intTypePromotion=1

Quyết định số 14/2006/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định số 14/2006/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2006/QĐ-BCN về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuyến biên giới Việt – Trung đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2006/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 14/2006/QĐ-BCN Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 2006 QUY T Đ NH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P, TI U TH CÔNG NGHI P TUY N BIÊN GI I VI T – TRUNG Đ N NĂM 2010 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Quy t đ nh s 120/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i tuy n biên gi i Vi t Trung; Căn c Công văn s 1332/VPCP-CN c a Văn phòng Chính ph v vi c y quy n phê duy t Quy ho ch phát tri n công nghi p – ti u th công nghi p tuy n biên gi i Vi t – Trung đ n năm 2010; Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p tuy n biên gi i Vi t – Trung v i các n i dung ch y u sau: 1. Quan đi m phát tri n - G n li n v i vi c b o đ m an ninh qu c phòng và tr t t an toàn xã h i, ch quy n và toàn v n lãnh th , chú tr ng đ n m i quan h h u cơ v i các vùng xung quanh và c nư c trên cơ s phân công h p tác cùng có l i, t ng bư c c i thi n đ i s ng kinh t và nâng cao dân trí c a nhân dân trên đ a bàn. - Huy đ ng m i ngu n l c c a nhân dân các dân t c trong vùng, các t nh khác, các doanh nghi p mi n xuôi thu c m i thành ph n kinh t và đ u tư nư c ngoài, đ c bi t là t Trung Qu c và các nư c ASEAN. Nhà nư c t p trung đ u tư phát tri n cơ s h t ng và có chính sách h tr các doanh nghi p s n xu t công nghi p – ti u th công nghi p. - Phát huy t i đa ti m năng và ưu th s n có c a vùng biên gi i, c a ngõ giao lưu c a Vi t Nam và các nư c ASEAN v i Trung Qu c, đ y m nh h p tác, xu t nh p kh u v i các đ a phương vùng biên gi i Trung Qu c. - T p trung phát tri n công nghi p, ti u th công khu v c nh ng c a kh u chính; các khu, c m công nghi p; khuy n khích phát tri n ti u th công nghi p v i phát tri n du l ch. Chú tr ng b o v môi trư ng sinh thái, đ c bi t là b o v r ng và ngu n nư c. 2. Đ nh hư ng phát tri n đ n năm 2010 - T p trung đ u tư phát tri n nh ng ngành công nghi p có l i th như: khai thác và ch bi n khoáng s n quy mô v a và nh , công nghi p ch bi n nông lâm s n, v t li u xây d ng, th y đi n nh , phân bón, hóa ch t và cơ khí s a ch a. Ưu tiên thu hút đ u tư vào các ngành công nghi p ch bi n, giao công xu t kh u, s n xu t bao bì và đóng gói xu t kh u sang th trư ng Trung Qu c. Chú tr ng phát tri n các ngành ti u th công nghi p, ngh truy n th ng có s d ng nhi u lao đ ng và nguyên li u t i đ a phương như d t, mây tre đan, ch m kh c g , m c dân d ng và m t s ngành ngh khác góp ph n thúc đ y chuy n d ch cơ c u kinh t và cơ c u lao đ ng trong vùng, tăng thu nh p cho dân cư. - Các khu công nghi p, các d án s n xu t quy mô l n và v a đư c xây d ng và tri n khai ch y u Lào Cai và Móng Cái. Công nghi p v a và nh , ti u th công nghi p đư c phân b các huy n, g n li n v i vùng nguyên li u và h th ng công nghi p c a các t nh.
 2. - Nhà nư c khuy n khích và h tr phát tri n ti u th công nghi p, làng ngh , ngh truy n th ng c a đ ng bào các dân t c; đào t o, du nh p ngh m i cho nhân dân trên tuy n biên gi i đ gi i quy t vi c làm, tăng thu nh p, góp ph n xóa đói, gi m nghèo. - Đ y m nh công tác thăm dò đánh giá tr lư ng tài nguyên khoáng s n đ t o cơ s phát tri n công nghi p khai khoáng giai đo n sau năm 2010. 3. Đ nh hư ng phát tri n c a t ng t nh đ n năm 2010 a) T nh Đi n Biên - Đ i v i huy n Mư ng Nhé, trư c m t phát tri n các cơ s s n xu t công nghi p ch bi n mây, tre, song và m t s lo i lâm s n quy mô nh ph c v nhu c u t i ch , đ ng th i k t h p v i các cơ s trung tâm t nh đ cung c p nguyên li u và m t s s n ph m ph c v cho các vùng khác và tham gia xu t kh u. - Phát tri n m t s cơ s s n xu t g ch ngói, s a ch a cơ khí, s n xu t d ng c c m tay ph c v nhu c u t i ch . T ng bư c xây d ng đi m công nghi p t i trung tâm huy n và khu v c c a kh u qu c gia Sín Th u đ thu hút đ u tư, đi m công nghi p khu v c tái đ nh cư d án Th y đi n Sơn La. Phát tri n s n xu t v t li u xây d ng đ đáp ng nhu c u xây d ng cơ s h t ng t i đ a phương và khu v c di dân, t p trung vào các s n ph m như đá xây d ng, g ch tuynen, g ch ngói nung và m t s lo i v t li u khác. T n d ng ti m năng s n có cùng v i vi c chuy n đ i cơ c u cây tr ng, hình thành các vùng nguyên li u chuyên canh đ phát tri n công nghi p ch bi n nông lâm s n. b) T nh Lai Châu Đ i v i 3 huy n biên gi i (Mư ng Tè, Sìn H , Phong Th ), t p trung phát tri n th y đi n nh , khai thác và ch bi n khoáng s n; s n xu t v t li u xây d ng; công nghi p ch bi n hàng nông, lâm s n như mây tre đan và các lâm s n khác; ch bi n th t, th c ăn gia súc; s a ch a cơ khí, s n xu t nông c ph c v nhu c u đ a phương. T ng bư c xây d ng c m công nghi p Mư ng So t i Phong Th đ thu hút đ u tư ch bi n khoáng s n, s n xu t xi măng và v t li u xây d ng; c m công nghi p Lê L i – N m H ng t i huy n Sìn H và Mư ng Tè đ thu hút s n xu t gi y, đá l p, cơ khí nh . c) T nh Lào Cai Đ i v i thành ph Lào Cai và 4 huy n giáp biên (Bát Xát, B c Hà, B o Th ng, Sa Pa), phát tri n công nghi p khai thác và ch bi n khoáng s n (apatit, đ ng, s t) ch bi n nông lâm s n xu t kh u, gia công và các s n ph m xu t kh u sang Vân Nam – Trung Qu c, th y đi n v a và nh đ cung c p đi n cho nhu c u t i ch , công nghi p phân bón, hóa ch t. Ti p t c tri n khai quy ho ch và xây d ng h t ng 3 khu công nghi p (Đông Ph M i, B c Duyên H i và T ng Lo ng). d) T nh Hà Giang Đ i v i các huy n biên gi i (V Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín M n, Qu n B , Yên Minh, Đ ng Văn, Mèo V c), t p trung phát tri n công nghi p khai thác và ch bi n khoáng s n quy mô v a và nh ; th y đi n nh ; ch bi n nông lâm s n quy mô nh và h gia đình; phát tri n ti u th công nghi p đ t o vi c làm cho đ ng bào dân t c. Duy trì gia công xu t kh u hàng hóa cho Trung Qu c t i khu v c c a kh u Thanh Th y. đ) T nh Cao B ng Phát huy ti m năng, th m nh c a các huy n giáp biên (B o L c, B o Lâm, Hà Qu ng, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Ph c Hòa, H Lang, Th ch An), đ c bi t t i khu v c c a kh u biên gi i đ phát tri n công nghi p v i t c đ cao, t p trung vào ch bi n khoáng s n, nông lâm s n và gia công xu t kh u. Đ ng th i chú tr ng phát tri n th y đi n nh và ti u th công nghi p. e) T nh L ng Sơn Đ i v i các huy n biên gi i (Tràng Đ nh, Văn Lãng, Cao L c, L c Bình, Đình L p), các khu v c c a kh u l n như H u Ngh , Chi Ma, Tân Thanh t p trung phát tri n công nghi p ph c v cho xu t kh u như gia công, l p ráp, bao gói. Đ i v i các khu v c khác, t p trung phát tri n công nghi p ch bi n nông lâm s n như ch bi n hoa h i, g r ng tr ng và tre n a; m r ng công su t khai thác than và nhà máy nhi t đi n Na Dương lên g p đôi sau năm 2010; nghiên c u khai thác, tuy n bôxit quy mô
 3. v a đ xu t kh u. Đ y m nh s n xu t v t li u xây d ng, phát tri n ti u th công nghi p, làng ngh đ gi i quy t vi c làm cho nhân dân vùng biên gi i. g) T nh Qu ng Ninh Đ i v i th xã Móng Cái, t p trung phát tri n công nghi p ch bi n nông, h i s n xu t kh u sang Trung Qu c; gia công, bao gói các s n ph m ph c v xu t nh p kh u qua c a kh u Móng Cái và ph c v khách du l ch. Đ i v i các huy n biên gi i (Bình Liêu, H i Hà), ch y u phát tri n công nghi p quy mô nh , h gia đình s n xu t th công nghi p đáp ng nhu c u t i ch là chính. 4. M c tiêu phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p các huy n tuy n biên gi i Vi t – Trung đ n năm 2010 Ph n đ u đ t nh p đ tăng trư ng giá tr s n xu t công nghi p kho ng 20-21%/năm trong giai đo n 2006-2010 và duy trì m c cao 15-17% trong giai đo n 2011 đ n năm 2010. Giá tr s n xu t nông nghi p năm 2010 tăng g p 3 l n năm 2004 đ t kho ng 2.800 t đ ng, chi m kho ng 8% giá tr s n xu t công nghi p c a 7 t nh biên gi i. Trong 5 năm t i thu hút thêm kho ng 30-35 ngàn lao đ ng nâng t ng s lao đ ng công nghi p vào năm 2010 kho ng 55-65 ngàn ngư i. Đ n năm 2010 đ m b o 100% s h nông thôn đư c s d ng đi n (trong đó 70% s h đư c dùng đi n lư i qu c gia, 30% s d ng đi n t ngu n th y đi n nh và các d ng năng lư ng khác); cung c p đ đi n cho s n xu t công nghi p v i ch t lư ng ngày càng cao. Phát tri n đư c m t s khu công nghi p khu v c các c a kh u biên gi i đ thu hút đ u tư nư c ngoài và các doanh nghi p trong nư c s n xu t, gia công, l p ráp các s n ph m xu t kh u sang Trung qu c và các nư c trong khu v c. Hình thành các c m công nghi p ch bi n nh g n v i các vùng nguyên li u. Công nghi p tuy n biên gi i Vi t – Trung t p trung vào các ngành sau: a) Công nghi p khai thác và ch bi n khoáng s n; b) Công nghi p ch bi n nông – lâm s n, th c ph m, ti u th công nghi p; c) Th y đi n nh ; d) Công nghi p s n xu t v t li u xây d ng; đ) Công nghi p hóa ch t, phân bón; e) Công nghi p cơ khí s a ch a. M c tiêu tăng trư ng s n xu t công nghi p c a các huy n biên gi i thu c 7 t nh như sau: T c đ tăng (%) TT T nh 2001-2004 2005-2010 T ng các huy n giáp biên 16,89 20,0-21,0 1 Đi n Biên 14,21 25,5-26,5 2 Lai Châu 15,99 23,0-24,0 3 Lào Cai 10,30 17,5-18,5 4 Hà Giang 21,69 24,5-25,5 5 Cao B ng 34,72 13,0-14,0 6 L ng Sơn 11,93 28,0-29,0 7 Qu ng Ninh 25,25 22,5-23,5 5. Đ nh hư ng phát tri n các chuyên ngành công nghi p đ n năm 2010
 4. a) Công nghi p khai thác và ch bi n khoáng s n - Tăng cư ng đ u tư cho công tác đi u tra đánh giá và phân lo i tri n v ng các đi m qu ng trong vùng đ t đư c đ tin c y c n thi t cho ho t đ ng khai thác ch bi n. - Ho t đ ng khai thác – tuy n khoáng c n k t h p gi a quy mô nh và quy mô công nghi p v i phương châm quy mô nh cung c p đ u vào (qu ng nguyên khai ho c tinh qu ng) cho quy mô công nghi p ch bi n sâu, h n ch t i đa xu t kh u qu ng thô (nguyên khai). Đ i v i m t s lo i khoáng s n ngu n l c trong nư c chưa th đ u tư ch bi n (thô và tinh) và nhu c u s d ng trong nư c ít thì có th cho xu t kh u đ trao đ i nguyên li u nhu than c c, than m ph c v cho luy n thép trong nư c. Vi c xu t kh u ph i th c hi n theo các quy đ nh c a pháp lu t. b) Công nghi p ch bi n nông – lâm s n, th c ph m, ti u th công nghi p, làng ngh - Đ i v i nh ng đ a phương có c a kh u l n và nh ng đ a phương đã và đang hình thành các vùng nông, lâm nghi p chuyên canh, s n xu t mang tính ch t làng hóa, c n xây d ng nh ng cơ s công nghi p quy mô v a và l n v i công ngh tiên ti n đ s n xu t ph c v xu t kh u. C n tranh th ngu n v n và công ngh , thi t b c a doanh nghi p Trung Qu c đ đ u tư vào ch bi n nông, lâm s n xu t kh u sang th trư ng Trung Qu c. - Đ i v i nh ng đ a phương đi u ki n giao lưu kinh t gi a Vi t Nam và Trung Qu c chưa phát tri n, cơ s h t ng còn khó khăn, chưa có nh ng vùng chuyên canh nông, lâm nghi p r ng l n, c n phát tri n nh ng cơ s ch bi n, sơ ch quy mô nh theo h gia đình và h p tác xã, khôi ph c và phát tri n các ngh truy n th ng, du nh p thêm nh ng ngh t mi n xuôi lên, t o đi u ki n cho các đ ng bào biên gi i bi t khai thác, s d ng ngu n nguyên v t li u t i ch , s n xu t ra s n ph m có giá tr , ph c v cho nhu c u trong nư c và xu t kh u, nâng cao m c thu nh p, c i thi n đ i s ng c a đ ng bào. c) Đ nh hư ng phát tri n ngành đi n - Khai thác t i đa l i th v đi u ki n đ a hình, th y văn đ xây d ng các tr m th y đi n nh cung c p đi n t i ch và góp ph n n đ nh lư i đi n khu v c. Đ i v i nh ng nơi đã hình thành các c m xã và phát tri n kinh t khá rõ nét, n u đi u ki n đ a hình cho phép, xây d ng tr m th y đi n có công su t t i 5.000kW đ cung c p đi n cho khu v c và tham gia hòa lư i. - Đ i v i các khu v c xa trung tâm xã, các h dân n m r i rác vùng núi cao, không th kéo lư i đi n qu c gia đ n, gi i quy t c p đi n b ng các c m th y đi n c c nh ho c b ng các d ng năng lư ng khác. - Tên đ a bàn các huy n toàn tuy n biên gi i quy ho ch xây d ng kho ng 37 tr m th y đi n nh v i t ng v n đ u tư là 3.115 t đ ng. Đ n năm 2010 ph n đ u xây d ng 10-13 tr m, s còn l i s đư c xây d ng trong giai đo n 2011-2020. T ng v n đ u tư giai đo n 2006-2010 là 1.110 t đ ng. d) Đ nh hư ng phát tri n ngành s n xu t v t li u xây d ng - Khai thác s d ng ngu n tài nguyên s n có đ s n xu t đáp ng nhu c u v t li u xây d ng r ti n c a đ a phương và ph c v cho vi c di dân ra vùng sát biên. - Đ u tư chi u sâu và đ u tư m i đ nâng cao năng l c s n xu t, s d ng công ngh , thi t b b o đ m ch t lư ng s n ph m đáp ng nhu c u trong nư c và c nh tranh đư c v i hàng nh p kh u. đ) Đ nh hư ng phát tri n ngành hóa ch t, phân bón - Duy trì s n xu t m t s lo i phân bón ph c v nhu c u t i các đ a phương n m trên tuy n biên gi i. Nghiên c u xây d ng m i nhà máy DAp, Supe lân, NPK t i Lào Cai. - T n d ng ph ph m c a các cơ s ch bi n nông s n đ xây d ng m t s nhà máy ch bi n phân vi sinh ph c v s n xu t nông nghi p c a đ a phương. - Đ u tư m r ng s n xu t phôtpho vàng và các s n ph m hóa ch t g c phôtpho. - Nghiên c u th trư ng đ xây d ng m t s cơ s gia công bao bì ph c v vi c đóng gói xu t kh u hàng hóa. e) Đ nh hư ng phát tri n ngành cơ khí
 5. - Đ i v i các huy n vùng sâu, vùng xa; Đ u tư các cơ s s n xu t dao, cu c, x ng và s a ch a nh ph c v cho nhu c u sinh ho t. - Đ i v i các th xã, th t có c a kh u qu c gia, qu c t như: Lào Cai, Móng Cái, Đ ng Đăng (L ng Sơn), Tà Lùng, Sóc Giang (Cao B ng) và m t s c a kh u khác đ u tư cơ s s a ch a các phương ti n v n t i ph c v v n chuy n hàng hóa qua biên gi i, cơ s l p ráp xe, máy ph c v cho nhu c u đ a phương và các t nh lân c n. 6. Quy ho ch các khu, c m, đi m công nghi p - T p trung kêu g i đ u tư xây d ng h t ng và l p đ y các khu công nghi p đã quy ho ch. T nay đ n năm 2010 không quy ho ch thêm các khu, c m công nghi p m i. Sau năm 2010, căn c theo tình hình th c t s quy ho ch m r ng ho c thêm m i m t s khu, c m công nghi p. - Đ n năm 2010, trên toàn tuy n biên gi i có 4 khu công nghi p là: T ng Lo ng, Đông Ph M i, B c Duyên H i (Lào Cai), H i Yên – Móng Cái (Qu ng Ninh) v i t ng di n tích quy ho ch 700-800 ha và 9 c m công nghi p: C m công nghi p Mư ng So (Phong Th ); c m công nghi p Lê L i – N m H ng (Sìn H ); C m công nghi p m tuy n đ ng Sin Quy n (Bát Xát), Cam Đư ng (Lào Cai); Tòng Bá (Hà Giang); Mi n Đông (Cao B ng); Đ ng Đăng (L ng Sơn); Ninh Dương, H i Hòa – Móng Cái (Qu ng Ninh); di n tích m i c m t 2,5 đ n 30 ha. Ngoài ra còn có các đi m công nghi p g n v i các cơ s khai thác và ch bi n khoáng s n, các làng ngh . 7. Nhu c u v n đ u tư phát tri n công nghi p Trong giai đo n 2006-2010 d tính c n có 3.600-3.700 t đ ng v n đ u tư. Chi ti t như sau: Đơn v tính: t đ ng Các chuyên ngành công nghi p T ng TT T nh Khai Ch bi n Th y đi n V t li u Hóa ch t, Cơ v nđ u thác nông lâm s n nh xây d ng phân bón khí tư 1 Đi n Biên - 0,2 0,3 0,4 - 1,7 3 2 Lai Châu - 20 160 20 0,4 10 210 3 Lào Cai 870 120 360 130 180 60 1.720 4 Hà Giang 140 145 400 30 - 10 725 5 Cao B ng 60 115 70 3 20 40 308 6 L ng Sơn 180 50 120 7 5 30 392 7 Qu ng Ninh 34 220 0,12 40 10 20 324 T ng c ng 1.284 670 1.110 230 215 172 3.682 8. Gi i pháp và chính sách th c hi n quy ho ch a) Gi i pháp, chính sách huy đ ng v n đ u tư Kêu g i và khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia đ u tư phát tri n công nghi p mi n núi, nh t là các doanh nghi p nhà nư c. D ki n huy đ ng v n c a các doanh nghi p qu c doanh: 60-65%; c a khu v c dânh doanh: 10-15% và c a khu v c đ u tư nư c ngoài: 20-25%. V n ngân sách nhà nư c (k c Trung ương và đ a phương) ưu tiên t p trung đ u tư cơ s h t ng cho các c m công nghi p nh các huy n mi n núi biên gi i (tr th xã Móng Cái, thành ph Lào Cai) và cơ s h t ng chung c a đ a phương. Thông qua các chương trình, d án phát tri n kinh t xã h i vùng mi n núi, Nhà nư c ti p t c h tr m t cách h p lý đ phát tri n kinh t . C n l ng ghép các chương trình, d án trên cùng m t đ a bàn và t o đi u ki n t i đa cho nông dân, c ng đ ng dân cư đư c hư ng l i cùng tham gia vào quá trình l p và th c hi n các chương trình, d án theo phương châm dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra, dân hư ng l i.
 6. Các d án đ u tư s n xu t công nghi p – ti u th công nghi p trên tuy n biên gi i đư c xem xét h tr tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. Các doanh nghi p n u đ u tư s n xu t các s n ph m ph c v cho tiêu dùng và xu t kh u các huy n biên gi i, thu hút nhi u lao đ ng đ a phương s đư c các t nh h tr lãi su t v n vay n u doanh nghi p vay v n t i các t ch c tín d ng trên đ a bàn t nh. b) Chính sách v đ t đai, xây d ng h t ng Các d án đ u tư đư c ưu tiên b trí vào các khu, c m công nghi p theo quy ho ch c a t nh ho c theo yêu c u c a nhà đ u tư, đư c hư ng các chính sách ưu đãi v ti n thuê đ t và h tr xây d ng cơ s h t ng c th như sau: V giá thuê đ t và mi n gi m ti n thuê đ t: - Đ u tư vào các huy n mi n núi biên gi i (tr th xã Móng Cái, thành ph L ng Sơn, Lào Cai), các khu kinh t c a kh u, các khu, c m công nghi p đư c mi n gi m ti n thuê đ t, ti n s d ng đ t m c ưu đãi cao nh t theo các quy đ nh c a pháp lu t áp d ng trên đ a bàn. - T t c các d án trên đư c h tr kinh phí đ n bù, gi i phóng m t b ng theo các quy đ nh c a pháp lu t áp d ng trên đ a bàn. V h tr xây d ng h t ng: - Các d án n m trong các khu, c m công nghi p và trong các th xã, thành ph đư c Nhà nư c đ u tư các công trình h t ng đ n hàng rào nhà máy như c p đi n, c p thoát nư c, đư ng giao thông, thông tin liên l c. - Các d án n m ngoài các v trí trên đư c đ a phương h tr m t ph n kinh phí đ làm các công trình trên t y theo kh năng ngân sách c a đ a phương. - Các t nh h tr chi phí rà phá v t c n khi đ u tư xây d ng công trình. c) Chính sách v tài chính Các d án đ u tư trên tuy n biên gi i đư c hư ng m c thu thu nh p doanh nghi p, thu thu nh p cá nhân, thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài theo các quy đ nh c a pháp lu t áp d ng trên đ a bàn. T o đi u ki n cho các doanh nghi p đư c vay v n ưu đãi v i lãi su t th p ho c vay m t ph n t ngân sách nhà nư c khi đ u tư các d án s n xu t công nghi p có t ng m c đ u tư t 50 t đ ng tr lên t i các xã biên gi i. d) Gi i pháp, chính sách v công ngh Khuy n khích các cơ quan, t ch c nghiên c u khoa h c, các trư ng đ i h c, các trư ng đào t o cán b , cá nhân các nhà khoa h c, ngh nhân lên vùng biên gi i nghiên c u và ng d ng các ti n b k thu t và công ngh m i. Ưu tiên đ u tư cho các cơ s nghiên c u, ng d ng, chuy n giao ti n b k thu t và công ngh vào lĩnh v c b o qu n, ch bi n nông, lâm s n, khai thác và ch bi n khoáng s n. Khuy n khích khu v c tư nhân tham gia h p tác đ u tư dài h n cho khoa h c và công ngh , thành l p doanh nghi p khoa h c và công ngh . Các b , ngành hàng năm ưu tiên giành v n và giao các cơ quan nghiên c u c a Nhà nư c nhi m v nghiên c u khoa h c đ gi i quy t nh ng vư ng m c, khó khăn v công ngh , thi t b c a các doanh nghi p vùng biên gi i. Qu h tr phát tri n khoa h c và công ngh ưu tiên đ u tư đ i m i công ngh , n i m ng In-tơ-nét đ đư c cung c p thông tin mi n phí cũng như h tr chuy n giao công ngh cho công nghi p các t nh biên gi i. đ) Gi i pháp, chính sách v th trư ng Các doanh nghi p trên tuy n biên gi i có s n ph m tham d h i ch , tri n lãm trong và ngoài nư c s đư c các t nh h tr kinh phí thuê gian hàng và các chi phí khác.
 7. Nhà nư c h tr tư v n đ giao lưu, tìm đ i tác nư c ngoài phát tri n th trư ng tiêu th s n ph m. Doanh nghi p s n xu t s n ph m xu t kh u tr c ti p s đư c hư ng các chính sách ưu đãi cao nh t c a pháp lu t trong lĩnh v c xu t nh p kh u áp d ng trên đ a bàn. e) Gi i pháp v ngu n nhân l c T ch c các khóa đào t o mi n phí cho doanh nhân, cán b qu n lý c a các doanh nghi p ho t đ ng t i các t nh mi n núi v kh i s thành l p doanh nghi p, qu n tr doanh nghi p theo Quy t đ nh s 143/2004/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t chương trình tr giúp đào t o ngu n nhân l c cho các doanh nghi p nh và v a giai đo n 2004-2008. Mi n gi m h c phí đ i v i h c sinh vùng biên gi i, con em đ ng bào dân t c ít ngư i theo h c trong các trư ng đào t o (đ i h c, trung h c chuyên nghi p, sơ c p k thu t, đào t o ngh ). Các t nh ch u trách nhi m đào t o lao đ ng cho các d án đ u tư theo yêu c u c a ch đ u tư và h tr m t ph n ho c toàn b kinh phí trên cơ s đ nh m c chi phí đào t o ngh hi n hành c a Nhà nư c. Trư ng h p doanh nghi p t đào t o lao đ ng thì s đư c ngân sách t nh h tr 50% chi phí đào t o ngh ; m c t i đa không quá 1.000.000 đ/ngư i. M c h tr này ch áp d ng v i s lao đ ng là ngư i đ a phương đư c tuy n l n đ u và ký h p đ ng tuy n d ng dài h n. Đ i v i cán b mi n xuôi tình nguy n lên công tác lâu dài t i các huy n vùng cao biên gi i khó khăn, cán b c a t nh đư c c đi h c, n u đ t trình đ là th c s s đư c t nh c p m t l n 10 tri u đ ng/ngư i, đ t trình đ ti n s đư c c p m t l n 20 tri u đ ng/ngư i. g) Gi i pháp v đ u tư phát tri n vùng nguyên li u Các đ a phương tri n khai xây d ng quy ho ch chi ti t phát tri n các vùng nguyên li u, g n li n v i nhà máy ch bi n. Các doanh nghi p đ u tư vào vùng nguyên li u theo quy ho ch đư c mi n ti n thuê đ t. Khuy n khích nhân dân các đ a phương tr ng cây công nghi p phù h p v i các vùng nguyên li u quy ho ch. T ch c th c hi n t t Quy t đ nh s 80/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v chính sách khuy n khích tiêu th nông s n hàng hóa thông qua h p đ ng. Các Trung tâm khuy n nông c a các t nh biên gi i giành ưu tiên đ c bi t cho vùng biên gi i trong vi c cung ng gi ng cây tr ng, v t nuôi ch t lư ng t t, giá h p lý và hư ng d n, chuy n giao k thu t cho nông dân đ phát tri n vùng nguyên li u ph c v công nghi p ch bi n. h) Gi i pháp b o v môi trư ng Đ i v i ho t đ ng khai thác và ch bi n khoáng s n: ch c p phép khi có thi t k và gi i pháp c th v b o v môi trư ng, hoàn th sau khai thác (k c khai thác quy mô nh ). Đ i v i ho t đ ng ch bi n nông, lâm s n, đ c bi t là các d án s n xu t gi y quy mô nh , ph i có gi i pháp và h th ng x lý nư c th i m i c p phép đ u tư. Đ i v i các nhà máy phân bón, hóa ch t ph i đ c bi t quan tâm v n đ x lý ch t th i trong n i dung d án đ n quá trình đ u tư và đi vào ho t đ ng. Đ i v i các cơ s s n xu t đang gây ô nhi m, ph i có l trình và gi i pháp kh c ph c. Nhà nư c h tr m t ph n kinh phí và giao nhi m v cho các vi n nghiên c u c a các b , ngành chuy n giao công ngh , gi i pháp k thu t đ x lý. i) Tăng cư ng công tác khuy n công Khu tâm khuy n công c a các t nh giành ưu đãi t i đa cho các huy n biên gi i v đào t o, nhân, c u ngh m i cho nhân dân và h tr cho các doanh nghi p v a và nh đ u tư trên đ a bàn theo Ngh đ nh s 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v Khuy n khích phát tri n công nghi p nông thôn. Đi u 2. T ch c th c hi n 1. B Công nghi p
 8. a) Công b quy ho ch; ch trì và ph i h p v i các b , ngành, đ a phương liên quan t ch c th c hi n quy ho ch này sau khi đư c phê duy t; b) Dành ngu n kinh phí khuy n công qu c gia t i đa có th cho các t nh biên gi i đ thúc đ y phát tri n công nghi p, th công nghi p; c) Nghiên c u đ xu t các cơ ch g n nhi m v nghiên c u khoa h c c a các vi n, trư ng thu c B v i vi c gi i quy t nh ng vư ng m c v công ngh , thi t b c a các doanh nghi p v a và nh , các làng ngh khu v c biên gi i. 2. B Tài chính Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, B Công nghi p và các đ a phương trên tuy n biên gi i nghiên c u, xây d ng cơ ch ưu đãi v tài chính, tín d ng, thu m t cách n đ nh lâu dài đ thu hút đ u tư vào phát tri n công nghi p – ti u th công nghi p trên tuy n biên gi i. 3. B Thương m i Ch trì xây d ng cơ ch chính sách h tr xúc ti n thương m i cho các đ a phương vùng biên, tìm ki m th trư ng cho các s n ph m ti u th công nghi p, đ c bi t là th trư ng Trung Qu c. Ph i h p v i phía Trung Qu c t ch c các h i ch nh m gi i thi u s n ph m công nghi p – ti u th công nghi p c a các đ a phương trên tuy n biên gi i, nh m đ y m nh giao lưu buôn bán gi a hai nư c. 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Ch trì xây d ng các cơ ch , chính sách phát tri n vùng nguyên li u ph c v công nghi p ch bi n nông lâm s n trên tuy n biên gi i. 5. B Khoa h c và Công ngh Nghiên c u đ xu t các gi i pháp khuy n khích chuy n giao công ngh và ng d ng ti n b khoa h c và công ngh m i cho các vùng biên gi i. 6. B Giao thông v n t i Nghiên c u l ng ghép các d án xây d ng các tuy n đư ng vành đai biên gi i v i vi c phát tri n các khu công nghi p và c m đi m công nghi p trong vùng. 7. y ban nhân dân 7 t nh biên gi i phía B c. a) Ch trì xây d ng các cơ ch chính sách ưu đãi phù h p quy đ nh c a pháp lu t v thuê đ t, s d ng đ t, h tr gi i phóng m t b ng… nh m thu hút đ u tư vào phát tri n công nghi p – ti u th công nghi p trên tuy n biên gi i; b) T ch c các khóa đào t o mi n phí cho doanh nhân, cán b qu n lý doanh nghi p; l p các chương trình, h th ng h tr các doanh nghi p v a và nh trên tuy n biên gi i v qu n lý công ngh , ng d ng ti n b k thu t vào s n xu t; c) Ch đ o công tác khuy n công trên đ a bàn; d) Ph i h p v i B Công nghi p qu n lý vi c th c hi n quy ho ch này sau khi đư c phê duy t. 8. Các T p đoàn, T ng Công ty nhà nư c. a) T ng Công ty Đi n l c Vi t Nam ch đ ng k t h p v i các đ a phương l p quy ho ch phát tri n th y đi n quy mô v a và nh và k ho ch c p đi n cho tuy n biên gi i đ m b o theo m c tiêu đ ra; b) T ng công ty Thu c lá Vi t Nam và T ng Công ty Gi y Vi t Nam nghiên c u k t h p v i các t nh thông qua các chương trình (xóa đói gi m nghèo, tr ng r ng…) m r ng và phát tri n m t s vùng nguyên li u trên tuy n biên gi i đ t o vi c làm cho nhân dân vùng biên gi i và ph c v s n xu t c a T ng Công ty; c) T ng Công ty Thép Vi t Nam và T p đoàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam ưu tiên tri n khai các d án khai thác, ch bi n qu ng s t, chì k m và các lo i khoáng s n khác trên tuy n biên gi i theo quy ho ch;
 9. d) T ng Công ty Hóa ch t Vi t Nam ph i h p v i các đ a phương và các đơn v liên quan nghiên c u xây d ng các d án s n xu t phân bón, hóa ch t và gia công bao bì trên tuy n biên gi i; đ) T ng Công ty Bia – Rư u – Nư c gi i khát Hà N i ph i h p v i các đ a phương nghiên c u phát tri n vùng nguyên li u s n xu t bia t i m t s vùng có đi u ki n; h tr các đ a phương trên tuy n biên gi i có ngh s n xu t rư u truy n th ng t o d ng và phát tri n thương hi u các lo i rư u này. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Vi n trư ng Vi n Nghiên c u chi n lư c, chính sách công nghi p, T p đoàn Công nghi p Than – Khoáng s n Vi t Nam, T ng Công ty Đi n l c Vi t Nam, T ng Công ty Thu c lá Vi t Nam, T ng Công ty Gi y Vi t Nam, T ng Công ty Thép Vi t Nam, T ng Công ty Hóa ch t Vi t Nam, T ng Công ty Bia – Rư u – Nư c gi i khác Hà N i và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Đ H u Hào Ph l c : DANH M C CÁC D ÁN Đ U TƯ TRÊN Đ A BÀN CÁC HUY N GIÁP BIÊN GI I VI T – TRUNG TRONG GIAI ĐO N 2006-2010 (Kèm theo Quy t đ nh s 14/2006/QĐ-BCN ngày 26 tháng 5 năm 2006) S Tên s n lư ng/công V n ĐT (t Đ a đi m đ u Ngành công ph m và Đơn v su t thi t đ ng) TT tư nghi p Tên d án d ch v công su t k (huy n/t nh) chính 2006-2010 2006-2010 A Công nghi p khai thác ch bi n khoáng s n 1 Na Dương L c Bình Than nâu (1.000 t n 600,0 82,0 (LSơn) l a dài NK/n) 2 Hi n có: Kíp Tư c B o Th ng Qu ng s t (1.000 t n 100,0 (Lào Cai) NK/n) 3 ĐT m i: Na Non và Bát Xát và Qu ng s t (1.000 t n 50,0 Khe Bá B o Th ng NK/n) (Lào Cai) 4 Lũng R y – Lũng V Xuyên (Hà Qu ng s t (1.000 t n 100,0 12,0 Khòe Giang) NK/n) 5 Tòng Bá V Xuyên (Hà Qu ng s t (1.000 t n 100,0 49,5 Giang) tq/n) 6 M Mn T c Tát Trùng Khánh Qu ng Mn (1.000 t n 10,0 12,0 (Cao B ng) tq/n)
 10. 7 M Mn B ng Ca Trùng Khánh Qu ng Mn (1.000 t n 20,0 (Cao B ng) tq/n) 8 M Mn B ng Trùng Khánh Qu ng Mn (1.000 t n 10,0 12,0 Khuông (Cao B ng) tq/n) 9 Luy n Fero Mn Trùng Khánh FeroMn (1.000 2,0 15,0 (Cao B ng) t n/n) 10 3 m khai thác nh V Xuyên và Qu ng Mn (1.000 t n 35,0 20,0 B n Phai, Ng c Linh Qu ng B QNK/n) và Nghĩa Thu n (Hà Giang) 11 T h p đ ng Sin Bát Xát (Lào Qu ng Cu (1.000 t n 11,0 987,0 Quy n Cai) tq 18% Cu/n) 12 N/m luy n đ ng SQ Cam Đư ng Cu kim lo i 1.000 t n 10,2 (Lào Cai) Cu/n) 13 DA khai thác bôxit Cao L c và Qu ng (1.000 t n 500 m Tam Lung và Văn Lãng bôxít tq/n) Ma Mèo (L ng Sơn) 14 DA LD v i Trung Cao B ng Qu ng bôxit (1.000 t n 500 Qu c khai thác bôxit tq/n) Cao B ng 15 DATK khai thác V Xuyên (Hà Qu ng chì (1.000 t n 30,0 30,0 qu ng chì k m m Giang) k m QNK/n) Na Sơn 16 DA luy n chì Hà V Xuyên (Hà Kim lo i chì (1.000 35,0 Giang Giang) k m t n/n) 17 DA khai thác ch B o Th ng Qu ng tinh (1.000 t n 5,3 15,0 bi n grafit N m Thi (Lào Cai) apatit 82% C/n) 18 DA khai thác ch TX Lào Cai và Qu ng tinh (1.000 t n 350,0 bi n apatit B c h.Bát Xát apatit tq/n) Nh c Sơn (Lào Cai) 19 DA khai thác ch H i Hà B t qu ng (1.000 5,0 10,0 bi n pyrofilit Qu ng (Qu ng Ninh) pyrofilit t n/n) Đ c 20 DA khai thác ch H i Hà Đá granit (1.000 30,0 30,0 bi n đá granit T n (Qu ng Ninh) m2/n) Mài B Công nghi p ch bi n nông – lâm s n – th c ph m, ti u th công nghi p 1 Nhà máy ch bi n Phong Th Th t ch t n/n 5000 15 th t (Lai Châu) bi n 2 Nhà máy ch bi n Sìn H (Lai Th c ăn gia t n/n 5000 2 th c ăn gia súc Châu) súc 3 D án cơ s đ m Sìn H (Lai M ngh 2 ngh song mây tre Châu) song mây đan lát tre đan lát
 11. 4 D án xây d ng Mư ng Chè xu t T ns n 2000 20 nhà máy chè xu t Khương (Lào kh u ph m/n kh u Thanh Bình Cai) 5 D án xây d ng Mư ng Chè xu t t ns n 2000 20 nhà máy chè xu t Khương (Lào kh u ph m/n kh u Phong H i Cai) 6 D án ch bi n TP Lào Cai Măng tre T ns n 5000 10 măng tre xu t kh u (Lào Cai) h p xu t ph m/n đón h p kh u 7 D án nhà máy gi y B o Th ng Gi y bao bì T n/n 6000 15 bao bì Ph Lu (Lào Cai) 8 D án nhà máy ch TP Lào Cai Nư c d a T n/n 4000 1500 45 bi n nư c qu (Lào Cai) cô đ c và nư c qu 3 9 d án nhà máy ván B o Th ng Ván dăm 1.000 m /n 10 20 dăm (Lào Cai) 10 D án cơ s đ m TP Lào Cai M ngh 2 ngh song mây tre (Lào Cai) song mây đan lát tre đan lát 11 D án đ u tư 10 V Xuyên, Các s n t n búp 120 150 dây chuy n ch Hoàng Su Phì ph m chè tươi/ng bi n chè và Xin M n (Hà Giang) 12 DA Nhà máy tinh V Xuyên (Hà Tinh b t T n/n 5000 10 b t ngô Giang) ngô 13 DA Nhà máy th c V Xuyên (Hà Th c ăn gia T n/n 10000 4 ăn gia súc Giang) súc 3 14 DA nhà máy ván V Xuyên (Hà Ván dăm. m /n 5000 20 dăm và dăm g XK Giang) Găm g XK 10000 3 15 DA nhà máy x lý V Xuyên (Hà G t ms y m /n 50000 5 t ms yg Giang) 16 Cơ s xe ch , d t Yên Minh (Hà V i lanh T ns n 500 10,8 v i lanh Giang) ph m/n 17 D án m r ng nhà Ph c Hòa Đư ng tinh T n mía 1400 105 máy đư ng Ph c (Cao B ng) luy n C n cây/ng 1 Hòa CN tr.lít/n 18 DA ch bi n th c ăn B o L c (Cao Th c ăn gia 1.000 t n/n 100 15 gia súc B ng) súc 19 Cơ s th công m TX Cao B ng Mây tre đan 2 ngh đan lát song (Cao B ng) XK mây tre XN 20 DA nhà máy th c L c Bình Th c ăn gia 1.000 t n/n 50 7,5 ăn gia súc (L ng Sơn) súc 21 DA m r ng nhà Tràng Đ nh Gi y craf 1.000 t n/n 5 10 máy gi y bao bì (L ng Sơn)
 12. Tràng Đ nh 22 DA chè xu t kh u Đình L p Chè XK T n búp 12 15 Đình L p (L ng Sơn) tươi/ng 23 DA SX phân vi sinh Cao L c Phân vi 1.000 t n/n 10 5 t rác (L ng Sơn) sinh 24 DA xư ng tinh ch H iY n Rư u đóng Tri u lít/n 10 10 và đóng chai rư u (L ng Sơn) chai, bình M u Sơn th y tinh, g m, s 25 DA CB chè XK H i Hà Chè XK T n búp 10 15 Qu ng Đ c (Qu ng Ninh) tươi/ng 26 DA nhà máy ch H i Hà Tôm sú và 1.000 t n/n 100 21 bi n th y s n đông (Qu ng Ninh) nhi u th 0.1 l nh đông l nh C Th y đi n nh * 1 N m Cu i Huy n S nh KW 5.000 200 H 2 N m Tăm KW 1.000 40 3 N m La Pho Huy n KW 1.500 60 Mư ng Tè 4 N m Ma KW 4.00 160 5 N m So KW 2.000 80 6 Vàng Ma Ch i Huy n Phong KW 1.500 60 Th 7 Tà Loi 3 Lào Cai KW 4.200 168 8 N m Xây Luông 2 KW 4.000 160 9 N m He 1 KW 4.200 168 10 N m He 2 KW 2.200 88 11 N m Ch c 2 KW 1.400 56 12 N m Gia H KW 1.000 40 13 Kỳ Quan Sơn KW 1.000 40 14 Sùng Hoàng KW 3.100 124 15 V nH KW 1.900 76 16 Ngòi Xan (Phìn KW 2.800 112 Ng n) 17 Sùng Vui KW 2.500 100 18 Sông Nhi m Huy n Mèo KW 4 120 V c 19 Tiên Nguyên Huy n Hoàng KW 1,1 33 Su Phì 20 Ngâm Đáng Vài KW 1,5 45
 13. 21 N mD n Huy n Xí M n KW 1,3 39 22 N m Li 1 KW 2,8 84 23 N m Li 2 KW 2 60 24 Yên Minh Huy n Yên KW 1,2 36 Minh 25 N m Lang KW 2,5 75 26 M u Du 1 KW 3 90 27 M u Du 2 KW 2,1 63 28 M u Du 3 KW 3 90 29 Lũng Cú Huy n Đ ng KW 1,1 33 Văn 30 Minh Tân Huy n V KW 1,1 33 Xuyên 31 Tùng Bá KW 3 90 32 B n Ngà Huy n B o KW 2.500 100 L c 33 B n Ri n KW 2.300 72 34 Thác Xăng Huy n Tràng KW 4.000 160 Đ nh 35 B c Khê KW 2.000 80 36 Đinh Đèn Huy n L c KW 1.000 40 Bình 37 Trung Thành KW 1.000 40 D Công nghi p s n xu t VLXD 1 DA m r ng công Phong Th và G ch Tr.viên 24 7,26 su t hai MN g ch TX Tam tuynen g ch tuynen Đư ng (Lai QTC/n Châu) 3 2 MN t m l p XM TX Tam C u ki n 1.000 m /n 45 10 Tam Đư ng Đư ng (Lai bêtôn Châu) 3 3 MN bêtôn đúc s n TX Tam C u ki n 1.000m /n 375 3 Tam Đư ng Đư ng (Lai bêtôn Châu) 4 MN xi măng lò đ ng CCN Cam XM PC30 1.000 t n/n 95 80 Cam Đư ng Đư ng (Lào Cai) 2 5 MN g ch p lát Lào TP Lào Cai G ch 1.000 m /n 1000 63 Cai (Lào Cai) ceramic 6 XN g ch tuynen Gia B o Th ng G ch Tri u viên/n 20 6 Phú (Lào Cai) tuynen 7 DA đ u tư 2 dây Mư ng G ch ép Tri u viên/n 20 3
 14. chuy n s n xu t Khương và (XM, cát, đá b ch không nung Bát Xát (Lào nghi n) Cai) 8 DA NM xi măng Ph Đ ng Văn (Hà Xi măng 1.000 t n/n 30 25 Cáo Giang) PC30 9 DA đ u tư 8 cơ s Các huy n G ch ngói Tri u viên 40 8 g ch ngói bán th biên gi i VT lò đ ng QTC/n công lò đ ng c a t nh Hà Giang 3 10 NM c u ki n têtôn CCN Mi n C u ki n 1.000 m /n 4 3 đúc s n Đông (Cao bêtôn B ng) 11 DA tăng công su t Cao L c G ch Tri u viên/n 20 6 XN g ch tuynen (L ng Sơn) tuynen Cao L c 2 12 Cơ s x đá granit H i Hà Đá granit 1.000 m /n 50 15 Qu ng Đ c (Qu ng Ninh) t m 13 Đ u tư 2 dây Bình Liêu và G ch, ngói Tri u viên/n 10 2 chuy n s n xu t Qu ng Hà g ch ngói không (Qu ng Ninh) nung E Công nghi p hóa ch t phân bón 1 DA tăng 2 l n công KCN T ng Phân NPK 1.000 t n/n 50 3 su t NM phân bón Lo ng (Lào NPK Cai) 2 DA đ u tư NM phân KCN T ng Phân lân 1.000 t n/n 50 25 lân nung ch y Lo ng (Lào nung ch y Cai) 3 DA đ u tư NM supe KCN T ng Phân supe 1.000 t n/n 100 75 lân Lo ng (Lào lân Cai) 4 DA s n xu t H2SO4 KCN T ng H2SO4 1.000 t n/n 40 75 Lo ng (Lào Cai) 5 DA s n xu t ph t KCN T ng Ph t pho 1.000 t n/n 1 20 pho vàng Lo ng (Lào vàng Cai) 6 DA s n xu t ait KCN T ng Ch t t y 1.000 t n/n 2,5 2,2 ph tphoríc Lo ng (Lào r a Cai) 7 DA SX ch t t y r a KCN T ng Ch t t y 1.000 t n/n 6 10 Lo ng (Lào r a Cai) 8 Xư ng phân vi sinh Ph c Hòa Phân vi 1.000 t n/n 5 2,5 trong nhà máy (Cao B ng) sinh đư ng Ph c Hòa
 15. 9 DA NM phân vi sinh Cao L c Phân vi 1.000 t n/n 10 5 Cao L (L ng Sơn) sinh 10 DA săm l p xe máy, CCN Ninh Săm l p xe Tri u cái/n 1,5 225 ôtô XK Dương, TX máy, ôtô Móng Cái (Qu ng Ninh) 11 DA NM phân vi sinh Bình Liêu Phân vi 1.000 t n/n 10 10 Bình Liêu (Qu ng Ninh) sinh F Công nghi p cơ khí 1 Cơ s s a ch a TX Tam D ch v xe/năm 3 phương ti n v n t i Đư ng (Lai BDSC Châu) 2 DA đúc bi nghi n KCN T ng Bi nghi n 1.000 t n 2 30 H i Đăng Lo ng (Lào bi/n Cai) 3 Cơ s s a ch a KCN B c D ch v xe/năm 5 phương ti n v n t i Duyên H i t i BDSC TP Lào Cai (Lào Cai) 4 Cơ s l p ráp VCD KCN B c D ch v xe/năm 3 và b p gas Duyên H i t i BDSC TP Lào Cai (Lào Cai) 5 Cơ s s n xu t KCN B c 10 khung thép xây Duyên H i t i d ng TP Lào Cai (Lào Cai) 6 Cơ s trung đ i tu KCN B c D ch v 10 máy công trình Duyên H i t i BDSC TP Lào Cai (Lào Cai) 7 DA l p 2 cơ s s n Mư ng Nông c 4 xu t, s a ch a nh Khương và s a ch a SiMaCai (Lào nh Cai) 8 DA l p 1 cơ s s n Đ ng Văn (Hà Nông c , 2 xu t, s a ch a nh Giang) s a ch a nh 9 Cơ s trung đ i tu CCN Tòng D ch v 20 ôtô, máy thi công, Bá, huy n V DBSC khai thác Xuyên (Hà Giang) 10 Đ u tư 3 cơ s s a T i3c a 9 ch a các phương kh u: Sóc ti n v n t i nh Giang, Trà Lĩnh và Tà Lùng (Cao B ng)
 16. 11 DA s n xu t thi t b T i 4 huy n Thi t b ch T ns n 100 7,5 ch bi n nông s n Hà Qu ng, bi n nông ph m/n c nh Ph c Hòa, s n Trà Lĩnh và Trùng Khánh 12 DA NM l p ráp xe TT Đ ng xe t i nh xe/năm 300 20 t i nh và xe máy Đăng (L ng và xe máy 5000 Đ ng Đăng Sơn) 13 Cơ s s a ch a ôtô TT Na S m, D ch v xe/năm 200 5 t i Na S m huy n Văn BDSC (L ng Sơn) 14 Cơ s s a ch a cơ TT Th t Khê D ch v 4 khí nh Th t Khê và và Đình L p BDSC Đình L p (L ng Sơn) 15 Cơ s s a ch a tàu Huy n Móng D ch v 5 thuy n Trà C Cái (Qu ng BDSC Ninh) 16 Cơ s s a ch a tàu Huy n Cô Tô D ch v 10 thuy n Cô Tô (Qu ng Ninh) BDSC 17 Cơ s s a ch a cơ CCN H i Hòa, D ch v 2 khí c a Công ty TX Móng Cái BDSC TNHH Hu H i (Qu ng Ninh) Phòng 18 Cơ s s n xu t và CCN H i Hòa, SX và s a 2 s a ch a cơ khí TX Móng Cái ch a c a doanh nghi p (Qu ng Ninh) tư nhân Mai Văn Hoài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản