thi t ph i thành l p trư ng, căn c pháp lý c a vi c thành l p, tôn ch m c ích c a nhà trư ng, tên trư ng, nơi t tr s c a trư ng, d ki n ngành ngh , quy mô ào t o 5 năm u và 5 năm ti p theo, d ki n v ngu n v n. 2. H sơ d án kh thi bao g m: a) Ngoài nh ng n i dung ư c c p trong án ti n kh thi, d án kh thi ph i căn c vào quy mô ư c duy t trong án ti n kh thi và căn c vào các quy nh v i u ki n thành l p trư ng t i i u 10 c a Quy ch này xây d ng các gi i pháp th c hi n d án, trong ó c bi t làm rõ cơ c u ngành ngh d nh ào t o trong 10 năm u tiên, chương trình khung các ngành ào t o, các gi i pháp v gi ng viên; gi i pháp v t ai và xây d ng cơ s v t ch t; gi i pháp v v n; b) D th o Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng. N i dung Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng ph i căn c vào các quy nh chung ã ư c quy nh trong Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng i h c tư th c do Th tư ng Chính ph ban hành. c bi t làm rõ v n i u l , t ch c và nhân s , tài chính ư c quy nh t i i u 11 và các i u có liên quan khác t i các Chương II, III, VI c a Quy ch này. i u 10. i u ki n thành l p trư ng i h c tư th c 1. Trư ng i h c tư th c ư c xét thành l p khi có các i u ki n quy nh t i i u 46 Lu t Giáo d c, i u l trư ng i h c và Quy ch này. 2. Vi c thành l p trư ng i h c tư th c ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n m ng lư i trư ng i h c; m c tiêu, n i dung, chương trình, ngành ngh ào t o, quy mô phát tri n nhà trư ng ph i phù h p nhu c u ào t o ngu n nhân l c có trình i h c ph c v m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i. 3. i ngũ gi ng viên cơ h u ph i b o m th c hi n không dư i 30% kh i lư ng gi ng d y các môn h c c a trư ng. Các trư ng khoa c a trư ng ph i là giáo viên cơ h u; Tùy t ng ngành ngh ào t o, khi m i thành l p trư ng ph i m b o t l t 5 n 10 sinh viên/1 gi ng viên i v i các ngành năng khi u; t 10 n 15 sinh viên/1 gi ng viên i v i các ngành khoa h c k thu t và công ngh ; t 20 n 30 sinh viên/1 gi ng viên i v i các ngành khoa h c xã h i và nhân văn, kinh t và các ngành khác. i u 11. V n thành l p trư ng 1. V n i u l là s v n do cá nhân ho c nhóm cá nhân óng góp và ư c ghi vào i u l t ch c và ho t ng c a nhà trư ng. V n i u l ư c xác nh bao g m v n b ng ti n (ti n Vi t Nam hay ngo i t t do chuy n i), vàng ho c v n b ng tài s n và không ít hơn 15 t ng Vi t Nam.
 7. 2. V n i u l và các ngu n u tư h p pháp khác t i th i i m thành l p trư ng ph i b o m i u ki n c n thi t cho nhà trư ng i vào ho t ng, trong ó v n dư i d ng di n tích m t b ng s d ng cho ho t ng ào t o tho mãn: - Di n tích l p h c, phòng thí nghi m, ký túc xá và các công trình ph c v ào t o nghiên c u t i thi u cho m t sinh viên là 4 m 2; - Di n tích t t i thi u cho m t sinh viên là 10 m2. 3. V n b ng ti n, ngo i t t do chuy n i hay b ng vàng khi góp v n ph i ư c th c hi n b ng biên b n góp v n. Biên b n này ph i có các n i dung ch y u bao g m: tên và a ch tr s c a nhà trư ng; tên và a ch c a ngư i góp v n; lo i tài s n và s ơn v tài s n góp v n; t ng giá tr các tài s n góp v n và t l c a t ng giá tr tài s n ó trong v n i u l c a nhà trư ng; ngày giao nh n; ch ký c a ngư i góp v n và ngư i ư c các thành viên góp v n c làm i di n ch u trách nhi m trư c pháp lu t ng tên xin thành l p trư ng. 4. V n b ng tài s n trư c khi chuy n quy n s h u cho nhà trư ng ph i ư c nh giá tài s n. Vi c nh giá tài s n ph i ư c t t c các thành viên góp v n nh t trí. Vi c chuy n quy n s h u v n b ng ti n, vàng ho c tài s n ch ư c coi là hoàn thành khi quy n s h u h p pháp i v i tài s n góp v n ã chuy n sang nhà trư ng. 5. i v i tài s n có ăng ký giá tr ho c giá tr quy n s d ng t thì ngư i góp v n ph i làm th t c chuy n quy n s h u tài s n ó ho c quy n s d ng t cho nhà trư ng t i cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Vi c chuy n quy n s h u tài s n ph i ư c hoàn thành trư c khi nhà trư ng chính th c ho t ng. i u 12. Thành l p, sáp nh p, chia tách, ình ch ho t ng và gi i th trư ng 1. Vi c thành l p, sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng, gi i th trư ng i h c tư th c do Th tư ng Chính ph quy t nh theo ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. 2. Th t c thành l p, sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng và gi i th trư ng i h c tư th c th c hi n theo quy nh t i các kho n 1 và kho n 2 i u 20, i u 21 và i u 22 Ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Luât Giáo d c; các i u 8, 9, 10, 11, 12 và i u 37 c a Quy ch này. i u 13. Chuy n i lo i hình trư ng i h c khác sang lo i hình trư ng ih c tư th c Các trư ng i h c công l p, bán công, dân l p ư c chuy n i thành lo i hình trư ng i h c tư th c khi có các i u ki n sau ây: 1. i v i trư ng i h c công l p và bán công: căn c quy ho ch m ng lư i trư ng i h c c a Nhà nư c, k ho ch chuy n i trư ng c a B Giáo d c và ào t o và ngh c a cơ quan qu n lý tr c ti p trư ng, H i ng qu n tr (n u có);
 8. 2. i v i trư ng dân l p: ư c H i ng qu n tr , cơ quan qu n lý tr c ti p trư ng và t ch c ng ra xin thành l p trư ng ngh chuy n i. 3. Có phương án, chuy n i trư ng, trong ó xác nh c th cách x lý v tài chính, tài s n, cán b , gi ng viên, nhân viên và sinh viên. 4. H sơ và trình t chuy n i trư ng phù h p v i nh ng quy nh t i các i u 8, 9, 10 và i u 11 c a Quy ch này. 5. Sau khi thNm nh h sơ chuy n i trư ng, B Giáo d c và ào t o trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 6. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng quy nh và quy trình c th cho vi c chuy n các lo i hình trư ng i h c chuy n sang ho t ng theo mô hình trư ng i h c tư th c. Chương 3: T CH C VÀ NHÂN S i u 14. Cơ c u t ch c Trư ng i h c tư th c t ch c qu n lý b o m các yêu c u v cơ c u t ch c quy nh trong i u l trư ng i h c và phù h p v i i u ki n, quy mô c a trư ng. Cơ c u t ch c c a trư ng i h c tư th c bao g m: 1. H i ng qu n tr . 2. Hi u trư ng và các Phó Hi u trư ng. 3. Ban Ki m soát. 4. H i ng khoa h c và ào t o. 5. Các phòng (ban) chuyên môn. 6. Các khoa và b môn tr c thu c trư ng. 7. Các b môn thu c khoa. M t s trư ng i h c tư th c có th ch có các khoa ho c b môn tr c thu c. 8. Các t ch c khoa h c và công ngh , các cơ s ph c v ào t o và các cơ s s n xu t kinh doanh trong trư ng i h c. 9. T ch c ng và các t ch c oàn th . i u 15. ih i ng c ông 1. ih i ng c ông g m các c ông có v n góp có quy n bi u quy t.
 9. 2. ih i ng c ông có các quy n và nhi m v sau: a) B u, mi n nhi m, bãi nhi m thành viên H i ng qu n tr và thành viên Ban Ki m soát c a trư ng; gi i quy t các yêu c u t xu t v vi c b sung, thay i thành viên H i ng qu n tr trong nhi m kỳ và ngh c p có thNm quy n công nh n; b) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; c) Thông qua Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng; d) Xác nh m c tiêu, phương hư ng xây d ng k ho ch phát tri n trư ng; xem xét i u ch nh ngành ngh , trình , quy mô ào t o, nh hư ng ho t ng khoa h c và công ngh phù h p v i chi n lư c phát tri n trư ng; ) Các quy n và nhi m v khác ư c quy nh t i quy ch t ch c ho t ng c a trư ng. 3. i h i ng c ông ư c tri u t p h p theo quy t nh c a H i ng qu n tr ho c theo yêu c u c a các c ông có s h u trên 30% s c ph n ph thông trong th i gian liên t c 6 tháng tr lên; trong trư ng h p H i ng qu n tr có vi ph m nghiêm tr ng và trong m t s trư ng h p khác theo quy nh trong Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng thì Ban Ki m soát ư c quy n thông báo cho H i ng qu n tr và tri u t p cu c h p i h i ng c ông b t thư ng. M i chi phí cho vi c tri u t p và ti n hành h p i h i ng c ông s tính vào kinh phí ho t ng c a nhà trư ng. 4. ih i ng c ông thư ng niên h p m i năm m t l n. 5. Ngư i tri u t p i h i ng c ông ph i g i gi y m i h p, chương trình h p và các tài li u th o lu n n t t c c ông có quy n d h p ch m nh t là 7 ngày trư c ngày h p. 6. i h i ng c ông ư c ti n hành khi có s c ông d h p i di n ít nh t 51% s v n có quy n bi u quy t. T l c th do Quy ch t ch c ho t ng c a trư ng quy nh. 7. Các cu c h p i h i ng c ông ư c ghi vào s biên b n c a trư ng và thông qua ngay trư c khi b m c; vi c thông qua các quy t nh c a i h i ng c ông b ng hình th c bi u quy t t i cu c h p và có hi u l c khi có s c ông chi m quá n a s v n có quy n bi u quy t nh t trí. Biên b n ph i có ch ký c a ngư i ch trì và thư ký cu c h p. i u 16. H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr là cơ quan qu n lý c a trư ng và là t ch c i di n duy nh t quy n s h u c a trư ng, ch u trách nhi m t ch c th c hi n các quy t ngh c a i h i ng c ông và có quy n quy t nh nh ng v n v t ch c, nhân s , tài chính, tài s n, quy ho ch, k ho ch và phương hư ng u tư phát tri n c a trư ng theo quy nh.
 10. 2. Các thành viên c a H i ng qu n tr là c ông, có qu c t ch Vi t Nam, có s c kho và ư c b u ra trong i h i ng c ông. 3. S lư ng thành viên c a H i ng qu n tr có th thay i tuỳ theo s lư ng c ông nhưng t i thi u là 3 ngư i và không quá 11 ngư i. Nhi m kỳ c a H i ng qu n tr do Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng quy nh. 4. H i ng qu n tr nhi m kỳ u tiên do các thành viên sáng l p trư ng t ch c b u theo nguyên t c b phi u kín. T nhi m kỳ th hai, 3 tháng trư c khi h t nhi m kỳ, H i ng qu n tr t ch c i h i ng c ông b u H i ng qu n tr nhi m kỳ k ti p theo nguyên t c b phi u kín. Quy t ngh c a vi c b u c và b phi u ch có hi u l c khi có quá n a s c phi u có quy n bi u quy t nh t trí. 5. H i ng qu n tr h p thư ng kỳ ba tháng m t l n. Các cu c h p b t thư ng do Ch t ch H i ng qu n tr quy t nh khi có ít nh t 1/3 s thành viên H i ng qu n tr ngh . Ngh quy t c a H i ng qu n tr xây d ng theo nguyên t c: m i thành viên H i ng qu n tr có m t phi u bi u quy t và ch có hi u l c khi ư c quá n a s thành viên H i ng qu n tr nh t trí. Trư ng h p s phi u tán thành và không tán thành ngang nhau thì quy t nh cu i cùng thu c v phía có ý ki n c a Ch t ch H i ng qu n tr . 6. Trong nhi m kỳ, n u có yêu c u b sung, thay i thành viên H i ng qu n tr ph i thông qua i h i ng c ông theo nguyên t c b phi u kín và có hi u l c khi có s c ông chi m quá n a s v n có quy n bi u quy t nh t trí. 7. Trong quá trình ho t ng, n u H i ng qu n tr vi ph m nghiêm tr ng Quy ch này và pháp lu t, B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh không công nh n H i ng qu n tr và Ch t ch H i ng qu n tr ương nhi m, ng th i l p H i ng qu n tr lâm th i và c Ch t ch H i ng qu n tr lâm th i trong s các c ông ti p t c qu n lý, i u hành các ho t ng c a trư ng. Th i h n ho t ng c a H i ng qu n tr lâm th i không quá 6 tháng. Ch t ch H i ng qu n tr lâm th i có nhi m v t ch c i h i ng c ông b t thư ng b u H i ng qu n tr m i và trình B Giáo d c và ào t o công nh n. 8. Mi n nhi m, bãi nhi m thành viên H i ng qu n tr a) Thành viên H i ng qu n tr b mi n nhi m, cho thôi gi ch c v trong các trư ng h p sau ây: - Vi ph m pháp lu t; - B ch t ho c b h n ch năng l c, hành vi dân s ; - T nguy n t ch c; - Các trư ng h p khác do Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng quy nh; b) Thành viên H i ng qu n tr b bãi nhi m theo quy nh c a Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng.
 11. c) Trư ng h p s thành viên c a H i ng qu n tr b gi m quá 1/3 so v i s lư ng quy nh c a Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng, Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p i h i ng c ông trong th i h n không quá 60 ngày k t khi s thành viên c a H i ng qu n tr gi m quá quy nh nêu trên b u b sung thành viên H i ng qu n tr . i u 17. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n tr H i ng qu n tr có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng, thông qua ih i ng c ông. 2. Xây d ng và quy nh các ch , tiêu chuNn, nh m c thu, chi tài chính c a trư ng theo quy nh c a pháp lu t v ch qu n lý tài chính. 3. Th c hi n quy t ngh c a i h i ng c ông. Huy ng các ngu n v n u tư xây d ng trư ng, phê duy t các d toán và quy t toán ngân sách hàng năm do Hi u trư ng trình; giám sát vi c qu n lý s d ng tài chính và tài s n c a nhà trư ng. 4. Ch n ngư i gi ch c v Hi u trư ng và trình B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh công nh n. 5. Phê duy t phương án t ch c b máy, biên ch và các v n có liên quan n nhân s c a trư ng do Hi u trư ng xu t. 6. Quy t nh nh ng nguyên t c cơ b n gi i quy t các v n v ào t o, nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , xây d ng cơ s v t ch t và công tác i ngo i c a trư ng. 7. Giám sát Hi u trư ng trong vi c ch p hành các quy nh pháp lu t và các quy t ngh c a H i ng qu n tr . i u 18. Ban Ki m soát 1. Trư ng i h c tư th c có Ban Ki m soát. Ban Ki m soát có t 3 n 5 thành viên do i h i ng c ông b u ra, trong ó có ít nh t m t thành viên có chuyên môn v k toán. Thành viên c a Ban Ki m soát ph i là ngư i có c ph n và qu c t ch Vi t Nam, thư ng trú t i Vi t Nam, không trong th i gian b truy c u trách nhi m hình s ho c ph t tù và các hành vi vi ph m pháp lu t khác. Nh ng ngư i trong Ban Ki m soát không ư c là thành viên H i ng qu n tr , Hi u trư ng, K toán trư ng; ng th i không ph i là cha, m , v ho c ch ng, con c a thành viên H i ng qu n tr , Hi u trư ng, K toán trư ng c a nhà trư ng. 2. Ban Ki m soát có nhi m v giám sát, ki m tra các ho t ng c a nhà trư ng.
 12. 3. Ban Ki m soát b u m t thành viên làm Trư ng ban; nhi m kỳ c a Ban Ki m soát cùng v i nhi m kỳ c a H i ng qu n tr . i u 19. Quy n và nhi m v c a Ban Ki m soát Ban Ki m soát có các quy n và nhi m v sau: 1. Ki m tra tính h p lý, h p pháp trong qu n lý i u hành các ho t ng c a trư ng, trong ghi chép s k toán và báo cáo tài chính; 2. ThNm nh báo cáo tài chính hàng năm c a trư ng; ki m tra t ng v n c th liên quan n qu n lý, i u hành ho t ng c a trư ng; 3. nh kỳ thông báo v i Ch t ch H i ng qu n tr v k t qu ho t ng; tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr v các báo cáo, k t lu n và ki n ngh trư c khi trình lên i h i ng c ông. 4. Báo cáo t i cu c h p ih i ng c ông v các ho t ng c a nhà trư ng. 5. Ki n ngh bi n pháp b sung, s a i, c i ti n cơ c u t ch c qu n lý, i u hành ho t ng c a trư ng; 6. Th c hi n các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a Quy ch này và Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng; 7. Vi c ki m soát theo quy nh t i các kho n 1 và 2 c a i u này không ư c gây c n tr các ho t ng c a H i ng qu n tr và không gây gián o n các ho t ng c a trư ng. 8. Ch u trách nhi m trư c i h i ng c ông, H i ng qu n tr và toàn th cán b , gi ng viên, nhân viên cơ h u c a trư ng v các n i dung trong báo cáo và các ho t ng c a mình; 9. ư c yêu c u H i ng qu n tr , thành viên c a H i ng qu n tr , Hi u trư ng, các cán b qu n lý khác cung c p y và k p th i các thông tin, tài li u v các ho t ng c a nhà trư ng khi th c thi nhi m v . i u 20. Ch t ch H i ng qu n tr 1. Ch t ch H i ng qu n tr do H i ng qu n tr b u trong s thành viên H i ng qu n tr và ư c B Giáo d c và ào t o công nh n. Ch t ch H i ng qu n tr có th kiêm nhi m Hi u trư ng khi có các tiêu chuNn quy nh i v i Hi u trư ng. 2. Ch t ch H i ng qu n tr ph i có phNm ch t o c t t, có trình t t nghi p i h c tr lên. 3. Ch t ch H i ng qu n tr có nh ng quy n h n và nhi m v sau ây: a) Xây d ng chương trình, k ho ch ho t ng c a H i ng qu n tr ;
 13. b) Ch trì chuNn b chương trình, n i dung các tài li u ph c v cu c h p, tri u t p và ch t a cu c h p H i ng qu n tr ; c) T ch c vi c thông qua quy t ngh c a H i ng qu n tr ; d) Ch o vi c th c hi n các quy t ngh c a H i ng qu n tr sau khi ư c thông qua; ) Th c hi n các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a Quy ch này và Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng. 4. Trư ng h p Ch t ch H i ng qu n tr v ng m t ph i y quy n cho Phó Ch t ch H i ng qu n tr (n u có) ho c cho m t thành viên th c hi n các quy n và nhi m v c a Ch t ch H i ng qu n tr b ng văn b n. Trư ng h p Ch t ch H i ng qu n tr không còn kh năng th c hi n nhi m v ư c giao ho c không có ngư i ư c u quy n thì Phó Ch t ch H i ng qu n tr (n u có) ho c Hi u trư ng ng ra t ch c b u m t ngư i trong s các thành viên còn l i gi ch c Quy n Ch t ch theo nguyên t c b phi u kín và có hi u l c khi có quá n a s thành viên H i ng qu n tr nh t trí. K t qu b u ư c báo cáo B Giáo d c và ào t o B công nh n. Th i gian ư c u quy n ho c t m gi ch c Quy n Ch t ch H i ng qu n tr không quá 6 tháng, k t ngày ư c công nh n. 5. Ch t ch H i ng qu n tr ư c quy n s d ng b máy t ch c và con d u c a trư ng ho t ng trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a H i ng qu n tr . Các văn b n, quy t nh c a H i ng qu n tr do Ch t ch H i ng qu n tr ký. 6. Ch t ch H i ng qu n tr là ngư i i di n trư c pháp lu t v m i ho t ng c a trư ng i h c tư th c. i u 21. Hi u trư ng 1. Hi u trư ng trư ng i h c tư th c có ch c danh t Phó Giáo sư ho c h c v Ti n sĩ tr lên, ã có ít nh t 5 năm tham gia qu n lý giáo d c i h c t c p b môn tr lên, có kinh nghi m và năng l c chuyên môn; có uy tín, phNm ch t o c và s c kho t t và không ph i là công ch c, viên ch c nhà nư c. 2. Hi u trư ng trư ng i h c tư th c ư c H i ng qu n tr c trên cơ s ư c quá n a các thành viên H i ng qu n tr nh t trí thông qua b ng hình th c b phi u kín và ư c B trư ng B Giáo d c và ào t o công nh n. 3. Hi u trư ng trư ng i h c tư th c là ngư i i u hành các ho t ng c a trư ng, i di n cho trư ng th c hi n các nhi m v ư c giao, ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , B Giáo d c và ào t o và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c giao. 4. Ngoài các nhi m v , quy n h n và trách nhi m quy nh t i i u 6, i u 7 Quy ch này và i u l trư ng i h c, Hi u trư ng trư ng i h c tư th c còn có quy n h n và trách nhi m sau: a) T ch c th c hi n các ngh quy t c a H i ng qu n tr ;
 14. b) D ki n b máy, biên ch và nhân s c a trư ng trình H i ng qu n tr phê duy t. Quy t nh tuy n d ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t và theo k ho ch ã ư c H i ng qu n tr phê duy t; c) Xây d ng các bi n pháp huy ng, qu n lý, s d ng các ngu n l c và các bi n pháp b o m ch t lư ng, hi u qu ào t o, ho t ng khoa h c - công ngh , trình H i ng qu n tr phê duy t nh m th c hi n m c tiêu phát tri n trư ng; d) T ch c công tác k toán, qu n lý tài chính và tài s n c a trư ng theo các quy nh c a pháp lu t; ) L p d toán và quy t toán tài chính hàng năm, trình H i ng qu n tr phê duy t. T ch c th c hi n k ho ch tài chính theo nh m c ã ư c H i ng qu n tr phê duy t. Báo cáo nh kỳ H i ng qu n tr , các c p qu n lý có liên quan v tài chính và các ho t ng c a nhà trư ng theo quy nh; e) Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v lao ng - ti n lương, ti n công, b o hi m, h c b ng, h c phí, tr c p xã h i, khen thư ng, k lu t gi ng viên, cán b , nhân viên và ngư i h c c a trư ng; g) Th c hi n các quy nh c a pháp lu t và quy ch c a B Giáo d c và ào t o v tuy n sinh, t ch c qu n lý ào t o, ki m tra, thi, công nh n t t nghi p và c p văn b ng ch ng ch ; ban hành các n i quy, quy nh n i b nh m th c hi n vi c i u hành các ho t ng c a nhà trư ng; h) T ch c th c hi n các bi n pháp b o m tr t t , an ninh và an toàn trong nhà trư ng; i) Trong trư ng h p c n thi t, Hi u trư ng có quy n b o lưu ý ki n không nh t trí v i quy t nh c a H i ng qu n tr và báo cáo B trư ng B Giáo d c và ào t o. i u 22. Phó Hi u trư ng 1. Các Phó Hi u trư ng là ngư i giúp vi c cho Hi u trư ng. Phó Hi u trư ng trư ng i h c tư th c ph i có b ng t t nghi p i h c tr lên, có s c kho và phNm ch t o c t t. Phó Hi u trư ng ph trách ào t o và nghiên c u khoa h c ph i có tiêu chuNn v ch c danh, h c v như i v i Hi u trư ng. Phó Hi u trư ng do Hi u trư ng ngh , Ch t ch H i ng qu n tr ra quy t nh b nhi m. 2. Phó Hi u trư ng có nh ng quy n h n và trách nhi m sau: a) Giúp Hi u trư ng qu n lý i u hành các ho t ng c a trư ng, tr c ti p ph trách m t s lĩnh v c công tác theo s phân công c a Hi u trư ng và gi i quy t các công vi c do Hi u trư ng giao; b) Khi gi i quy t công vi c ư c Hi u trư ng giao, Phó Hi u trư ng thay m t Hi u trư ng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t và Hi u trư ng v k t qu công vi c ư c giao. i u 23. H i ng khoa h c và ào t o
 15. 1. H i ng khoa h c và ào t o c a trư ng i h c tư th c bao g m: Hi u trư ng, các Phó Hi u trư ng, các Trư ng khoa, m t s Trư ng phòng, m t s Giáo sư, Phó Giáo sư, Ti n sĩ, gi ng viên chính c a trư ng, m t s nhà khoa h c, qu n lý giáo d c và i di n m t s t ch c kinh t - xã h i ngoài trư ng quan tâm và am hi u v giáo d c i h c. 2. H i ng khoa h c và ào t o ư c thành l p theo quy t nh c a Hi u trư ng và do Hi u trư ng làm Ch t ch. Nhi m kỳ c a H i ng khoa h c và ào t o theo nhi m kỳ c a Hi u trư ng. 3. H i ng khoa h c và ào t o là t ch c tư v n cho Hi u trư ng v : a) Quy ho ch và chi n lư c phát tri n nhà trư ng; m c tiêu, chương trình ào t o; k ho ch dài h n và k ho ch hàng năm v ào t o, khoa h c và công ngh ; b) ào t o, b i dư ng i ngũ nhà giáo, cán b , nhân viên cơ h u c a trư ng. 4. Các thành viên H i ng khoa h c và ào t o c a trư ng ư c quy n ki n ngh v k ho ch và n i dung công vi c c a H i ng. 5. H i ng khoa h c và ào t o h p ít nh t 6 tháng m t l n và do Ch t ch H i ng tri u t p. 6. Các k t lu n c a Ch t ch H i ng t i các phiên h p c a H i ng khoa h c và ào t o ph i ư c thông báo t i các khoa và b môn. i u 24. Các phòng (ban), khoa, b môn Ch c năng, nhi m v c a các phòng (ban), khoa ho c b môn tr c thu c c a trư ng i h c tư th c như các trư ng i h c công l p. Tuỳ thu c vào quy mô ào t o, nhi m v c a trư ng, Hi u trư ng xu t v i H i ng qu n tr v cơ c u t ch c c a các phòng (ban), khoa, b môn b o m th c hi n t t các ho t ng c a trư ng. i u 25. Các t ch c khoa h c và công ngh , các cơ s ph c v ào t o và các cơ s s n xu t kinh doanh trong trư ng i h c tư th c 1. Các t ch c khoa h c và công ngh trong trư ng i h c tư th c g m: các t ch c nghiên c u và phát tri n, các t ch c d ch v khoa h c và công ngh ư c thành l p và ho t ng theo Lu t Khoa h c và Công ngh và th c hi n các nhi m v ã ư c quy nh trong i u l trư ng i h c. 2. Các cơ s s n xu t kinh doanh trong trư ng i h c tư th c ư c thành l p g n v i nhi m v ào t o c a trư ng và ho t ng theo quy nh c a lu t pháp. 3. Các cơ s ph c v ào t o khác: a) Trư ng i h c tư th c có Trung tâm thông tin tư li u ph c v ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh . Trung tâm thông tin tư li u có trách nhi m qu n lý, b sung và cung c p các ngu n thông tin, tư li u khoa h c và công ngh trong và ngoài nư c thu c các lĩnh v c ho t ng c a trư ng; thu th p và b o qu n sách, t p chí, băng,
 16. ĩa, các lu n án ã b o v t i trư ng, các n phNm c a trư ng và các tài li u lưu tr khác; hư ng d n và qu n lý công tác quy n s h u trí tu c a trư ng. Trung tâm thông tin tư li u ho t ng theo Quy ch do Hi u trư ng ban hành và các quy nh c a nhà nư c; b) Trư ng i h c tư th c còn có các ơn v ph c v công tác ào t o, nghiên c u khoa h c và công ngh , phù h p v i i u ki n phát tri n c a trư ng. Chương 4: NHÀ GIÁO, CÁN B , NHÂN VIÊN VÀ NGƯ I H C i u 26. Gi ng viên 1. Gi ng viên c a trư ng i h c tư th c ph i có các tiêu chuNn quy nh v phNm ch t o c, trình chuyên môn và s c kho , có nhi m v và quy n h n theo quy nh c a i u l trư ng i h c và các quy nh t i i u 61, 62, 63, 64 Lu t Giáo d c và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. Khi khai gi ng khoá h c u tiên, s gi ng viên cơ h u (nh ng gi ng viên làm toàn b th i gian cho trư ng) c a trư ng i h c tư th c ph i b o m th c hi n không dư i 30% kh i lư ng gi ng d y năm h c th nh t và trong vòng 5 năm ph i m b o th c hi n không dư i 50% kh i lư ng gi ng d y các môn h c c a trư ng và sau 10 năm nhà trư ng ph i có gi ng viên cơ h u theo yêu c u ào t o và nghiên c u khoa h c công ngh c a trư ng. 3. Gi ng viên cơ h u c a trư ng i h c tư th c ư c tuy n d ng theo quy nh c a pháp lu t; ư c hư ng ch ti n công, ti n lương, ư c óng b o hi m xã h i, b o hi m y t , ư c hư ng quy n l i theo t l góp v n và có quy n tham gia các ho t ng c a các t ch c xã h i và oàn th theo quy nh c a pháp lu t. 4. Nh ng gi ng viên ang trong biên ch nhà nư c chuy n sang làm cán b , gi ng viên, nhân viên cơ h u c a trư ng i h c tư th c thì th i gian làm vi c t i cơ quan cũ ư c c ng v i th i gian làm vi c t i trư ng i h c tư th c hư ng các ch b o hi m xã h i. 5. Gi ng viên trư ng i h c tư th c ph i nghiêm ch nh ch p hành ch trương, ư ng l i c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. Th c hi n y i u l trư ng i h c, các quy ch c a B Giáo d c và ào t o, Quy ch t ch c ho t ng c a trư ng và các quy nh do Hi u trư ng ban hành. 6. Gi ng viên các trư ng i h c tư th c có các tiêu chuNn theo quy nh c a pháp lu t ư c xét phong t ng các danh hi u Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân và các ch c danh Giáo sư, Phó giáo sư. 7. Trư ng i h c tư th c ư c m i các nhà khoa h c, nhà giáo d c, nhà qu n lý tham gia gi ng d y, nghiên c u. i u 27. Cán b , nhân viên
 17. 1. Cán b , nhân viên cơ h u và h p ng c a trư ng i h c tư th c ư c hư ng ch ti n công, ti n lương theo k t qu ho t ng c a trư ng, ư c óng b o hi m xã h i, b o hi m y t , phí công oàn và ư c hư ng quy n l i theo t l v n góp; có quy n tham gia các t ch c xã h i và oàn th theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cán b , nhân viên trư ng i h c tư th c ph i nghiêm ch nh ch p hành các ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách pháp lu t c a Nhà nư c; th c hi n y i u l trư ng i h c, các quy ch c a B Giáo d c và ào t o, Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng và các quy nh do Hi u trư ng ban hành. i u 28. Nhi m v và quy n c a ngư i h c 1. Ngư i h c trong trư ng i h c tư th c có các nhi m v ư c quy nh t i i u l trư ng i h c và quy nh c a nhà trư ng; c th là: a) H c t p, rèn luy n theo chương trình k ho ch ào t o c a trư ng; b) Tuân th pháp lu t c a Nhà nư c, các quy ch c a B Giáo d c và ào t o và các n i quy c a trư ng; c) Tham gia lao ng và ho t ng xã h i phù h p v i l a tu i, s c kho và năng l c; d) óng h c phí theo quy nh; ) Gi gìn và b o v tài s n c a trư ng; góp ph n xây d ng, b o v và phát huy truy n th ng c a trư ng; 2. Ngư i h c trư ng i h c tư th c có nh ng quy n sau ây: a) ư c cung c p y , k p th i các thông tin v vi c h c t p; b) H c vư t l p, h c rút ng n th i gian, h c sau i h c theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o; c) ư c s d ng các trang thi t b thí nghi m, th c hành th c t p, các phương ti n ph c v cho ho t ng văn hoá, th d c, th thao c a trư ng theo quy nh c a nhà trư ng; d) ư c tham gia ho t ng oàn th , t ch c xã h i theo quy nh c a pháp lu t; ) Tr c ti p tham gia t ch c oàn th , ki n ngh v i nhà trư ng v các gi i pháp nh m góp ph n xây d ng trư ng, b o v quy n, l i ích chính áng c a ngư i h c; e) ư c hư ng các chính sách xã h i theo quy nh c a Nhà nư c. g) ư c ti p t c h c các trình cao hơn, tìm ki m vi c làm như ngư i h c các trư ng i h c công l p. Chương 5:
 18. HO T NG ÀO T O, KHOA H C VÀ CÔNG NGH , H P TÁC QU C T i u 29. Ho t ng ào t o 1. Ngôn ng chính th c gi ng d y trư ng i h c tư th c là ti ng Vi t. Trong nh ng chương trình h p tác v i nư c ngoài, chương trình ào t o ngôn ng và văn hoá nư c ngoài và m t s ngành h c khác có th gi ng d y tr c ti p b ng ti ng nư c ngoài, ti ng dân t c theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 2. Trư ng i h c tư th c ư c B Giáo d c và ào t o cho phép m các ngành ào t o i h c ã có trong danh m c ngành ào t o c a Nhà nư c; t ch c tuy n sinh phù h p v i quy mô c a nhà trư ng ã ư c B Giáo d c và ào t o thông qua. 3. Trư ng i h c tư th c t ch c xây d ng chương trình ào t o, k ho ch gi ng d y và h c t p cho các ngành ào t o c a trư ng trên cơ s chương trình khung do B Giáo d c và ào t o ban hành. 4. Trư ng i h c tư th c th c hi n vi c tuy n sinh, qu n lý quá trình ào t o, ki m tra, thi, ánh giá, công nh n t t nghi p và c p b ng, ch ng ch theo các quy nh c a B Giáo d c và ào t o. i u 30. Ho t ng khoa h c và công ngh 1. Trư ng i h c tư th c th c hi n các ho t ng khoa h c và công ngh , các d ch v tư v n khoa h c, chuy n giao công ngh , s n xu t kinh doanh trong các lĩnh v c ngành ngh ào t o c a trư ng theo các quy nh c a Lu t Khoa h c và Công ngh . 2. Trư ng i h c tư th c ư c thành l p các trung tâm nghiên c u và phát tri n, các cơ s s n xu t kinh doanh theo quy nh c a lu t pháp. Vi c t ch c qu n lý h th ng thông tin tư li u, phát hành t p san, t p chí và các n phNm khoa h c, giáo trình, tài li u ph c v cho các ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh các quy nh c a pháp lu t và các quy nh khác c a B Giáo d c và ào t o. 3. Trư ng i h c tư th c t ch c xây d ng k ho ch hàng năm, k ho ch trung h n và dài h n v ho t ng khoa h c và công ngh c a trư ng, báo cáo B Giáo d c và ào t o và B Khoa h c và Công ngh . i u 31. H p tác qu c t Trư ng i h c tư th c th c hi n các nhi m v v h p tác qu c t ư c m i các Giáo sư, các nhà khoa h c, chuyên gia nư c ngoài n gi ng d y và nghiên c u khoa h c, c cán b , gi ng viên và ngư i h c tham quan, gi ng d y, h c t p nư c ngoài theo các quy nh c a Nhà nư c. Chương 6: TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N i u 32. Ch tài chính
 19. 1. Trư ng i h c tư th c ho t ng theo nguyên t c t nguy n góp v n, t ch v tài chính, t cân i thu chi, th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ch k toán, th ng kê, nghĩa v v i ngân sách nhà nư c và các quy nh hi n hành khác có liên quan. 2. Trư ng i h c tư th c ư c vay v n c a các t ch c tín d ng u tư m r ng cơ s v t ch t, nâng cao ch t lư ng ào t o, nghiên c u khoa h c và s n xu t cung ng d ch v . 3. Trư ng i h c tư th c ư c Nhà nư c c p kinh phí th c hi n các nhi m v do Nhà nư c t hàng. i u 33. Ngu n tài chính 1. V n góp c a các c ông và ngu n tài chính b sung t k t qu ho t ng hàng năm c a nhà trư ng. 2. Các ngu n tài chính khác: a) H c phí, l phí thu t ngư i h c theo quy nh c a pháp lu t; b) Thu t các ho t ng liên k t h p tác ào t o, nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh , s n xu t th và các ho t ng lao ng s n xu t, d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t; c) Lãi t ti n g i t i Ngân hàng, Kho b c Nhà nư c và các t ch c tín d ng; d) Các kho n u tư, tài tr , vi n tr , ng h , quà t ng (b ng ti n, b ng hi n v t) c a các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c; e) V n vay c a các ngân hàng, t ch c tín d ng, cá nhân; g) Các kho n thu h p pháp khác. i u 34. N i dung chi 1. Chi ti n lương, ph c p lương, ti n công, ti n thư ng và các kho n óng góp b o hi m xã h i, b o hi m y t cho ngư i lao ng; các kho n chi phí ào t o, b i dư ng nâng cao trình cho i ngũ cán b , gi ng viên, nhân viên c a trư ng. 2. Các kho n chi cho ngư i h c: h c b ng, khen thư ng. 3. Chi cho các ho t ng văn hoá, th d c th thao. 4. Chi cho ho t ng gi ng d y, h c t p, ào t o, d y ngh , nghiên c u khoa h c, tri n khai ng d ng công ngh , ph c v gi ng d y h c t p. 5. Chi qu n lý hành chính.
 20. 6. Chi tr ti n thuê cơ s v t ch t, mua s m tài s n, s a ch a thư ng xuyên cơ s v t ch t, tài s n c nh, trang thi t b dùng d y h c. 7. Trích kh u hao tài s n c nh. 8. Chi tr v n vay và lãi v n vay. 9. Chi cho các ho t ng nhân o, t thi n. 10. Các kho n chi khác phù h p v i quy nh c a lu t pháp. i u 35. Qu n lý tài chính và tài s n 1. Tài chính và tài s n c a trư ng i h c tư th c ư c hình thành t các ngu n thu theo quy nh t i i u 33 Quy ch này. Ch chi tiêu tài chính và s d ng tài s n do H i ng qu n tr quy nh. 2. Trư ng i h c tư th c có trách nhi m báo cáo ho t ng tài chính hàng năm cho cơ quan ch qu n và cơ quan tài chính a phương. 3. D toán và quy t toán hàng năm c a trư ng do Hi u trư ng trình, H i ng qu n tr phê chuNn. 4. nh kỳ hàng năm, các tài s n ư c ki m kê ánh giá l i giá tr , ư c t ch c ki m toán hàng năm, ư c như ng bán thu h i v n b sung ngu n tài chính cho ho t ng c a trư ng. Trư ng i h c tư th c có th t quy nh t l kh u hao nhanh các tài s n c nh thu h i v n nhưng không vư t quá m c trích kh u hao t i a theo quy nh c a pháp lu t i v i doanh nghi p. Trư ng i h c tư th c ph i xây d ng quy ch chi tiêu n i b làm cơ s pháp lý i u hành tài chính c a trư ng. 5. Toàn b tài s n c a trư ng thu c s h u c a các nhà u tư; ư c Nhà nư c b o v theo quy nh c a pháp lu t. 6. Th c hi n ch công khai tài chính và ch p hành công tác ki m tra tài chính thư ng xuyên cũng như t xu t c a Ban ki m soát. Nghiêm ch nh ch p hành vi c ki m tra c a cơ quan tài chính theo quy nh c a pháp lu t v vi c s d ng kinh phí và tình hình tăng, gi m tài s n, ngu n v n c a trư ng. i u 36. Thu nh p và s d ng thu nh p T ng thu nh p sau khi ã tr các kho n chi phí c n thi t cho ho t ng c a nhà trư ng quy nh t i i u 34, s còn l i ư c s d ng như sau: 1. Th c hi n nghĩa v i v i ngân sách nhà nư c. 2. Trích l p qu u tư phát tri n nhà trư ng và các qu khác theo quy t ngh c a H i ng qu n tr . 3. Thu nh p còn l i ư c phân chia cho các thành viên góp v n theo t l v n góp.
Đồng bộ tài khoản