Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND về việc hủy bỏ một số nội dung Chỉ thị số 05/2003/CT-UB ngày 20/01/2003 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU NG NGÃI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 14/2006/Q -UBND Qu ng Ngãi, ngày 03 tháng 03 năm 2006 QUY T Đ NH HU B M T S N I DUNG CH TH S 05/2003/CT-UB NGÀY 20/01/2003 C A UBND T NH QU NG NGÃI V VI C TH C HI N M T S BI N PHÁP C P BÁCH H N CH TAI N N GIAO THÔNG TRÊN Đ A BÀN T NH QU NG NGÃI Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND ngày 03/12/2004; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02/7/2002; Căn c Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19/02/2003 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b và Ngh nh s 92/2003/N -CP ngày 13/8/2003 c a Chính ph v s a i, b sung kho n 3 i u 41 c a Ngh nh s 15; Căn c Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; Theo ngh c a Giám c S Tư pháp t i T trình s 45/TTr-STP ngày 22/02/2006 v vi c hu b m t s n i dung trái pháp lu t c a Ch th s 05/2003/CT-UB ngày 20/01/2003, QUY T NNH: i u 1. Hu b m t s n i dung trái pháp lu t quy nh t i Ch th s 05/2003/CT-UB ngày 20/01/2003 c a UBND t nh Qu ng Ngãi v vi c th c hi n m t s bi n pháp c p bách h n ch tai n n giao thông trên a bàn t nh Qu ng Ngãi như sau: - Hu b n i dung quy nh "Nghiêm c m đi xe dàn hàng ngang hai xe tr lên ch y cùng t c đ trên m t đo n đư ng dài t 50m tr lên” t i i m a, kho n 1; - Hu b n i dung quy nh "Theo m c cao nh t c a khung hình ph t ti n áp d ng cho hành vi đó; các cơ quan có th m quy n x ph t không đư c mi n, gi m khi x ph t các hành vi vi ph m dư i b t kỳ lý do nào” nêu t i kho n 2; - Hu b n i dung quy nh "Th m quy n x lý vi ph m c a Giám đ c S Giao thông v n t i” t i kho n 4. i u 2. Giao Công an t nh Qu ng Ngãi ph i h p v i S Tư pháp, Ban an toàn giao thông t nh và các S , Ban, ngành có liên quan nghiên c u n i dung Ngh nh s 152/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy nh v x lý vi ph m hành
  2. chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b và quy nh pháp lu t hi n hành tham mưu, xu t y ban nhân t nh ban hành văn b n pháp lu t v lĩnh v c giao thông ư ng b trong th i gian t i. i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c Công an t nh, Giám c S Tư pháp, Thư ng tr c Ban an toàn giao thông t nh, th trư ng các S , Ban, ngành có liên quan và Ch t ch UBND các huy n, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Kim Hi u
Đồng bộ tài khoản