Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận-huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 14/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH (M U) V T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I QU N-HUY N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph Quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n - qu n-th xã thành ph thu c t nh; Căn c Thông tư liên t ch s 10/2008/TTLT-BL TBXH-BNV ngày 10 tháng 7 năm 2008 c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n và nhi m v qu n lý nhà nư c c a y ban nhân dân c p xã v lao ng, ngư i có công và xã h i; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n-huy n; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 879/TTr-SNV ngày 28 tháng 10 năm 2008, QUY T NNH : i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch (m u) v t ch c và ho t ng c a Phòng Lao ng-Thương binh và Xã h i qu n-huy n. i u 2. Căn c Quy ch (m u) này, y ban nhân dân qu n-huy n ch o xây d ng và quy t nh ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Lao ng-Thương binh và Xã h i phù h p v i tình hình c th t i a phương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN
  2. KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 4 - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - TT.TU, TT.H ND TP; - TTUB: CT, các PCT; - y ban MTTQ TP, S N i v (3b); S Tư pháp; - S Tài chính, S K ho ch và u tư; - VPH -UB : PVP/VX, Phòng VX; - Lưu : VT, (VX-Nh) L. Nguy n Th Thu Hà QUY CH (M U) T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I QU N-HUY N (Ban hành kèm theo Quy t nh s /năm/Q -UBND ngày tháng năm c a y ban nhân dân qu n (huy n)) Chương I VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí và ch c năng 1. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n-huy n, tham mưu giúp y ban nhân dân qu n-huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c: lao ng; vi c làm; d y ngh ; ti n lương; ti n công; b o hi m xã h i (b t bu c, t nguy n), b o hi m th t nghi p; an toàn lao ng; ngư i có công v i nư c; b o tr xã h i; b o v và chăm sóc tr em; phòng, ch ng t n n xã h i; bình ng gi i (g i chung là lĩnh v c lao ng, ngư i có công v i nư c và xã h i); th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo s y quy n c a y ban nhân dân qu n-huy n và theo quy nh c a pháp lu t. 2. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n-huy n; ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra, thanh tra v chuyên môn, nghi p v c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình y ban nhân dân qu n-huy n ban hành các quy t nh, ch th ; quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm; án, chương trình trong lĩnh v c lao ng, b o v và chăm sóc tr em, ngư i có công v i nư c và xã h i; c i cách hành chính, xã h i hóa thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao.
  3. 2. Trình Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ban hành các văn b n v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i thu c thNm quy n. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, án, chương trình v lĩnh v c lao ng, b o v và chăm sóc tr em, ngư i có công v i nư c và xã h i trên a bàn qu n-huy n sau khi ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c ư c giao. 3. Giúp y ban nhân dân qu n-huy n qu n lý nhà nư c v lĩnh v c lao ng i v i t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân; hư ng d n ki m tra ho t ng c a các h i và t ch c phi Chính ph ho t ng trên a bàn thu c lĩnh v c lao ng, ngư i có công v i nư c và xã h i theo quy nh c a pháp lu t. 4. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t i v i các cơ s b o tr xã h i, cơ s d y ngh , gi i thi u vi c làm, cơ s giáo d c lao ng xã h i, cơ s tr giúp tr em trên a bàn qu n-huy n theo phân c p, y quy n.. 5. Giúp y ban nhân dân qu n-huy n t ch c th c hi n th t c ăng ký d y ngh ; t ch c qu n lý, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v ho t ng d y ngh c a các cá nhân, t ch c theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 6. Hư ng d n và t ch c th c hi n qu n lý nghĩa trang li t s , ài tư ng ni m, các công trình ghi công li t s , qu n ơn áp nghĩa. 7. Hư ng d n chuyên môn, nghi p v i v i y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n v lĩnh v c lao ng, ngư i có công v i nư c và xã h i. 8. Ph i h p v i các ngành, oàn th xây d ng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp ngư i có công v i nư c và các i tư ng chính sách xã h i. T ch c và hư ng d n th c hi n chương trình gi m nghèo trên a bàn. 9. T ch c ki m tra vi c th c hi n ch , chính sách v lao ng, ngư i có công và xã h i; gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c, ch ng lãng phí trong ho t ng lao ng, ngư i có công v i nư c và xã h i theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân qu n-huy n. 10. T ch c ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn, nghi p v v lĩnh v c lao ng, ngư i có công v i nư c và xã h i. 11. Th c hi n ch thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a y ban nhân dân qu n-huy n và S Lao ng - Thương binh và Xã h i. 12. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch , chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý theo quy nh c a pháp lu t và phân công, phân c p, y quy n c a y ban nhân dân qu n-huy n.
  4. 13. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân qu n-huy n. 14. Th c hi n m t s nhi m v khác do y ban nhân dân qu n-huy n giao ho c theo quy nh c a pháp lu t. Chương III CƠ C U T CH C VÀ B MÁY i u 3. Cơ c u t ch c 1. Phòng Lao ng-Thương binh và Xã h i có Trư ng phòng và không quá 03 Phó Trư ng phòng. 2. Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng. 3. Các Phó Trư ng phòng là ngư i giúp Trư ng phòng, ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 4. Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n quy t nh b nhi m theo tiêu chuNn chuyên môn nghi p v do y ban nhân dân thành ph ban hành và theo quy nh c a pháp lu t; vi c mi n nhi m, cách ch c, khen thư ng, k lu t và ch , chính sách khác i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. T ch c b máy 1. Cán b , công ch c chuyên môn, nghi p v làm công tác Lao ng - Thương binh và Xã h i trên a bàn qu n-huy n ư c b trí tương x ng v i nhi m v ư c giao. 2. Căn c vào ch c năng, nhi m v nêu trên, c i m tình hình c th c a cơ quan, trình , năng l c cán b , Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i h i t ch c thành các T chuyên môn, g m nh ng công ch c ư c phân công m nh n các ch c danh công vi c trên các m t công tác: - T chính sách lao ng: vi c làm, d y ngh , ti n công, ti n lương, qu n lý lao ng, hòa gi i tranh ch p lao ng, v sinh an toàn lao ng, phòng ch ng cháy n , b o h lao ng; qu n lý nhà nư c v b o hi m xã h i, b o hi m th t nghi p; - T chính sách xã h i: b o tr xã h i, bình ng gi i, các phong trào toàn dân chăm sóc, h tr i tư ng chính sách xã h i; chính sách ngư i có công v i nư c: hư ng d n th c hi n các chính sách i v i ngư i có công, các phong trào toàn dân chăm sóc, giúp ngư i có công; qu n lý nghĩa trang li t s , ài tư ng ni m, các công trình ghi công li t s , qu n ơn áp nghĩa…; - T phòng ch ng t n n xã h i: m i dâm, ma túy (qu n lý ngư i cai nghi n t i gia ình, c ng ng, ngư i sau cai nghi n và phòng ch ng tái nghi n ma túy);
  5. - T b o v và chăm sóc tr em; - T xóa ói, gi m nghèo và vi c làm; - T tài chính, tài s n, k toán tài v , th qu ; th c hi n chi tr ch chính sách, ch ãi ng ; - T gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c, ch ng lãng phí trong ho t ng lao ng, ngư i có công và xã h i; - T k ho ch, t ng h p, th ng kê, hành chính, văn thư lưu tr ; ch thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t; khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn, nghi p v và m t s công vi c khác theo phân công c a lãnh o phòng. Tùy theo quy mô ho t ng và tính ch t công vi c và nhân s c th c a a phương, y ban nhân dân qu n-huy n có th thành l p thêm các t ho c h p nh t, chia tách các t , b trí cán b ph trách riêng t ng lĩnh v c ho c ghép nhi u lĩnh v c vào cùng m t t trên cơ s tinh g n, hi u qu và ti t ki m. i u 5. Biên ch Căn c vào kh i lư ng công vi c và tình hình cán b c th xác nh t ng ch c danh và tiêu chuNn nghi p v công ch c phân b biên ch cho phù h p, m b o th c hi n và hoàn thành nhi m v ư c giao. S lư ng biên ch c th c a Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i do Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n quy t nh trong t ng biên ch hành chính c a qu n- huy n trên cơ s ch tiêu biên ch hành chính ư c y ban nhân dân thành ph giao cho qu n-huy n hàng năm. Chương IV CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 6. Ch làm vi c 1. Trư ng phòng ph trách, i u hành t t c các ho t ng c a Phòng và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Các Phó Trư ng phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh. 2. Khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a phó trư ng phòng khác, Phó trư ng phòng ch ng bàn b c th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Trư ng phòng quy t nh các v n chưa nh t trí v i các Phó Trư ng phòng khác ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch và bi n pháp gi i quy t. 3. Trong trư ng h p Trư ng phòng tr c ti p yêu c u các cán b , chuyên viên gi i quy t công vi c thu c ph m vi thNm quy n c a Phó Trư ng phòng, yêu c u ó ư c th c hi n nhưng cán b ph i báo cáo cho Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách bi t.
  6. i u 7. Ch sinh ho t h i h p 1. Hàng tu n, lãnh o phòng h p giao ban m t l n ánh giá vi c th c hi n nhi m v và ph bi n k ho ch công tác cho tu n sau. 2. Sau khi giao ban lãnh o Phòng, các b ph n h p v i Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách ánh giá công vi c, bàn phương hư ng tri n khai công tác và th ng nh t l ch công tác cho t ng th i kỳ. 3. M i tháng h p toàn th cán b , công ch c m t l n. 4. M i thành viên trong t ng b ph n có l ch công tác do lãnh o Phòng tr c ti p phê duy t. 5. L ch làm vi c v i t ch c và cá nhân có liên quan ph i th hi n trong l ch công tác hàng tu n, tháng c a ơn v ; n i dung làm vi c ư c Phòng chuNn b chu áo k p th i gi i quy t có hi u qu các yêu c u phát sinh liên quan n ho t ng chuyên môn c a Phòng. i u 8. M i quan h công tác 1. i v i y ban nhân dân qu n-huy n Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i ch u s lãnh o, ch o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân qu n-huy n v toàn b công tác theo ch c năng, nhi m v c a Phòng, Trư ng phòng tr c ti p nh n ch o và n i dung công tác t Ch t ch ho c Phó Ch t ch ph trách kh i và ph i thư ng xuyên báo cáo v i thư ng tr c y ban nhân dân qu n-huy n v nh ng m t công tác ã ư c phân công; Trư ng h p H i ng nhân dân qu n-huy n yêu c u và ư c y ban nhân dân qu n- huy n y nhi m, Phòng có trách nhi m tr l i nh ng v n có liên quan trư c H i ng nhân dân qu n-huy n. Theo nh kỳ ph i báo cáo v i thư ng tr c y ban nhân dân qu n-huy n v n i dung công tác c a Phòng và xu t các bi n pháp gi i quy t công tác chuyên môn trong qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c liên quan. 2. i v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u s hư ng d n và ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i, th c hi n vi c báo cáo công tác chuyên môn nh kỳ và theo yêu c u c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i. 3. i v i các cơ quan chuyên môn khác thu c y ban nhân dân qu n-huy n Th c hi n m i quan h h p tác và ph i h p trên cơ s bình ng, theo ch c năng nhi m v , dư i s i u hành chung c a y ban nhân dân qu n-huy n, nh m m b o hoàn thành k ho ch, nhi m v chính tr c a qu n-huy n. Trư ng h p ch trì ph i h p gi i quy t công vi c, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Th trư ng các cơ quan
  7. chuyên môn khác, Trư ng phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n xem xét, quy t nh. 4. i v i các ơn v , t ch c s n xu t kinh doanh và d ch v liên quan n ch c năng qu n lý trên a bàn qu n-huy n Tr c ti p hư ng d n, ki m tra, gi i quy t các ch , chính sách v lao ng, ngư i có công và xã h i theo quy nh c a Nhà nư c; i v i các ơn v s n xu t kinh doanh, hành chính s nghi p c a Trung ương, thành ph trú óng và ho t ng trên a bàn qu n-huy n, Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i giúp y ban nhân dân qu n-huy n th c hi n vi c qu n lý hành chính Nhà nư c v các lĩnh v c thu c ch c năng i v i các ơn v này theo quy nh. 5. i v i y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n a) Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m hư ng d n, ki m tra và giúp v nghi p v ngành y ban nhân dân phư ng-xã-th tr n ch o th c hi n t t m i ch trương chính sách, ch , th l v lao ng, ngư i có công v i nư c và xã h i trong ph m vi a phương theo quy nh c a Nhà nư c và y ban nhân dân thành ph . b) Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m cùng v i y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n ki n toàn, c ng c b ph n công tác v lao ng, ngư i có công và xã h i t i a phương. Ph i h p v i các t ch c, chính quy n, oàn th nhân dân xây d ng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp ngư i có công v i nư c và i tư ng chính sách xã h i. Giúp y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n ph i h p th c hi n tuyên truy n giáo d c phòng ch ng, ngăn ng a các t n n xã h i trên a bàn qu n-huy n. 6. i v i M t tr n T qu c, các ơn v s nghi p, các ban ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n-huy n Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p và h tr M t tr n T qu c và các oàn th qu n chúng th c hi n t t ch chính sách lao ng, ngư i có công và xã h i, ti p nh n nh ng ph n ánh v tình hình các i tư ng gi i quy t k p th i; ph i h p v i các oàn th qu n chúng v n ng các i tư ng chính sách, phát huy truy n th ng c a dân t c và truy n th ng cách m ng th c hi n t t các cu c v n ng c a ng và Nhà nư c. Khi y ban M t tr n T qu c qu n-huy n, phư ng - xã, th tr n các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n-huy n có yêu c u, ki n ngh các v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n-huy n gi i quy t các yêu c u ó theo thNm quy n. Chương V I U KHO N THI HÀNH
  8. i u 9. Căn c Quy ch này, Trư ng phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m c th hoá ch c năng, nhi m v c a Phòng, quy n h n, trách nhi m, ch c danh, tiêu chuNn công ch c c a Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i phù h p v i c i m c a i phương, nhưng không trái v i n i dung Quy ch này, trình Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n quy t nh thi hành. i u 10. Trư ng phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan có trách nhi m th c hi n Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i sau khi ư c Ch t ch y ban nhân dân qu n- huy n quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n n u phát sinh các v n vư t quá thNm quy n, Trư ng phòng xu t Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n xem xét, gi i quy t ho c b sung và s a i Quy ch cho phù h p sau khi có s th a thu n c a Trư ng phòng N i v qu n-huy n./.
Đồng bộ tài khoản