Quyết định số 14-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 14-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 14-CP về thời gian bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 14-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14-CP Hà N i, ngày 13 tháng 1 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG CHÍNH PH S 14 - CP NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 1981 V TH I GIAN B U C I BI U. H I NG NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH VÀ C KHU TR C THU C TRUNG ƯƠNG H I NG CHÍNH PH Căn c i u 3 ngh quy t c a Qu c h i ngày 18 tháng 12 năm 1980 quy nh m t s i m v vi c thi hành Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 32 và i u 33 c a Pháp l nh b u c H i ng nhân dân các c p ngày 23 tháng 1 năm 1961; Căn c công văn s 412 - QHDC ngày 18 tháng 3 năm 1980 c a U ban thư ng v Qu c h i, QUY T NNH i u 1 - Vi c b u c i bi u H i ng nhân dân c p t nh, thành ph và c khu tr c thu c trung ương s ti n hành vào ngày 26 tháng 4 năm 1981. i u 2 - Các ng chí B trư ng Ph th tư ng, Trư ng ban Ban t ch c c a Chính ph , ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c trung ương có trách nhi m thi hành quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản