Quyết định số 140/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Nguyen Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 140/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 140/2003/QĐ-BTC về việc giao Tổng cục Hải quan quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, chênh lệch giá đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 140/2003/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 140/2003/QĐ-BTC NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC GIAO TỔNG CỤC HẢI QUAN QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM, HOÀN THUẾ, CHÊNH LỆNH GIÁ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được Quốc hội thông qua ngày 26/12/1991; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được Quốc hội thông qua ngày 5/7/1993; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993; Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 26/6/2003; Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997; Luật số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, chênh lệch giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2003. Bãi bỏ Quyết định số 70/1999/QĐ-BTC ngày 6/7/1999 về việc ủy quyền và phân cấp cho Tổng cục thuế giải
  2. quyết một số vấn đề liên quan đến thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, phụ thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chánh văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trần Văn Tá (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản