Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 14/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 23 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A S QUY HO CH – KI N TRÚC THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 01/2004/TTLT-BXH-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a liên B : Xây d ng – N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c UBND c p t nh, c p huy n và nhi m v qu n lý nhà nư c c a UBND c p xã v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c thu c ngành xây d ng; Căn c Ngh quy t s 06/2008/NQ-H ND ngày 02 tháng 8 năm 2008 c a H ND thành ph Hà N i v vi c phê chu n cơ c u t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch – Ki n trúc thành ph Hà N i t i T trình s 16/TTr-QHKT ngày 15 tháng 8 năm 2008 c a Giám c S N i v t i T trình s 155/TTr-SNV ngày 11 tháng 9 năm 2008 v vi c quy nh v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Quy ho ch – Ki n trúc thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Quy nh v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Quy ho ch – Ki n trúc thành ph Hà N i như sau: 1. V trí, ch c năng a) S Quy ho ch – Ki n trúc thành ph Hà N i là cơ quan chuyên môn c a UBND thành ph , có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý toàn di n v t ch c, biên ch và ho t ng c a UBND thành ph ; ng th i, ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B Xây d ng. b) S Quy ho ch – Ki n trúc thành ph Hà N i có ch c năng tham mưu, giúp UBND thành ph Hà N i th c hi n qu n lý nhà nư c v quy ho ch, ki n trúc xây d ng ô th , quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn và th c hi n m t s nhi m v , quy n
  2. h n khác theo phân c p, y quy n c a UBND thành ph Hà N i và theo quy nh c a pháp lu t. Tr s chính c a S t t i s 11 ph Cát Linh, qu n ng a, thành ph Hà N i. 2. Nhi m v và quy n h n a) Trình UBND thành ph : a.1) D th o quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, 5 năm và hàng năm, chương trình, án v quy ho ch – ki n trúc; chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n nhi m v c i cách hành chính nhà nư c, phân c p qu n lý, xã h i v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c ư c giao; a.2) D th o quy t nh, ch th thu c thNm quy n ban hành c a UBND thành ph v các lĩnh v c quy ho ch – ki n trúc; a.3) D th o quy nh v tiêu chuNn ch c danh i v i c p Trư ng, Phó các t ch c thu c S trên cơ s các văn b n quy nh c a Nhà nư c và thành ph ; b) Trình Ch t ch UBND thành ph : b.1) D th o quy t nh, ch th thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch UBND thành ph v lĩnh v c quy ho ch – ki n trúc; b.2) D th o quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v tr c thu c S theo quy nh c a pháp lu t; c) V quy ho ch – ki n trúc: c.1) Hư ng d n ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, các tiêu chuNn, quy chuNn v ki n trúc, quy ho ch xây d ng, các quy nh v l p, thNm nh, phê duy t các án quy ho ch xây d ng; c.2) T ch c l p, thNm nh trình UBND thành ph phê duy t Quy ch qu n lý ki n trúc ô th . Hư ng d n và ph i h p v i UBND qu n, huy n, thành ph tr c thu c trong vi c l p, thNm nh, trình UBND thành ph phê duy t các Quy ch qu n lý ki n trúc ô th c p II theo quy nh phân c p; c.3) T ch c l p, thNm nh trình UBND thành ph phê duy t ho c trình c p có thNm quy n phê duy t theo phân c p nhi m v và các án quy ho ch xây d ng trên a bàn thành ph ; c.4) Hư ng d n UBND c p huy n, c p xã trong vi c t ch c l p, thNm nh, phê duy t nhi m v và án quy ho ch xây d ng theo phân c p; c.5) Qu n lý và t ch c th c hi n theo phân c p các Quy ch qu n lý ki n trúc ô th , quy ho ch xây d ng ư c duy t trên a bàn thành ph , g m: t ch c công b công khai các Quy ch qu n lý ki n trúc ô th , quy ho ch xây d ng ư c UBND thành ph ho c Th tư ng Chính ph phê duy t, qu n lý ch gi i, cao quy ho ch, cung
  3. c p thông tin v ki n trúc, quy ho ch xây d ng, gi i quy t các th t c hành chính v quy ho ch – ki n trúc theo phân c p; c.6) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v i u ki n hành ngh ki n trúc sư, i u ki n năng l c c a các cá nhân, t ch c tham gia thi t k quy ho ch xây d ng trên a bàn thành ph ; c.7) Tham gia v i các S , Ban, ngành l p các quy ho ch chuyên ngành, quy ho ch m ng lư i, thNm nh trình duy t khi ư c UBND thành ph giao nhi m v ; c.8) Tham mưu giúp UBND thành ph trong vi c phân công, phân c p qu n lý ki n trúc, quy ho ch xây d ng trên a bàn thành ph ; c.9) Tham gia xây d ng trình UBND thành ph phê duy t và t ch c th c hi n quy ho ch phát tri n h th ng các ô th , các i m dân cư t p trung (bao g m c i m dân cư công nghi p, i m dân cư nông thôn) trên a bàn thành ph Hà N i m b o phù h p v i chi n lư c, quy ho ch t ng th phát tri n h th ng ô th qu c gia, quy ho ch vùng liên t nh ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; c.10) Tham mưu cho UBND thành ph t ch c th c hi n các chương trình, d án u tư phát tri n ô th ã ư c c p có thNm quy n phê duy t (các chương trình nâng c p ô th , nâng cao năng l c qu n lý ô th ; các d án u tư phát tri n ô th m i…); c.11) Tham gia th c hi n vi c ánh giá, phân lo i ô th hàng năm UBND Thành ph trình c p có thNm quy n quy t nh ho c UBND thành ph quy t nh theo thNm quy n công nh n lo i ô th ; c.12) Ph i h p v i cơ quan có liên quan t ch c các ho t ng xúc ti n u tư phát tri n ô th ; t ch c v n ng, khai thác, i u ph i các ngu n l c trong nư c và nư c ngoài cho vi c u tư xây d ng và phát tri n h th ng ô th trên a bàn thành ph theo s phân công c a UBND thành ph ; d) Hư ng d n ki m tra ho t ng c a các t ch c d ch v công thu c các lĩnh v c qu n lý c a S ; qu n lý, ch o ho t ng và vi c th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m i v i các t ch c s nghi p công l p tr c thu c S theo quy nh c a pháp lu t; ) Th c hi n h p tác qu c t v các lĩnh v c qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t, s phân công ho c y quy n c a UBND thành ph ; e) Xây d ng, ch o và t ch c th c hi n k ho ch nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh , b o v môi trư ng; xây d ng h th ng thông tin, tư li u ph c v công tác qu n lý nhà nư c và ho t ng chuyên môn, nghi p v c a S ư c giao theo quy nh c a pháp lu t; g) Hư ng d n v chuyên môn, nghi p v thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S i v i Phòng Qu n lý ô th thu c UBND c p huy n; h) Thanh tra, ki m tra i v i t ch c, cá nhân trong vi c thi hành pháp lu t thu c ch c năng c a S , x lý theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n x lý các
  4. trư ng h p vi ph m; gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo, th c hi n phòng ch ng tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S theo quy nh c a pháp lu t ho c phân công c a UBND thành ph ; i) Theo dõi, t ng h p, báo cáo nh kỳ 6 tháng, 1 năm và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao v i UBND thành ph , B Xây d ng và các cơ quan có thNm quy n khác theo quy nh c a pháp lu t; th c hi n ch báo cáo th ng kê t ng h p ngành theo quy nh c a B Xây d ng và s phân công c a UBND thành ph ; k) Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghi p v và các ơn v s nghi p tr c thu c S ; qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch ti n lương, ãi ng , khen thư ng, k lu t và các ch chính sách khác i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a S ; t ch c ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t; l) Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách nhà nư c ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND thành ph ; m) Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a UBND thành ph . 3. Cơ c u t ch c a) Lãnh o S : S Quy ho ch – Ki n trúc thành ph Hà N i có Giám c và các Phó Giám c. Giám c S là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c UBND thành ph , Ch t ch UBND Thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S . Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công; khi Giám c S v ng m t, m t Phó Giám c S ư c Giám c y nhi m i u hành các ho t ng c a S . Vi c b nhi m, mi n nhi m, luân chuy n, cách ch c, k lu t … i v i Giám c, Phó Giám c S do Ch t ch UBND thành ph quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Xây d ng ban hành và theo quy nh c a pháp lu t. b) Các phòng chuyên môn, nghi p v : b.1) Văn phòng S ; b.2) Thanh tra Pháp ch ; b.3) Phòng K ho ch – T ng h p; b.4) Phòng Thông tin quy ho ch ki n trúc; b.5) Phòng Quy ho ch h t ng k thu t;
  5. b.6) Phòng Quy ho ch – Ki n trúc 1; b.7) Phòng Quy ho ch – Ki n trúc 2; b.8) Phòng Quy ho ch – Ki n trúc 3; b.9) Phòng Quy ho ch – Ki n trúc 4; b.10) Phòng Quy ho ch – Ki n trúc 5. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghi p v thu c S và trách nhi m ngư i ng u do Giám c S Quy ho ch – Ki n trúc thành ph Hà N i quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. c) Các ơn v s nghi p: c.1) Vi n Quy ho ch – Xây d ng Hà N i; c.2) Ban Qu n lý d án quy ho ch xây d ng; c.3) Trung tâm Nghiên c u ki n trúc ô th ; c.4) Trung tâm Quy ho ch ô th và nông thôn. Các ơn v s nghi p có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng giao d ch, ho t ng qui nh c a pháp lu t. 4. Biên ch Biên ch hành chính c a S Quy ho ch – Ki n trúc thành ph Hà N i do UBND thành ph giao hàng năm trong t ng biên ch hành chính thành ph ư c Trung ương giao. Trư c m t, biên ch c a S Quy ho ch – Ki n trúc thành ph Hà N i bao g m t ng s biên ch c a S Quy ho ch – Ki n trúc thành ph Hà N i ư c UBND thành ph giao năm 2008 và s biên ch ư c chuy n giao t S Xây d ng thành ph Hà N i sang. Biên ch s nghi p c a S Quy ho ch – Ki n trúc bao g m biên ch c a các ơn v s nghi p tr c thu c S ư c UBND thành ph giao hàng năm. Giám c S Quy ho ch – Ki n trúc có trách nhi m b trí s d ng cán b , công ch c, viên ch c phù h p v i ch c danh tiêu chuNn ng ch công ch c, viên ch c nhà nư c theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Quy ho ch – Ki n trúc, Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  6. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: -B N iv ; - B Xây d ng; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND Tp: - oàn BQH TP; Nguy n Th Th o - Các Ban H NDTP; - Như i u 3; - CVP, PVP; Công báo và Website; - Các CVNCTH; - Lưu: Văn thư, Chung NC1(2b)
Đồng bộ tài khoản