Quyết định số 14/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
22
lượt xem
1
download

Quyết định số 14/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2006/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ***** S : 14/2006/Q -BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 03 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b s 26/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa s 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Tiêu chuNn ngành: “PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B - ÔTÔ KHÁCH THÀNH PH - YÊU C U K THU T” S ăng ký: 22 TCN 302-06 i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Riêng m c 4.9.1 c a tiêu chuNn ư c áp d ng sau 24 tháng k t ngày Quy t nh ban hành có hi u l c. i u 3. Khuy n khích áp d ng i v i Ph n 2. Yêu c u k thu t riêng i v i xe cho ngư i tàn t t ti p c n s d ng. i u 4. Các ki u lo i xe cơ gi i ã ư c c p gi y ch ng nh n ch t lư ng trư c ngày có hi u l c c a Quy t nh này ư c kéo dài s n xu t, l p ráp trong th i h n 12 tháng. i u 5. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i/ Giao thông công chính và Th tư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG ào ình Bình
 2. B GIAO THÔNG V N T I TIÊU CHU N NGÀNH 22 TCN 302-06 (soát xét l n 1) PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B - ÔTÔ KHÁCH THÀNH PH - YÊU C U K THU T HÀ N I - 2006 L I NÓI U
 3. Tiêu chuNn 22 TCN 302-06 ư c biên so n trên cơ s các quy nh và tiêu chuNn sau: 1. Lu t giao thông ư ng b ; 2. Quy t nh 4597/2001/Q -BGTVT quy nh ki u lo i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ư c phép tham gia giao thông; 3. TCVN 4461-87 Ôtô khách - Yêu c u k thu t; 4. TCVN 4145-85 Ôtô khách - Thông s và kích thư c cơ b n; 5. TCVN 6724-2000 (ECE 36-03) Phương ti n giao thông ư ng b - Tôtô khách c l n - Yêu c u v c u t o chung trong công nh n ki u; 6. TCVN 6978-2001 (ECE 54) Phương ti n giao thông ư ng b - L p t èn chi u sáng và èn tín hi u trên phương ti n cơ gi i và moóc- Yêu c u và phương pháp th trong phê duy t ki u; 7. TCVN 7227: 2002 (ECE 54) Phương ti n giao thông ư ng b - L p hơi dùng cho xe cơ gi i và moóc, bán moóc kéo theo - Yêu c u và phương pháp th trong phê duy t ki u; 8. TCVN 6211:2003 (ISO 3833:1977) Phương ti n giao thông ư ng b - Ki u - Thu t ng và nh nghĩa; 9. GB 7258-2004 Safety specitication for motor vehicles operating on roads (Tiêu chuNn an toàn chung i v i xe cơ gi i) c a Trung Qu c; 10. Safety regulations for motor vehicle - 1995, Ministry of Construction and Transportation, Republic of Korea (Tiêu chuNn an toàn cho phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b c a Hàn Qu c); 11. Automobile type approval handbook for Japanese Certification - 1997 (Tiêu chuNn an toàn cho phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b c a Nh t B n); 12. Statutory Instruments (2000 No.1970), Disabled persons - The public service vehicles accessibility regulations 2000 (Quy nh (2000 No. 1970) Ngư i khuy t t t - Quy nh ti p c n s d ng ôtô khác) - Tiêu chuNn Anh; 13. Accessibility specification for Small Buses, designed to carry 9 to 22 passengers (inclusive) (Yêu c u k thu t v kh năng ti p c n i v i xe khách c nh ), Disabled Persons Transport Advisory Committee, Great Britain; 14. Overseas road Note 21, Enhancing the mobility of disabled people; Guidelines practitioner 15. American With Disabilities Acto of 1990, Part Two, Transportation Vehicles 16. ECE 107-00, Uniform provisions concerning the approval of double-deck large passenger vehicles with regard to their general construction (Quy nh th ng nh t v phê duy t ôtô ch ngư i hai t ng c l n liên quan n c u t o chung); 17. 97/27/EC, Directive relating to the Masses & Dimensions of Certain categories of Motor Vehicles & their Trailers and amending Directive 70/156/EEC; Cơ quan ngh , biên so n: C c ăng ki m Vi t Nam; Cơ quan trình duy t: V Khoa h c Công ngh - B Giao thông v n t i; Cơ quan xét duy t và ban hành: B Giao thông v n t i PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG
 4. C NG HÒA XHCN VI T NAM CƠ GI I Ư NG B B GIAO THÔNG V N T I - ÔTÔ KHÁCH THÀNH PH 22 TCN 302-06 - YÊU C U K THU T (SOÁT XÉT L N 1) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 14/2006/Q -BGTVT ngày 02/3/2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. PH M VI, I TƯ NG ÁP D NG Tiêu chuNn này quy nh yêu c u k thu t ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i ôtô khách thành ph có t 17 ch ng i tr lên ư c s n xu t, l p ráp t i Vi t Nam. Tiêu chuNn này g m hai ph n: 1) Ph n 1: Yêu c u k thu t chung cho các lo i ôtô khách thành ph ; 2) Ph n 2: Yêu c u k thu t riêng i v i ôtô khách thành ph cho ngư i tàn t t ti p c n s d ng(1). Chú thích: (1) Không áp d ng các yêu c u k thu t c a ph n 1 trùng v i c a ph n 2 nêu trên cho ôtô khách thành ph cho ngư i tàn t t ti p c n s d ng; vi c này s ư c chú thích t i các m c tương ng, c th c a ph n 1. 2. TIÊU CHU N TRÍCH D N - TCVN 6436: 1998 Âm h c - Ti ng n do phương ti n giao thông ư ng b phát ra khi - M c n t i a cho phép; - TCVN 6528: 1999 (ISO 612: 1978) Phương ti n giao thông ư ng b - Kích thư c phương ti n có ng cơ và phương ti n ư c kéo - Thu t ng và nh nghĩa; - TCVN 6769: 2001 Phương ti n giao thông ư ng b - Gương chi u h u - Yêu c u và phương pháp th trong công nh n ki u; - TCVN 7001: 2002 Phương ti n giao thông ư ng b - ai an toàn và h th ng gh - ai an toàn cho ngư i l n - Yêu c u và phương pháp th trong phê duy t ki u; - 22 TCN 318-03 Phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b - Cơ c u neo gi ai an toàn trên ôtô - Yêu c u k thu t và phương pháp th ; - 22 TCN 307(2) Phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b - Ôtô - Yêu c u an toàn chung Chú thích: (2) Theo b n tiêu chuNn hi n hành; - 22 TCN 336-05 phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b - H th ng treo c a ôtô-Phương pháp xác nh t n s dao ng riêng và h s t t d n. PH N 1. YÊU C U K THU T CHUNG CHO CÁC LO I XE 3. Thu t ng nh nghĩa 3.1 Ôtô khách thành ph (Urban bus): Ôtô khách ư c thi t k và trang b dùng trong thành ph và ngo i ô; lo i ôtô này có các gh ng i và ch ng cho khác; cho phép khách di chuy n phù h p v i vi c xe thư ng xuyên;
 5. 3.2. Ôtô khách n i toa (Articulated bus): Ôtô khách có hai toa c ng v ng ư c n i v i nhau b ng m t kh p quay. Trên các toa có b trí ch ng i cho khách; khách có th di chuy n t toa này sang toa khác. Ôtô có th ư c b trí và trang b phù h p v i m c ích s d ng trong thành ph . Vi c n i ho c tháo r i các toa ch có th ư c ti n hành t i xư ng; 3.3. Ôtô khách hai t ng (Double-Deck Vehicles): Ôtô khách có hai t ng, có b trí ch cho khách trên c hai t ng nhưng không có ch cho khách ng trên t ng hai; 3.4. C u thang liên thông (Intercmmunication staircase): C u thang gi a t ng m t và t ng hai c a ôtô khách hai t ng (sau ây g i là c u thang); 3.5. Bán c u thang (Half-Staircase): Lo i c u thang i t t ng hai n m t c a thoát khNn c p c a ôtô khách hai t ng; c u thang này sau ây ư c g i là c u thang thoát hi m. Chú thích: T m c 4 tr i, các thu t ng nh nghĩa t i 3.1, 3.2 và 3.3 khi ư c nói n như là ôtô nói chung s g i t t là “xe”; các thu t ng nh nghĩa t i 3.2 và 3.3 khi ư c nói riêng trong các m c liên quan s ư c g i t t là: “xe n i toa” và “xe hai t ng”. 4. Yêu c u k thu t 4.1. Yêu c u chung 4.1.1. Các thông s k thu t cơ b n 4.1.1.1. Kích thư c gi i h n cho phép a. Chi u dài: Không l n hơn 12,20m; riêng c a xe n i toa không l n hơn 20,00m b. Chi u r ng: Không l n hơn 2,50m; c. Chi u cao: - Xe có kh i lư ng toàn b trên 5 t n: ≤ 4,00m; - Xe có kh i lư ng toàn b n 5 t n: Hmax ≤ 1,75 WT nhưng không quá 4,00m - Riêng i v i xe hai t ng: không quá 4,20m Trong ó Hmax: Chi u cao l n nh t cho phép c a xe; WT: + Kho ng cách gi a tâm v t ti p xúc c a hai bánh xe sau v i m t ư ng, trư ng h p tr c sau l p bánh ơn (Hình 1a); + Kho ng cách gi a tâm v t ti p xúc c a hai bánh xe sau phía ngoài v i m t ư ng, trư ng h p tr c sau l p bánh kép (Hình 1b).
 6. Hình 1 d. Chi u dài uôi xe không l n hơn 65% chi u dài cơ s (chi u dài cơ s xe n i toa ư c tính theo toa xe u tiên); e. Khoàng sáng g m xe không nh hơn 120mm; f. Xe ph i chuy n ng quay vòng ư c trong m t ư ng tròn có bán kính l n nh t 12,5m mà không có b t kỳ i m ngoài cùng nào c a xe nhô ra ngoài ư ng tròn này là ng th i xe ph i bên trong m t hành lang tròn r ng 7,2m (hình 2). i u ki n xác nh các kích thư c gi i h n nêu trên: xe không t i và các i u ki n khác nêu trong TCVN 6528-1999. 4.1.1.2. T i tr ng tr c cho phép l n nh t: - Tr c ơn: 10 t n - Tr c kép ph thu c vào kho ng cách hai tâm tr c d: + d < 1,0m: 11 t n + 1,0 ≤ d
 7. 4.1.2.4. d c l n nh t xe vư t ư c khi y t i không nh hơn 20%; riêng i v i xe khách n i toa, d c này là 12%; 4.1.2.5. Th i gian tăng t c c a xe: theo tiêu chuNn 22TCN 307 hi n hành; 4.1.2.6. Kh i lư ng tính toán trung bình c a m t khách k c hành lý xách tay không ư c nh hơn 60kg; 4.1.2.7. Không ư c có k t c u ch hàng ho c hành lý trên nóc xe; 4.1.2.8. T n s dao ng riêng c a ph n ư c treo không l n hơn 2,5Hz. Phương pháp xác nh t n s dao ng riêng theo tiêu chuNn 22TCN 336-05. 4.2. H th ng phanh 4.2.1. Ôtô khách thành ph ph i ư c trang b h th ng phanh chính và h th ng phanh . H th ng phanh chính và h th ng phanh ph i d n ng c l p v i nhau. H th ng phanh chính ph i là h th ng phanh d n ng hai dòng. 4.2.2. H th ng phanh chính ph i có kh năng d ng xe l i m t cách an toàn m i t c và t i tr ng trong ph m vi tính năng k thu t cho phép c a xe. H th ng phanh chính ph i có k t c u và l p t b o m cho phép ngư i lái có th i u khi n ư c cư ng phanh và có th phanh khi v n ng i trên gh lái mà không r i hai tay kh i vành tay lái; 4.2.3. H th ng phanh ph i có kh năng gi xe ng yên trên d c mà không c n duy trì l c tác ng c a ngư i lái; 4.2.4. D u phanh ho c khí nén trong h th ng không ư c rò r . Các ng d n ph i ư c k p ch t v i khung xe và không ư c r n n t; 4.2.5. Hi u qu phanh chính và phanh ph i phù h p v i tiêu chuNn 22 TCN 307 hi n hành. 4.3. H th ng lái 4.3.1. Các bi n pháp c a h th ng lái có kh năng làm vi c an toàn trong quá trình ho t ng c a xe và m b o vi c i u khi n nh nhàng và an toàn m i v n t c và t i tr ng trong ph m vi tính năng k thu t cho phép c a xe; 4.3.2. Các bánh xe d n hư ng ph i b o m cho xe có kh năng t duy trì hư ng chuy n ng th ng khi xe ang ch y th ng và t quay v hư ng chuy n ng th ng khi xe thôi quay vòng; 4.3.3. Rung ng c a các bánh xe d n hư ng không ư c nh hư ng t i vi c i u khi n c a ngư i lái; 4.3.4. rơ góc c a vôlăng lái l n hơn 150; 4.3.5. trư t ngang c a bánh xe d n hư ng không l n hơn 5 mm/m khi th trên băng th . 4.4. Bánh xe 4.4.1. Có k t c u ch c ch n, l p ghép úng quy cách; 4.4.2. C l p xe ph i úng v i tài li u k thu t, s lư ng, áp su t không khí trong l p. C p t c và ch s kh năng ch u t i ph i phù h p v i quy nh c a nhà s n xu t l p. 4.5. H th ng chi u sáng, tín hi u 4.5.1. èn chi u sáng và èn tín hi u 4.5.1.1. Xe ph i có các lo i èn sau ây: èn chi u sáng phía trư c (g m có èn chi u xa ( èn pha) và èn chi u g n ( èn c t)), èn báo r , èn v trí, èn phanh, èn lùi, èn soi bi n s ;
 8. 4.5.1.2. Các èn chi u sáng và èn tín hi u ph i ư c l p t ch c ch n, b o m duy trì các c tính quang h c c a chúng khi xe v n hành; 4.5.1.3. Các èn t o thành c p ph i th a mãn các yêu c u sau: a. ư c l p i x ng qua m t ph ng trung tuy n d c xe; b. Cùng m u; c. Có c tính quang h c như nhau. 4.5.1.4. V trí l p t các lo i èn ư c quy nh như b ng 1 dư i ây: B ng 1: V trí l p t các lo i èn ơn v kích thư c: mm Chi u cao t m t xe Kho ng cách Kho ng cách gi a 2 mép t mép ngoài c a mép c a mép trên TT Tên èn trong c a 2 c a èn n dư i èn èn èn i x ng mép ngoài c a xe 1 èn chi u g n ≥ 500 ≤ 1200 ≥ 6000 ≤ 400 2 èn báo r ≥ 350 ≤ 1500 (2100) ≥ 6000 ≤ 400 3 èn v trí ≥ 350 ≤ 1500 (2100) ≥ 6000 ≤ 400 4 èn phanh ≥ 350 ≤ 1500 (2100) ≥ 6000 - 5 èn lùi ≥ 250 ≤ 1200 - - 6 èn soi bi n s sau Sao cho èn chi u sáng rõ bi n s sau Chú thích: Giá tr trong ngo c ng v i trư ng h p hình d ng thân xe ho c k t c u xe không cho phép l p t èn v trí 1500mm ho c th p hơn. 4.5.1.5. èn ph i phù h p v i yêu c u quy nh trong B ng 2. B ng 2. M u, s lư ng t i thi u các lo i èn, cư ng sáng ho c ch tiêu ki m tra b ng quan sát Cư ng sáng ho c ch tiêu ki m tra b ng quan sát S lư ng TT Tên èn M u Ch tiêu ki m t i thi u Cư ng tra b ng quan sáng (cd) sát 1 èn chi u sáng i u Tr ng ho c ≥ 1200 Chi u dài d i phía trư c chi u xa vàng nh t sáng ≥ 100m, 2 chi u r ng 4m(1) èn - Chi u dài d i chi u sáng không nh hơn 5m và ph i (1) i v i èn chi u xa khi ki m tra b ng thi t b : Theo phương th ng ng, chùm sáng không ư c hư ng lên trên quá 2%. Theo phương ngang, chùm sáng c a èn bên trái không ư c l ch ph i quá 2%, không ư c l ch trái quá 1%; Chùm sáng c a èn bên ph i không ư c l ch ph i ho c trái quá 2%.
 9. g n m b o quan sát ư c chư ng ng i v t kho ng cách 40m 2 èn báo r trư c Vàng 2 80 ÷ 700 Trong i u ki n ánh sáng ban ngày ph i b o m nh n bi t 3 èn báo r sau Vàng 2 40 ÷ 400 ư c tín hi u kho ng cách 4 èn phanh 2 20 ÷ 100 20m 5 èn lùi Tr ng 1(3) 80 ÷ 600 6 èn v trí Tr ng 2 2 ÷ 60 trư c(2) ho c vàng Trong i u ki n ánh sáng ban nh t ngày ph i b o m nh n bi t 7 èn v trí sau 2 1 ÷ 12 ư c tín hi u kho ng cách ( èn h u) 10m 8 èn soi bi n s Tr ng 1 1 ÷ 60 sau 4.5.1.6. Các yêu c u khác a. èn lùi ph i b t sáng khi c n s c a xe v trí s lùi và công t c kh i ng ng cơ ang v trí mà ng cơ có th ho t ng ư c. èn ph i t t khi m t trong hai i u ki n trên không th a mãn. b. èn báo r ph i làm vi c c l p v i các èn khác. T t c các èn báo r cùng m t bên c a xe ph i nh p nháy cùng pha. T n s nh p nháy t 60 ÷ 120l n/phút. Th i gian t khi b t công t c n khi èn phát tín hi u báo r không quá 1,5 giây; 4.5.2. Còi i n 4.5.2.1. Còi i n ph i có âm lư ng n nh; 4.5.2.2. Âm lư ng o v trí cách u xe 2m, cao 1,2m n m trong kho ng t 90 dB(A) n 115 dB(A). 4.6. ng h t c 4.6.1. ơn v ot c trên ng h là km/h; 4.6.2. Sai s cho phép c a ng h t c ph i n m trong gi i h n t - 10% n + 20% t c 40km/h; 4.6.3. Có èn theo dõi ư c s ho t ng c a ng h khi tr i t i. 4.7. Cơ c u i u khi n Cơ c u i u khi n ng cơ, h th ng truy n l c, h th ng phanh, h th ng lái, h th ng chi u sáng và tín hi u, g t nư c, r a kính và các h th ng báo hi u khác ph i có k t c u b o m cho ngư i lái d nh n th y, d i u khi n t v trí gh lái. V trí l p t các cơ c u i u khi n nêu trên (2) èn v trí trư c có th ư c s d ng k t h p v i các èn khác. (3) S lư ng nhi u nh t không quá 2 èn
 10. không ư c cách xa m t ph ng d c th ng ng i qua tâm vành tay lái quá 500mm v bên trái và bên ph i. 4.8. Ch làm vi c và t m nhìn c a ngư i lái 4.8.1. Khoang lái ph i có k t c u b o m cho ngư i lái làm vi c an toàn: 4.8.2. K t c u c a gh ngư i lái (gh lái), hình dáng m t a, m ng i b o m thu n ti n, tho i mái cho ngư i lái và cho phép i u ch nh ư c v trí gh lái m b o t m nhìn quy nh t i 4.8.5. 4.8.3. Ph i có g t nư c và phun nư c r a kính phía trư c, di n tích quét c a g t nư c ph i b o m t m nhìn c a ngư i lái. C n g t nư c ph i có ít nh t hai t c g t. M t t n s g t có giá tr không nh hơn 45 l n/phút, t n s g t kia có giá tr n m trong kho ng t 01 l n/phút n 55 l n/phút. Chênh l nh gi a giá tr c a t n s g t cao nh t v i m t trong các giá tr c a t n s g t th p hơn ph i không nh hơn 15 l n/phút. 4.8.4. Khoang lái ph i ư c thông gió cư ng b c ho c t nhiên b o m s d ch u cho ngư i lái trong quá trình ho t ng c a xe; 4.8.5. Các ch tiêu ánh giá t m nhìn c a ngư i lái ư c quy nh trong b ng 3 và minh h a trong ph l c 1.1. B ng 3. Các ch tiêu ánh giá t m nhìn c a ngư i lái TT Ch tiêu Ký hi u Giá tr (m) 1 Chi u dài ph n không nhìn th y L1 ≤ 3,0 2 Ph n gi i h n bên trái mép trư c ph n ư ng do c t che khu t L2 ≤ 7,0 3 Kho ng cách gi a hình chi u u xe và hình chi u i m K trên L3 ≤ 7,0 m t ư ng ( i m K thu c tia gi i h n nhìn th y phía trên, cao hơn m t ư ng 5m - xem ph l c 1.1) 4 Chi u r ng ph n ư ng không nhìn th y do c t che khu t B1 ≤ 1,2 5 Kho ng cách t gi i h n bên trái ph n ư ng không nhìn th y B2 ≤ 2,0 n thành trái xe 6 Kho ng cách t gi i h n bên ph i ph n ư ng không nhìn th y B3 ≤ 6,0 thành ph i xe. 4.9. Gương chi u h u 4.9.1. Gương chi u h u l p trên xe ph i phù h p tiêu chuNn TCVN 6769-2001; 4.9.2. Vi c l p t gương chi u h u bên ngoài xe ph i phù h p v i ph l c 1.3; 4.9.3. Ph i có gương chi u h u ho c thi t b l p trong xe cho phép lái xe quan sát ư c khu v c chính c a khoang khách và khu v c c a lên xu ng. 4.10. Kính ch n gió, kính c a Kính ch n gió phía trư c ph i là kính an toàn nhi u l p và kính c a ph i là kính an toàn. Riêng i v i c a s là c a thoát khNn c p, kính c a ph i là kính an toàn v v n. 4.11. Khoang khách 4.11.1. Di n tích h u ích dành cho 1 khách ng không nh hơn 0,125m2.
 11. 4.11.2. Không gian dành cho khách ng là không gian không b trí gh ng th i ph i th a mãn các yêu c u sau: - Chi u cao h u ích không nh hơn 1800mm; - Chi u r ng h u ích không nh hơn 200mm; - Kho n tr ng 250mm trư c các gh ng i không ư c tính là ch ng; - Có tay v n, tay n m cho khách ng. 4.11.3. C a khách và c u thang: (1) Kích thư c h u ích nh nh t c a c a khách ư c quy nh như b ng 4 dư i ây. B ng 4: Kích thư c h u ích nh nh t c a c a khách Kích thư c h u ích nh nh t c a c a khách S khách C a ơn C a kép (1) (2) (1) Chi u r ng Chi u cao Chi u r ng Chi u cao n 40 khách 650 1700 1200 1700 650 1800 1200 1800 Chú thích: (1) Kích thư c này ư c gi m 100mm khi o cao c a i m nhô ra nh t c a tay n m c a; (2) Các kích thư c này không áp d ng cho c a dành cho xe lăn c a ngư i tàn t t. (2) S lư ng c a - S lư ng c a khách ít nh t ư c quy nh như b ng 5 dư i ây: B ng 5: S lư ng c a khách ít nh t S lư ng khách 17 n 45 46 n 90 > 90 S lư ng c a khách ít nh t 1 2 3 - i v i xe n i toa, s lư ng c a khách ít nh t c a m i toa c ng ph i là 1, riêng toa trư c là 2; - i v i xe hai t ng: + M i c u thang ư c coi là m t c a ra vào c a t ng hai; + N u s lư ng khách t ng hai l n hơn 50 thì xe ph i có hai c u thang ho c ít nh t có m t c u thang và m t c u thang thoát hi m; (3) Yêu c u khác C a khách ph i m ư c d dàng t phía trong, phía ngoài xe không th t m ư c khi ã khóa; có c u t o b o m an toàn cho khách trong i u ki n s d ng bình thư ng. (4) Yêu c u i v i khu v c kh p n i c a xe n i toa: - Khe h (1) không ư c che ph gi a sàn c a toa c ng và sàn c a mâm xoay ho c c a cơ c u có tính năng tương ương v i mâm xoay ph i như sau: + Không l n hơn 1 cm: Khi m i bánh xe trên cùng m t m t ph ng; + Không l n hơn 2 cm: Khi các bánh xe c a tr c xe li n k kh p n i trên b m t cao hơn b m t c a bánh xe các tr c xe khác 15cm;
 12. Chú thích: (1) ư c o khi xe không t i vào tên m t ph ng n m ngang - Chênh l ch v d cao gi a m t sàn c a toa c ng và m t sàn c a mâm xoay o t i kh p n i: + Không l n hơn 2cm: Khi t t c bánh xe trên cùng m t m t ph ng; + Không l n hơn 3cm: Khi các bánh xe c a tr c xe li n k kh p n i v trí cao hơn b m t c a bánh xe các tr c xe khách 15cm. 4.11.4. C a thoát khNn c p Xe ph i có c a thoát khNn c p; c a khách không ư c tính là c a thoát khNn c p. C a thoát khNn c p trên xe ph i phù h p v i các yêu c u sau: - Kích thư c nh nh t: R ng x Cao = 550mm x 1200mm; - C a s có th ư c s d ng làm c a thoát khNn c p ph i có di n tích không nh hơn 0,4m2 và cho phép t l t m t ư ng hình ch nh t có kích thư c cao 500mm, r ng 700mm. - C a s m t sau có th ư c s d ng làm c a thoát khNn c p khi cho phép t l t dư ng hình ch nh t có kích thư c cao 350mm, r ng 1550mm v i các góc c a hình ch nh t có th ư c làm tròn v i bán kính không quá 250mm; - S lư ng c a thoát khNn c p nh nh t ư c quy nh như B ng 6. B ng 6. S lư ng c a thoát kh n c p nh nh t S lư ng khách (1) 17 n 30 31 n 45 46 n 60 61 n 75 76 n 90 > 90 S lư ng c a thoát 4 5 6 7 8 9 kh n c p nh nh t Chú thích: (1) i v i xe hai t ng/xe n i toa, là s lư ng khách, lái xe và nhân viên ph c v t i m i t ng/m i toa 4.11.5. T i m i s s d ng làm c a thoát khNn c p ph i trang b d ng c phá c a và ch d n c n thi t. 4.11.6. Gh khách (minh h a trong ph l c 1.2): - Kích thư c gh : (2) + Chi u r ng gh ≥ 400mm + Chi u sâu gh ≥ 350mm + Chi u cao m t gh (H) 400 ÷ 500mm T i vòm che bánh xe và n p ng cơ, chi u cao m t gh ng i có th gi m nhưng không th p hơn 350mm và ph i b o m s tho i mái cho khách; - Kho ng cách t m t sau m t a c a gh trư c n m t trư c m t a c a gh sau c a hai dãy gh li n k (L) không nh hơn 630mm (2) - Kho ng cách gi a 2 m t trư c m t a c a gh trư c m t trư c m t a c a th sau c a hai dãy gh li n k (L) không nh hơn 630mm (2); - Kho ng cách gi a 2 m t trư c m t a c a hai gh quay m t vào nhau (L0) không nh hơn 1250mm(2) Chú thích: (2) Không áp d ng cho gh ưu tiên c a ngư i tàn t t 4.11.7. L i i d c
 13. - Chi u r ng (3): ≥ 400mm - Chi u cao t sàn t i tr n trên l i i d c: + T ng m t: ≥ 1800mm + T ng hai: ≥ 1680mm - d c c a l i i d c: ≤ 8% Chú thích: (3) Không áp d ng i v i l i i d c cho xe lăn c a ngư i tàn t t. 4.11.8. Sàn xe ph i ư c làm b ng v t li u không trơn, trư t. 4.11.9. B c lên xu ng và các b c khác: - B m t b c lên xu ng ph i ư c t o nhám ho c ph v t li u có ma sát b o m an toàn cho khách lên xu ng; - Kích thư c cho phép i v i các b c lên xu ng c a c a khách, c u thang, các b c c a c a thoát khNn c p và bên trong xe ư c quy nh trong b ng 7 dư i ây: B ng 7. Kích thư c cho phép i v i các b c Kích thư c: mm Chi u cao l n nh t 400 (400) C a khách Chi u sâu nh nh t 300 (1) B c th nh t (tính t Chi u cao l n T ng m t 850 m t xe) C a thoát nh t T ng hai 1500 kh n c p Chi u sâu nh nh t 300 Chi u cao l n nh t 250 (2) (4) Các b c khác Chi u cao nh nh t 120 Chi u sâu h u ích (3) nh nh t 200 (4) Chú thích: (1) 200 i v i xe có s c ch n 40 khách; (2) 300 i v i các b c lên xu ng c a c a sau tr c xe sau cùng; (3) Chi u sâu h u ích ư c xác nh t i khu v c b m t b c có i u ki n tích t ư c bàn chân lên mà không b trư t kh i b c; (4) Không áp d ng i v i các b c xe khách cho ngư i tàn t t ti p c n s d ng 4.11.10. Tay v n, tay n m(1) a. Các tay v n, tay n m ph i có k t c u b n v ng b o m cho khách n m ch c, an toàn. Ph n v n tay c a tay v n ph i có chi u dài ít nh t là 100 mm, các m t c t ngang c a tay v n có kích thư c n m trong kho ng t 20mm n 45mm. Dây treo có th ư c tính là tay n m khi chúng ư c b trí l p t phù h p;
 14. b. Các tay v n, tay n m ph i ư c trang b y , phân b h p lý và ư c b trí cao t 800mm n 1800mm nhưng không ư c làm nh hư ng n vi c di chuy n c a khách trên xe và khi lên, xu ng; c. Hai bên c a khách ph i b trí tay v n, tay n m khách lên, xu ng d dàng. i v i c a kép, có th l p mo t c t v n ho c tay v n gi a; d. C nh c a lên xu ng ph i b trí thanh ch n b o v gi a khu v c khách ng i và khu v c b c lên xu ng. Chi u cao c a thanh ch n b o v tính t sàn chân c a khách không nh hơn 600mm; e. C u thang ph i có tay v n và tay n m; f. T i ch n i toa ph i có tay v n và/ho c thanh ch n/vách ngăn không cho khách i vào nh ng ch sau ây c a khu v c kh p n i: + Ph n sàn có khe h không ư c che ph không phù h p v i yêu c u nêu t i 4.11.3; + Ph n sàn không ch khách; + Nh ng ch mà s chuy n ng c a thành bên c a o n n i toa gây nguy hi m cho khách. Chú thích: (1) M t s yêu c u trên ây i v i riêng xe cho ngư i tàn t t ti p c n s d ng ư c nêu t i các m c 6.1.3.1.4, 7.4, ph n 2. 4.11.11. Thông tió khoang khách i v i khoang khách không có i u hòa nhi t , vi c thông gió ph i b o m như sau: - Khi xe chuy n ng v i v n t c 30km/h, t i v trí ngang u khách ng i, v n t c dòng khí không nh hơn 3m/s; - Các c a thông gió ph i i u ch nh ư c lưu lư ng gió. 4.11.12. Chi u sáng khoang khách Trong khoang khách ph i l p t các èn chi u sáng rõ các ph n sau: - C a i trong khoang khách; - T t c các b c lên xu ng. 4.11.13. Tín hi u báo xu ng xe c a khách (1) Trong khoang khách ph i có thi t b báo hi u cho lái xe bi t khách có nhu c u xu ng xe; n u khoang khách riêng bi t v i khoang lái thì ph i có thi t b thông tin hai chi u gi a lái xe và khách. Chú thích: (1) i v i xe cho ngư i tàn t t ti p c n s d ng có yêu c u b sung t i các m c 6.8 và 7.5, ph n 2. 4.12. kín khoang khách, khoang lái Xe ph i ư c ki m tra kín theo quy nh b o m không có s rò r nư c t bên ngoài vào trong xe. Sàn xe ph i không l t khói và b i t khoang ng cơ và t bên ngoài phía dư i sàn xe vào trong xe. 4.13. B o v môi trư ng 4.13.1. Gi i h n l n nh t cho phép c a khí th i:
 15. 4.13.1.1. i v i xe l p ng cơ cháy cư ng b c: - Cacbonmonoxit CO (% th tích): ≤ 3,0; - Hydrocacbon HC (ppm th tích): ≤ 600 iv i ng cơ 4 kỳ, ≤ 7800 iv i ng cơ 2 kỳ, ≤ 3300 i v i ng cơ c bi t; i v i xe l p ng cơ cháy do nén, khói ≤ 60% HSU; 4.12.1.2. i v i vi c áp d ng tiêu chuNn Vi t Nam tương ương m c Euro 2: Theo quy nh hi n hành. 4.13.2. M c n t i a cho phép i v i xe ph i th a mãn tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 6436:1998. 4.14. Yêu c u khác 4.14.1. i v i h th ng nhiên li u 4.14.1.1. i v i h th ng nhiên li u xăng và iêzen - Không ư c b trí m t b ph n nào c a h th ng nhiên liêu trong khoang khách và khoang ngư i lái; - Nhiên li u không b rò r trong i u ki n s d ng bình thư ng c a xe; - Các b ph n c a h th ng nhiên li u ph i l p t xa, ngăn cách v i các b ph n phát nhi t, dây d n i n và các trang thi t b i n ph i cách mi ng thoát khí th i ít nh t là 300mm và cách các công t c i n, các b n i i n h ít nh t là 200mm; - V t li u làm ng d n nhiên li u ph i b o m an toàn trong quá trình s d ng; - Thùng nhiên li u ph i ư c l p t ch c ch n, cách u xe t 600mm tr lên, cách uôi xe t 300mm tr lên và không ư c nhô ra ngoài thành bên xe; - Mi ng rót c a thùng nhiên li u ph i b trí ngoài và không nhô ra ngoài thành bên xe. 4.14.1.2. i v i h th ng nhiên li u khí d u m hóa l ng (LPG) - Yêu c u chung + T t c các b ph n ph i ư c nh v úng và k p ch t ch c ch n; + Không rò r LPG; + Không ư c có b ph n nào c a h th ng LPG nhô ra kh i b m t ngoài c a xe tr un p khí có th ư c nhô ra không quá 10mm; + Các b ph n c a h th ng LPG ph i cách ng x ho c ngu n nhi t tương t t 100mm tr lên tr khi các b ph n này ư c cách nhi t thích h p; - Yêu c u i v i bình ch a LPG: Theo ph l c 1.4, m c 1 4.14.1.3. i v i h th ng nhiên li u khí thiên nhiên nén (CNG) - Yêu c u chung + T t c các b ph n ph i ư c nh v úng và k p ch t ch c ch n; + Không rò r CNG; + Không ư c có b ph n nào c a h th ng CNG nhô ra kh i b m t ngoài c a xe tr un p khí có th ư c nhô ra không quá 10mm;
 16. + Các b ph n c a h th ng CNG ph i cách ng x ho c ngu n nhi t tương t t 100mm tr lên tr khi các b ph n này ư c cách nhi t thích h p; + T t c các b ph n c a h th ng CNG ư c l p trong khoang khách ho c khoang hành lý ph i ư c bao kín b i v b c kín khí; + L thoát c a v b c kín khí ph i thông v i môi trư ng bên ngoài xe không ư c hư ng vào vòm che bánh xe ho c các ngu n nhi t như ng x . - Yêu c u i v i bình ch a CNG: Theo ph l c 1.4, m c 2. 4.14.2. i v i h th ng i n - Dây d n i n ph i ư c b c cách i n và b t ch t v i thân xe; - Các gi c n i, công t c i n ph i b o m an toàn; - H p ng c quy ph i ư c l p tc nh ch c ch n. c quy ph i ư c k p ch t tránh xe d ch, phá h ng do rung ng. 4.14.3. i v i các ngu n phát nhi t Ph i th c hi n cách nhi t cho t t c các b ph n phát ra nhi t gây m t an toàn cho h th ng nhiên li u, h th ng i n và các b ph n d cháy khác. 4.14.4. Bình ch a cháy Ôtô ph i có ch l p m t ho c nhi u bình ch a cháy. Vi c b trí các bình ch a cháy ph i b o m thu n ti n khi s d ng, m t ch ph i c n gh ngư i lái; PH L C 1.1 CÁC CH TIÊU ÁNH GIÁ T M NHÌN C A NGƯ I LÁI ơn v o: mm
 17. PH L C 1.2 B TRÍ GH KHÁCH Lo L L 62cm H Lnh nh t L0nh nh t H 630 1250 400 ÷ 500 (T i vòm che bánh xe và n p ng cơ: H ≥ 350) PH L C 1.3 L P T GƯƠNG CHI U H U Vi c l p t gương chi u h u bên ngoài xe ph i phù h p v i nh ng yêu c u sau: 1. Yêu c u chung Xe ph i ư c l p ít nh t 02 gương lo i II (gương l p ngoài chính), m i gương l p m t bên xe. Ngoài ra có th l p thêm gương lo i IV (gương l p ngoài góc nhìn r ng) v i s lư ng gương tùy ý; riêng lo i xe có kh i lư ng toàn b không l n hơn 7,5 t n có th l p thêm lo i V (gương l p ngoài nhìn g n) v i s lư ng gương tùy ý. 2. Yêu c u v v trí l p gương 2.1. Gương ph i ư c l p v trí sao cho khi ng i ch lái xe bình thư ng, ngư i lái ph i nhìn rõ ràng ư ng hai bên v phía sau xe; 2.2. Gương ph i ư c nhìn th y qua c a s bên c nh ho c qua ph n ư c quét trên kính ch n gió b i g t mưa; 2.3. Khi xe y t i n u chi u cao c nh dư i c a gương so v i m t xe nh hơn 2m thì i m ngoài cùng c a gương không ư c nhô ra quá m t bên xe quá 200mm; 2.4. i v i gương lo i V: không có b ph n nào c a gương ho c v b o v có chi u cao so v i m t xe nh hơn 2m khi xe y t i. 3. Yêu c u v t m nhìn i v i gương lo i II (xem hình 1.3-1) 3.1. Gương l p ngoài bên trái xe ph i b o m cho ngư i lái nhìn th y ư c ph n m t ư ng n m ngang, ph ng, r ng ít nh t 2,5m k t i m ngoài cùng c a m t bên trái xe tr ra phía gi a ư ng và cách m t ngư i lái v phía sau xe t 10m v phía sau; 3.2. Gương l p ngoài bên ph i xe ph i b o m cho ngư i lái nhìn th y ư c ph n ư ng n m ngang, ph ng, r ng ít nh t 3,5m k t i m ngoài cùng c a m t bên ph i xe tr vào phía trong ư ng và cách m t ngư i lái v phía sau xe t 30m v phía sau. Ngoài ra ngư i lái cũng ph i
 18. nhìn th y ph n ư ng r ng t 0,75m tr lên kéo dài t i m cách m t ph ng th ng ng i qua m t ngư i lái 4m v phía sau. Hình 1.3-1 T m nhìn ngư i lái qua gương chi u h u 3.3. N u gương có m t vài b m t ph n x khác nhau thì ít nh t ph i có m t b m t phù h p v i yêu c u v t m nhìn nêu t i 3.1 và 3.2 nêu trên PH L C 1.4 YÊU C U I V I BÌNH CH A LPG HO C CNG 1. i v i bình ch a LPG 1.1. Bình ch a ph i là bình ã ư c ch ng nh n phù h p v i tiêu chuNn v bình ch a LPG; 1.2. Vi c l p t bình ch a ph i phù h p v i các yêu c u sau: - Bình ch a ph i l p t ch c ch n vào thân xe, không ư c l p trong khoang khách và khoang ng cơ, b o m an toàn khi ch u các tác ng bên ngoài và ư c thông gió h p lý. - Không ư c có ti p xúc gi a kim lo i v i kim lo i, tr các i m l p tc nh c a bình ch a. - Trong trư ng h p bình ch a và ng d n nhiên li u ư c t v trí có th ch u nh hư ng c a nhi t t ng x , b u gi m âm thì nó ph i ư c b o v b ng các v t li u cách nhi t thích h p. - C a thông hơi c a v b c kín khí (n u có) c a bình ch a t i nơi thoát ra kh i xe ph i hư ng xu ng dư i nhưng lu ng khí thông hơi không ư c hư ng vào vòm che bánh xe ho c các ngu n nhi t như ng x . 2. i v i bình ch a CNG 2.1. Bình ch a ph i là bình ã ư c c p ch ng nh n phù h p v i tiêu chuNn v bình ch a CNG; 2.2. Vi c l p t bình ch a ph i phù h p v i các yêu c u sau: - Bình ch a ph i ư c l p t ch c trên xe b o m an toàn khi ch u các tác ng bên ngoài và ư c thông gió h p lý, không ư c l p trong khoang ng cơ; - Không ư c có ti p xúc gi a kim lo i v i kim lo i, tr các i m l p tc nh c a bình ch a. PH N 2. YÊU C U K THU T RIÊNG I V I XE CHO NGƯ I TÀN T T TI P C N S D NG 5. Thu t ng nh nghĩa Ph n 2 này s d ng nh ng thu t ng nh nghĩa sau: 5.1. Bàn nâng xe (boarding lift): Bàn nâng l p trên xe ngư i dùng xe lăn có th lên xu ng xe;
 19. 5.2. C u lên xu ng xe (boarding ramp): Cơ c u l p trên xe t o thành c u ngư i dùng xe lăn có th lên xu ng xe; 5.3. C u lên xu ng xe di ng (portable ramp): Thi t b không ư c l p c nh trên xe, t o thành c u cho ngư i dùng xe lăn có th lên xu ng xe (C u lên xu ng xe di ng sau ây ư c g i t t là c u xe di ng); 5.4. tương ph n (contrast): S tương ph n v m c ánh sáng ph n x t b m t c a các b ph n ho c thi t b c a xe do s khác nhau v m u gi a chúng; 5.5. Th tĩnh (static test): Th nghi m theo quy nh t i 6.1.2.5; 5.6. Th ng (dynamic test): Th nghi m theo quy nh t i 6.1.2.6; 5.7. C a ra (exit): C a ra kh i xe, tr c a thoát khNn c p; 5.8. C a vào ưu tiên (Priority entrance): C a vào xe ti p c n v i khu v c sàn ưu tiên, phù h p v i m c 7.1.2.2, và không ư c b trí bên trái xe theo chi u ti n c a xe; 5.9. C a ra ưu tiên (Priority exit): C a ra kh i xe t khu v c sàn ưu tiên, phù h p v i m c 7.1.2.2, và không ư c b trí bên trái xe theo chi u ti n c a xe; 5.10. L i i d c (gangway): kho ng không gian b o m cho khách ti p c n gh t c a vào, ho c t gh n c a ra như nh nghĩa t i 5.7; l i i này không bao g m c u thang ho c kho ng không gian phía trư c gh /hàng gh cho khách ng i t i gh /hàng gh ó s d ng; 5.11. Thi t b quang h c (optical device): H th ng (g m gương, các màn hình ư c b trí thành m t chu i kín…) lái xe quan sát ư c các khu v c trong xe; 5.12. Xe lăn chu n (reference wheelchair): Xe lăn có ngư i ng i và có kích thư c như trong hình 3; 5.13. H th ng neo gi xe lăn (wheelchair restraint system): H th ng gi không cho xe lăn di chuy n trong ch xe lăn; 5.14. Ngư i dùng xe lăn (wheelchair user): Ngư i tàn t t s d ng xe lăn; 5.15. H th ng ai an toàn cho ngư i dùng xe lăn (wheelchair user restraint): h th ng gi ngư i dùng xe lăn ng i an toàn trên xe lăn; Hình 3. Xe lăn chu n 5.16. Gh (seat): Ch ng i dành cho khách, không bao g m gh c a lái xe ho c c a ngư i thu c t lái;
 20. 5.17. Gh ưu tiên (Priority seat): Ch ng i dành cho ngư i tàn t t ư c quy nh t i 7.2; 5.18. Chi u sâu b c lên xu ng (Deep): Kho ng cách t mép ngoài c a b c t i m t ng gi a b c v i b c li n k phía trên ho c v i sàn xe, ư c o theo phương n m ngang; 5.19. Khu v c c nh c a ra bào (Doorway aree): Khu v c g m các i m cách mép ngoài c a khuôn c a ra/vào không quá m t mét ư c o theo phương n m ngang; 5.20. B c lên xu ng ngoài (External step): B c lên xu ng th nh t c a c a vào ho c c a ra tính t m t xe; 5.21. H th ng h th p chi u cao xe (kneeling system): H th ng cho phép i u ch nh chi u cao xe so v i chi u cao bình thư ng khi xe ch y; 5.22. Chi u cao bình thư ng khi xe ch y (Normal height of travel): Chi u cao do nhà s n xu t xe quy nh cho xe khi ch y bình thư ng; 5.23. Khu v c sàn ưu tiên (Priority floor area): Khu v c sàn không có v t c n và có di n tích không nh hơn 35% t ng di n tích sàn c a xe; 5.24. T ng di n tích sàn (Total floor area): Toàn b di n tích sàn c a xe, ho c i v i xe khách hai t ng là t ng di n tích sàn c a t ng m t tr cabin, vòm che bánh xe, khoang b c lên xu ng, l ng c u thang bên trong ho c m i kho ng tr ng quy nh dành cho hành lý. 6. Yêu c u v kh năng ti p c n c a xe lăn 6.1. Ch xe lăn 6.1.1. Yêu c u chung 6.1.1.1. Xe ph i có ít nh t m t ch xe lăn. 6.1.1.2. i v i xe hai t ng, ch xe lăn ph i ư c b trí t ng m t. 6.1.1.3. Ch xe lăn ph i phù h p v i yêu c u nêu t i 6.1.2. Riêng i v i khu v c trên xe ư c thi t k phù h p cho vi c ch khách ng và không có dây ai an toàn cho khách theo quy nh, ch xe lăn ch c n phù h p v i yêu c u c n nêu t i 6.1.3. 6.1.2. Yêu c u i v i ch xe lăn quay m t v p hía trư c 6.1.2.1. Ch xe lăn trong xe ph i phù h p v i nh ng yêu c u sau: 6.1.2.1.1. Kích thư c nh nh t: a. Chi u dài theo chi u d c xe: 1300mm; b. Chi u r ng theo chi u ngang xe: 750mm; c. Chi u cao tính t sàn xe: 1500mm. 6.1.2.1.2. Ch xe lăn ph i ch a ư c m t xe lăn có m t ngư i ng i quay m t v phía trư c xe. 6.1.2.1.3. Có h th ng neo gi xe lăn phù h p v i vi c dùng xe lăn. 6.1.2.1.4. Có h th ng ai an toàn cho ngư i dùng xe lăn trong ó có ít nh t m t dây ai c nh xương hông (dây ai ngang th t lưng) và hai i m neo ai c nh; dây ai này ư c thi t k và c u t o s d ng như dây ai an toàn theo TCVN 7001-2002. 6.1.2.1.5. H th ng ai an toàn cho ngư i dùng xe lăn ho c h th ng neo gi xe lăn ph i có kh năng c i dây ai ho c m b ph n neo gi a xe lăn d dàng trong trư ng h p khNn c p. 6.1.2.1.6. H th ng neo gi xe lăn ph i phù h p v i yêu c u a, ho c yêu c u b. dư i ây:
Đồng bộ tài khoản