Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về việc thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 14/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C THU PHÍ XÂY D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, Thành ph tr c thu c trung ương; Căn c Ngh quy t s 23/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 c a H i ng nhân dân Thành ph Hà N i Khoá XIII Kỳ h p th 17; Xét ngh c a c c thu thành ph Hà N i t i công văn s 17473/CT-THNVDT ngày 21/11/2008 và Báo cáo th m nh s 40/STP-VBPQ ngày 08/01/2009 c a S Tư pháp Thành ph Hà N i, QUY T NNH i u 1. i tư ng n p phí Các ch u tư xây d ng, c i t o các công trình s n xu t, kinh doanh ho c làm nhà trên a bàn Thành ph Hà N i ph i n p phí xây d ng; tr trư ng h p các Ch u tư xây d ng, c i t o các công trình tr c ti p b o v an ninh, qu c phòng; các công trình thu c bí m t Nhà nư c, công trình xây d ng theo l nh khNn c p, các công trình tôn giáo; các công trình xây d ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao ư c
  2. hư ng chính sách xã h i hoá theo c a Chính ph ; các trư ng h p thu c i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t quy nh gia nh p có quy nh không thu phí. i u 2. M c thu phí 1. M c thu phí xây d ng theo ch c năng công trình và a i m xây d ng tính theo t l ph n trăm (%) c a chi phí xây d ng: Công trình kinh doanh d ch v như: khách s n, Nhà do t Công trình ư c s văn phòng cho ch c, cá nhân d ng làm tr s thuê, c a hàng u tư xây làm vi c và các mua bán v t tư và d ng , công trình khác Ch c năng công trình hàng hoá ph c v không s c a cơ s s n xu t s n xu t, tiêu d ng vào dùng, nhà bán m c ích và cho thuê kinh doanh Thu c d án nhóm Thu c d án nhóm A B C A B C Ph n trăm ơn v tính Ph n trăm (%) Ph n trăm (%) (%) 1. Công trình xây d ng t i các 0,5 0,5 0,7 1 0,5 1 2 qu n và Hà ông 2. Công trình xây d ng t i các huy n T Liêm, ông Anh, Thanh trì, Gia Lâm, Sóc Sơn, 0,2 0,3 0,5 0,8 0,4 0,7 1,5 Qu c Oai, Hoài c, Th ch Th t, an Phư ng, Thư ng Tín và Sơn Tây 3. Công trình xây d ng t i 0,1 0,2 0,4 0,7 0,3 0,5 1 huy n còn l i 2. i v i các công trình do thay i quy mô, ch c năng ho c m c ích s d ng d n n m c thu phí xây d ng công trình c a công trình ó tăng lên thì Ch u tư ph i n p b sung ph n chênh l ch gi a 2 m c thu và không ư c hoàn l i ph n chênh l ch khi m c thu c a công trình ó th p hơn m c ã n p. 3. Chi phí xây d ng xác nh m c thu phí xây d ng: - Chi phí xây d ng xác nh m c thu phí là chi phí xây d ng các công trình, h ng m c công trình (không bao g m thu giá tr gia tăng), không bao g m chi phí thi t b , chi phí b i thư ng GPMB, tái nh cư, chi phí qu n lý d án, chi phí khác, chi phí d phòng và ư c xác nh theo Su t v n u tư xây d ng công trình và Ch s giá xây d ng do B Xây d ng công b t i th i i m g n nh t, có xét n chi phí b sung cho công tác gia c c bi t v n n móng công trình (n u có) chi phí do m c hoàn thi n cao hơn thông thư ng và chi phí xây d ng t ng h m (n u có).
  3. Trư ng h p công trình có nhi u ch c năng thì căn c vào các ch c năng chính c a công trình xác nh chi phí xây d ng cho phù h p. - i v i các công trình xây d ng nhà , căn c vào giá xây d ng m i nhà , v t ki n trúc do UBND Thành ph ban hành khi xác nh giá tr b i thư ng, h tr trư ng h p nhà nư c thu h i t tính chi phí xây d ng làm cơ s xác nh m c thu phí xây d ng. i u 3. Th i i m thu phí 1. S Xây d ng Hà N i có trách nhi m thu phí xây d ng trư c khi trao thông báo thNm nh thi t k cơ s ho c trư c khi trao gi y phép xây d ng cho ch u tư 2. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m thu phí xây d ng trư c khi trao: "Quy t nh giao t ho c Quy t nh cho thuê t" cho ch u tư. 3. U ban nhân dân các Qu n, Huy n và c p tương ương; UBND các xã có trách nhi m thu phí xây d ng trư c khi trao gi y phép xây d ng cho ch u tư. i u 4. ơn v thu phí 1. S Xây d ng Hà N i: a. T ch c thu phí xây d ng i v i nh ng công trình thu c d án do S Xây d ng thNm nh thi t k cơ s thu c i tư ng ư c mi n Gi y phép xây d ng theo quy nh b. T ch c thu phí xây d ng i v i công trình do S Xây d ng c p Gi y phép xây d ng. 2. S Tài nguyên và Môi trư ng Hà N i T ch c thu phí xây d ng khi làm th t c giao ho c cho thuê t i v i các công trình thu c d án nhóm A do B Xây d ng (ho c các B chuyên ngành) thNm nh thi t k cơ s thu c i tư ng ư c mi n Gi y phép xây d ng theo quy nh. 3. U ban nhân dân các qu n, huy n và c p tương ương UBND các xã: T ch c thu phí xây d ng i v i công trình do UBND qu n, huy n và c p tương ương, UBND các xã c p Gi y phép xây d ng. 4. Ban Qu n lý Khu công nghi p & khu ch xu t Hà N i t ch c thu phí xây d ng các công trình xây d ng trong Khu - c m công nghi p, Khu Ch xu t và Khu kinh t trên a bàn thành ph . ơn v thu phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai t i a i m thu phí v tên phí, m c thu phí, phương th c thu và cơ quan quy nh thu. Khi thu ti n phí ph i c p ch ng t thu phí cho i tư ng n p phí theo quy nh. i u 5. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c
  4. ơn v thu phí n p Ngân sách Nhà nư c 90%; ư c l i 10% trên t ng s phí thu ư c và ph i qu n lý, s d ng, quy t toán s ti n phí thu ư c theo úng hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 và Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính. i u 6. Ch ng t thu phí S d ng biên lai thu phí do cơ quan Thu phát hành. i u 7. X lý vi ph m Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính. i u 8. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 114/2007/Q -UBND ngày 22/10/2007 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ) v vi c thu phí xây d ng trên a bàn thành ph Hà N i; Quy t nh s 2262/2006/Q - UBND ngày 19/12/2006 c a UBND t nh Hà Tây (cũ) v vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng các lo i phí và l phí trên a bàn t nh Hà Tây. i u 9. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng; Xây d ng; Ban qu n lý các khu công nghi p và khu ch xu t Hà N i; Kho b c Nhà nư c Hà N i; C c Thu thành ph Hà N i; UBND các qu n, huy n và c p tương ương; UBND các xã, các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng M nh Hi n
Đồng bộ tài khoản