Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N BÌNH CHÁNH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 14/2008/Q -UBND Bình Chánh, ngày 25 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG TƯ PHÁP THU C Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph Quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 03/2008/Q -UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh v thành l p Phòng Tư pháp thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh; Xét ngh c a Trư ng Phòng Tư pháp và c a Trư ng Phòng N i v , t i T trình s 61/TTr-NV ngày 25 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Tư pháp thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng N i v , Th trư ng các cơ quan, ơn v s nghi p, Ch t ch y ban nhân dân xã, th tr n và Trư ng Phòng Tư pháp ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Q. CH TNCH
  2. Tr n Tr ng Tu n QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG TƯ PHÁP THU C Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 14/2008/Q -UBND ngày 25 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh) Chương I. CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. V trí, ch c năng Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh; ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân huy n; ng th i ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Tư pháp thành ph H Chí Minh. Phòng Tư pháp có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân huy n th c hi n qu n lý Nhà nư c v công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t; ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t; ph bi n, giáo d c pháp lu t; thi hành án dân s ; ch ng th c; h t ch; tr giúp pháp lý; hòa gi i cơ s và các công tác tư pháp khác; th c hi n m t s nhi m v , quy n h n trong lĩnh v c công tác tư pháp theo s y quy n c a y ban nhân dân huy n. Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c Bình Chánh ho t ng. i u 2. Nhi m v 1. Tham mưu cho y ban nhân dân huy n xây d ng quy ho ch, k ho ch, chương trình công tác hàng năm và dài h n v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Tư pháp trình c p có thNm quy n phê duy t t ch c th c hi n; 2. D th o trình y ban nhân dân huy n ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n chính sách, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c; giúp y ban nhân dân huy n gi i quy t khi u n i, t cáo v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng; 3. Tham mưu, xu t y ban nhân dân huy n quy t nh x lý vi ph m hành chính i v i t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t, quy nh Nhà nư c trong các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý c a Phòng Tư pháp; 4. Xây d ng chương trình, k ho ch t ch c th c hi n nhi m v c i cách hành chính nhà nư c các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Tư pháp;
  3. 5. Tham mưu cho y ban nhân dân huy n qu n lý th ng nh t vi c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, bao g m: a) Ph i h p v i các Phòng chuyên môn c a huy n l p chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm theo quy nh; b) So n th o ho c tham gia so n th o các văn b n quy ph m pháp lu t theo s phân công c a y ban nhân dân huy n; c) ThNm nh và ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân huy n v n i dung thNm nh các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n ban hành theo quy nh pháp lu t; d) Th c hi n t ng k t, báo cáo công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a huy n hàng năm theo quy nh; 6. V ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t: a) Giúp y ban nhân dân huy n rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t do H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n ban hành; b) Giúp y ban nhân dân huy n t ki m tra văn b n do y ban nhân dân huy n ban hành; hư ng d n y ban nhân dân xã, th tr n th c hi n t ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t; c) Th c hi n ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân theo quy nh c a pháp lu t; trình Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh các bi n pháp x lý văn b n trái pháp lu t theo quy nh c a pháp lu t; 7. T ch c l y ý ki n nhân dân v các d án Lu t, Pháp l nh theo s ch o c a y ban nhân dân huy n và hư ng d n c a S Tư pháp thành ph H Chí Minh; 8. V công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t: a) Xây d ng, trình y ban nhân dân huy n k ho ch ph bi n giáo d c pháp lu t hàng năm a phương; t ch c th c hi n k ho ch ó sau khi ư c phê duy t; b) Hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng, qu n lý và khai thác t sách pháp lu t xã, th tr n và các cơ quan, ơn v trên a bàn huy n theo quy nh c a pháp lu t; c) Làm Thư ng tr c H i ng Ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a huy n; 9. Giúp y ban nhân dân huy n qu n lý nhà nư c v công tác thi hành án dân s a phương theo quy nh c a pháp lu t; 10. Hư ng d n, ki m tra ho t ng ch ng th c c a y ban nhân dân c p xã; th c hi n m t s vi c ch ng th c theo s y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân huy n theo quy nh c a pháp lu t;
  4. 11. Hư ng d n, ki m tra vi c ăng ký qu n lý h t ch; qu n lý s sách, bi u m u v h t ch theo quy nh c a pháp lu t; 12. Th c hi n tr giúp pháp lý cho ngư i nghèo và i tư ng chính sách theo quy nh c a pháp lu t; 13. T ch c tri n khai th c hi n các quy nh v công tác hòa gi i trên a bàn huy n theo s ch o c a S Tư pháp thành ph H Chí Minh và y ban nhân dân huy n; t ch c b i dư ng nghi p v hòa gi i c a a phương theo hư ng d n c a cơ quan Tư pháp c p trên; 14. Giúp y ban nhân dân huy n ph i h p v i S Tư pháp thành ph H Chí Minh trong vi c qu n lý ho t ng hành ngh lu t sư trên a bàn và th c hi n ki m tra v t ch c, ho t ng lu t sư nh kỳ hàng năm ho c t xu t theo k ho ch c a S Tư pháp thành ph H Chí Minh. Tham mưu cho y ban nhân dân huy n ti n hành x ph t vi ph m hành chính ho c ngh cơ quan có thNm quy n x ph t theo quy nh i v i nh ng hành vi vi ph m c a lu t sư, t ch c hành ngh lu t s t i a phương; 15. Ki m tra, hư ng d n các cơ quan, ơn v , xã, th tr n v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Tư pháp; 16. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t ho c do y ban nhân dân huy n giao. i u 3. Quy n h n Trư ng Phòng Tư pháp có các quy n h n như sau: 1. ư c quy n yêu c u các cơ quan, ơn v , xã, th tr n báo cáo, cung c p s li u có liên quan n lĩnh v c công tác thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Tư pháp; 2. Hư ng d n các ngành, ơn v , xã, th tr n v chuyên môn nghi p v ; ph bi n các quy nh c a Nhà nư c liên quan n lĩnh v c công tác do Phòng ph trách; 3. ư c ki m tra các cơ quan, ơn v , xã, th tr n v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng Tư pháp; 4. ư c quy n ki n ngh Ch t ch y ban nhân dân huy n s a i, ình ch ho c bãi b các văn b n áp d ng pháp lu t c a huy n, xã, th tr n có n i dung, hình th c trái v i quy nh c a pháp lu t; 5. ư c tham d các kỳ h p c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân huy n, xã, th tr n và có ý ki n v n i dung công tác thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng; 6. ư c Ch t ch y ban nhân dân huy n phân c p ho c y quy n th c hi n m t s công vi c thu c thNm quy n c a y ban nhân dân huy n (b ng các quy t nh c th ); 7. ư c tham mưu, xu t y ban nhân dân huy n nh n xét, ánh giá, b t, khen thư ng, k lu t cán b , công ch c thu c ngành qu n lý.
  5. Chương II. CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH i u 4. Cơ c u t ch c b máy Phòng Tư pháp do Trư ng phòng ph trách và có t 01 n 03 Phó Trư ng phòng giúp vi c. Trư ng phòng và Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh b nhi m sau khi có ý ki n ch p thu n c a Ban Thư ng v Huy n y. Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân huy n v toàn b công tác c a Phòng, ng th i ch u trách nhi m th c hi n các ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a S Tư pháp thành ph . Phó Trư ng phòng là ngư i giúp vi c Trư ng phòng, ư c Trư ng phòng phân công ph trách m t s công vi c c th c a Phòng, liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c khi Trư ng phòng i v ng. i u 5. Biên ch Biên ch c a Phòng Tư pháp do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh trong t ng s ch tiêu biên ch hành chính c a huy n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Lãnh o Phòng căn c biên ch ư c giao, phân công cán b , công ch c th c hi n các m t công tác theo ch c năng, nhi m v c a Phòng. i u 6. Kinh phí ho t ng Kinh phí ho t ng c a Phòng Tư pháp th c hi n theo Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph v quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí hành chính i v i cơ quan nhà nư c và Quy t nh s 102/2006/Q -UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí hành chính i v i cơ quan nhà nư c. Chương III. CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 7. Ch h i h p, làm vi c 1. Ch h i h p: Hàng tháng Phòng Tư pháp h p cơ quan m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo, ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nu c và nhi m v m i ph i th c hi n.
  6. Hàng quý, 06 tháng và cu i năm Phòng có báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. Phòng có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân huy n ho c c a lãnh o S Tư pháp. 2. Ch làm vi c: Cán b , công ch c c a Phòng Tư pháp u có ch c danh, nhi m v c th , có b ng tên t t i bàn làm vi c và ph i eo th công ch c khi th c hi n nhi m v . Cán b , công ch c ph i t n t y v i công v ; ph i ch p hành nghiêm ch nh gi gi c làm vi c theo quy nh; ph i có thái l ch s , khiêm t n v i khách n liên h công tác; tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a ng nghi p, c a lãnh o Phòng. Cán b , công ch c c a Phòng ph i th c hi n úng Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005. 3. Ch trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan: Trư ng Phòng Tư pháp th c hi n úng ch trách nhi m i v i ngư i ng u cơ quan trong thi hành nhi m v , công v theo Ngh nh s 157/2007/N -CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph . Có trách nhi m t ch c th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí t i cơ quan úng theo quy nh. i u 8. Quan h công tác 1. i v i S ngành c p trên: Phòng Tư pháp ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Tư pháp thành ph ; Trư ng phòng báo cáo cho Ch t ch y ban nhân dân huy n bi t các ch o, hư ng d n c a S Tư pháp thành ph và t ch c th c hi n các n i dung công tác do S Tư pháp ch o. Th c hi n y các ch báo cáo nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a S Tư pháp thành ph . 2. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n: Trư ng phòng tr c ti p nh n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân huy n và ph i thư ng xuyên báo cáo v i Ch t ch y ban nhân dân huy n vi c th c hi n nh ng lĩnh v c công tác ư c phân công. Khi H i ng nhân dân huy n có yêu c u, n u ư c s y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân huy n thì Trư ng Phòng Tư pháp báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan cho H i ng nhân dân bi t theo quy nh.
  7. 3. i v i các Phòng chuyên môn khác: Th c hi n t t m i quan h h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c Phòng ph trách n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Phòng chuyên môn khác; Trư ng Phòng Tư pháp ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh. 4. i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i huy n: Phòng Tư pháp ph i h p cùng v i y ban M t tr n T qu c và các oàn th c a huy n trong vi c tuyên truy n gi i thích các ch trương c a ng, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng qu n lý. Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình Ch t ch y ban nhân dân huy n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 5. i v i y ban nhân dân xã, th tr n: Hư ng d n y ban nhân dân xã, th tr n v n i dung công tác qu n lý nhà nư c theo ngành, lĩnh v c phòng ph trách; Th c hi n ch ki m tra ngành i v i xã, th tr n khi có yêu c u; Cung c p cho y ban nhân dân xã, th tr n các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v c a ngành t i a phương. y ban nhân dân xã, th tr n có trách nhi m th c hi n các n i dung do Phòng Tư pháp hư ng d n; n u có v n chưa th ng nh t thì Ch t ch y ban nhân dân xã, th tr n báo cáo Ch t ch y ban nhân dân huy n xem xét gi i quy t. Chương IV. I U KHO N THI HÀNH i u 9. i u kho n thi hành Trư ng Phòng Tư pháp có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này. Quy ch này là cơ s pháp lý Trư ng Phòng Tư pháp i u hành, qu n lý ơn v ; là căn c y ban nhân dân huy n giao nhi m v cho Phòng Tư pháp. Trong quá trình th c hi n, Trư ng Phòng Tư pháp có quy n ki n ngh , xu t Ch t ch y ban nhân dân huy n ban hành Quy t nh b sung ho c s a i Quy ch cho phù h p v i tình hình th c t c a huy n và quy nh c a Nhà nư c./.
Đồng bộ tài khoản