Quyết định số 14/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
5
download

Quyết định số 14/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt 10 chuẩn đo lường quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2006/Q -TTG Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2006 QUY T NNH PHÊ DUY T 10 CHU N O LƯ NG QU C GIA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh o lư ng ngày 06 tháng 10 năm 1999; Căn c Ngh nh s 06/2002/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh o lư ng; Căn c Quy t nh s 165/2004/Q -TTg ngày 21 tháng 9 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch phát tri n chu n o lư ng qu c gia giai o n 2004 - 2010; Xét ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t 10 chu n o lư ng qu c gia 1. 04 i lư ng cơ b n: a) dài: - Tên chuNn o lư ng: Ngu n bư c sóng chuNn Laser He - Ne 633 nm n nh t n s b ng I- t. S hi u: 206. Ký, mã hi u: WINTER Model 100. b) Kh i lư ng: - Tên chuNn o lư ng : Qu cân chuNn 1kg. S hi u: VIE 982100/2. Ký, mã hi u: VIE 982100/2. c) Th i gian - T n s : - Tên chuNn o lư ng : ng h nguyên t Cesium. S hi u: 3608A01233. Ký, mã hi u : HP5071A. d) Nhi t :
  2. Tên chuNn o lư ng : T h p chuNn qu c gia v nhi t , g m: - Các i m chuNn nhi t : + i m ba c a nư c tinh khi t. S hi u: 9-1153; 9-1154; 9-1155. Ký, mã hi u: TPW-5901. + i m ba c a thu ngân tinh khi t. S hi u: Hg-00008. Ký, mã hi u: 5900A. + i m nóng ch y c a Gali tinh khi t. S hi u: Ga-43036. Ký, mã hi u: 5943. + i m ông c c a thi c tinh khi t. S hi u: Sn-05025; Sn-05045. Ký, mã hi u: 5905. + i m ông c c a k m tinh khi t. S hi u: Zn-06029, Zn-06046. Ký, mã hi u: 5906. - H th ng c u o chính xác cao: +C u ot s i n tr . S hi u: 005844103. Ký, mã hi u: F900/AS2-J-D-AVS AC. + i n tr chuNn AC/DC. S hi u: 280369 (25 ); 6419/04 (100 ). Ký, mã hi u: 5685A. + Nhi t k i n tr chuNn Platin. S hi u: SPRT-1355; SPRT-1357. Ký, mã hi u: 5681. 2. 06 i lư ng d n xu t a) Áp su t: G m hai chuNn o lư ng: - Tên chuNn o lư ng th nh t: Áp k piston khí. S hi u: 58784. Ký, mã hi u: RUSKA Model 2465A-754. - Tên chuNn o lư ng th hai : Áp k piston. S hi u: 49915. Ký, mã hi u: RUSKA Model 2485-930D.
  3. b) c ng: - Tên chuNn o lư ng : Máy chuNn c ng HNG-250 thang o HRC. S hi u: 030-78. Ký, mã hi u: HNG-250. c) Dung tích: - Tên chuNn o lư ng : H th ng ChuNn o lư ng qu c gia v Dung tích. S hi u: V05.01. Ký, mã hi u: CQG-DT. d) Lưu t c th tích ch t l ng: - Tên chuNn o lư ng : H th ng ChuNn o lư ng qu c gia v Lưu t c th tích ch t l ng. S hi u: V05.02. Ký, mã hi u: CQG-LTTTCL. ) Công su t i n t n s công nghi p: G m hai chuNn o lư ng: - Tên chuNn o lư ng th nh t: B chuy n i công su t 1 pha. S hi u: 23028. Ký, mã hi u: C1-2. - Tên chuNn o lư ng th hai : C u so Công su t - i n năng 3 pha. S hi u: 20783. Ký, mã hi u: KOM 200.3. e) Năng lư ng i n t n s công nghi p: G m hai chuNn o lư ng: - Tên chuNn o lư ng th nh t : B chuy n i công su t 1 pha. S hi u: 23028. Ký, mã hi u: C1-2. - Tên chuNn o lư ng th hai : C u so Công su t - i n năng 3 pha. S hi u: 20783. Ký, mã hi u : KOM 200.3. i u 2. Trách nhi m duy trì, b o qu n và khai thác chu n o lư ng qu c gia B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m duy trì, b o qu n và khai thác chuNn o lư ng qu c gia nh m b o m tính th ng nh t, liên k t và chính xác c a chuNn. i u 3. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  4. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản