Quyết định số 140-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 140-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 140-CT về việc cho phép thành lập Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 140-CT

  1. CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỞNG NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140-CT Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1989 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Nhằm phục vụ chương trình kinh tế xuất khẩu và đẩy mạnh công cuộc đầu tư phát triển sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại và Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Nay cho phép thành lập Ngân hàng xuất nhập khNu Việt N am. N gân hàng xuất nhập khNu Việt N am là N gân hàng có cổ phần hữu hạn, có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ sản xuất - chế biến hàng xuất khNu và kinh doanh xuất nhập khNu. Điều 2. N gân hàng xuất nhập khNu Việt N am được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ do Đại hội cổ đông thông qua và được Tổng Giám đốc N gân hàng N hà nước Việt N am phê chuNn. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại và Tổng Giám đốc N gân hàng N hà nước Việt N am có trách nhiệm phối hợp tiến hành các công việc chuNn bị cho đến Đại hội cổ đông của N gân hàng này họp để thông qua Điều lệ hoạt động, bầu Hội đồng quản trị và cử Tổng Giám đốc điều hành. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Tổng Giám đốc N gân hàng N hà nước Việt N am, Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban N hà nước và Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Võ Văn Kiệt (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản