Quyết định số 140/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
70
lượt xem
2
download

Quyết định số 140/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 140/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đặng Xá Huyện Gia Lâm- Hà Nội, Tỷ lệ : 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 140/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 140/2003/Q -UB Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH V/V PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I NG XÁ HUY N GIA LÂM- HÀ N I, T L : 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/08/1994 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà n i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v v vi c ban hành quy nh l p các án Quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 74/1999/Q -UB ngày 1/9/1999 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Huy n Gia Lâm t l 1/5000; Căn c Quy t nh 123/2001/ Q -UB ngày 6/12/2001 c a UBND Thành ph v vi c ban hành quy nh nh ng nguyên t c v qu n lý u tư và xây d ng các khu ô th m i, c i t o, s a ch a nhà trên a bàn Thành ph Hà n i; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc t i t trình s 334/2003/QHKT- TTr ngày 30 tháng 09 năm 2003, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t khu ô th m i ng Xá, huy n Gia Lâm, Hà N i, t l 1/500 thu c khu quy ho ch Trâu Quỳ (TQ4), do Trung tâm Khoa h c công ngh xây d ng và môi trư ng (Công ty Tư v n xây d ng dân d ng Vi t Nam - B xây d ng) l p và hoàn thành tháng 09/2003 v i n i dung ch y u như sau: V trí , ph m vi ranh gi i và quy mô : 1.1/ V trí: Khu ô th m i ng Xá - Gia Lâm, t l 1/500, thu c a bàn hai xã C Bi và ng Xá, Huy n Gia Lâm - Hà N i. 1.2/ Ranh gi i: - Phía B c giáp tuy n i n cao th 110KV và ư ng quy ho ch. - Phía Nam giáp qu c l 5. - Phía ông giáp ư ng quy ho ch.
  2. - Phía Tây giáp ư ng quy ho ch và Trung tâm th d c th thao Huy n Gia Lâm. 1.3/Quy mô: T ng di n tích khu quy ho ch TQ4: 72,455 ha Dân s theo quy ho ch : kho ng 15.000 ngư i Trong ó: Di n tích khu ô th m i ng Xá: 33,59 ha Dân s theo quy ho ch: kho ng 6.500 ngư i M c tiêu : - C th hoá quy ho ch chi ti t huy n Gia Lâm 1/5000 và Quy ho ch chung Th ô Hà n i n năm 2020. - Nghiên c u xây d ng khu ô th m i c a ngõ phía ông Hà N i hi n i, ng b v h th ng h t ng xã h i và h t ng k thu t nh m gi i quy t nhu c u phát tri n nhà chung c a Thành ph ( nhà di dân gi i phóng m t b ng, qu nhà phát tri n m i, nh t là qu nhà dành cho cán b công nhân khu v c công nghi p phía ông Hà N i). - Làm cơ s pháp lý c i t o, ch nh trang khu nhà th p t ng hi n có, t o qu nhà tái nh cư, t o c nh quan ô th m i phía b c ư ng 5, x ng áng là trung tâm c a huy n Gia Lâm và v trí c a ngõ phía ông Hà N i. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1 Quy ho ch s d ng t: a. Phê duy t nguyên t c v phân khu ch c năng s d ng t toàn khu quy ho ch ( ký hi u TQ4) như sau: T ng di n tích quy ho ch s d ng t khu quy ho ch TQ4: 72,455 ha Trong ó: - t công trình công c ng khu v c : 4,172 ha - t cây xanh cách ly b o v kênh mương : 2,928 ha - t hành lang b o v tuy n i n cao th : 0,701 ha - t ư ng qu c gia và di dân gi i phóng m t b ng : 3,000 ha - t cây xanh, TDTT : 2,444 ha - t ư ng khu v c : 10,87 ha - t ơn v : 48,337 ha G m : - ơn v 1: 21,506 ha - ơn v 2: 26,831 ha b. Quy ho ch chi ti t khu ô th m i ng Xá t l 1/500:
  3. T ng di n tích l p quy ho ch: 33,59 ha Cơ c u s d ng t bao g m: - t ư ng qu c l 5 m r ng : 3 ha - t ư ng khu v c : 4,9 ha - t hành lang cách ly tuy n i n cao th : 2,6 ha - t cây xanh cách ly b o v kênh mương : 1,59 ha - t ơn v : 21,5 ha Trong ó : + t công c ng ơn v : 0,970 ha + t nhà tr , m u giáo : 1,040 ha + t trư ng h c ti u h c, trung h c cơ s : 1,540 ha + t cây xanh, TDTT, k t h p xe : 2,208 ha + t (g m t xây d ng nhà sân vư n và l i vào nhà) : 13,773 ha · t di dân gi i phóng m t b ng : 1,000 ha · t nhà cao t ng (60% t ) : 7,317 ha · t nhà th p t ng (40% t ) : 5,456 ha + t ư ng nhánh : 1,982 ha Ch tiêu quy ho ch s d ng t ơn v : Di n tích T l TT Ch c năng s d ng (m2) (%) (1) (2) (3) (4) I t công c ng ơn v 9700 4,73 1.1 t công c ng ơn v 2960 1.2 t công c ng ơn v 2960 1.3 t công c ng ơn v 3780 II t nhà tr , m u giáo 10490 4,87 2.1 t nhà tr , m u giáo 5370 2.2 t nhà tr , m u giáo 5120 III t trư ng c p 1,2 15240 7
  4. 3.1 t trư ng trung h c cơ s 8290 3.2 t trư ng ti u h c 6950 IV t cây xanh, bãi xe 22080 10,2 4.1 t cây xanh 8440 4.2 t cây xanh 6030 4.3 t cây xanh 7610 V t 137730 64 5.1 t nhà cao t ng 12200 5.2 t nhà cao t ng 7570 5.3 t nhà cao t ng 7470 5.4 t nhà cao t ng 11580 5.5 t nhà cao t ng 34350 5.6 t nhà th p t ng 15630 5.7 t nhà th p t ng 14940 5.8 t nhà th p t ng 11640 5.9 t nhà th p t ng 12350 5.10 t di dân GPMB 10000 VI t ư ng nhánh 19820 9,2 T ng di n tích 215060 100 *Khi có ch u tư th c hi n d án xây d ng khu ô th m i, s ph i th c hi n theo Quy t nh 123/2001/Q -UB ngày 6/12/2001 c a UBND TP v vi c dành l i qu nhà t cho Thành ph . 3.2 T ch c không gian quy ho ch ki n trúc c nh quan : - B trí các công trình cao t ng phía tr c ư ng 5, các công trình th p t ng phía trong, trung tâm là không gian cây xanh và trư ng h c. T i các v trí có i m nhìn r ng ư c b trí các công trình cao t ng h p kh i t o i m nh n v ki n trúc. - T i hai góc giao nhau c a ư ng nhánh trung tâm ơn v v i ư ng khu v c 22m b trí công trình công c ng, d ch v thương m i h n h p c p ơn v t ng cao kho ng 7 t ng ¸ 9 t ng). - D c theo nh ng tr c ư ng phân khu v c xây d ng ch y u nhà nhi u t ng k t h p d ch v công c ng t ng 1 t o s sinh ng v không gian ki n trúc cho tr c ư ng.
  5. - Hai bên các tr c ư ng nhánh và ư ng n i b ( m t c t ngang 13,5m ¸ 15m, 17,5m) b trí các công trình công c ng như : trư ng h c, nhà tr m u giáo, nhà vư n, bi t th ( có t ng cao t 2 ¸ 3 t ng) k t h p cây xanh, bãi xe, t o c nh quan p cho khu trung tâm nhóm nhà. 3.3 Quy ho ch giao thông : a. i v i khu quy ho ch TQ4 : * ư ng Thành ph , Qu c gia, ư ng ph khu v c g m có: · ư ng qu c l 5 m r ng có chi u dài 837m theo d án c a B Giao thông v n t i. · ư ng biên phía B c có chi u dài 833m v i m t c t ngang 30m. · ư ng biên phía Nam có chi u dài 840m v i m t c t ngang 22m. · ư ng biên phía Tây có chi u dài 715m v i m t c t ngang 27m. · ư ng biên phía ông có chi u dài 768m v i m t c t ngang 22m. · ư ng khu v c có chi u dài 840m v i m t c t ngang 30m. * ư ng ơn v g m: - ư ng nhánh chính: Có m t c t 17,5m và 15m. - ư ng vào nhà có m t c t 11,5m ¸ 13,5m. * nh hư ng h th ng h t ng k thu t: ư c xác nh theo Quy ho ch chi ti t huy n Gia Lâm và c th hoá khi l p quy ho ch chi ti t 1/500 và d án. b. i v i khu ô th m i ng Xá t l 1/500: Trong ph m vi l p quy ho ch là 33,59 ha g m có: - ư ng Thành ph và Qu c gia: Qu c l 5 m r ng v phía B c theo d án c a B Giao thông v n t i. - ư ng khu v c: ư ng phía B c có m t c t 30m, dài 840m (lòng ư ng 15m, v a hè 7,5m x 2). ư ng phía Nam có m t c t 22m, dài 837m (lòng ư ng 12m, v a hè 5m x 2). ư ng phía Tây có m t c t 27m, dài 350m (lòng ư ng 12m, v a hè 7,5m x 2). ư ng phía ông có m t c t 22m, dài 251m (lòng ư ng 12m, v a hè 5m x 2). - ư ng tr c chính trung tâm có m t c t ngang 35m (lòng ư ng 7,5m x 2, v a hè 5m x 2, d i cây xanh cách ly 10m). T ng chi u dài 130m. - ư ng nhánh: g m ư ng nhánh chính có m t c t 17,5m (lòng ư ng 7,5m, v a hè 5mx2), ư ng nhánh ph có m t c t 15m (lòng ư ng 7,5m, v a hè 3,75mx2). T ng chi u dài 958m.
  6. - ư ng vào nhà: có m t c t t 11,5 ¸ 13,5m (lòng ư ng 5,5m ¸ 7,5m, v a hè 3m x 2). - Trong khu ô th m i các công trình công c ng, nhà vư n và nhà ki u bi t th ph i m b o ch xe trong công trình. - B trí hai i m xe k t h p v i hai khu cây xanh trung tâm nhóm nhà. i u 2: Giám c S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n h sơ, b n v kèm theo Quy t nh phê duy t Quy ho ch chi ti t trong vòng 15 ngày k t ngày ký quy t nh này; Ch trì ph i h p v i Ch t ch UBND huy n Gia Lâm và Công ty u tư phát tri n h t ng ( T ng công ty thu tinh và g m xây d ng) t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Căn c vào quy ho ch s d ng t t l 1/2000 khu quy ho ch TQ4 và quy ho ch chi ti t khu ô th m i ng Xá - Gia Lâm (ph n s d ng t và giao thông, t l 1/500), S K ho ch và u tư có trách nhi m công b l a ch n ch u tư theo Quy t nh s 155/2002/Q -UB ngày 18/11/2002 c a UBND Thành ph ; ơn v ư c giao làm ch u tư ph i tri n khai các bư c ti p theo: hoàn ch nh Quy ho ch chi ti t h th ng h t ng k thu t, l p d án u tư xây d ng khu ô th m i ng Xá theo nguyên t c m b o ng b toàn khu ô th m i. T ch c nghiên c u l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i quy ho ch chi ti t t l 1/500 theo quy nh c a pháp lu t trình các c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t. - Ch t ch UBND huy n Gia Lâm ch u trách nhi m qu n lý, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng H ND và UBND thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch u tư, a chính Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Tài chính V t giá, Ch t ch UBND huy n Gia Lâm, Ch t ch UBND các xã: ng Xá và C Bi, T ng giám c T ng công ty Thu tinh và G m xây d ng, Th trư ng các Ban, Ngành và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản