Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
66
lượt xem
8
download

Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p -T do -H nh phúc S : 14/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH THÔNG TIN, D N Ư NG, GIÁM SÁT HÀNG KHÔNG DÂN D NG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a V trư ng V V n t i và C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch thông tin, d n ư ng, giám sát hàng không dân d ng". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 39/2005/Q -BGTVT ngày 26 tháng 8 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành “Quy ch công tác thông tin, d n ư ng, giám sát hàng không dân d ng ”. i u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - B Bưu chính vi n thông; - B Qu c phòng; - Các Th trư ng B GTVT; H Nghĩa Dũng - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; Website Chính ph ; - Lưu VT, VT i (3). QUY CH THÔNG TIN, D N Ư NG, GIÁM SÁT HÀNG KHÔNG DÂN D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 14 /2007/Q -BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng
 2. 1. Quy ch này quy nh v vi c cung c p d ch v thông tin, d n ư ng, giám sát hàng không; h th ng k thu t, trang b , thi t b thông tin, d n ư ng, giám sát hàng không; cơ s cung c p d ch v thông tin, d n ư ng, giám sát hàng không; nhân viên thông tin, d n ư ng, giám sát hàng không; s d ng t n s vô tuy n i n thu c nghi p v hàng không; ki m tra m t t và bay ki m tra, hi u chuNn h th ng k thu t, thi t b d n ư ng, giám sát hàng không; trách nhi m c a t ch c, cá nhân có liên quan n d ch v thông tin, d n ư ng, giám sát hàng không. 2. Quy ch này áp d ng i v i các hãng hàng không, ngư i khai thác tàu bay, doanh nghi p tham gia cung c p d ch v thông tin, d n ư ng, giám sát hàng không, cơ s cung c p d ch v thông tin, d n ư ng, giám sát hàng không, nhân viên thông tin, d n ư ng, giám sát hàng không và các t ch c, cá nhân khác có liên quan n d ch v thông tin, d n ư ng, giám sát hàng không. i u 2. Quy ư c vi t t t Trong Quy ch này, các ch vi t t t dư i ây ư c hi u như sau: 1. AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network): M ng vi n thông c nh hàng không. 2. AIDC (Air Traffic Service Inter-facility Data Communication): Liên l c d li u gi a các phương ti n thu c d ch v không lưu. 3. AMHS (Air Traffic Service Message Handling System): H th ng x lý i n văn d ch v không lưu. 4. ATN (Aeronautical Telecommunication Network): M ng vi n thông hàng không. 5. ATIS (Automatic Terminal Information Service): D ch v thông báo t ng t i khu v c sân bay. 6. AMSS (Automatic Message Switching System): H th ng chuy n i n văn t ng. 7. AIRAC (Aeronautical Information Regulation and control): Ki m soát và i u ch nh tin t c hàng không. 8. ATS/DS (Air Traffic Service/Direct Speech): Liên l c tr c tho i không lưu. 9. AIS (Aeronautical Information Service): D ch v thông báo tin t c hàng không. 10. CNS (Communication Navigation Surveillance): Thông tin, d n ư ng, giám sát hàng không. 11. CPDLC (Controller Pilot Data link Communication): Liên l c d li u gi a t lái và ki m soát viên không lưu. 12. DME (Distance Measuring Equipment): Thi t b o c ly b ng vô tuy n. 13. FDP (Flight Plan Data Processing): X lý d li u k ho ch bay.
 3. 14. GBAS (Ground based Augmentation System): H th ng tăng cư ng chính xác c a tín hi u v tinh d n ư ng, t trên m t t. 15. GP (Glide Path): ài ch góc h cánh thu c h th ng ILS. 16. HF (High Frequency): Sóng ng n. 17. ICAO (International Civil Aviation Organization): T ch c Hàng không dân d ng qu c t . 18. ILS (Instrument Landing System): H th ng h cánh b ng thi t b . 19. LLZ (Localizer): ài ch hư ng h cánh thu c h th ng ILS. 20. MM (Middle Marker): ài ch m c vô tuy n gi a. 21. NOTAM (Notice to Airman): i n văn thông báo tin t c hàng không. 22. NDB (Non Directional radio Beacon): ài d n ư ng vô hư ng. 23. OM (Outer Marker): ài ch m c vô tuy n ngoài. 24. PSR (Primary Surveillance Radar): Ra a giám sát sơ c p. 25. RDP (Radar Data Processing): X lý d li u ra a. 26. SSB (Single Side Band): ơn biên. 27. SSR (Secondary Surveillance Radar): Ra a giám sát th c p. 28. UTC (Universal Time Coordination): Gi qu c t . 29. VHF (Very High Frequency): Sóng c c ng n. 30. VOR (Very high Frequency Omnidirectional radio Range): ài d n ư ng a hư ng sóng c c ng n. 31. WGS-84 (World Geodetic System): H t a toàn c u. i u 3. Gi i thích thu t ng Trong Quy ch này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "B o dư ng" là vi c ki m tra ánh giá, v sinh công nghi p, hi u ch nh ho c thay th b ph n không tiêu chuNn khai thác. 2. "C i ti n" là s thay i c a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ho c b ph n c a h th ng k thu t, trang b , thi t b ó phù h p v i tiêu chuNn ã phê chuNn. 3. "Cơ s ki m soát ti p c n" là m t ơn v có ch c năng cung c p d ch v ki m soát không lưu i v i các chuy n bay có ki m soát i ho c n m t ho c nhi u sân bay.
 4. 4. "Cơ s i u hành bay" là các trung tâm ki m soát ư ng dài, cơ s ki m soát ti p c n, ài ki m soát t i sân bay, b ph n ki m soát m t t. 5. "Ch danh a i m" là nhóm mã 04 ch cái l p theo quy t c c a T ch c Hàng không dân d ng qu c t và ư c ch nh ký hi u v trí c a m t ài c nh hàng không. 6. " ài ki m soát t i sân bay" là m t ơn v có ch c năng cung c p d ch v ki m soát không lưu i v i ho t ng bay t i sân bay. 7. " chính xác" là m c phù h p gi a giá tr d oán ho c giá tr o ư c và giá tr th c. 8. "Gi y phép khai thác h th ng k thu t, thi t b " là văn b n ch ng nh n các h th ng k thu t, thi t b CNS áp ng i u ki n m b o an toàn cho ho t ng bay khi ưa vào khai thác. 9. "H th ng k thu t, trang b , thi t b CNS" là h th ng k thu t, trang b , thi t b ang ư c s d ng, s n sàng ưa vào s d ng cung c p d ch v CNS. 10. "Liên l c không - a" là liên l c hai chi u gi a các tàu bay v i các ài ho c các a i m trên m t t. 11. "M ng vi n thông c nh hàng không" là h th ng toàn c u các m ng vi n thông c nh hàng không, thu c d ch v thông tin c nh hàng không, trao i i n văn, d li u k thu t s gi a các ài c nh hàng không có cùng ho c tương thích v c tính thông tin. 12. "M c s n sàng" là t s gi a th i gian khai thác th c t và th i gian khai thác theo quy nh. 13. "Nhi u có h i" là nhi u làm nguy h i n ho t ng c a nghi p v vô tuy n i n h p pháp ho c c n tr , làm gián o n d ch v vô tuy n i n ang ư c phép khai thác. 14. "Ph t n s vô tuy n i n" là dãy các t n s c a sóng vô tuy n i n. 15. "Sóng vô tuy n i n" là các sóng i n t có t n s th p hơn ba nghìn gigahéc (3000 GHz) truy n lan trong không gian không có d n sóng nhân t o. 16. "S a ch a" là ph c h i h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS t tình tr ng ho t ng bình thư ng phù h p v i tiêu chuNn ã phê chuNn. 17. "S a ch a l n" là vi c s a ch a mà n u th c hi n không thích h p có th gây nh hư ng b t l i t i b n c u trúc, c tính k thu t, tính năng, quá trình ho t ng ho c các phNm ch t khác c a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS, làm nh hư ng n an toàn ho t ng bay; ho c là m t d ng s a ch a không ư c th c hi n theo các thông l bình thư ng ho c không th th c hi n b ng các phương th c cơ b n.
 5. 18. "Thông báo b t bu c" là các quy t nh ho c ch th c a các cơ quan qu n lý nhà nư c ho c thông báo c a các nhà s n xu t, b t bu c th c hi n i v i h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS. 19. "Thông báo t ng t i khu v c sân bay" là vi c cung c p cho tàu bay ang h cánh, c t cánh v thông tin hi n hành m t cách thư ng xuyên 24 gi /ngày ho c m t ph n th i gian quy nh trong ngày, b ng ư ng truy n d li u ho c b ng tho i phát thanh l p i l p l i liên t c. 20. "Tính toàn v n" là m c m b o mà m t d li u hàng không và giá tr c a nó không b m t ho c b thay i so v i d li u g c ho c d li u b sung ã ư c phép. 21. "Trung tâm ki m soát ư ng dài" là m t ơn v có ch c năng cung c p d ch v ki m soát không lưu i v i các chuy n bay có ki m soát, trong vùng ki m soát thu c ph m vi trách nhi m c a mình. Chương 2 TRANG BN, THI T BN CNS; CƠ S CUNG C P DNCH V CNS; S D NG DNCH V CNS i u 4. Công b thông tin v h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam th ng nh t qu n lý và công b thông tin v tính năng, thông s liên quan n khai thác c a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS. i u 5. Tiêu chu n h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS 1. H th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ph i áp ng tiêu chuNn do C c Hàng không Vi t Nam quy nh ho c th a nh n phù h p v i tiêu chuNn c a ICAO. 2. Trong trư ng h p b nh hư ng b i a hình nơi l p t h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS, tùy t ng trư ng h p mà C c Hàng không Vi t Nam cho phép khai thác h th ng k thu t, trang b , thi t b v i i u ki n h n ch . 3. C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam thông báo s khác bi t gi a tiêu chuNn i v i h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS c a Vi t Nam và c a ICAO. i u 6. B o v an toàn h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS 1. B o v an toàn h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS và an ninh thông tin là trách nhi m c a cơ quan nhà nư c, t ch c và cá nhân. 2. Doanh nghi p, cơ s cung c p d ch v CNS ph i áp d ng các bi n pháp m b o an toàn i v i h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS c a mình. i u 7. L p t, c i t o, nâng c p h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS 1. Vi c l p t, c i t o, nâng c p h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ph i tuân theo k ho ch phát tri n h th ng cung c p d ch v b o m ho t ng bay, áp ng
 6. yêu c u th c ti n ph c v ho t ng bay và ph i ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n. 2. H th ng k thu t, trang b , thi t b CNS nh p khNu ph i m b o tiêu chuNn tương thích i n t , quy ho ch ph t n s theo quy nh c a pháp lu t v t n s vô tuy n i n. i u 8. L p t và khai thác h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS trên tàu bay 1. Tàu bay dân d ng Vi t Nam ph i ư c l p t h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS phù h p v i tiêu chuNn do C c Hàng không Vi t Nam quy nh ho c th a nh n phù h p v i tiêu chuNn c a ICAO. 2. Tàu bay dân d ng nư c ngoài ho t ng trong vùng tr i Vi t Nam và vùng thông báo bay do Vi t Nam qu n lý ph i ư c l p t các h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS phù h p v i tiêu chuNn c a ICAO. 3. Vi c khai thác h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS trên tàu bay tuân th theo quy nh v khai thác tàu bay. i u 9. Tài li u khai thác, b o dư ng h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS 1. Doanh nghi p tham gia cung c p d ch v CNS có trách nhi m xây d ng, ban hành tài li u khai thác, b o dư ng h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS theo quy nh; trư ng h p h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ư c s n xu t nư c ngoài thì có th s d ng tài li u c a nhà s n xu t h th ng k thu t, trang b , thi t b ó; tài li u khai thác h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ph i có b n ti ng Vi t. 2. Khi có thay i k t c u, s a ch a l n h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS thì doanh nghi p tham gia cung c p d ch v CNS ph i s a i, b sung tài li u khai thác, b o dư ng cho phù h p. i u 10. Mã s , a ch k thu t h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS 1. Mã s , a ch k thu t c a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ư c quy nh th ng nh t trong toàn ngành hàng không dân d ng Vi t Nam, phù h p v i vi c phân b và tiêu chuNn c a ICAO, bao g m: a) a ch 24 bít tàu bay mang qu c t ch Vi t Nam; b) Ch danh a i m m ng AFTN; c) a ch u cu i m ng AFTN; d) a ch u cu i AMHS m ng ATN; ) a ch u cu i CPDLC;
 7. e) Mã nh n d ng ài d n ư ng vô tuy n; g) Mã nh n d ng h th ng ra a giám sát sơ c p PSR, h th ng ra a giám sát th c p SSR, h th ng x lý d li u ra a RDP, h th ng x lý d li u k ho ch bay FDP. 2. Mã s , a ch k thu t c a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS do C c Hàng không Vi t Nam c p theo ngh c a doanh nghi p tham gia cung c p d ch v CNS, c a ngư i khai thác tàu bay mang qu c t ch Vi t Nam. 3. C c Hàng không Vi t Nam l p s ăng ký mã s , a ch k thu t c a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS và thông báo cho ICAO. i u 11. Thi t l p kênh thông tin liên l c hàng không Vi c thi t l p kênh thông tin và ư ng truy n d n sau ây ph i ư c C c Hàng không Vi t Nam cho phép: 1. Kênh thông tin liên l c: tr c tho i không lưu ATS/DS, vi n thông c nh hàng không AFTN, liên l c i n văn d ch v không lưu AMHS, liên l c d li u gi a các phương ti n thu c d ch v không lưu AIDC; 2. ư ng truy n d n ph c v i u khi n xa các ài thu phát VHF không- a, truy n d n d li u ra a c a các h th ng ra a giám sát sơ c p, th c p, truy n d n d li u giám sát t ng ph thu c ADS và liên l c CPDLC. i u 12. K t n i s d ng thông tin, d li u trên kênh thông tin liên l c hàng không 1. Vi c k t n i s d ng thông tin, d li u trên các kênh thông tin liên l c, h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS gi a các t ch c trong ngành hàng không dân d ng Vi t Nam ư c th c hi n ph c v cho qu n lý ho t ng bay. 2. Vi c k t n i s d ng thông tin, d li u trên kênh thông tin liên l c, h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS gi a các t ch c trong ngành hàng không dân d ng Vi t Nam và các t ch c ngoài ngành ch ư c th c hi n ph c v cho công tác qu n lý, s d ng vùng tr i, m b o an ninh qu c phòng, qu n lý ho t ng bay. 3. Vi c k t n i quy nh t i kho n 1 và 2 i u này ph i ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n, tr trư ng h p k t n i gi a các cơ s cung c p d ch v trong cùng m t doanh nghi p cung c p d ch v b o m ho t ng bay. i u 13. Thuê phương ti n vi n thông ph c v cho d ch v CNS Các doanh nghi p tham gia cung c p d ch v CNS ư c phép thuê các phương ti n, d ch v vi n thông c a các nhà cung c p khác ho t ng. Các phương ti n, d ch v thuê ph i áp ng các yêu c u v chính xác, tính toàn v n và m c s n sàng c a d ch v b o m ho t ng bay. i u 14. Th i gian s d ng i v i h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS
 8. 1. H th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ph i s d ng th ng nh t gi UTC. 2. M t ngày g m 24 gi , b t u t 00.01 và ư c cài t như sau: a) i v i thi t b liên l c tho i, i n văn, d li u: g m 06 ch s , hai ch s u hi n th ngày trong tháng, 04 ch s còn l i hi n th gi và phút UTC; b) i v i các thi t b khác: g m 04 ch s hi n th gi và phút UTC. i u 15. Täa c a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS 1. V trí phát sóng c a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ư c xác nh và công b theo h t a toàn c u (WGS-84). Vi c o c, xác nh t a ph i do t ch c có ch c năng phù h p th c hi n. 2. Yêu c u v c p chính xác c a d li u t a công b c a t ng lo i h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS tuân th theo tiêu chuNn t i Ph ư c 15 c a Công ư c v hàng không dân d ng qu c t - D ch v thông báo tin t c hàng không. 3. C c Hàng không Vi t Nam phê duy t và công b d li u t a c a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS. i u 16. Ghi, lưu tr thông tin cung c p d ch v CNS 1. Cơ s cung c p d ch v CNS ph i có h th ng k thu t, trang b , thi t b ghi và lưu tr chính xác, y thông tin v các cu c liên l c tho i, liên l c d li u, d li u và hình nh c a các d ch v do mình cung c p. Th i gian lưu tr như sau: a) T i thi u là 30 ngày i v i các kênh: liên l c không - a b ng tho i và d li u CPDLC ph c v i u hành bay; liên l c tr c tho i không lưu (kênh riêng, i n tho i); liên l c d li u gi a các cơ s i u hành bay và gi a các cơ s i u hành bay v i các cơ quan khác có liên quan n ho t ng bay ư c n nh trong tài li u hư ng d n khai thác c a cơ s i u hành bay; liên l c c nh hàng không AFTN và liên l c i n văn d ch v không lưu AMHS; b) T i thi u là 15 ngày i v i: d li u, hình nh nh n ư c t các h th ng ra a giám sát sơ c p, ra a giám sát th c p, giám sát t ng ph thu c ph c v cho d ch v i u hành bay và giám sát ho t ng bay. 2. Trong trư ng h p các cu c liên l c, d li u và hình nh lưu tr có liên quan n vi c i u tra tai n n và s c thì th i h n lưu tr ư c kéo dài và do cơ quan i u tra n nh trư c khi h t th i h n quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Ngoài quy nh t i kho n 1 và 2 i u này, vi c lưu tr tài li u ph i theo quy nh c a pháp lu t v lưu tr . i u 17. Thi t b d phòng
 9. 1. H th ng k thu t, trang b , thi t b CNS vô tuy n i n hàng không t i thi u ph i có c u hình kép ho c thi t b d phòng c l p thay th khi thi t b chính không m b o ho t ng bình thư ng. 2. Thi t b d phòng ph i áp ng tính năng, tiêu chuNn k thu t như thi t b chính và b o m s n sàng ho t ng. i u 18. Ngu n i n chính và d phòng 1. Cơ s cung c p d ch v CNS ph i b trí ngu n i n chính và d phòng cho h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS. Ngu n i n chính và d phòng ph i tuân theo tiêu chuNn c a nhà s n xu t h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS và theo yêu c u d ch v b o m ho t ng bay. 2. i v i h th ng k thu t, trang b , thi t b i u hành bay t i cơ s i u hành bay, ngu n i n ph i là ngu n i n liên t c, không ng t. 3. i v i h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS không thu c quy nh t i kho n 2 i u này, vi c chuy n i t ngu n i n chính sang ngu n i n d phòng ph i ư c th c hi n t ng; th i gian chuy n i t i a c a t ng lo i h th ng k thu t, trang b , thi t b ph i tuân theo tiêu chuNn quy nh t i Ph ư c 14 c a Công ư c v hàng không dân d ng qu c t và theo yêu c u c a d ch v b o m ho t ng bay. i u 19. Các tài li u ph i có t i cơ s cung c p d ch v CNS Cơ s cung c p d ch v CNS ph i b o m có các tài li u sau ây v i n i dung y và ang còn hi u l c : 1. Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam, Pháp l nh Bưu chính Vi n thông, Ngh nh v qu n lý ho t ng bay, Quy ch không lưu hàng không dân d ng Vi t Nam, Quy ch thông tin, d n ư ng, giám sát hàng không dân d ng, Quy ch thông báo tin t c hàng không, Quy ch tìm ki m c u n n hàng không dân d ng; 2. Gi y phép khai thác h th ng k thu t, thi t b CNS; 3. Gi y phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n do C c T n s vô tuy n i n thu c B Bưu chính, Vi n thông c p cho thi t b thu - phát sóng vô tuy n i n; 4. Tài li u hư ng d n khai thác, b o dư ng, s a ch a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS; tài li u ghi chép khai thác, b o dư ng, s a ch a; biên b n k thu t, th ng kê k thu t, báo cáo k thu t; 5. Tài li u tiêu chuNn và khuy n cáo th c hành v các h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS c a ICAO. i u 20. B o dư ng, s a ch a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS 1. H th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ph i ư c b o dư ng, s a ch a theo úng tài li u hư ng d n b o dư ng, s a ch a quy nh t i i u 9 c a Quy ch này.
 10. 2. Cơ s cung c p d ch v CNS ph i t ch c b ph n b o dư ng, s a ch a ho c thuê b o dư ng, s a ch a trên cơ s h p ng b ng văn b n v i t ch c b o dư ng, s a ch a; t ch c giám sát quy trình b o dư ng, s a ch a theo quy nh trong tài li u hư ng d n b o dư ng, s a ch a và duy trì tiêu chuNn, thông s k thu t ghi trong gi y phép khai thác h th ng k thu t, thi t b . 3. Vi c s a ch a l n các h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ch ư c th c hi n cơ s b o dư ng, s a ch a CNS ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n. 4. Thi t b o lư ng, ki m chuNn ph c v công tác ki m tra, b o dư ng, s a ch a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ph i ư c ki m nh, hi u chuNn theo quy nh c a pháp lu t v o lư ng. i u 21. Gi y phép khai thác c a cơ s cung c p d ch v CNS 1. Cơ s cung c p d ch v CNS ph i ư c C c Hàng không Vi t Nam c p gi y phép khai thác. 2. i u ki n c p gi y phép khai thác cho cơ s cung c p d ch v CNS bao g m: a) Có t ch c b máy cung c p d ch v CNS phù h p; b) Có h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS, có gi y phép khai thác theo quy nh; c) Có nhân viên CNS, có gi y phép nhân viên hàng không theo quy nh; d) Có tài li u hư ng d n khai thác, b o dư ng, s a ch a phù h p; 3. Doanh nghi p tham gia cung c p d ch v CNS ph i g i n C c Hàng không Vi t Nam h sơ ngh c p Gi y phép khai thác cơ s cung c p d ch v CNS, bao g m các tài li u sau ây: a) ơn ngh c p Gi y phép khai thác cơ s cung c p d ch v CNS bao g m các thông tin: Tên, a ch doanh nghi p tham gia cung c p d ch v CNS ngh c p; tên, a ch c a cơ s cung c p d ch v CNS; m c ích, ph m vi, phương th c cung c p d ch v CNS; b) Báo cáo v t ch c b máy, cơ s h t ng, h th ng k thu t, trang b , thi t b ; c) Danh sách nhân viên CNS, h th ng k thu t, thi t b ư c c p gi y phép; d) H th ng tài li u hư ng d n khai thác; ) Biên lai ho c gi y t xác nh n vi c n p l phí. 4. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n h sơ, C c Hàng không Vi t Nam thNm nh h sơ, ki m tra th c t t i cơ s và quy t nh vi c c p Gi y phép khai thác cho cơ s cung c p d ch v CNS. Trong trư ng h p t ch i ơn ngh thì ph i thông báo b ng văn b n cho ngư i ngh bi t và nêu rõ lý do. Trong quá trình thNm nh, ki m
 11. tra, C c Hàng không Vi t Nam có quy n yêu c u ngư i n p h sơ b sung nh ng tài li u liên quan ho c gi i trình tr c ti p. 5. Th i h n hi u l c c a Gi y phép khai thác c a cơ s cung c p d ch v CNS là 5 năm. 6. Gi y phép khai thác c a Cơ s cung c p d ch v CNS b thu h i trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Cơ s cung c p d ch v CNS không còn áp ng i u ki n ho t ng; b) Vi ph m nghiêm tr ng quy nh c a pháp lu t v cung c p d ch v CNS. i u 22. Cơ s b o dư ng, s a ch a, l p t h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS Cơ s b o dư ng, s a ch a, l p t h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ph i áp ng các i u ki n sau ây: 1. Có i ngũ nhân viên b o dư ng, s a ch a, l p t, ki m tra ch t lư ng h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ư c ào t o, hu n luy n, có ch ng ch chuyên môn phù h p; 2. Có nhà xư ng b o m tiêu chuNn v không gian, nhi t , môi trư ng, ánh sáng và ti ng n; 3. Có thi t b o lư ng, d ng c , phương ti n, nguyên v t li u, ph tùng thay th y theo quy nh c a nhà s n xu t h th ng k thu t, trang b , thi t b ; 4. Có tài li u hư ng d n b o dư ng, s a ch a, l p t h th ng k thu t, trang b , thi t b; 5. Có h th ng ghi, th ng kê, lưu tr biên b n k thu t, báo cáo k thu t; 6. Có phương ti n và phương án phòng cháy, ch a cháy t i ch . i u 23. Ghi thông tin v b o dư ng, s a ch a, c i ti n h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS 1. Vi c b o dư ng, s a ch a, c i ti n h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ph i ư c ghi y , rõ ràng trong nh t ký ho c b ng hình th c lưu tr khác. 2. B n ghi thông tin v b o dư ng, s a ch a, c i ti n h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ph i có các n i dung sau ây: a) Ngày b o dư ng, s a ch a, c i ti n; b) Tình tr ng c a h th ng k thu t, trang b , thi t b ;
 12. c) N i dung, bi n pháp ã b o dư ng, s a ch a, c i ti n; d) Vi c th c hi n các thông báo b t bu c. 3. Khi chuy n giao h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS t b ph n khai thác này sang b ph n khai thác khác ph i chuy n kèm h sơ, tài li u, b n ghi thông tin liên quan n h th ng k thu t, trang b , thi t b ó. 4. Thông tin, d li u v b o dư ng, s a ch a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ph i ư c lưu tr dài h n. i u 24. Thông báo tình tr ng ho t ng c a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS 1. Doanh nghi p tham gia cung c p d ch v CNS, cơ s cung c p d ch v CNS có trách nhi m sau ây: a) Thông báo v tình tr ng ho t ng c a các h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS cho cơ s thông báo tin t c hàng không, cơ s i u hành bay có liên quan theo Quy ch thông báo tin t c hàng không; b) Trong trư ng h p h th ng k thu t, trang b , thi t b d n ư ng vô tuy n, h th ng èn tín hi u t i sân bay ph c v cho vi c ti p c n, c t cánh, h cánh ho t ng không bình thư ng, ph i thông báo ngay cho ài ki m soát t i sân bay và cơ s ki m soát ti p c n. 2. T ch c s d ng d ch v CNS có trách nhi m sau ây: a) Thông báo ngay cho các cơ s i u hành bay có liên quan tr c ti p v tình tr ng b t thư ng c a các d ch v CNS; trong trư ng h p này, ngay sau khi tàu bay h cánh, ngư i ch huy tàu bay ph i báo cáo cho phòng th t c bay theo Quy ch thông báo tin t c hàng không; b) Báo cáo v i C c Hàng không Vi t Nam, thông báo cho doanh nghi p tham gia cung c p d ch v CNS có liên quan v ch t lư ng d ch v CNS trong trư ng h p b t thư ng. i u 25. Báo cáo tình tr ng k thu t c a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS 1. Doanh nghi p tham gia cung c p d ch v CNS có trách nhi m báo cáo v i C c Hàng không Vi t Nam v tình tr ng k thu t c a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS trong trư ng h p sau ây: a) Có s c , tai n n tàu bay liên quan n cơ s cung c p d ch v CNS; b) Theo yêu c u c a C c Hàng không Vi t Nam. 2. Vi c báo cáo quy nh t i kho n 1 i u này th c hi n theo m u do C c Hàng không Vi t Nam ban hành.
 13. i u 26. C p gi y ch ng nh n k thu t cho h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS 1. H th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ư c quy nh t i i u 27 c a Quy ch này khi ư c s n xu t ho c c i ti n t i Vi t Nam ph i ư c C c Hàng không Vi t Nam xem xét c p gi y ch ng nh n k thu t. 2. i u ki n c p gi y ch ng nh n k thu t cho h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS quy nh t i kho n 1 i u này bao g m: a) Vi c s n xu t h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS tuân th tiêu chuNn theo quy nh; b) Có biên b n nghi m thu k t qu ho t ng th , ư c C c Hàng không Vi t Nam công nh n; c) Tuân th quy nh c a pháp lu t v bưu chính, vi n thông i v i h th ng k thu t, trang b , thi t b thu, phát sóng vô tuy n i n. 3. Các h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ho t ng th ph i áp ng các yêu c u v tính năng, tiêu chuNn k thu t và tiêu chuNn khai thác. 4. C c Hàng không Vi t Nam hư ng d n vi c th c hi n ho t ng th , giám sát, phê duy t k t qu ho t ng th h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS. i u 27. H th ng k thu t, thi t b CNS ph i c p gi y phép khai thác Các h th ng k thu t, thi t b CNS sau ây ph i ư c C c Hàng không Vi t Nam c p gi y phép khai thác trư c khi chính th c ưa vào khai thác: 1. ài thu phát VHF không - a b ng tho i ho c b ng d li u, ho c b ng tho i và d li u. 2. ài thu phát HF không - a b ng tho i ho c b ng d li u. 3. H th ng chuy n i n văn t ng AMSS m ng vi n thông c nh hàng không AFTN. 4. H th ng x lý i n văn d ch v không lưu AMHS m ng vi n thông hàng không ATN. 5. H th ng chuy n m ch tho i VCCS. 6. H th ng ghi âm. 7. ài d n ư ng vô hư ng NDB. 8. ài d n ư ng a hư ng sóng c c ng n VOR. 9. ài o c ly b ng vô tuy n DME;
 14. 10. H th ng h cánh b ng thi t b ILS; 11. H th ng tăng cư ng chính xác tín hi u v tinh d n ư ng, t trên m t t GBAS; 12. H th ng ra a giám sát sơ c p PSR; 13. H th ng ra a giám sát th c p SSR; 14. H th ng x lý d li u ra a RDP; H th ng x lý d li u bay FDP; 15. H th ng èn tín hi u, bi n báo t i c ng Hàng không, sân bay; 16. H th ng thông báo t ng t i khu v c sân bay ATIS. i u 28. i u ki n, th t c c p gi y phép khai thác h th ng k thu t, thi t b CNS 1. H th ng k thu t, thi t b CNS ư c c p gi y phép khai thác khi áp ng các i u ki n sau ây: a) áp ng tiêu chuNn h th ng k thu t, thi t b CNS theo quy nh t i kho n 1 i u 5 c a Quy ch này; b) Có gi y ch ng nh n k thu t theo quy nh t i kho n 1 i u 26 c a Quy ch này i v i h th ng k thu t, thi t b ư c s n xu t ho c c i ti n t i Vi t Nam; c) i v i thi t b thu phát sóng vô tuy n i n, có gi y phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n do C c T n s vô tuy n i n thu c B Bưu chính, Vi n thông c p; d) Có tài li u k thu t, khai thác, b o dư ng; ) Có thi t b d phòng và ngu n i n áp ng quy nh t i i u 17, 18 c a Quy ch này; e) Có biên b n nghi m thu hoàn thành công trình ưa vào s d ng; i v i h th ng èn tín hi u sân bay, ph i có sơ b n v hoàn công; g) Mã s a ch k thu t c a h th ng k thu t, thi t b theo quy nh (n u có); h) Có tài li u phương th c th c hành bay i v i ài phù tr d n ư ng; i) Có thi t b ghi và lưu tr theo quy nh t i i u 16 c a Quy ch này; k) i v i thi t b phù tr d n ư ng, giám sát hàng không ư c u tư, l p t m i, ph i có biên b n k t qu bay ki m tra, hi u chuNn nghi m thu và t tiêu chuNn ưa vào khai thác ư c C c Hàng không Vi t Nam công nh n; trư ng h p i u chuy n thi t b d n ư ng vô hư ng NDB l p t t i v trí khác, ư c phép s d ng k t qu bay ki m tra c a tàu bay thương m i xem xét ưa vào khai thác;
 15. l) Có ư ng truy n d n, i u khi n xa và thi t b có liên quan (n u c n); 2. Doanh nghi p tham gia cung c p d ch v CNS ph i g i n C c Hàng không Vi t Nam h sơ ngh c p gi y phép khai thác h th ng k thu t, thi t b CNS, bao g m các tài li u sau ây: a) ơn ngh c p gi y phép khai thác bao g m các thông tin: tên, a ch doanh nghi p tham gia cung c p d ch v CNS ngh c p; tên h th ng k thu t, thi t b CNS; m c ích, ph m vi, phương th c khai thác; b) Báo cáo k thu t v h th ng k thu t, thi t b ; báo cáo gi i trình i u ki n quy nh t i các i m a, , g, i, l kho n 1 i u này. c) Báo cáo v năng l c khai thác, b o dư ng, s a ch a h th ng, thi t b ; d) Tài li u quy nh t i các i m b, c, d, e, h, k kho n 1 i u này; ) Biên lai ho c gi y t xác nh n vi c n p l phí. 3. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n h sơ, C c Hàng không Vi t Nam thNm nh h sơ, ki m tra th c t h th ng k thu t, thi t b và quy t nh vi c c p gi y phép khai thác cho h th ng k thu t, thi t b CNS. Trong trư ng h p t ch i ơn ngh thì ph i thông báo b ng văn b n cho ngư i ngh bi t và nêu rõ lý do. Trong quá trình thNm nh, ki m tra, C c Hàng không Vi t Nam có quy n yêu c u ngư i n p h sơ b sung nh ng tài li u liên quan ho c gi i trình tr c ti p. 4. Gi y phép khai thác h th ng k thu t, thi t b CNS có th i h n hi u l c là 2 năm và bao g m các n i dung sau ây: a) Tên, ch c năng c a doanh nghi p ư c c p gi y phép; b) Ki u lo i h th ng k thu t, thi t b ; c) S xu t xư ng, nơi s n xu t, năm s n xu t; d) Các tính năng k thu t chính c a h th ng k thu t, thi t b ; ) Mã s , a ch k thu t c a h th ng k thu t, thi t b ; e) a i m t h th ng k thu t, thi t b ; g) Ngày ưa vào khai thác/gi ho t ng; h) Th i h n c a gi y phép. 5. Gi y phép khai thác h th ng k thu t, thi t b CNS b thu h i trong các trư ng h p sau ây: a) Vi c s d ng h th ng k thu t, thi t b không úng n i dung c a gi y phép khai thác;
 16. b) H th ng k thu t, thi t b không còn áp ng các i u ki n c p gi y phép khai thác; c) Gi y phép b tNy xoá, s a ch a; d) Các trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t. 6. H th ng k thu t, thi t b CNS b thu h i gi y phép khai thác ph i ình ch ho t ng ngay. i u 29. S d ng d ch v CNS 1. D ch v CNS ư c thi t l p nh m ph c v và b o m an toàn cho ho t ng bay dân d ng. 2. Vi c s d ng d ch v CNS cho ho t ng bay hàng không chung, ho t ng c a tàu bay công v trên cơ s h p ng gi a doanh nghi p tham gia cung c p d ch v CNS v i t ch c, cá nhân s d ng d ch v . i u 30. y quy n cung c p d ch v CNS cho các t ch c nư c ngoài 1. T ch c nư c ngoài ch ư c cung c p ho c tham gia cung c p d ch v CNS trong vùng tr i Vi t Nam, vùng thông báo bay do Vi t Nam qu n lý khi ư c C c Hàng không Vi t Nam cho phép. 2. C c Hàng không Vi t Nam quy nh trách nhi m i v i vi c cung c p các d ch v CNS quy nh t i kho n 1 i u này. i u 31. Hi p ng trách nhi m cung c p và s d ng d ch v CNS 1. Vi c hi p ng trách nhi m cung c p và s d ng d ch v CNS, s d ng h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS trong cơ s i u hành bay ph i ư c quy nh c th trong tài li u hư ng d n khai thác c a cơ s i u hành bay ho c b ng văn b n riêng. 2. Cơ s i u hành bay và cơ s cung c p d ch v CNS có liên quan trong cùng khu v c có trách nhi m ký văn b n hi p ng trách nhi m cung c p và s d ng d ch v CNS, s d ng thi t b phù tr d n ư ng ư ng dài và ra a giám sát. 3. Cơ s ki m soát ti p c n và cơ s cung c p d ch v CNS trong cùng khu v c sân bay có trách nhi m ký văn b n hi p ng trách nhi m cung c p và s d ng d ch v CNS, s d ng thi t b phï tr d n ư ng trong khu v c sân bay, h th ng èn tín hi u, bi n báo t i sân bay, h th ng h cánh b ng thi t b ILS; nh ng sân bay không có cơ s ki m soát ti p c n thì do ài ki m soát t i sân bay ký k t. Văn b n hi p ng ph i chú ý trư ng h p thay i ư ng c t h cánh, ch s d ng các ư ng c t h cánh, ch khai thác các h th ng èn tín hi u sân bay theo t ng i u ki n th i ti t c th . 4. Vi c cơ s cung c p d ch v CNS thuê d ch v vi n thông liên quan n vi c cung c p d ch v CNS c a t ch c không ph i là doanh nghi p cung c p d ch v b o m ho t ng bay ph i m b o các tiêu chuNn ư c quy nh t i Quy ch này và trên cơ s văn b n h p ng. Trư ng h p thuê d ch v c a t ch c nư c ngoài thì văn b n h p ng ph i ư c trình C c Hàng không Vi t Nam phê chuNn.
 17. i u 32. Ch m d t khai thác h th ng k thu t, thi t b CNS Doanh nghi p tham gia cung c p d ch v CNS mu n ch m d t khai thác h th ng k thu t, thi t b CNS ư c quy nh t i i u 27 c a Quy ch này ph i có văn b n ngh và ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n. Chương 3 NHÂN VIÊN THÔNG TIN, D N Ư NG, GIÁM SÁT HÀNG KHÔNG i u 33. Nhân viên CNS 1. Nhân viên CNS bao g m: a) Nhân viên khai thác truy n tin AFTN; b) Nhân viên k thu t CNS; c) Nhân viên bay ki m tra, hi u chuNn phù tr d n ư ng, giám sát hàng không. 2. Doanh nghi p tham gia cung c p d ch v CNS ph i b trí nhân viên phù h p v i v trí ư c phân công t i cơ s cung c p d ch v CNS. 3. Nhân viên khai thác truy n tin AFTN, nhân viên k thu t CNS khai thác thi t b thông tin VHF không- a, nhân viên bay ki m tra, hi u chuNn phù tr d n ư ng, giám sát hàng không ph i ư c C c Hàng không Vi t Nam c p gi y phép. 4. Nhân viên CNS ph i áp ng các tiêu chuNn sau ây: a) Có ch ng ch chuyên môn phù h p; b) ư c hu n luy n nghi p v . i u 34. Ch c trách, nhi m v c a nhân viên khai thác truy n tin AFTN 1. m b o vi c thu nh n, x lý, lưu tr và chuy n ti p i n văn AFTN ư c k p th i, thông su t, chính xác. 2. Theo dõi tình tr ng ho t ng c a h th ng AMSS, thi t b u cu i AFTN, kênh liên l c theo v trí ư c phân công; thông báo cho nhân viên k thu t x lý k p th i các hi n tư ng h ng hóc, s c k thu t; x lý k p th i các trư ng h p tr c tr c v khai thác c a h th ng AMSS, thi t b u cu i AFTN. 3. Duy trì vi c ghi chép nh t ký khai thác h th ng AMSS, thi t b , kênh liên l c AFTN theo v trí ư c phân công. 4. m b o ch tr c t i v trí làm vi c theo úng quy nh và th c hi n các nhi m v khác có liên quan khi c p trên phân công.
 18. i u 35. Ch c trách, nhi m v c a nhân viên k thu t CNS 1. Nhân viên k thu t CNS có ch c trách, nhi m v sau ây: a) Duy trì ho t ng c a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS theo v trí ư c phân công; b) B o dư ng, s a ch a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS theo v trí ư c phân công; c) Theo dõi các thông s k thu t, tình tr ng ho t ng c a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS ang khai thác; x lý k p th i các trư ng h p tr c tr c v khai thác c a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS theo v trí ư c phân công; có phương án m b o k thu t ph c v nhi m v i u hành bay và ki m soát không lưu m t cách an toàn; d) Duy trì vi c ghi chép nh t ký khai thác, b o dư ng, s a ch a h th ng, thi t b CNS theo v trí ư c phân công; ghi, th ng kê biên b n k thu t, báo cáo k thu t; ) m b o ch tr c t i v trí làm vi c theo úng quy nh và th c hi n các nhi m v khác có liên quan khi c p trên phân công. 2. Ngoài các ch c trách, nhi m v quy nh t i kho n 1 i u này, nhân viên k thu t CNS khai thác thi t b thông tin VHF không- a còn ph i b o m thông tin liên l c VHF không- a hai chi u tr c ti p, liên t c, nhanh chóng, không b nhi u gi a ki m soát viên không lưu và t lái. i u 36. Ch c trách, nhi m v c a nhân viên bay ki m tra, hi u chu n phù tr d n ư ng, giám sát hàng không 1. m b o vi c ki m tra, o lư ng chính xác các thông s c a thi t b phù tr d n ư ng, giám sát hàng không trong quá trình bay ki m tra, hi u chuNn. 2. Thông báo thông s c a thi t b phù tr d n ư ng, giám sát hàng không nhân viên k thu t m t t hi u ch nh theo tiêu chuNn qui nh. 3. Xác nh n ch t lư ng c a thi t b phù tr d n ư ng, giám sát hàng không ã bay ki m tra, hi u chuNn. i u 37. Gi y phép nhân viên CNS 1. Nhân viên CNS quy nh t i kho n 3 i u 33 c a Quy ch này ư c c p gi y phép khi áp ng các i u ki n sau ây: a) Là công dân Vi t Nam t 21 tu i tr lên; b) Không có ti n án, ti n s , ang ch p hành b n án hình s ho c ang b truy c u trách nhi m hình s ; c) áp ng các tiêu chuNn quy nh t i kho n 4 i u 33 c a Quy ch này;
 19. d) áp ng tiêu chuNn s c kho c a thành viên t lái i v i nhân viên bay ki m tra, hi u chuNn phù tr d n ư ng, giám sát hàng không. 2. Th i h n hi u l c c a Gi y phép nhân viên CNS là 3 năm và ch có giá tr s d ng trong trư ng h p năng nh còn hi u l c; i v i nhân viên bay ki m tra, hi u chuNn phù tr d n ư ng, giám sát hàng không còn ph i có ch ng nh n i u ki n v s c kho . 3. Vi c c p gi y phép nhân viên CNS th c hi n theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i v nhân viên hàng không. 4. Gi y phép nhân viên CNS b thu h i trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Ngư i ư c c p gi y phép không i u ki n ho c không còn áp ng i u ki n c p gi y phép; b) Gi y phép b tNy xoá, s a ch a; c) Ngư i ư c c p gi y phép vi ph m quy nh v s d ng gi y phép. i u 38. Hu n luy n 1. Doanh nghi p tham gia cung c p d ch v CNS ph i t ch c hu n luy n c p nh t và nâng cao ki n th c nghi p v cho nhân viên CNS; t ch c ki m tra ánh giá k t qu sau hu n luy n. 2. Chương trình, hình th c, n i dung hu n luy n do doanh nghi p tham gia cung c p d ch v xây d ng phù h p v i tài li u hư ng d n khai thác, b o dư ng, s a ch a h th ng k thu t, trang b , thi t b CNS và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 3. K t qu hu n luy n nhân viên CNS ph i ư c lưu tr t i thi u là 5 năm. Chương 4 S D NG T N S VÔ TUY N I N THU C NGHI P V HÀNG KHÔNG DÂN D NG i u 39. Qu n lý, s d ng t n s vô tuy n i n thu c nghi p v hàng không dân d ng 1. C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m: a) Ph i h p v i C c T n s vô tuy n i n thu c B Bưu chính, Vi n thông xây d ng và tri n khai th c hi n quy ho ch ph t n s vô tuy n i n c a Vi t Nam; b) Ph i h p v i ICAO v xây d ng nhu c u ph t n s vô tuy n i n hàng không dân d ng qu c t ;
 20. c) Ph i h p v i các cơ quan trong và ngoài nư c, các t ch c qu c t trong vi c l p k ho ch s d ng, phân chia băng t n, ch n, thông báo, ăng ký t n s qu c t và gi i quy t nhi u có h i t n s vô tuy n i n hàng không dân d ng; d) Quy t nh s d ng các t n s trong băng t n s thu c nghi p v hàng không dân d ng. 2. Vi c s d ng t n s vô tuy n i n cho các h th ng k thu t, thi t b CNS, khí tư ng, tìm ki m c u n n và thi t b i n t trên tàu bay dân d ng ph i tuân theo các quy nh trong quy ho ch ph t n s vô tuy n i n c a Vi t Nam. 3. Tr trư ng h p khNn c p, vi c phát th các t n s vô tuy n i n thu c nghi p v hàng không dân d ng ch ư c th c hi n sau khi có s ch p thu n c a C c T n s vô tuy n i n thu c B Bưu chính, Vi n thông và ph i thông báo công khai vi c phát th . Vi c s d ng chính th c các t n s ch ư c th c hi n sau khi có gi y phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n do C c T n s vô tuy n i n thu c B Bưu chính,Vi n thông c p, gi y phép khai thác h th ng k thu t, thi t b CNS và phát NOTAM ho c AIRAC thông báo công khai. 4. Doanh nghi p tham gia cung c p d ch v CNS có trách nhi m: a) Th c hi n vi c xin c p gi y phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n v i C c T n s vô tuy n i n thu c B Bưu chính, Vi n thông theo quy nh c a pháp lu t; b) Ph i h p v i C c T n s vô tuy n i n thu c B Bưu chính, Vi n thông và các cơ quan có liên quan phát hi n và x lý nhi u có h i; c) Báo cáo các trư ng h p nhi u có h i t n s vô tuy n i n theo yêu c u c a C c Hàng không Vi t Nam. i u 40. Trình t ăng ký, ph i h p, s d ng t n s thu c nghi p v hàng không dân d ng 1. Doanh nghi p tham gia cung c p d ch v CNS, hãng hàng không Vi t Nam, hãng hàng không nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam mu n s d ng t n s vô tuy n i n cho thi t b CNS, khí tư ng và tìm ki m c u n n ho t ng trong các băng t n s thu c nghi p v hàng không dân d ng ph i ăng ký v i C c Hàng không Vi t Nam. 2. N i dung ăng ký quy nh t i kho n 1 i u này bao g m: m c ích s d ng; s lư ng t n s và t n s d ki n; ki u thi t b ; băng t n s c a thi t b ; phương th c i u ch , công su t phát; v trí t thi t b (t a WGS 84 n u có); ki u, hư ng, cao so m c nư c bi n c a ăng ten; th i gian d ki n ưa vào khai thác. 3. T ch c quy nh t i kho n 1 i u này th c hi n vi c xin c p gi y phép s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n v i C c T n s vô tuy n i n thu c B Bưu chính, Vi n thông sau khi ã ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n ăng ký. Chương 5
Đồng bộ tài khoản